137 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3784/2009

Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 16
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137
7 Αυγούστου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3784
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα άρθρα 8ε και 8στ του ν. 703/1977 αναριθμούνται σε 8στ και 8ζ αντίστοιχα και παρεμβάλλεται άρθρο 8ε το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 8ε Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου 1. Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου που είναι αρμόδιο: α) για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Υπηρεσιών του Προέδρου και των Εισηγητών αυτής, β) για την εκπόνηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους, καθώς και η διασφάλιση και ορθή διαχείριση των πόρων της. 2. Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 3. Οι υπηρετούντες στο Γραφείο μπορούν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, να λαμβάνουν γνώση και να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και των Υπηρεσιών Προέδρου και Εισηγητών, οι οποίοι οφείλουν να τους παρέχουν όλα τα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους και έχουν υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 27 περί εχεμύθειας και απορρήτου. 4. Οι υπηρετούντες στο Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρονται απευθείας στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της. Ορίζονται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά από γνώμη του Γενικού Διευθυντή. Η θέση του προϊσταμένου του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου και του αναπληρωτή του μπορεί να πληρούται και με μετάταξη ή απόσπαση, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Ο προϊστάμενος του εν λόγω Γραφείου, που ορίζεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υποβάλλει στην Ολομέλεια κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τους ελέγχους που διενήργησε το Γραφείο. Η θητεία των μελών και του Προϊσταμένου του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου είναι τριετής και δύναται να επαναληφθεί αλλά δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο συνεχείς θητείες. 5. Οι εκθέσεις του Προϊσταμένου του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται στην έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13γ στον Πρόεδρο της Βουλής. 6. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες οργάνωσης και διάρθρωσης του Αυτοτελούς Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου ορίζονται στον Οργανισμό της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά το άρθρο 8δ του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1 και 2 του αναριθμηθέντος άρθρου 8στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: « 1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέχει τη γνώμη της για θέματα της αρμοδιότητας της είτε με δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Ανάπτυξης ή άλλος, αρμόδιος Υπουργός ή ενώσεις επιμελητηρίων ή ενώσεις εμπορικών και βιομηχανικών συλλόγων. 2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέχει τη γνώμη της επί προτάσεων τροποποίησης του παρόντος νόμου, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή εισηγείται σε αυτόν κατά περίπτωση τροποποιήσεις.»

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.