16 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3525/2007

Πολιτιστική Χορηγία.

Άρθρο 18 - Ρυθμίσεις για την εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
26 Ιανουαρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16
26 Ιανουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3525
Πολιτιστική Χορηγία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αναστολή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3419/2005 που αφορά στην ένταξη των Γραφείων Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ως και της άσκησης από τον Ε.Ο.Τ. των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην ίδια διάταξη παρατείνεται, αφότου έληξε την 31.12.2006 μέχρι 31.12.2007.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ