120 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4155/2013

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 42 - Συστήματα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων
29 Μαΐου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120
29 Μαΐου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 42Συστήματα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Η παρ. 6 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: «8.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισροών−εκροών, και ειδικότερα προβλέπονται σωρευτικά ή διαζευκτικά: αα) επιβολή διοικητικού προστίμου από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αβ) αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, αγ) οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων. β. Με όμοια απόφαση κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και καθορίζονται: βα. η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και προσφυγής εναντίον των πράξεων επιβολής τους, ββ. το είδος της κύρωσης και τα όρια του προστίμου, βγ. οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και η κατά περίπτωση σύσταση μικτών κλιμακίων διενέργειας των ελέγχων για παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισροών−εκροών, βδ. τα αρμόδια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την απόφανση επί της προσφυγής όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. γ. Ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών − εκροών επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση, με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήματος εισροών − εκροών. Η, σε κάθε περίπτωση, παρέλευση προθεσμίας πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επισύρει πέραν των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ του παρόντος. δ. Το είδος της επιβαλλόμενης κύρωσης και το ύψος του προστίμου αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως υπότροπος νοείται όποιος εντός τριών (3) ετών από την επίδοση της απόφασης ή τη βεβαίωση επιβολής του προστίμου για παράβαση διατάξεων του συστήματος εισροών−εκροών τελεί εκ νέου την ίδια παράβαση. Στους καθ’ υποτροπή παραβάτες επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση διπλασιασμός του προστίμου και πέραν αυτού όποια άλλη κύρωση ρητώς ορίζεται. Τα ονόματα των παραβατών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο διαδίκτυο, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται για τις πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως του άρθρου 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230). Οι διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές κυρώσεις. ε. 1) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών τιμωρούνται όσοι: ια) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. ιβ) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση νέων εκδόσεων λογισμικού στην αρμόδια αρχή. ιγ) Παραποιούν τα δεδομένα παρέμβασης που σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό ή δεν τα αποστέλλουν. 9. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τιμωρούνται όσοι επεμβαίνουν χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιούν ή αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή μέρη (υλικά, κατασκευαστικά μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, λογισμικού κ.λπ.) ή αλλοιώνουν παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που φυλάσσονται ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και όσοι διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο ότι διακινούν/εμπορεύονται καύσιμο μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών − εκροών.»» Άρθρο 43 Τροποποιήσεις του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) 1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 229 παρ. 1 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του ν. 3982/2011 και που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. Σε κάθε περίπτωση, για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των μονάδων μετά τον εκσυγχρονισμό, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 19 και 20 του ν. 3982/2011. 2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις: α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984 (Α΄ 33), επιτρέπεται: αα) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πέραν των 37 kW ή η θερμική ισχύς πέραν των 70 kW, ββ) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17. β) Στις βιομηχανίες−βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, καθώς και στις μονάδες χαμηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984 και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας. Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και επιτρέπεται από τη χρήση γης της περιοχής. Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας που προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης. γ) Στις περιοχές όπου προβλέπεται από τις χρήσεις γης η λειτουργία μονάδων μέσης όχλησης, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφιστάμενης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευταίο εκσυγχρονισμό. Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας και επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής. δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς καμία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος. ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των μονάδων επιτρέπεται να γίνονται μέσα στα όρια που δεν μεταβάλλουν το βαθμό όχλησης της μονάδας, όπως αυτά καθορίζονται στην κ.υ.α. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄ 1048), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 3. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστημένες εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους καθορισμού του Υποδοχέα συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού όχλησης. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστημένες εντός Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιομηχανιών), επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής: α) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας. Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση. Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας που προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης. β) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας. Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή ή στη μέση όχληση. Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται για καθετοποίηση της μονάδας χωρίς να αλλάζει ο βαθμός όχλησης της προκύπτουσας εγκατάστασης αθροιστικά. γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφισταμένης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευταίο εκσυγχρονισμό.» 2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005 καταργούνται. 3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Επαγγελματικών εργαστηρίων, όπως και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα τριάντα επτά (37) KW ή η θερμική ισχύς τα εβδομήντα (70) KW. Η εγκατάσταση (ίδρυση) επαγγελματικών εργαστηρίων των κατηγοριών Αγ, Ββ και C της 5905/Φ/15839/12.7.1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄611) επιτρέπεται μόνο σε ανεξάρτητο κτίριο.» 4. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., EM, EO, σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 και σε περιοχές όπου από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιομηχανιών, επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανιών – βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3982/2011.» 5. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Δραστηριότητες που έχουν ιδρυθεί νόμιμα, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, ώστε να μπορούν να μετεγκαταθίστανται οπουδήποτε μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μέσα στα ίδια όρια αποκλειστικά με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Σε Χώρους Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιομηχανιών) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, ανεξάρτητα από το μέγεθος της αρχικής κινητήριας ισχύος που διαθέτουν. β) Σε υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) βιομηχανικά − βιοτεχνικά κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου με την προϋπόθεση ότι η μονάδα που μετεγκαθίσταται είναι χαμηλής ή μέσης όχλησης. γ) Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, εφόσον η μετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνικά, βιομηχανικά ή ανεξάρτητα κτίρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ