160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 199 - Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργούνται οι διατάξεις: α. του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α΄ 204), πλην της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του αυτού ως άνω άρθρου, περι συστάσεως του Κεντρι- κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από την έναρξη ισχύος του άρθρου 139, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 201, β. του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως 194, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201. γ. του ν.3669/2008 (Α΄116), πλην: αα) των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 7 σημεία α΄-στ΄, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 1-5, 7 εδάφια α΄, γ΄ και δ΄ και 11,17 παρά- γραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36-40, του άρθρου 41 παρ.1 εδάφιο α΄, 2 εδάφια α΄, γ΄, δ΄ και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52-55, 56, 58 έως 64, 67, 70 έ- ως 75, 79 έως 81, 82-91, 92 έως 101, 103, 105 έως 110, 176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ι- σχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 ββ΄ της διάταξης του εδαφίου β΄ της παραγρά- φου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη δημο- σίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως, γγ) των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προ- εδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α 157) και δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα ο- ποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγ- μάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201, δ. του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των: αα) διατάξεων των άρθρων 2, 2Α, 3 έως 5,19, 21, 25, 27, 28, 29 παρά- γραφοι 2 έως 9, 30-38, 39 παράγραφοι 1 έως 6, 7 περι- πτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄, 8-9 των άρθρων 40, 42, 45 παρ. 4-6 και 10 και 45Α παράγραφοι 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178, ββ) των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3, οι ο- ποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρι- κού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α΄ 157) και γγ) των διατάξεων του άρθρου 41, το οποίο δια- τηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παρα- γράφου 5 του άρθρου 201, ε. του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), εκτός από: α) το άρθρο 15, το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ι- σχύος των άρθρων 179-194 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201 και β) τα άρθρα 26 έως 39, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178, στ. του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11), πλην των διατάξεων των άρθρων 1-10, 12-14, 16-17, 27-66, οι οποίες διατηρού- νται μέχρι την έκδοση των Κανονισμών περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων των άρθρων 172 και 178 του παρόντος νόμου, ζ. της υ.α. 11389/1993 (Β550), πλην των διατάξεων των άρθρων 27-44, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178.