149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 12 - Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλληλικού προσωπικού
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 12Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλληλικού προσωπικού

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 (Α΄ 80) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Η απόσπαση όσων υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών ανατρέχει στο χρόνο στον οποίο ορίζεται στην απόφαση απόσπασης, εφόσον αυτή δημοσιεύεται εντός διμήνου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1.6.2014. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για τις πράξεις που προβλέπονται στην περίπτωση ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), πλην των περιπτώσεων που συντρέχει αυτοδίκαιη λήξη.»