158 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4279/2014

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4279
Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ−ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην Αθήνα σήμερα, 30/4/2014, στη Διοίκηση 1ης Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού Ζαχάρωφ 3, ΑΘΗΝΑ, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ αφενός μεν: του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου Μαρία Γρηγοροπούλου συζ. Γεωργίου Γρηγορόπουλου, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΗ 002365 ΑΔΤ, δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. 1472/20.3.2013 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, καλουμένου εφεξής χάριν συντομίας «ο Δωρητής» αφετέρου δε των 1) Ελευθερίου Μπούλια κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΗ 503198 ΑΔΤ, Διοικητή του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως εκπροσώπου αυτού δυνάμει και του υπ’ αριθ. 7ου Θ1/29.4.2014 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και 2) του Βασιλείου Κοντοζαμάνη, κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΚ 216501 ΑΔΤ, Διοικητού της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, συνεφωνήθησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 1. Ο Δωρητής απεφάσισε υπό τους κατωτέρω όρους να προβεί με δικές του αποκλειστικά δαπάνες στην ανέγερση διώροφου ειδικού κτιρίου με υπόγειο για τη χρήση ξενώνα συγγενών των ασθενών σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση Καλυφτάκη στην κάτω Κηφισιά, εντός χώρου του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» που θα αποτελείται από τις εξής επιφάνειες: Β΄ υπόγειο 437,80 μ2− Α΄ ισόγειο 437,80 μ2 − ισόγειο 437,80 μ2, Α΄ όροφος 437,80 μ2 και δώμα 42,60 μ2. Η δωρεάν ανέγερση του κτιρίου θα περιλαμβάνει κάθε αναγκαία κατασκευή που αφορά στους χώρους αυτούς και έχει σχέση με το αντικείμενο των οικοδομικών εργασιών, καθώς και των αντίστοιχων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το ανωτέρω έργο εφεξής, για λόγους συντομίας, θα καλείται «Έργο», η χωροθέτηση του οποίου, καθώς και τα αρχιτεκτονικά προσχέδια του οποίου έχουν ήδη θεωρηθεί από τη ΔΤΥ του ΥΥΚΑ δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΥ 8/Β/Γ.Π. 84862 αποφάσεως αντίστοιχα, όπως αποτυπώνεται στη συνημμένη μελέτη προσχεδίων. 2. Το Έργο θα ανεγερθεί εντός των ορίων του υποδειχθέντος, ήδη χωροθετημένου οικοπέδου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 16/3.9.2007 απόφασης του Νοσοκομείου, επιφανείας περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη προσχεδίων της κατωτέρω ομάδας Μηχανικών. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί: Φώτος Μπέμπης, Αντώνιος Δημόπουλος. Μηχανολόγος Μηχανικός: Στυλιανός Μέτος. Το Έργο, μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του, θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες και να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας του. 3. Το Έργο θα ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στο Νοσοκομείο, το οποίο και θα ασκεί την απαιτούμενη εποπτεία, παρέχοντας συγχρόνως τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστηρίξεως, σύμφωνα και με τους όρους της παρούσης. Το κόστος, όμως, συντήρησης του κτιρίου, καθώς και τα εν γένει λειτουργικά του έξοδα αναλαμβάνει, αποκλειστικά, εξ’ ολοκλήρου ο Δωρητής Σύλλογος. 4. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκομείο δικαιούνται να παρακολουθούν, με εκπρόσωπό τους την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τη μελέτη εφαρμογής. Άρθρο 2 ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΑΣ Η δαπάνη ολοκληρώσεως του έργου, κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται στο ποσόν της τάξεως των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ, το οποίο και θα αναλωθεί για την κατασκευή του κτιρίου και των Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικών) εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη και θεωρημένη, από τη Διεύ θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μελέτη προσχεδίων. Σε κάθε περίπτωση ο Δωρητής αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη για την ανέγερση του κτιρίου ανεξαρτήτως ύψους. Άρθρο 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ−ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ−ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1. Η πρώτη (1η) Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει στην αποκλειστική κυριότητα και νομή το χώρο (άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3527/2007, όπως τροποποιεί την παρ. 5 του ν. 3329/2005) που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, συγκατατίθεται και συμφωνεί στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 2. Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», το οποίο έχει την αποκλειστική χρήση του ανωτέρω χώρου, με την έναρξη ισχύος της παρούσης, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο αυτής, παραχωρεί κατά χρήση το χώρο αυτόν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στον Δωρητή άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος για την εγκατάσταση του Εργοταξίου προς το οποίο θα παρέχει χωρίς αντάλλαγμα ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Μετά την αποπεράτωση του έργου, λήγει η παραχώρηση της χρήσης αυτής. Άρθρο 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το Έργο θα κατασκευασθεί με βάση: α) τη συνημμένη μελέτη προσχεδίων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, β) τους ισχύοντες όρους δόμησης (Δ΄ 201/26.3.1999) και γ) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς οπλισμένου σκυροδέματος, αντισεισμικού κανονισμού Η/Μ εγκαταστάσεων και κάθε συναφούς ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας για τις Η/Μ εργασίες και τις διατάξεις πυρασφαλείας. Η μελέτη εφαρμογής, καθώς και οποιαδήποτε απαραίτητη συμπληρωματική μελέτη, θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Ο Δωρητής αναλαμβάνει ακόμη να φροντίζει για τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και γενικά συμμόρφωση των υποβαλλομένων μελετών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, υποδείξεις ή οδηγίες των αρμοδίων για την έγκριση Υπηρεσιών. Άρθρο 5 ΑΔΕΙΕΣ− ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 1. Ο Δωρητής θα εκδώσει τη σχετική οικοδομική άδεια από την οικεία πολεοδομία Κηφισιάς. 2. Οποιεσδήποτε πρόσθετες μελέτες τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή. Η έγκριση αυτών θα γίνεται από τη Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας σε δυο (2) μήνες από την κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου η οποία θα δίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του φακέλου. Σε περίπτωση που η μελέτη επιστραφεί στον μελετητή για διόρθωση ή συμπλήρωση, οι προαναφερθέντες χρόνοι θα συντέμνονται στο ήμισυ, μετά την επανακατάθεση του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες. 3. Ο Δωρητής δικαιούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνει σε μικροαλλαγές των μελετών, κατόπιν ενημερώσεως τόσο του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, όσο και του εκπροσώπου του Νοσοκομείου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσης. Οι εν λόγω μικροαλλαγές, δεν μπορεί να αφορούν σε αλλαγές υλικών και δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή και διαρρύθμιση του κτιρίου ή τη λειτουργικότητά του, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση στο χώρο. 4. Ο Δωρητής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να φροντίζει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων γενικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την αρμόδια Δημοτική Αρχή, τήρηση των κανόνων Δημόσιας Τάξης κ.λπ. Άρθρο 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξοπλισμός του Έργου θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή. Η διαδικασία για την απόκτηση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την παράδοση του Έργου της Δωρεάς στο Νοσοκομείο, υπό τον όρο πλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτουν οι συναφείς κείμενες διατάξεις και με τη ρητή επιφύλαξη επιμήκυνσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, συνεπεία της υποβολής ενστάσεων, προσφυγών και/ή εκδίκασης των ενδίκων βοηθημάτων, οποιονδήποτε τρίτων στοιχειοθετήσουν, έννομο συμφέρον, αναφορικά με την υλοποίηση και ολοκλήρωση της ως άνω αναφερθείσης διαδικασίας και δράσης (απόκτησης του απαιτούμενου για τη λειτουργία του έργου, εξοπλισμού). Άρθρο 7 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ − ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ 1. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου της δωρεάς ενέργειες (όπως ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις, αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των περιλαμβανομένων, παραλαβή υλικών, παραλαβή κτιρίου από τον κατασκευαστή) θα γίνονται από τον Δωρητή ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ρητώς από αυτόν (τον Δωρητή) εξουσιοδοτηθέντα και ελευθέρως ανακλητά. 2. Δεδομένου ότι ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη κατασκευής του Έργου ανεξαρτήτως του τελικού ύψους αυτής, ρητώς συνομολογείται ότι οι εν λόγω απαραίτητες (για την πραγματοποίηση του έργου της Δωρεάς) ενέργειες θα γίνονται, από τον Δωρητή χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν αι σχετικοί νόμοι − προκειμένου περί εκτελέσεως έργου ή προμηθειών χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο, ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών. Ειδικότερα, η μελέτη και κατασκευή του έργου της Δωρεάς (το οποίο συνίσταται κατά βάση στην κατασκευή του κτιρίου του και των Η/Μ εγκαταστάσεών του), μέχρι του χρόνου παραδόσεως του στο Νοσοκομείο, είναι έργο ιδιωτικό και δεν έχουν επ’ αυτού εφαρμογή οι διατάξεις των σχετικών νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων επί έργων χρηματοδοτούμενων αιτώ το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς. Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ 1. Ο ξενώνας που θα ανεγερθεί θα λειτουργεί αποκλειστικά προς το σκοπό της φιλοξενίας των άπορων συγγενών ασθενών που επισκέπτονται για ολίγες ημέρες για εξετάσεις το Νοσοκομείο, καθώς και των συγγενών εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτό. 2. Το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα από την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή προς τον Δωρητή για την αποπεράτωση του έργου σε σύντομο χρόνο, να χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, τηρουμένων των επιταγών της νομιμότητας. Άρθρο 9 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ−ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1. Η αποπεράτωση του Έργου θα πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο και υπό τον όρο πλήρωσης των όρων της παρούσης − εντός τριάντα (30) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Η παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, και δη στο Νοσοκομείο και την 1η ΥΠΕ Αττικής, θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο παράδοσης−παραλαβής συνοδευόμενο από τα κατασκευαστικά σχέδια των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η παράδοση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου και της απόκτησης του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 2. Η εργολαβική σύμβαση θα υπογραφεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που θα κυρώνει την παρούσα σύμβαση. Η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης θα γνωστοποιηθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου αυτό με έγγραφό του να ορίσει ημερομηνία έναρξης των εργασιών. 3. Ο Δωρητής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων του Εργοταξίου και περί υγιεινής και ασφάλειας. Το Υπουργείο Υγείας, το Νοσοκομείο και η 1η ΥΠΕ Αττικής ουδεμία φέρουν σχετική υποχρέωση. 4. Ο Δωρητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα, εμφανή και κεκρυμμένα ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του κτιρίου επί δύο έτη μετά την αποπεράτωσή του, υποχρεούμενος σε αποκατάστασή τους με δαπάνες του, εφόσον έχει εγγράφως και εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ενημερωθεί από το Νοσοκομείο. Ευθύνη, πάντως, δεν υφίσταται εφόσον αποδεδειγμένα τα ελαττώματα αυτά προέρχονται από εργασίες ή γενικότερα επεμβάσεις τρίτων ατόμων που δεν έχουν σχέση με τον Δωρητή. 5. Μετά την αποπεράτωση του Έργου και των Η/Μ εγκαταστάσεών του και την παράδοσή του στο Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο δεν θα προχωρεί σε σοβαρές μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Δωρητή. Άρθρο 10 ΕΥΘΥΝΗ ΔΩΡΗΤΗ − ΔΩΡΕΟΔΟΤΟΥ Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη μέχρι ολοκληρώσεως του έργου της Δωρεάς, έστω και αν αυτή υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό. Μετά την ανέγερση, την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, την αποπεράτωση, την παράδοση και την παραλαβή του (συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου), ο Δωρητής «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»» υποχρεούται να καλύπτει εξ ιδίων χρημάτων και εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Ξενώνα. Άρθρο 11 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ − ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1. Ο Δωρητής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αιτιολογημένη δήλωσή του, να αναστείλει την πρόοδο της εκτελέσεως της παρούσης Δωρεάς, σε περίπτωση μη τηρήσεως, από πλευράς του Δημοσίου, των όρων της συμβάσεως, μέχρις ότου η σχετική διαφορά ρυθμισθεί (προσωρινά ή οριστικά) από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 13 της παρούσης, παρεκτός αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης, εάν τυχόν ήθελε αποδειχθεί, αναστολής, ο Δωρητής υπέχει αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου. 2. Εάν η πρόοδος της εκτελέσεως του έργου της Δωρεάς ήθελε παρ’ ελπίδα ανασταλεί εκ πράξεων ή παραλείψεων υπαιτιότητας του Δημοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών − παρά την προσφυγή του Δωρητή στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα − ο Δωρητής δύναται να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 13 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς (Κατασκευή του Έργου). 3. Οίκοθεν νοείται και συνομολογείται ότι ο Δωρητής ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά του Δημοσίου (και ειδικότερα κατά του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας, ακόμη και για λόγους αδικαιολόγητου πλουτισμού επί του πραγματοποιηθέντος μέρους της δωρεάς, καθώς ουδεμία συνεισφορά στην πρόοδο του κοινού καλού και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μπορεί να θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη. Άρθρο 12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Δωρητής δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη εκ λόγων ανωτέρας βίας, Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκή η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του ενός έτους ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών, ο Δωρητής μπορεί να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 13 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς παρεκτός και αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου. Άρθρο 13 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ Δημοσίου (όπως, ιδίως, αυτό εν προκειμένω εκπροσωπείται από το Νοσοκομείο και την 1η ΥΠΕ Αττικής) και Δωρητή, περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της συμβάσεως, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται με προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κάθε ένα εκ των μερών (δηλ. το Δημόσιο − όπως εκπροσωπείται στο παρόν από την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Νοσοκομείο − νοείται ως ένα μέρος και ο Δωρητής ως το άλλο μέρος) θα ορίσει από έναν Διαιτητή, ενώ το τρίτο μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου − ο Επιδιαιτητής − θα ορισθεί με κοινή απόφαση των δύο Διαιτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, ο Επιδιαιτητής θα ορισθεί από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα είναι είτε ανώτατος δικαστικός (π.χ. Αρεοπαγίτης) είτε μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας, κατά προτεραιότητα, καθηγητής Εμπορικού ή Αστικού Δικαίου. Άρθρο 14 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ Το Δημόσιο και δη το Νοσοκομείο και η 1η ΥΠΕ Αττικής, διά των εκπροσώπων τους, απεδέχθη σαν τη Δωρεά, με τους αναφερόμενους ως άνω όρους. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) αντίτυπα, όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη − και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε κατανοητή και αποδεκτή από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ» Άρθρο δεύτερο 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Β΄ του άρθρου 58 του ν. 1539/1985 (Α΄ 64), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποτελεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία και οκτώ (8) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους πρέπει την ημέρα των αρχαιρεσιών να έχουν την ιδιότητα του Αντιπροσώπου των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.» 2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Α) Στο άρθρο 54 του ν. 4272/2014, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Η θητεία των επικουρικών ιατρών η οποία έληξε από 1.6.2014 ή λήγει εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.» Β) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 221) που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4238/ 2014, τροποποιείται ως ακολούθως: «3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 1.1.2015.» Γ) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 54 του ν. 4272/ 2014 προστίθεται δεύτερο ως εξής: «Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν τη θητεία τους ως άνω δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να παραιτούνται της θέσεώς τους.»

Λευκάδα, 8 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ