180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 64 - Λύση Ανωνύμων Εταιρειών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Προβολής Ελ- ληνικού Πολιτισμού Α.Ε.» (ΟΠΕΠ Α.Ε.), που μετονομά- στηκε με το άρθρο 73 παρ. 16 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και η οποία συστάθηκε με την παρ. 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), όπως η παράγραφος αυτή προ- στέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000 (Α΄ 84) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2833/2000 (Α΄ 150) και την παρ. 23 του άρθρου 80 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239) και της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης καταργήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 3895/2010 (Α΄ 206) και η ανώνυμη εταιρεία «ΑΓΡΟΤΗΜΑ», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), αμφότερες εποπτευόμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση. β) Μετά τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω ανωνύ- μων εταιρειών κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιου- σίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση ο- ποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο και η απο- κλειστική χρήση και διαχείρισή του ανήκει στο Υπουρ- γείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού προβαίνει στη διενέργεια απογραφής ό- λων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του α- νωτέρω Υπουργού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκ- θεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά ε- μπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίλη- ψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολο- γικές εγγραφές. γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετι- κά με τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών και, ιδίως, η ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφο- ρά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών ορίζει τους εκ- καθαριστές μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυ- τής ορίζονται οι εκκαθαριστές με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού. δ) Οι οποιασδήποτε μορφής συμβάσεις εργασίας του προσωπικού των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών, καθώς και οι συμβάσεις έργου που αυτές έχουν συνάψει καταγ- γέλλονται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι δικηγόροι που έχουν προσλη- φθεί και υπηρετούν με έμμισθη εντολή κατά τη δημοσί- ευση του παρόντος στον Οργανισμό Προβολής Ελληνι- κού Πολιτισμού Α.Ε. μπορούν με αίτησή τους, μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, να μεταφέρονται με την ίδια σχέση στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Αρχαιολογι- κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η μεταφορά γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ- μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. ε) Το άρθρο 14 του ν. 3525/2007 (Α΄ 25) τροποποιείται ως εξής: «Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού κάθε χρηματικής χορηγίας, που υποβάλλεται στο Γραφείο Χο- ρηγιών και εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόμου, παρακρατείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι- σμού και αποδίδεται στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) για την εκπλήρωση του σκο- πού του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του ποσοστού αυτού. Από τη δημοσίευση του παρόντος το Ταμείο Αρχαιολο- γικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) αναλαμβάνει την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού.»

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ