186 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4183/2013

Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο έβδομο - Τροποποίηση του ν. 4174/2013 και του ν. 4179/2013
11 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 186
11 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4183
Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο έβδομοΤροποποίηση του ν. 4174/2013 και του ν. 4179/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) οι λέξεις «του άρθρου 54» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του άρθρου 55 παρ. 2».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις «και του Συμβουλίου της Επικρατείας» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και στην προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής προσφυγής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάταξη του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4174/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) προστίθεται ως Παράρτημα το υπ’ αριθμ. 744 κλίμακας 1:1.000 τοπογραφικό διάγραμμα, με το οποίο αποτυπώνονται οι χερσαίες, θαλάσσιες και εν γένει λιμενικές, κτηριακές ή άλλες εγκαταστάσεις και έργα εντός των χώρων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας του άρθρου 34 του παραπάνω νόμου και αντίτυπο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να εξουσιοδοτείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας του, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αναλαμβάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, η τήρηση των διεθνών λογιστικών προτύπων και ο έλεγχος των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών, η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην αποδοχή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.»

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ