16 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3525/2007

Πολιτιστική Χορηγία.

Άρθρο 18 - Ρυθμίσεις για την εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
26 Ιανουαρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16
26 Ιανουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3525
Πολιτιστική Χορηγία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας.» β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2636/1998 καταργείται. Δικηγόροι του Ε.Ο.Τ. που έχουν διατεθεί στην εταιρεία μπορεί να επιστρέφουν στον Ε.Ο.Τ. και πριν την λήξη της τριετούς διάθεσής τους ή της παράτασής της, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Ε.Ο.Τ. και της εταιρείας. δ) Καταργούνται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2636/1998. Στη θέση των καταργούμενων διατάξεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/ 2005. ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα». στ) Οι κανονισμοί του άρθρου 8 του ν. 2636/1998 εγκρίνονται και τροποποιούνται στο εξής με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ