137 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3784/2009

Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137
7 Αυγούστου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3784
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα ποσοστά του εισπραττόμενου στις λαϊκές αγορές χωρικής αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ημερήσιου δικαιώματος, τα οποία διατίθενται στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως, στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στην Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας και στην Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης. Ο καθορισμός των ποσοστών του εισπραττόμενου στις Λαϊκές Αγορές της υπόλοιπης χώρας ημερήσιου δικαιώματος, τα οποία διατίθενται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της υπόλοιπης χώρας όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές, και στις Ομοσπονδίες, Συλλόγους ή Σωματεία επαγγελματιών πωλητών και παραγωγώνπωλητών αγροτικών προϊόντων Λαϊκών Αγορών γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Το κατά τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου διατιθέμενο αποδιδόμενο ποσό μπορεί να αξιοποιείται για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της λειτουργίας και προβολή λαϊκών αγορών, καθώς και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών των φορέων προς τους οποίους αποδίδεται. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιοποίησης του ποσού από τους φορείς αυτούς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.»

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.