107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 183
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Στη ΝΕΡΙΤ ΑΕ παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης: α) του ακινήτου με ΚΑΕΚ 050021505001, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της Λ. Μεσογείων 432. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά και στα συστατικά, τα παραρτήματα και το σύνολο των κινητών εντός του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού, εντύπου και φωτογραφικού αρχείου της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε. (μετά του μόνιμου αρχειακού χώρου, των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μουσειακών αντικειμένων), β) του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05057000108081043, στο Δήμο Ιλίου, επί της οδού Ραδιοφωνίας. Το σύνολο των κινητών εντός του κτιρίου, σύμφωνα με την έκθεση καταγραφής του, μεταβιβάζεται στη NEPIT AE κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, και γ) των κέντρων εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος, που προβλέπονται στον ακόλουθο πίνακα, μετά του συναφούς εξοπλισμού και εν γένει υποδομής που είναι απαραίτητα για την εκπομπή σήματος. Στη NEPIT A.E. παραχωρείται και το δικαίωμα χρήσης όλων των κέντρων εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος μετά του συναφούς εξοπλισμού, που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα και χρησιμοποιούνταν από την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. για την εκπομπή του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού της προγράμματος. Με την εφαρμογή της παρούσας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης δεν θίγονται οι διατάξεις για την ειδική διαχείριση της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις για την καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της που περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα αρμόδια όργανα της NEPIT Α.Ε. παρέχουν πρόσβαση και συνδρομή για την ακώλυτη διενέργεια της ειδικής διαχείρισης και την εκπλήρωση του σκοπού της. Άρθρο 184 Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις 1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών − συνταξιούχων.» 2. α. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή.» β. Οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). 3. Στο άρθρο 50 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου α΄ του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994, με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013, εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει ασκήσει σχετική προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή έχει παραιτηθεί από προσφυγή που ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4183/2013 (Α΄186). Η σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εξετάζεται μόνο εφόσον υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.» 4. α. Η παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), αντικαθίσταται ως εξής: «27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000, όπως αυτός ισχύει μέχρι 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.8.2014 ή μέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον αυτές εκδοθούν σε προγενέστερο χρόνο.» β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από την 31η Μαρτίου 2014.