149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 16
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16

Το «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος − Παράρτημα Ξάνθης», ως Παράρτημα του «Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος», το οποίο μετατράπηκε και μετονομάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3402/2005 (Α΄ 258) από 1.1.2015 μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ξάνθης» και εντάσσεται σε Παράρτημα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2012 (Α΄ 16). Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος − Παράρτημα Ξάνθης» νοείται ότι αναφέρεται το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ξάνθης.