186 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4183/2013

Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο δεύτερο
11 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 186
11 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4183
Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο δεύτεροΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αναστέλλεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στο κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης, η ισχύς των κάτωθι διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: (α) του ν. 4192/1929 που κύρωσε το νομοθετικό διάταγμα της 11ης Μαΐου 1929, με τίτλο «περί ακυρώσεως συμβάσεως αφορώσης το λαχείον του στόλου και των αρχαιοτήτων της Ελλάδος» (Α΄226), (β) του νομοθετικού διατάγματος της 10.7.1929 «περί καθορισμού του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος» (Α΄226), (γ) του ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λαχείων» (Α΄512), (δ) του ν. 2038/1939 «περί τροποποιήσεων των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» (Α΄454), (ε) της υπ’ αριθ. 1053068/334/Α0013/1997 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων» (Β΄542), (στ) της υπ’ αριθ. 2/84003/0049/2000 υπουργικής απόφασης «Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τη διάθεση κρατικών λαχείων και από το στιγμιαίο κρατικό λαχείο» (Β΄1503), (ζ) του ν. ΓΚΖ/1904 «περί συστάσεως λαχείου του Εθνικού Στόλου» (Α΄122), (η) του ν. ΓΝΖ/1905 «περί συγχωνεύσεως του Λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του Λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου της Ελλάδος» (Α΄120), (θ) της υπουργικής απόφασης 6155/1941 «περί καταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετονομασίας του Λαχείου του Στόλου εις Λαϊκόν Λαχείον» (Β΄114), (ι) της υπουργικής απόφασης 46338/5731/1948 «περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ασφαλίσεως και εισπράξεως εισφορών λαχειοπωλών του Λαϊκού Λαχείου» (Β΄11), (ια) της υπουργικής απόφασης 7195/2010 «Τρόπος λειτουργίας του Λαϊκού Λαχείου από 1.1.2011» (Β΄2171), (ιβ) της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων 1419/1937 «απόφαση για τη σύσταση Εθνικού Λαχείου» (Β΄80), (ιγ) της υπουργικής απόφασης 1008828/40/Α0013/1993 «Τροποποιήσεις Εθνικού Λαχείου και καθορισμός Προγράμματος κερδών της 162ης Έκδοσης» (Β΄36), (ιδ) της υπουργικής απόφασης 3336/2011 «Καθορισμός του Προγράμματος των Κληρώσεων της 217ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου» (Β΄1014), (ιε) του άρθρου 17 «Σύσταση του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου» του ν. 1947/1991 «Φορολογικές Ρυθμίσεις – Πληγέντες από Σεισμό» (Α΄70), (ιστ) του άρθρου 12 παράγραφος 3 του ν. 1967/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), (ιζ) του άρθρου 93 «Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων» του π.δ. 284/1988 «Εσωτερική Λειτουργία του Υπουργείου Οικονομίας» (Α΄128), (ιη) της υπουργικής απόφασης 1116250/928/ 0006Α/ 1993 «Σύσταση Γραφείου στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων» (Β΄715), (ιθ) του άρθρου 10 του ν. 2515/1997 «Σύσταση Ευρωπαϊκού Λαχείου» (Α΄154), (κ) του ν. 143 της 28/30.9.1967 «Περί συστάσεως ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως» (Α΄165), (κα) της υπουργικής απόφασης 6590/2010 «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης της τεσσαρακοστής τέταρτης (44ης) έκδοσής του, έτους 2010» (Β΄1939), (κβ) κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου που αντίκειται στις ρητές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αναστολή ισχύος μπορεί να παρατείνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ