160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 249 - Τροποποιήσεις τον άρθρου 60 του ν. 4278/2014
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 249Τροποποιήσεις τον άρθρου 60 του ν. 4278/2014

1) Στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4278/2014 (Α' 157), από την έναρξη ισχύος του, η φράση «Οφειλές φο- ρέων Γενικής Κυβέρνησης νομού Αττικής» αντικαθίστα- ται από τη φράση «Οφειλές φορέων Γενικής Κυβέρνη- σης» και η φράση «έως τις 31.12.2013» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τις 31.3.2014». 2) Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4278/2014 (Α' 157), από την έναρξη ισχύος του, απαλείφεται η φράση «του νομού Αττικής» και η φράση «έως 31.12.2013» α- ντικαθίσταται από τη φράση «έως 31.3.2014».