99 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4148/2013

Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 99
26 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4148
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 12ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1791/1988 (Α΄141), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος δύναται να είναι και Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Μ. Η θέση του Προέδρου είναι τιμητική και άμισθη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1791/1988, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα είκοσι και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο, είναι τιμητική και άμισθη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 2 του ν. 1791/1988, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Μ. ορίζονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη του στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσωπικότητες εγνωσμένης επιστημονικής αξίας και κύρους».