227 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3808/2009

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 4 - Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών
10 Δεκεμβρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 227
10 Δεκεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3808
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 4Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου ΟικονομικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄) αναστέλλεται από την έναρξή της και μέχρι 30.4.2010. Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δεν επιστρέφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, κατά το μέρος που προβλέπουν την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. β) Η προθεσμία καταβολής της έκτακτης εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3790/2009 για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής παρατείνεται μέχρι 30.4.2010. γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του ν. 3790/2009 καταργείται και αναριθμείται ως παράγραφος 11, η παράγραφος 12 του ίδιου νόμου. δ) Προστίθεται νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 3 του ν. 3790/2009, που έχει ως εξής: «12. Μέχρι 30.6.2010 τα τηρούμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄), Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ελέγχονται υποχρεωτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διατηρήσεως της εγγραφής τους σε αυτά. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, ανακαλείται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το πλοίο διαγράφεται από το Μητρώο και επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά που ορίζεται στις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄) καταργούνται και η περαίωση των υποθέσεων που υπάγονται σε αυτές παραμένει ισχυρή από τότε που συντελέστηκε. Οφειλές από την περαίωση των ανωτέρω υποθέσεων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 21.7.2009 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταβάλλονται μέχρι 31.1.2010 χωρίς προσαυξήσεις και άλλες εν γένει κυρώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄) έχουν εφαρμογή για πωλήσεις εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2010 και μετά. Κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται μέχρι την 30η Ιουνίου 2010, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 131 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄), κατά περίπτωση.» β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν αυτές έχουν αποκτηθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παρατείνεται μέχρι 31.12.2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία του Κράτους, χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Επί αιτήματος συμφωνίας συνδιαλλαγής με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α΄), αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής, κατά τα ανωτέρω, η οποία όμως επιτυγχάνεται με άλλους πιστωτές και επικυρώνεται από το Δικαστήριο, αρμόδιο όργανο για την εξέταση αιτήματος ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο είναι η επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄), η οποία γνωμοδοτεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄), ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 εφαρμόζεται και για τις πτωχευτικές διανομές που γίνονται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007. γ) Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 εφαρμόζονται αναλόγως και στις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν ή κηρύσσονται, κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Η παράγραφος 11 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και λήγει την 30ή Απριλίου 2010.» β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «και την 30ή Σεπτεμβρίου 2009» τίθενται οι λέξεις «και την 31η Μαρτίου 2010». γ) Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος» τίθενται οι λέξεις «μέχρι την 27η Μαίου 2009». δ) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2009» τίθενται οι λέξεις «μέχρι την 15η Απριλίου 2010».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011 για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2011 και μετά.»

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΜΠΑΤΖΕΛΗ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ