83 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/2011

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

14 Απριλίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 83
14 Απριλίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 33
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 9 παρ. 4 και 5 περ. γ και 11 παρ. 5 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ. Του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).
δ) Του π.δ. 8/2011 «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη» (Α΄ 16).
ε) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια και εφάπαξ (κατά το τρέχον έτος), μη σημαντική, δαπάνη (επιδόματα θέσης και προμήθεια εξοπλισμού) σε βάρος των προϋπολογισμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Περιφερειών, από τη λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών, η οποία δεν μπορεί να υπολογισθεί, δεδομένου ότι μέρος του εξοπλισμού θα καλυφθεί από αποθέματα των αρμοδίων υπηρεσιών, θα καλύπτεται δε από τις εγγραφόμενες κατ’ έτος πιστώσεις (K.A.E. 0215 και 1100) στους εν λόγω προϋπολογισμούς.
3. Την υπ’ αριθμ. 63/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 1
Σύσταση και λειτουργία Γραφείων
Εξυπηρέτησης Επενδυτών
1. Στις υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011, συνιστώνται και λειτουργούν Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ως εξής: α. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. β. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. γ. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών. Ειδικά, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνιστάται και λειτουργεί και στο Νομό Δωδεκανήσου Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.
2. Η στελέχωση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου για κάθε περίπτωση φορέα από υπαλλήλους των υπηρεσιών, στις οποίες υπάγονται τα εν λόγω Γραφεία. Απαραίτητο προσόν για τα στελέχη των γραφείων αυτών είναι η πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά προτίμηση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι αρμόδια: α. να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, β. να ενεργούν προέλεγχο πληρότητας του φακέλου και να χορηγούν προθεσμία για την τυχόν συμπλήρωση αυτού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος, γ. να χορηγούν αποδεικτικά παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. δ. να ενημερώνουν τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του φακέλου, ε. να παραλαμβάνουν αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταμίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και των νόμων 3299/2004 (A−261), 2601/1998 (A−81) και 1892/1990 (Α−101). στ. να παρέχουν πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής του επενδυτικού νόμου, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών.
4. Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων εφαρμογής των επενδυτικών νόμων και των επενδυτικών φορέων πραγματοποιείται μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών.
5. Κάθε πληροφορία που αφορά την εφαρμογή του επενδυτικού νόμου αναρτάται σε ιστοσελίδα, ο διαδικτυακός τόπος της οποίας ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας.
Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενημερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα αυτή επέχουν θέση δημοσιεύσεως.
Άρθρο 2
Σύστημα Πληροφορικής
1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής του νόμου 3908/2011 λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ – Επ.). Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΚΕ – Επ. έχει η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία, σε συνεργασία με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.), μεριμνά για την διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η υπηρεσία αυτή έχει επίσης την ευθύνη: α. για την διαχείριση των δεδομένων του συστήματος και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου με το οποίο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια αυτών, β. για την έκδοση Οδηγιών λειτουργίας του Πληροφοριακού συστήματος σχετικά με την λειτουργία και την ασφάλειά του καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό.
3. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στον Ν. 3908/2011 εγγράφονται ηλεκτρονικά ως χρήστες του ΠΣΚΕ – Επ., μία και μόνη φορά και λαμβάνουν κωδικό πρόσβασης, o οποίoς αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Ο κωδικός αυτός αφορά τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο και χρησιμοποιείται για μία ή περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής εκ μέρους του φορέα και για κάθε επικοινωνία αυτού με το ΠΣΚΕ−Επ., ή τις αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Οι επενδυτές υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα αιτήματα και τις λοιπές προβλεπόμενες από τον νόμο αναφορές (δηλώσεις, γνωστοποιήσεις κ.λπ.), και να υποβάλλουν αυτά ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ−Επ. δεν εξετάζονται.
5. Οι υπηρεσίες έχουν την ευθύνη ενημέρωσης του συστήματος με τα στοιχεία των θεμάτων αρμοδιότητάς τους και υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία αξιολογήσεων, εγκριτικών αποφάσεων, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδύσεων και καταβολής των ενισχύσεων εφαρμογής του νόμου και να καταρτίζουν τις διοικητικές πράξεις και τους σχετικούς φακέλους, σύμφωνα με τα υποδείγματα ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος.
6. Οι αιτήσεις υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο λαμβάνουν μοναδιαίο αριθμό στο ΠΣΚΕ –Επ., ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί των σχετικών εντύπων και καταχωρίσεων. Άρθρο 3 Υποβολή επενδυτικών σχεδίων – Προέλεγχος πληρότητας αιτήσεων.
1. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων. α. Οι αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 των κατά το άρθρο 6 του νόμου αυτού επενδυτικών σχεδίων της Γενικής Επιχειρηματικότητας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής, υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ίδιου νόμου, τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους. β. Οι αιτήσεις των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β΄ του ανωτέρω νόμου υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
2. Τρόπος υποβολής αιτήσεων α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προηγείται της έντυπης. Η έντυπη μορφή λαμβάνεται υπόψη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της αίτησης. β. Ηλεκτρονική υποβολή: Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ−Επ.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όλα τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία, όπως ορίζονται στην προβλεπόμενη απόφαση του άρθρου 9 παρ. 3 του νόμου 3908/2011. Τα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να επισυναφθούν ως ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, αρχεία επεξεργασίας λογιστικών φύλλων ή σε μορφή αρχείου.pdf, σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία εικόνας (.jpg ή.gif). γ. Έντυπη υποβολή: Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα της επένδυσης ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο καταθέτει στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών τον επενδυτικό φάκελο με τις εκτυπώσεις από το Πληροφοριακό Σύστημα των δικαιολογητικών και των στοιχείων καθώς και των πρωτοτύπων εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 9 παρ. 3 του νόμου 3908/2011. Η αίτηση υπαγωγής είναι έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει πανομοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική.
3. Προέλεγχος πληρότητας αιτήσεων. α. Οι υπάλληλοι του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών προβαίνουν σε προέλεγχο της πληρότητας της υποβαλλόμενης αίτησης, σύμφωνα με κατάλογο δικαιολογητικών και στοιχείων που συντάσσεται με βάση την απόφαση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 3 του
νόμου 3908/2011
. Αν κατά τον προέλεγχο:
αα. Διαπιστωθεί πληρότητα, χορηγείται βεβαίωση παραλαβής με σχετική απόδειξη (αριθμός πρωτοκόλλου). Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί απόδειξη της νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
αβ. Διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, χορηγείται επί αποδείξει αναλυτική κατάσταση αυτών με την επισήμανση της υποχρέωσης της υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή και της προσκόμισής τους το αργότερο εντός δέκα ημερών (Άρθρο 9 παρ. 4 ν.3908/2011). Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και δύναται να ορίζεται και πέραν της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.
β. Η μη υποβολή ή η μη προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων εντός της τασσόμενης προθεσμίας επιφέρει την απόρριψη της αιτήσεως με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011), η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 4
Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων
1. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια: I. Στάδιο ελέγχου νομιμότητας α. Με ευθύνη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση II. Διαφορετικά εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου της εν λόγω Υπηρεσίας, που κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου. β. Η διαδικασία του προαναφερομένου ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος. II. Στάδιο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων α. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ανατίθεται σε δύο αξιολογητές οι οποίοι επιλέγονται από το οικείο Μητρώο με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή, μέσω του ΠΣΚΕ−Επ. β. Για τα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής, οι αξιολογητές επιλέγονται από διαφορετικές Περιφέρειες, αποκλειομένων όσων είναι εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. γ. Κατά την ηλεκτρονική ανάθεση τάσσεται στον αξιολογητή από την αρμόδια υπηρεσία προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και αναφέρονται τυχόν σχετικές με την αξιολόγηση παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τον έλεγχο νομιμότητας. δ. Οι αξιολογητές βαθμολογούν το επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τη βαθμολογική κλίμακα που αντιστοιχεί στα επί μέρους κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011, όπως εξειδικεύονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. ε. Οι αξιολογητές καταχωρίζουν την βαθμολογία τους σε υπόδειγμα έκθεσης αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος. Κατόπιν εκτυπώνουν το συμπληρωμένο υπόδειγμα, το υπογράφουν και το αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία. στ. Οι αξιολογητές δύνανται να ζητήσουν από την αρμόδια υπηρεσία έγγραφα και στοιχεία του επενδυτικού φακέλου που κρίνουν ως αναγκαία για την αξιολόγηση. Τα στοιχεία αυτά υποχρεούνται να τα επιστρέφουν αυτούσια μαζί με την έκθεση αξιολόγησης. ζ. Οι αξιολογητές δεν μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, αν συμμετέχουν οι ίδιοι ή μέσω νομικού προσώπου στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φορέων υποβολής τους ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτισή τους. Επίσης, οι αξιολογητές δεν μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια και όταν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των προαναφερθεισών επιχειρήσεων συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι δευτέρου βαθμού. η. Οι αξιολογητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία αν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης οφείλουν μετά το πέρας της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό τους κώλυμα αξιολόγησης. θ. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί την βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση απόκλισης της βαθμολογίας μεταξύ των δύο αξιολογητών, άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων της συνολικής κλίμακας, το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή που επιλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο μέσος όρος των δύο εγγυτέρων μεταξύ τους βαθμολογιών αποτελεί την οριστική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. ι. Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών από την καταληκτική προθεσμία ελέγχου της νομιμότητας.
2. Αποτελέσματα αξιολόγησης. α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων καταρτίζεται πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά
της βαθμολογίας τους.
β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοινώνουν το πέρας της αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.
γ. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων με χρήση του κωδικού τους πληροφορούνται:
γα. την αναλυτική βαθμολογία που έλαβε το επενδυτικό σχέδιό του.
γβ. τη θέση του στη σειρά κατάταξης του πίνακα.
γγ. τον αριθμό των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων με τα οποία εξαντλείται το ποσό της ενίσχυσης.
δ. την βαθμολογία που έλαβε το τελευταίο από τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια.
Άρθρο 5
Ενστάσεις
1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 1. περ.I του παρόντος επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
2. Με απόφαση των Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 συγκροτείται κατ’ έτος από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας τριμελής επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την εξέταση των ενστάσεων της προηγουμένης παραγράφου και την υποβολή σχετικής εισήγησης στα ανωτέρω Όργανα, τα οποία αποφαίνονται οριστικά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
3. Από την επομένη που θα αναρτηθεί η ανακοίνωση σχετικά με το πέρας της αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος, αρχίζει αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών για την τυχόν υποβολή ενστάσεων.
4. Οι ενστάσεις της προηγουμένης παραγράφου εξετάζονται με την διαδικασία της παραγράφου 1 περίπτωση II του άρθρου 4 του παρόντος. Η διαδικασία εξέτασής τους ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Από τη διαδικασία αυτή αποκλείονται οι αξιολογητές που είχαν εξετάσει το σχέδιο στο οποίο αναφέρεται η ένσταση.
5. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και, αν συνοδεύονται από δικαιολογητικά, υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή, εντός της προβλεπόμενης στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος προθεσμίας.
Άρθρο 6
Επιλογή ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων –
Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής
1. Πίνακας κατάταξης Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων συντάσσεται οριστικός πίνακας, στον οποίο κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν. Με βάση τη σειρά κατάταξης τα επενδυτικά σχέδια επιλέγονται προς υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της αντίστοιχης ενίσχυσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσονται κατά σειρά μεταξύ των ισοβαθμησάντων, όσα έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία στα περισσότερα επί μέρους κριτήρια του άρθρου 10 ν. 3908/2011.
2. Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής α. Για τα επενδυτικά σχέδια που επιλέγονται εκδίδονται ατομικές αποφάσεις υπαγωγής από τα Όργανα, τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011. Τα ίδια Όργανα είναι αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και επιστροφής των καταβληθεισών ενισχύσεων ή παρακράτησης ή απώλειας του δικαιώματος χρήσης αυτών. β. Για τα μη επιλεγόμενα επενδυτικά σχέδια εκδίδονται ατομικές αιτιολογημένες απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες κοινοποιούνται με συστημένες επιστολές στους ενδιαφερομένους.
3. Περιεχόμενο αποφάσεων υπαγωγής Στην απόφαση υπαγωγής περιλαμβάνονται ιδίως: α. Τα στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. β. Το αντικείμενο της επένδυσης. γ. Τα στοιχεία για το κόστος του επενδυτικού σχεδίου, το είδος της ενίσχυσης, το ποσοστό, το ποσό και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης και το εγκρινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα. δ. Οι υποχρεώσεις του φορέα του επενδυτικού σχεδίου που απορρέουν από το νόμο και το λοιπό κανονιστικό πλαίσιο και ο χρόνος τήρησης αυτών. ε. Οι όροι υπαγωγής που σχετίζονται με το είδος του επενδυτικού σχεδίου. στ. Η υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, που θα πληροφορεί με εμφανή τρόπο, ότι «η επένδυση συγχρηματοδοτείται από τον επενδυτικό νόμο (3908/2011)».
4. Δημοσίευση των αποφάσεων υπαγωγής. Περίληψη των αποφάσεων υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το κόστος της επένδυσης, το είδος, το ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3861/2010 (Α΄112). Επίσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται περίληψη των απορριπτικών αποφάσεων.
Άρθρο 7
Μητρώο αξιολογητών
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και της εξέτασης των ενστάσεων κατά τα άρθρα 4 παρ. 1 περίπτωση II και 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται μετά από αίτησή τους φυσικά πρόσωπα κατά την διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Οι αξιολογητές πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και σχετική εμπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων καλεί με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόμενα προσόντα των ενδιαφερομένων και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών.
2. Δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αξιολογητών όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ελεγκτών του άρθρου 11 του παρόντος.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται, από υπαλλήλους του εν λόγω Υπουργείου και των εποπτευομένων απ’ αυτό φορέων, τριμελής Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 3908/2011 και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, με απόφαση του οποίου εγγράφονται στο Μητρώο.
4. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.
5. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων χορηγεί σε κάθε αξιολογητή ηλεκτρονικό λογαριασμό χρήστη (ηλεκτρονική ταυτότητα). Ο αξιολογητής συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ή της εξέτασης των ενστάσεων αποκλειστικά με την ταυτότητά του αυτή και με κανένα άλλο προσδιοριστικό του προσώπου του στοιχείο.
6. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων μεριμνά για την κατάρτιση των αξιολογητών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαγράφονται, ύστερα από εισήγησή της, από το Μητρώο οι αξιολογητές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.
7. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που οφείλουν να τηρούν οι αξιολογητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο οποίος αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1.
8. Για την αντικειμενική και ισότιμη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται Οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους αξιολόγησης, τα πρότυπα κόστη ανά είδος επενδυτικού σχεδίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης και την ίση μεταχείριση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων. Ο Οδηγός αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1.
9. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή με άλλους αξιολογητές, με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή με υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία μεριμνά ώστε τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ μέρους των αξιολογητών κατά την διαδικασία αξιολόγησης να εγγράφονται και να απαντώνται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο με την χρήση των μοναδιαίων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που διαθέτουν όσοι έχουν πρόσβαση κατά την διαδικασία αξιολόγησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 2 του παρόντος. Η παράβαση της απαγόρευσης του άρθρου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του αξιολογητή από το Μητρώο.
Άρθρο 8
Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
1. Προθεσμία ολοκλήρωσης Στην απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ορίζεται προθεσμία για την ολοκλήρωσή του, η διάρκεια της οποίας συναρτάται με το κόστος του, το αντικείμενό του και από ειδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια του χρόνου υλοποίησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
2. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου α. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι δύο κατ’ ανώτατο όριο έτη και μπορεί να χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά, υπό τις εξής προϋποθέσεις: αα. η υποβολή του σχετικού αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής, και αβ. έχει πραγματοποιηθεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε. β. Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έχει υποχρέωση να το αναγγείλει. Με αίτηση του φορέα της επένδυσης η προθεσμία ολοκλήρωσής της μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε είτε με την απόφαση υπαγωγής, χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο, είτε με την απόφαση χορήγησης παράτασης σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του παρόντος.
3. Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής α. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων μπορούν, μετά από αίτηση των φορέων τους, να τροποποιούνται με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται προς τα άνω το ενισχυόμενο κόστος που εγκρίθηκε αρχικά. Περίληψη των εν λόγω αποφάσεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Αίτηση για τροποποίηση όρων απόφασης, που έχει απορριφθεί, δεν επανεξετάζεται. Άρθρο 9 Ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
1. Ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου α. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται εντός της ορισθείσας προθεσμίας με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για τον σκοπό αυτό ελέγχεται η πραγματοποίηση των επί μέρους δαπανών κατά τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής ή σε τυχόν τροποποίησή της και η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων, η τήρηση των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων, όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι απαραίτητες εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. β. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πιστοποιηθεί και σε περίπτωση διαφοροποιήσεων από το αρχικά εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφόσον αυτές δεν συνιστούν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους υπαγωγής. Δεν παρέχεται ενίσχυση επί του ποσού που αντιστοιχεί σε αύξηση του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
2. Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται να τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών.
3. Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της α. Η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται ταυτόχρονα, μετά από επιτόπιο έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια (άρθρου 3 παρ. 1 περ. β υποπερ. vι του ν.3299/2004), συνολικής ισχύος μέχρι 150 Kw, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Για την πιστοποίηση εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.3908/2011 εντός μηνός από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση, το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης.
γ. Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση για την πιστοποίηση, που να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στις περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3908/2011 κυρώσεις.
Άρθρο 10
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους ελέγχονται τόσο κατά την διαδικασία υλοποίησής τους όσο και κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
2. Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης ή μη του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του νόμου και της ορθής εκπλήρωσης εκ μέρους του των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού έλεγχος μπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, προκειμένου να πιστοποιηθεί είτε ότι έχει υλοποιηθεί η επένδυση κατά 50%, είτε ότι έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της. Στην περίπτωση αυτή το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όταν η αίτηση περιλαμβάνει και αίτημα για καταβολή ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9, παρ.3 περ. α΄του παρόντος ως προς τον επιτόπιο έλεγχο.
4. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται με απόφαση της Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 και απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Μητρώο του άρθρου 11 του παρόντος κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής επιλογής μέσω του ΠΣΚΕ−Επ.
5. Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και η εν γένει ορθή διενέργεια του ελέγχου, τα ονόματα των ελεγκτών αντλούνται από το οικείο Μητρώο επί τη βάσει των καταχωρισμένων σε αυτό γνώσεων, εμπειρίας και υπηρεσιακής καταστάσεώς τους. Ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου είναι υποχρεωτικά υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας.
6. Οι ελεγκτές οφείλουν να μην αποδεχθούν τον ορισμό τους ως μέλη του Οργάνου Ελέγχου αν πρόκειται να ενεργήσουν έλεγχο: α. είτε σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν κατά το παρελθόν ελέγξει άλλα σχέδια, είτε σε επενδυτικά σχέδια, στων οποίων την κατάρτιση έχουν με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει. β. σε επενδυτικό φορέα στου οποίου το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκησή του συμμετέχουν οι ίδιοι ή σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί κώλυμα και όταν γίνεται μέσω νομικού προσώπου.
7. Καθένα από τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου, υπογράφεται από τα μέλη του Οργάνου και υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή.
8. Ο τακτικός έλεγχος ολοκληρώνεται με την υποβολή της έκθεσης εντός προθεσμίας τριών μηνών από τον ορισμό του Οργάνου Ελέγχου.
9. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή προγενέστερων επενδυτικών νόμων.
Άρθρο 11
Μητρώο ελεγκτών
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται κατά την διαδικασία των επόμενων παραγράφων φυσικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και σχετική εμπειρία στον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων καλεί με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόμενα προσόντα των ενδιαφερομένων και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών.
2. Δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 7 του παρόντος.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ελεγκτές και οι αντίστοιχοι Οδηγοί που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 ονομάζονται «Οδηγός Δεοντολογίας Ελεγκτών» και «Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων».
4. Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ελεγκτών γίνεται με διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, που αναρτάται στην ιστο−
σελίδα της παρ. 5 του άρθρου 1 του παρόντος.
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Οι προθεσμίες των άρθρων 4 παρ.1 περ.Ι (β) και περ.
IΙ(ι), 5 παρ.2 και 4 και 10 παρ. 8 του παρόντος που αναφέρονται στην διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων δεν ισχύουν για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3908/2011.
Άρθρο 13
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
??????