99 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4148/2013

Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 99
26 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4148
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7

Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4024/ 2011 (Α΄226), όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Ειδικά για τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις που, πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέπεται ότι όλες οι τακτικές αποδοχές, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη μετακίνηση, καθώς και το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος ή αποσπώμενος υπάλληλος. Εξαιρούνται οι αποσπώμενοι και μετακινούμενοι στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Βρυξελλών, για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας και με έγκριση του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας, το οποίο και καλύπτει τις σχετικές δαπάνες».

Άρθρο 8

Η παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 3566/ 2007 (Α΄117), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιστρέφουν στην Κεντρική Υπηρεσία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Άρθρο 9

Στο τέλος της παρ. 12α του άρθρου 49 του ν. 3943/ 2011 (Α΄66), προστίθενται τα εξής: «Στο Υπουργείο Εξωτερικών οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϊστάμενό της, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3566/2007, όπως ισχύει. Σε περίπτωση απουσίας, μη τοποθέτησης ή κωλύματος του Προϊσταμένου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, στον οποίο υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης».

Άρθρο 10ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3492/ 2006 (Α΄210), όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Στο Υπουργείο Εξωτερικών οι αρμοδιότητες των μονάδων εσωτερικού ελέγχου ασκούνται από τη Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3566/2007 (Α΄117), όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για θέματα οικονομικού ελέγχου όλων των Διευθύνσεων και Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των δημόσιων υπολόγων που υπηρετούν σε αυτές».

Άρθρο 11

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνιστώνται τρεις θέσεις ειδικών συνεργατών του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, οι οποίες πληρούνται με αποσπάσεις υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, που ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων».

Άρθρο 12ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1791/1988 (Α΄141), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος δύναται να είναι και Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Μ. Η θέση του Προέδρου είναι τιμητική και άμισθη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1791/1988, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα είκοσι και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο, είναι τιμητική και άμισθη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 2 του ν. 1791/1988, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Μ. ορίζονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη του στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσωπικότητες εγνωσμένης επιστημονικής αξίας και κύρους».

Άρθρο 13ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 11 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «11. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων των αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, γίνονται επίσης δεκτοί: α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α΄149), β) κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), γ) κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, δ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α΄178), ε) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986 (Α΄35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 συμπληρώνεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος − μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους − μέλους προέλευσης».

Άρθρο 14Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.