103 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4151/2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 20 - Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
29 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151
Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: αα) το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227), όπως το εδάφιο προστέθηκε με την υποπαράγραφο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), ββ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο β΄ της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄89), γγ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως προστέθηκαν με την υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 6 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). β. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν, κατ’ εφαρμογή της καταργούμενης σύμφωνα με την περίπτωση αα΄ του προηγούμενου εδαφίου, διατάξεως, της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227), παύουν να ισχύουν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου. γ. Αιτήματα φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (Α΄ 143) όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την ΝΒΕΕ Γενικός Διευθυντής Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΓΔΑΕΕ ΝΒΕΕ»
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ