89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2322/1995 (Α΄ 143), των οποίων οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, επί αιτήματος συμφωνίας με το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου και του 7ου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007, όπως ισχύει, αρμόδιο για τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.» β) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την ένσταση της διζήσεως, με την απόφαση αυτή, επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.» γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: «Προς εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου με ενέργειες των Δ.Ο.Υ. η πλήρης υποκατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου επέρχεται αφ’ ενός αυτοδίκαια από το νόμο για το εγγυημένο τμήμα των οφειλών που βεβαιώνεται στις Δ.Ο.Υ. και αφ’ ετέρου με έγγραφη συμβατική εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις τράπεζες, όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, με σκοπό την επιδίωξη της είσπραξης αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ.. Οι Δ.Ο.Υ. που πραγματοποιούν εισπράξεις με χρησιμοποίηση των ασφαλειών των τραπεζών υποχρεούνται να αποδίδουν τα ποσά που αναλογούν στις δανείστριες τράπεζες για το μη εγγυημένο τμήμα των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους με βάση τα στοιχεία της βεβαιώσας υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ..»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ