99 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4148/2013

Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Άρθρο 6
26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 99
26 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4148
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 6

Για την αποδοτική λειτουργία και τον πολιτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν την Ελληνική Προεδρία συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Υπουργός Εξωτερικών και κάθε συναρμόδιος, με βάση τις επιμέρους θεματικές συνεδριάσεων, Υπουργός, αναπληρούμενοι από τους ορισθέντες για το σκοπό αυτόν αναπληρωτές τους. Τις σχετικές αποφάσεις για τη συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής λαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, που ορίζεται και Πρόεδρός της, με αναπληρωτή τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών.