9 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3634/2008

Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Άρθρο 22 - Εξομοίωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης Οι διατάξεις του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:
29 Ιανουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 9
29 Ιανουαρίου 2008

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3634
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 22Εξομοίωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης Οι διατάξεις του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στo τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως: «Ειδικά για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και τίθεται σε ανάλωση κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ., που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των είκοσι ένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Για τις ποσότητες του πετρελαίου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 οι οποίες έχουν τεθεί σε ανάλωση κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, επεκτείνεται η χρονική περίοδος για την επιστροφή του υπολογιζόμενου ως διαφορά ποσού του Ε.Φ.Κ. μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, τα πρόσωπα στα οποία πραγματοποιείται η επιστροφή και η διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ., καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε. και τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει. Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη θέση σε εφαρμογή του συστήματος εξίσωσης των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και για να διασφαλιστεί η απαραίτητη μυστικότητα, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να επιτρέπεται με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες η δημιουργία του αναγκαίου πληροφοριακού συστήματος, η λειτουργία και η παρακολούθησή του, ώστε να συνοδευτεί η σχετική σύμβαση από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 78, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 78 εισάγεται νέα παράγραφος 5, ως ακολούθως και oι υφιστάμενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα: «5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των είκοσι ένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Ως αποκλειστική χρήση στη γεωργία θεωρείται και η χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIE−SEL) κινητήρων από αυτοκίνητα τύπου JEEP γεωργικών χρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α΄) και του άρθρου 3 του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α΄), τελωνισθέντα και ταξινομηθέντα ως Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλών Χρήσεων μέχρι και την 31.12.1992 προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α΄) προθεσμία και εφοδιασμένα με τις σχετικές άδειες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ., ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τη παράγραφο αυτή. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αρμόδια για την επιστροφή Αρχή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη 15η Φεβρουαρίου 2008, με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως αυτό προστίθεται με την παράγραφο 1 του παρόντος, καθώς και την παράγραφο 2 του παρόντος, που ισχύουν από τη 13η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ