137 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3784/2009

Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 28
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137
7 Αυγούστου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3784
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 28ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην αρχή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται η λέξη «όταν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, η φράση «σύμφωνα με τις παραγράφους: 1 στοιχείο β’,» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις παραγράφους: 1 στοιχείο α’ και στοιχείο β ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, η φράση «ως προς την ύπαρξη συνθηκών» αντικαθίσταται με τη φράση «ως προς τη μη ύπαρξη συνθηκών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, η φράση «η τήρηση της αρχής διαφάνειας» αντικαθίσταται με τη φράση «η τήρηση της αρχής της διαφάνειας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, η φράση «κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4δ παρ. 4» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 4δ παρ. 6 και 4ε παρ. 4». β) Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, η φράση «...στο άρθρο 4δ παρ. 13» αντικαθίσταται με τη φράση «...άρθρο 4ε παρ. 13». γ) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Απειλεί ή και επιβάλλει τα πρόστιμα, τις χρηματικές ποινές και τις άλλες κυρώσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 4α παρ. 4, 4β παρ. 4, 4ε παρ. 1 και 4, 5 παρ. 9, 9 παρ. 1, 2 και 5, 12, 21 παρ. 2, 24 παρ. 2, 25 παρ. 2, 26 παρ. 6 του παρόντος νόμου.» δ) Στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, η φράση «άρθρο 9 παρ. 4» αντικαθίσταται με τη φράση «άρθρο 9 παρ. 5». ε) Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, η φράση «κατά τα άρθρα 3 και 4γ» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά τα άρθρα 4γ παρ. 3 και 4δ παρ. 9». στ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13γ του ν. 703/1977, οι λέξεις «τον Ιούνιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι την 31η Μαρτίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «...τω Διοικητικώ Πρωτοδικείω Αθηνών και παρά...».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: « 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, του άρθρου 2 και της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς και των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.»

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.