219 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4022/2011

Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής του νόμου
03 Οκτωβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219
3 Οκτωβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4022
Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1Πεδίο εφαρμογής του νόμου

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται για: α) κακουργήματα τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμί- σεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και κα- κουργήματα που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρ- κεια της θητείας τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, εφόσον αυτά υπά- γονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετεί- ου, β) κακουργήματα τα οποία διαπράττουν, κατά την ά- σκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργεί- ων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμ- βουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσε- ων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτι- κού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμε- σα το κράτος, καθώς και αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον αυτά υ- πάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφε- τείου και γ) κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού εν- διαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος, εφό- σον υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμε- λούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως ι- διαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη από τον εισαγ- γελέα του Αρείου Πάγου.