223 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4301/2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

07 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223
7 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4301
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας

Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων με συγκεκριμένη θρησκευτική Ομολογία γνωστής θρησκείας, μόνιμα εγκατεστημένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κοινή άσκηση της λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από την κοινή Ομολογία των μελών της.

Άρθρο 2Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο

Ένωση προσώπων της αυτής θρησκευτικής κοινότητας, η οποία επιδιώκει τη συστηματική και οργανωμένη άσκηση της λατρείας της και τη συλλογική εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των μελών της, αποκτά προσωπικότητα, όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί θρησκευτικό νομικό πρόσωπο χρειάζονται τριακόσια τουλάχιστον πρόσωπα, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι ο θρησκευτικός λειτουργός, ιερουργός ή ποιμένας της θρησκευτικής κοινότητας, στον οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση των θρησκευτικών τελετών, ο οποίος πρέπει να είναι Έλληνας ή πολίτης κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπός νόμιμα διαμένων στην Ελλάδα.

Άρθρο 3Διαδικασίες και διατυπώσεις σύστασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εγγραφή του θρησκευτικού νομικού προσώπου στο βιβλίο, η διοίκησή του υποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία και στην οποία επισυνάπτονται η συστατική πράξη υπογεγραμμένη από όλους τους ιδρυτές − μέλη του με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας τους, η Ομολογία πίστης, τα ονόματα των μελών της διοίκησης, στην οποία περιλαμβάνεται απαραίτητα και ο θρησκευτικός λειτουργός της κοινότητας, πλήρες βιογραφικό σημείωμα του τελευταίου, από το οποίο θα προκύπτουν οι τυχόν θρησκευτικές σπουδές του, ο τρόπος και ο χρόνος ανάδειξης, εκλογής ή επιλογής του στη θέση αυτή, κατάλογος με τους λατρευτικούς χώρους του και ο κανονισμός του, με τις υπογραφές των μελών του και με ημεροχρονολογία. Το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος. Το δικαστήριο υποχρεωτικά διατάσσει με πράξη του την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο προς συζήτηση. Αντίγραφο της αίτησης με την πράξη ορισμού δικασίμου και όλα τα δικαιολογητικά επιδίδονται, με επιμέλεια των αιτούντων, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα στοιχεία ταυτότητας των μελών − ιδρυτών του θρησκευτικού νομικού προσώπου, πλην των μελών της διοίκησης που υπογράφουν την αίτηση, δεν γνωστοποιούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ούτε περιλαμβάνονται στο τηρούμενο βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα υπό σύσταση θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που υπάγονται πνευματικά και διοικητικά σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή αίτηση με το τελευταίο.

Άρθρο 4Κανονισμός

Ο κανονισμός για να είναι έγκυρος πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση προς τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη και πρέπει να καθορίζει: α) την επωνυμία, η οποία περιέχει οπωσδήποτε τη βασική προσδιοριστική της θρησκείας λέξη στην ελληνική γλώσσα ή την πιστή απόδοσή της με ελληνικούς χαρακτήρες και την ένδειξη «Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», β) την έδρα, γ) την εσωτερική οργανωτική δομή του, δ) τα όργανα της διοίκησης, τους όρους ανάδειξης ή διορισμού και παύσης τους και τους κανόνες λειτουργίας τους, ε) τους όρους ανάδειξης, εκλογής ή επιλογής των θρησκευτικών λειτουργών, στ) τον τρόπο της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης, ζ) τους όρους εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η) τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει το ανώτατο συλλογικό όργανο, θ) τους πόρους του και την προέλευσή τους, ι) τις τυχόν σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις, πνευματικούς και διοικητικούς δεσμούς με ημεδαπό εκκλησιαστικό πρόσωπο, καθώς και με θρησκευτικές κοινότητες ή οργανώσεις της αλλοδαπής, ια) τους όρους τροποποίησης του κανονισμού και ιβ) τους όρους για τη διάλυση του νομικού προσώπου. Στον κανονισμό ορίζεται με σαφήνεια η θρησκεία, το δόγμα και η Ομολογία πίστεως, την οποία υπηρετεί το νομικό πρόσωπο, περιγράφονται οι διδασκαλίες και οι λατρευτικές εκδηλώσεις τους και αναφέρονται όλα τα ιερά κείμενα και οι κανόνες, οι οποίοι συγκροτούν το θρησκευτικό και οργανωτικό περιεχόμενό της και το δεσμεύουν.

Άρθρο 5Εγγραφή στο βιβλίο και απόκτηση νομικής προσωπικότητας

Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, το πρωτοδικείο δέχεται την αίτηση και διατάζει: α) να δημοσιευθεί στον τύπο η Ομολογία πίστεως και περίληψη του κανονισμού με τα ουσιώδη στοιχεία του και β) να εγγραφεί το νομικό πρόσωπο στο βιβλίο Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων. Η εγγραφή αυτή είναι ημεροχρονολογημένη και περιλαμβάνει την επωνυμία και την έδρα του, την Ομολογία πίστεως, τη χρονολογία του κανονισμού, τα μέλη της διοικήσεως και τον θρησκευτικό λειτουργό, καθώς και τους όρους που περιορίζουν αυτούς. Ο κανονισμός επικυρώνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του πρωτοδικείου. Το θρησκευτικό πρόσωπο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο και η εγγραφή γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης. Οι δικονομικές προθεσμίες άρχονται για το Δημόσιο από της κοινοποιήσεως της απόφασης στον εισαγγελέα, για τους τρίτους από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο.

Άρθρο 6Παρεμβάσεις και ένδικα μέσαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων μπορεί να ασκήσει μόνο κύρια παρέμβαση κατά τη συζήτηση της αίτησης, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δικαίωμα πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του αιτούντος έχει το κατ’ άρθρο 12 του παρόντος εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο που πρεσβεύει την ίδια θρησκεία και στο οποίο εντάσσεται διοικητικά το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο ή, εφόσον δεν υφίσταται ήδη ομόδοξο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, άλλα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της αυτής θρησκείας και δόγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα δικαιώματα αυτά έχει και ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 7Περιουσία νομικού προσώπουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου προέρχεται από τακτικές ή έκτακτες εκούσιες εισφορές των μελών του, δωρεές ή κληρονομίες, από ενισχύσεις συνδεδεμένων με αυτό ημεδαπών νομικών προσώπων της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας και από τις προσόδους αυτής της περιουσίας. Δύναται να λαμβάνει δάνεια από νομίμως λειτουργούντα τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς επίσης και να διενεργεί εράνους, κατά τις κείμενες διατάξεις, για συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δύναται να κατέχει εταιρικές μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, δύναται όμως να κατέχει μετοχές σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, σε ποσοστό, το οποίο δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ποσοστό της μεγάλης μειοψηφίας, χωρίς δικαίωμα διορισμού ή ειδικότερου ελέγχου των μελών της διοίκησής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου ούτε διανέμεται ούτε μεταβιβάζεται στα μέλη του για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διάλυσής του, η περιουσία του μπορεί να περιέρχεται σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο της αυτής Ομολογίας ή σε συνεστημένη Εκκλησία της αυτής θρησκείας ή Ομολογίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισμό του. Άλλως, περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται κατά τις διατάξεις περί εθνικών κληροδοτημάτων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην περιοχή όπου το νομικό πρόσωπο είχε την έδρα του.

Άρθρο 8Διοίκηση και γενική συνέλευσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο διοικείται, σύμφωνα με τον κανονισμό του από τον θρησκευτικό λειτουργό του ή από πολυμελές όργανο στο οποίο αυτός μετέχει αναγκαστικά. Το όργανο ούτε συγκαλείται ούτε συνεδριάζει νομίμως εάν απουσιάζει ο θρησκευτικός λειτουργός. Σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση έκλειψης του θρησκευτικού λειτουργού, το όργανο διοίκησης συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως μέχρι την αντικατάσταση του εκλείποντος μέλους του, για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κανονισμός του θρησκευτικού νομικού προσώπου μπορεί να ορίζει ως ανώτατο όργανό του τη συνέλευση των μελών του, η οποία μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η συνέλευση, αν ο κανονισμός δεν ορίζει διαφορετικά, ιδίως εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, εγκρίνει τα οικονομικά και αποφασίζει για τη διάλυση του νομικού προσώπου. Ο κανονισμός ρυθμίζει τουλάχιστον τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση και ελεύθερα κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά στο όργανο αυτό, τις αρμοδιότητες και στο έργο του.

Άρθρο 9Ίδρυση ευκτήριων οίκων και ησυχαστηρίων

Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δικαιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, να ιδρύουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν οπουδήποτε εντός της Επικράτειας, επ’ ονόματί τους και ως παραρτήματά τους, ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας για συναθροίσεις με θρησκευτικούς σκοπούς, υπό τη διοικητική και πνευματική τους εποπτεία. Επίσης, δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν, κατά τις κείμενες διατάξεις, κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της προσφοράς τους και την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 10Διάλυση θρησκευτικού νομικού προσώπουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο κανονισμός του και σε περίπτωση που τα μέλη του μείνουν λιγότερα από εκατό. Με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο μπορεί να διαλυθεί αν το ζητήσει η διοίκησή του για οποιονδήποτε λόγο και αν το ζητήσει η εποπτεύουσα αρχή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας: α) αν δεν έχει τουλάχιστον έναν θρησκευτικό λειτουργό για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, β) αν στην πραγματικότητα επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που ορίζει ο νόμος και γ) αν η λειτουργία του έχει καταστεί παράνομη ή ανήθικη ή αντίθετη προς τη δημόσια τάξη. Η αίτηση εκδικάζεται κατά την εκουσία δικαιοδοσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εποπτεύουσα αρχή μπορεί να προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για τη διακρίβωση της νόμιμης λειτουργίας του νομικού πρόσωπου, οι οποίοι περιορίζονται αποκλειστικά στη συνδρομή ή μη των λόγων διάλυσής του.

Άρθρο 11Αναστολή λειτουργίας νομικού προσώπου

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον εφόσον συντρέχουν λόγοι διάλυσης του θρησκευτικού νομικού προσώπου ή κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης, κατόπιν αιτήσεως της εποπτεύουσας αρχής ή του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, δύναται, να ανασταλεί η λειτουργία του θρησκευτικού νομικού προσώπου, να σφραγιστούν προσωρινά οι εγκαταστάσεις του και να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 Κ.Πολ.Δ. Η ισχύς της δικαστικής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 693 Κ.Πολ.Δ. δεν εφαρμόζονται. Στην περίπτωση συνδρομής λόγων διάλυσης του νομικού προσώπου, η εποπτεύουσα αρχή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλουν να καταθέσουν αμελλητί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου τη σχετική αίτηση περί διάλυσής του, η οποία υποχρεωτικά προσδιορίζεται και συζητείται εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της αναστολής.

Άρθρο 12Εκκλησιαστικό Νομικό ΠρόσωποΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εκκλησία είναι η ένωση τουλάχιστον τριών θρησκευτικών νομικών προσώπων της αυτής θρησκείας, η οποία έχει επισκοπική ή συνοδική ή άλλη κεντρική δομή, λειτουργεί βάσει του κανονισμού της και διοικείται από εκλεγμένα ή διορισμένα, ατομικά ή συλλογικά όργανα. Για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας και την εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο, απαιτείται η κατάθεση κοινής αίτησης των θρησκευτικών νομικών προσώπων στο πρωτοδικείο της έδρας της Εκκλησίας, στην οποία επισυνάπτονται η συστατική πράξη, οι Ομολογίες πίστεως και των τριών θρησκευτικών προσώπων, τα ονόματα των μελών της διοίκησης, η οποία αποτελείται απαραίτητα και από θρησκευτικούς λειτουργούς των μελών της και ο κανονισμός της. Οι διατάξεις που ισχύουν για τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται ανάλογα και για τις Εκκλησίες. Η επωνυμία της περιέχει οπωσδήποτε και την ένδειξη «Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Θρησκευτικές κοινότητες που δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά της πρώτης παραγράφου, έστω και χωρίς νομική προσωπικότητα, μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο «Εκκλησία» στην επωνυμία τους, εφόσον όμως δεν αντιποιούνται την επωνυμία των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων.

Άρθρο 13Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας της εν Ελλάδι Καθολικής Εκκλησίας, λοιπών υφιστάμενων Εκκλησιών και νομικών προσώπων τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αναγνωρίζονται ως ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η «Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα» που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως ανώτατη αρχή την «Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.)» και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οι θρησκευτικές κοινότητες (Επισκοπές, Ενορίες, Μονές) με τις κάτωθι επωνυμίες, οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την Καθολική Εκκλησία και των οποίων η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία διέπεται από το κανονικό δίκαιό της: A) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου, Τήνου, Άνδρου, Μυκόνου: 1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου−Τήνου−Άνδρου−Μυκόνου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη Νάξο. 2) «Ιερά Μητρόπολη Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο Νάξου. 3) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός του Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο της Νάξου. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Αββά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη Χώρα Νάξου. 5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στην Παροικία Πάρου. 6) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νάουσα Πάρου. 7) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μύκονο. 8) «Καθεδρικός Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου. 9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χώρα Τήνου. 10) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγία η Πονεμένη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χώρα Τήνου. 11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Στενή Τήνου. 12) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Στενή. 13) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Φανερωμένη Τήνου. 14) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μυρσίνη Τήνου. 15) «Ιερός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μυρσίνη Τήνου. 16) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Λειβάδα Τήνου. 17) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου. 18) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας της Πονεμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου. 19) «Ιερός Καθολικός Ναός Κυρίας των Αγγέλων (Κιουράς των Αγγέλων) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου. 20) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Ελέους (Ξεσκλαβώστρας) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέχρο Τήνου. 21) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέχρο Τήνου. 22) «Ιερός Καθολικός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέχρο Τήνου. 23) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός του Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μέση Τήνου. 24) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αγαπητού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αγάπη Τήνου. 25) «Ιερός Καθολικός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αγάπη Τήνου. 26) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκλαβοχώρι Τήνου. 27) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου. 28) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου. 29) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου. 30) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου. 31) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου. 32) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου. 33) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου. 34) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Άγγελας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου. 35) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου. 36) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βωλάξ Τήνου. 37) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βωλάξ Τήνου. 38) «Ιερός Καθολικός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλαμάν Τήνου. 39) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 40) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ονόματος της Παναγίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 41) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 42) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας στη Σπηλιά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 43) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 44) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Μοναστήρια Τήνου. 45) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Περάστρα Τήνου. 46) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Περάστρα Τήνου. 47) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κρόκο Τήνου. 48) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κρόκο Τήνου. 49) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιγνατίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 50) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Δημητρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 51) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Πηγαδιώτισσας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 52) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 53) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 54) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ζαχαρία Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου. 55) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου. 56) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Λιντάδο Τήνου. 57) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου. 58) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Υπακοής Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου. 59) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Καρκάδο Τήνου. 60) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Καρκάδο Τήνου. 61) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κάτω Κλείσμα Τήνου. 62) «Ιερός Καθολικός Ναός της Αναστάσεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κάτω Κλείσμα Τήνου. 63) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αετοφωλιά Τήνου. 64) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αετοφωλιά Τήνου. 65) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου (Κιουράς Καρδιανής) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καρδιανή Τήνου. 66) «Ιερός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καρδιανή Τήνου. 67) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Τριάδας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κάμπο Τήνου. 68) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κάμπο Τήνου. 69) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κάμπο Τήνου. 70) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ρωμανού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Άγιο Ρωμανό Τήνου. 71) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κτικάδο Τήνου. 72) «Ιερός Καθολικός Ναός του Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κτικάδο Τήνου. 73) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κτικάδο Τήνου. 74) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας των Χιόνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Χατζηράδο Τήνου. 75) «Ιερός Καθολικός Ναός του Αγίου Φωτοδότη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Κιόνια Τήνου. 76) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σμαρδάκιτο Τήνου. 77) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Σιλβέστρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σμαρδάκιτο Τήνου. 78) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Μιχαήλ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Ταραμπάδο Τήνου. 79) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Λουκά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Ταραμπάδο Τήνου. 80) «Ιερό Προσκύνημα Παναγίας της Βρυσιώτισσας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βρυσί Τήνου. 81) «Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Εξώμβουργο Τήνου. 82) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωσήφ των Ιησουϊτών Πατέρων της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 83) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο Νάξου. 84) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη Χώρα Τήνου. 85) «Ιερά Μονή Μαριανών Αδελφών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στην Κολυμπήθρα Τήνου. Β) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας: 1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου − Κεφαλληνίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στην Κέρκυρα. 2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίων Ιακώβου και Χριστοφόρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. 3) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού, Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κωτσέλλα Κέρκυρας. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Παντοτινής Βοήθειας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Γαρίτσα Κέρκυρας. 5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. 6) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Τένεδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. 7) «Ιερός Καθολικός Ναός Άγιος Πίος από την Πιετρελτσίνα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μεσογγή Κέρκυρας. 8) «Ιερός Καθολικός Ναός Ιησούς Καλός Ποιμένας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Ποταμού Κέρκυρας. 9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. 10) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη Ζακύνθου. 11) «Ναΐδριο Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο ομώνυμο νησίδριο στις Βολίμες Ζακύνθου. 12) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ανδρέα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Πρέβεζας. 13) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Οικογένειας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ιωάννινα. 14) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Σολάρι Κέρκυρα. 15) «Ιερά Μονή Μελιταίων Αδελφών Φραγκισκανίδων της Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Κωτσέλλα Κέρκυρας. 16) «Ιερά Μονή Αδελφών Θεϊκής Αγάπης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Ποταμού Κέρκυρας. 17) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. 18) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου. 19) «Ιερός Ενοριακός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου. Γ) Στην Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών: 1) «Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 2) «Ιερός Καθεδρικός (και ενοριακός) Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου των Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 3) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά. 4) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Λουκά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. 5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. 6) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αθηνών. 7) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Χριστού Βασιλέως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Παγκράτι Αθηνών. 8) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Ιωάννου Βαπτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ψυχικό Αθηνών. 9) «Ιερός Καθολικός Ναός Αποστόλου Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κηφισιά. 10) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ακαδημία Πλάτωνος. 11) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. 12) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 13) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. 14) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 15) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Βαρβάρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής. 16) «Ιερός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καμάριζα (Άγ. Κωνσταντίνο) Λαυρίου. 17) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πλάκα Κερατέας. 18) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αποστόλων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Βούλα. 19) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Παναγίας της Φανερωμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά. 20) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Καραβά (Νίκαια) Πειραιώς. 21) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής. 22) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πάτρα. 23) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ναύπλιο. 24) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μιχαήλ γερμανόφωνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κηφισιά. 25) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Φραγκίσκου και Κλάρας ιταλοφώνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 26) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Άσπρα Σπίτια (Παραλία Διστόμου) Βοιωτίας. 27) «Ιερά Μονή των Πατέρων της Μεταστάσεως της Θεοτόκου (Ασσομψιονιστών) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 28) «Iερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου των μοναχών Φραγκισκανών Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. 29) «Ιερά Μονή Πατέρων Ιησουιτών (ή Ι. Μονή του Τάγματος του Ιησού) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 30) «Ιερά Μονή Δομινικανών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 31) «Ιερά Μονή του Τάγματος του Ενσαρκωμένου Λόγου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κηφισιά. 32) «Κοινότης των εν Ελλάδι Μαριανών Αδελφών ή Μαριστών των Σχολών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 33) «Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Τάγματος των Αδελφών των χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά. 34) «Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής. 35) «Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 36) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 37) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. 38) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά. 39) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό. 40) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης (Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 41) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης (Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 42) «Ιερά Μονή των Αδελφών Ιεραποστόλων του Χριστού Βασιλέως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 43) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής. 44) «Ιερά Μονή Αδελφών του Καρμήλου Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. 45) «Θρησκευτικό κίνημα (Αδελφότητα) «Focolare» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. 46) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ανάβρυτα. 47) «Θρησκευτική Κοινότητα Πάπα Ιωάννη 23ου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Κόσμο − Αθήνα. Δ) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου: 1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου (Δωδεκανήσου) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 2) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Παναγίας της Νίκης (Santa Maria) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 3) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 4) «Καθολικός Ιερός Ναός Αγίας Άννας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 5) «Καθολικός Ιερός Ναός Ιεράς Καρδίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 6) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, Ενορίας «Αμνού του Θεού», Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κω. 7) «Ιερά Μονή Παναγίας της Νίκης (Santa Maria) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 8) «Ιερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 9) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. Ε) Στην Καθολική Επισκοπή Σύρου: 1) «Καθολική Επισκοπή Σύρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 3) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Σεβαστιανού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 4) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη. 5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Βάρη. 6) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Πέτρου Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποσειδωνία. 7) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πάγο. 8) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χρουσά. 9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ιεράς Καρδιάς του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Γαλησσά. 10) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Μάννα. 11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κίνι. 12) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Φοίνικα. 13) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βήσσα. 14) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιακώβου Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πέτρα. 15) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Δανακό. 16) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Πισκοπειό. 17) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή των Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 18) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 19) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Αββά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 20) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αζόλιμνο. 21) «Ιερό Προσκύνημα των Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Λυγερό. 22) «Ιερός Καθολικός Ναός η Παναγία των Ρόδων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πλάκα της Μήλου. 23) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Αδάμαντα της Μήλου. 24) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού των Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 25) «Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη. 26) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη. 27) «Ιερά Μονή Πατέρων Ιησουϊτών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Τάλαντα. ΣΤ) Στην Καθολική Επισκοπή Θήρας: 1) «Καθολική Επισκοπή Θήρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 2) «Ιερός Καθεδρικός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 3) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 6) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Άννας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Καρτεράδο της νήσου Θήρας. 7) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 8) «Ιερός Καθολικός Ναός της «Παναγία των Αγίων Θεοδώρων» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Φηροστεφάνι της νήσου Θήρας. 9) «Ιερά Μονή Δομινικανίδων Αγία Αικατερίνη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. Ζ) Στην Καθολική Επισκοπή Κρήτης: 1) «Καθολική Επισκοπή Κρήτης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης. 2) «Ιερός Καθεδρικός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης. 3) «Ιερός Καθολικός Ναός των Εισοδείων της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης. 4) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της νήσου Κρήτης. 5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο της νήσου Κρήτης. 6) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Μοναχών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης. 7) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο της νήσου Κρήτης. 8) «Καθολικό Ποιμαντικό Κέντρο του Αγίου Παύλου του Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ιεράπετρα της νήσου Κρήτης. Η) Στην Καθολική Επισκοπή Χίου: 1) «Καθολική Επισκοπή Χίου (Λέσβου − Σάμου) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νάξο. 2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Χίου. 3) «Ιερός Καθολικός Ιερός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χίο. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ισιδώρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Τάλαρο Χίου. 5) «Μοναστηριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ευτυχίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Χίου. 6) «Μοναστηριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Χίου. 7) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Λέσβου. 8) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου. 9) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου. Θ) Στο Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης: 1) «Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης. 2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Παναγίας της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 3) «Ιερά Μονή Λαζαριστών του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 4) «Ιερά Μονή των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 5) «Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 6) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 7) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 8) «Ιερά Μονή Λαζαριστών του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Καβάλας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα. 9) «Ιερός Ναός Αγίου Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Καβάλας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα. 10) «Εν Ελλάδι Ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα. 11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Παναγίας της Καθολικής Εκκλησίας Βόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο. 12) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Βόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο. 13) «Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ της Καθολικής Εκκλησίας Αλεξανδρουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. 14) «Ιερά Μονή Κοινοβιακών Φραγκισκανών Μοναχών Αλεξανδρουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. 15) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός της Ιεράς Καρδίας του Ιησού της Καθολικής Εκκλησίας Λάρισας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Λάρισα. 16) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωσήφ, Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξάνθη. Ι) Για την Ελληνική Καθολική Εξαρχία: 1) «Ελληνική Καθολική Εξαρχία Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Ιερός Ελληνόρρυθμος Καθολικός Ναός Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 3) «Ιερός Ενοριακός Καθολικός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Γιαννιτσά νομού Πέλλας. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νέα Μάκρη Αττικής. 5) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρος Χριστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 6) «Ιερά Μονή της «Παμμακαρίστου Θεοτόκου» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 7) «Ιερά Μονή των Καθολικών Ουκρανών Βασιλειανών Αδελφών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. ΙΑ) Για την Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών: 1) «Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 3) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Παλαιά Κοκκινιά στον Πειραιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα ως άνω νομικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν, δια του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 και 12 στο πρωτοδικείο της έδρας τους, καθώς και περιγραφή της εδαφικής αρμοδιότητας κάθε νομικού προσώπου, προκειμένου να εγγραφούν αυτόματα στο οικείο βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων. Συστατική πράξη και κανονισμός υπογεγραμμένος από τα μέλη των νομικών προσώπων υποβάλλονται, μόνον εφόσον υπάρχουν. Η εγγραφή γίνεται με πράξη του προϊσταμένου του δικαστηρίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, καμία δημόσια υπηρεσία δεν συναλλάσσεται με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα εάν δεν έχουν εγγραφεί στο οικείο βιβλίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υφιστάμενοι ναοί, ευκτήριοι οίκοι, μονές, ησυχαστήρια, παρεκκλήσια, εξωκκλήσια και γενικότερα χώροι λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, καθώς και χώροι λατρείας που η τελευταία θα ιδρύσει στο μέλλον, δύνανται να θεωρούνται ως παραρτήματα των αντίστοιχων θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, να διοικούνται και να εκπροσωπούνται από αυτά και η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους διέπεται από το κανονικό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας. Εντός προθεσμίας δύο ετών, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των νομίμως λειτουργούντων χώρων λατρείας επανεκδίδονται στο όνομα του οικείου θρησκευτικού ή του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου της Καθολικής Εκκλησίας, μετά από αίτησή του, την οποία προσυπογράφει και ο θρησκευτικός λειτουργός που διαποιμαίνει το χώρο λατρείας χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την υποβολή λοιπών δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Θρησκευτικές κοινότητες που λειτουργούν υφιστάμενους ναούς, ευκτηρίους οίκους, μονές, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, καθώς και θρησκευτικές κοινότητες που θα ιδρύσουν στο μέλλον ναούς, ευκτήριους οίκους, μονές, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας, σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, δύνανται να αποκτούν την ιδιότητα του θρησκευτικού νομικού προσώπου κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 επ., υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1β. Ως προς την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους θα διέπονται από το κανονικό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αναγνωρίζονται ως ίδια θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς την προηγούμενη τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, οι κάτωθι θρησκευτικές κοινότητες: α) Η Αγγλικανική Εκκλησία, ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Αγγλικανική Εκκλησία στην Ελλάδα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. β) Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. γ) Η Κοπτορθόδοξη Εκκλησία ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα οι ενορίες της με τις επωνυμίες: (γα) «Κοπτορθόδοξη Ενορία της Παρθένου Μαρίας και του Απόστολου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και (γβ) «Κοπτορθόδοξη Ενορία Απόστολου Μάρκου και Αγίου Αντωνίου Ηλιουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής. δ) Η Εκκλησία των Ορθόδοξων Αρμενίων ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Μητρόπολη Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα οι ενορίες της με τις επωνυμίες: (δα) «Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου Φωτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα, (δβ) «Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής, (δγ) «Ιερός Ναός Αγίου Ιακώβου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά, (δδ) «Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (δε) «Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου Φωτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κομοτηνή, (δστ) «Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα, (δζ) «Ιερός Ναός Αγίας Παναγίας Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ξάνθη, (δη) «Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, (δθ) «Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Διδυμότειχο. ε) Η Ευαγγελική Εκκλησία των γερμανόγλωσσων ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόγλωσσων εν Ελλάδι Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στην Αθήνα. στ) Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα οι ενορίες της με τις επωνυμίες: (στα) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών Α΄ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα, (στβ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών Β΄ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα (Κουκάκι), (στγ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κατερίνη και (στδ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (στε) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Βόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο, (στστ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Ιωαννίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ιωάννινα, (στζ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κερκύρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κέρκυρα, (στη) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αλεξανδρούπολης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. ζ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία των Ασσυρίων ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «Χριστιανική Ασσυριακή Εκκλησία στην Ελλάδα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. η) Η Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος ως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος», που εδρεύει στον Πειραιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 12 στο πρωτοδικείο της έδρας τους προκειμένου να εγγραφούν αυτόματα στο οικείο βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων. Συστατική πράξη και κανονισμός υπογεγραμμένος από τα μέλη των νομικών προσώπων υποβάλλονται, μόνον εφόσον υπάρχουν. Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που υπάγονται πνευματικά και διοικητικά σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, υποβάλουν υποχρεωτικά κοινή αίτηση με το τελευταίο. Η εγγραφή γίνεται με πράξη του προϊσταμένου του δικαστηρίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, καμία δημόσια υπηρεσία δεν συναλλάσσεται με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα εάν δεν έχουν εγγραφεί στο οικείο βιβλίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υφιστάμενοι ναοί, ευκτήριοι οίκοι, μονές, ησυχαστήρια και γενικότερα χώροι λατρείας των θρησκευτικών κοινοτήτων της παραγράφου 5 που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, καθώς και χώροι λατρείας που οι τελευταίες θα ιδρύσουν στο μέλλον, δύνανται να θεωρούνται ως παραρτήματα των αντίστοιχων θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, να διοικούνται και να εκπροσωπούνται από αυτές και, σύμφωνα με τον κανονισμό τους. Εντός προθεσμίας δύο ετών, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των νομίμως λειτουργούντων χώρων λατρείας επανεκδίδονται στο όνομα του θρησκευτικού ή εκκλησιαστικού νομικού προσώπου της συγκεκριμένης θρησκείας, μετά από αίτησή του, την οποία προσυπογράφει και ο θρησκευτικός λειτουργός που διαποιμαίνει το χώρο λατρείας χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την υποβολή λοιπών δικαιολογητικών.

Άρθρο 14Μητρώο νομικών προσώπων και θρησκευτικών λειτουργώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα νομικά πρόσωπα του παρόντος νόμου, η δικαστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση, η συστατική πράξη, η Ομολογία πίστεως και ο κανονισμός τους. Επίσης, τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο των θρησκευτικών λειτουργών που τελούν ιερολογίες με αστικές συνέπειες είτε αυτοί ανήκουν σε θρησκευτική κοινότητα οργανωμένη καθ’ οποιονδήποτε νομικό τύπο είτε ανήκουν σε κοινότητα χωρίς νομική προσωπικότητα. Η καταχώρηση του κάθε θρησκευτικού λειτουργού, με τα στοιχεία ταυτότητάς του και την θρησκευτική κοινότητα στην οποία ανήκει, γίνεται με επιμέλεια της τελευταίας, κατόπιν σχετικής αίτησης, όπου επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα του λειτουργού και οι τίτλοι θρησκευτικών σπουδών που τυχόν διαθέτει. Οι θρησκευτικές κοινότητες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και οι θρησκευτικοί λειτουργοί τους υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα μητρώα και ιδίως να διαγράφονται σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών συνιστά για τα κατά τόπον αρμόδια ληξιαρχεία και για τις πράξεις που εγγράφουν στα βιβλία τους, επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του θρησκευτικού λειτουργού και είναι ελευθέρως προσβάσιμο από αυτά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο άμεσος έλεγχος της συνδρομής της ιδιότητας αυτής στα πρόσωπα που συντάσσουν τη σχετική πράξη κατ’ άρθρο 1367 ΑΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου προσώπου στο μητρώο θρησκευτικών λειτουργών και της θρησκευτικής κοινότητας στην οποία αυτό ανήκει.

Άρθρο 15Ικανότητα Διαδίκου

Θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν αποκτήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι ενώπιον αστικού και διοικητικού δικαστηρίου.

Άρθρο 16Διατήρηση ειδικότερων νομικών καθεστώτων

Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: (α) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων, που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία και κλίμα της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών, εντός ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις, (β) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων που πιστεύουν στον ιουδαϊσμό, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ισραηλιτικών κοινοτήτων και (γ) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση θρησκευτικών κοινοτήτων μουσουλμάνων στις εδαφικές περιφέρειες των μουφτειών.

Άρθρο 17Τεκμήριο γνωστής θρησκείας

Τεκμαίρεται ως γνωστή θρησκεία κάθε θρησκεία και δόγμα που για την άσκηση της δημόσιας λατρείας της, τελεί σε ισχύ σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού ή ευκτήριου οίκου της.

Άρθρο 18Μεταβίβαση περιουσίας από υφιστάμενα νομικά πρόσωπαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σωματεία, ιδρύματα ή αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί από θρησκευτικές κοινότητες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να μεταβιβάσουν λόγω δωρεάς, την ακίνητη περιουσία τους στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που θα συστήσουν οι αυτές θρησκευτικές κοινότητες, ακόμα και αν το καταστατικό τους ορίζει διαφορετικά, υπό την προϋπόθεση της λήψης σχετικής ομόφωνης απόφασης όλων των μελών τους, σε συνέλευση που θα συνέλθει ειδικά για το θέμα αυτό. Εφόσον η μεταβίβαση λόγω δωρεάς του προηγούμενου εδαφίου λάβει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας του θρησκευτικού νομικού προσώπου και, πάντως, όχι πέραν αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υπόκειται σε φορολογική επιβάρυνση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εκκλησίες που αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 13, δύνανται να μεταβιβάσουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του κανονισμού τους, περιουσιακά στοιχεία τους σε άλλα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε αυτές πνευματικά ή διοικητικά. Εφόσον η μεταβίβαση του προηγούμενου εδαφίου λάβει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας του θρησκευτικού νομικού προσώπου και, πάντως, όχι πέραν αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υπόκειται σε φορολογική επιβάρυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 19Ρυθμίσεις για την Εκκλησία της ΚρήτηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προστίθεται ενδέκατη παράγραφος στο άρθρο 10 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), η οποία έχει ως εξής: «11. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης δύναται, κατόπιν σχετικής πρότασης του Αρχιεπισκόπου ή του επιχωρίου Μητροπολίτη, να συστήνει με αποφάσεις της, εκκλησιαστικά Ιδρύματα για την προαγωγή μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών, μορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών, τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και αποκτούν νομική προσωπικότητα από της δημοσιεύσεως της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται ο Κανονισμός του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, ο οποίος περιέχει τους εν γένει κανόνες λειτουργίας και διαχείρισής του, με τους οποίους καθορίζεται οπωσδήποτε η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός του και το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που το εκκλησιαστικό ίδρυμα επικουρεί, η διοίκησή του, οι πόροι, οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και οι όροι διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του εκκλησιαστικού Ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τους σκοπούς του οποίου επικουρεί. Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που συστήθηκε για τη θεραπεία ορισμένου σκοπού και διαχειρίζεται περιουσία, η οποία διατέθηκε, εν ζωή ή αιτία θανάτου, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης, ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, δεν μεταβάλλει το σκοπό του, ει μη μόνον υπό τους όρους του άρθρου 109 του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα, αναλόγως εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή στα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως στα εκκλησιαστικά μουσεία και στα Ιερά Προσκυνήματα της Εκκλησίας της Κρήτης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της προηγούμενης ρύθμισης για τα προϋφιστάμενα του παρόντος εκκλησιαστικά Ιδρύματα ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης κάθε Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τον οποίο χρόνο θεωρείται ότι αυτά έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Κανονισμοί εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους οφείλουν να προσαρμοσθούν με αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, κατά τα ανωτέρω, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους, διαφορετικά συνεχίζουν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που επικουρούν. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα εκκλησιαστικά μουσεία και τα Ιερά Προσκυνήματα της Εκκλησίας της Κρήτης (Ιερά Αρχιεπισκοπή, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, Ιεροί Ενοριακοί Ναοί και στα υπαγόμενα σε αυτά εκκλησιαστικά ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και εκκλησιαστικά μουσεία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 131 του ν. 4149/ 1961 (Α΄ 41) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: «Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του α.ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων», όπως αυτός μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των κτημάτων, που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης (Ιερά Αρχιεπισκοπή, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, Ιεροί Ενοριακοί Ναοί) και στα υπαγόμενα σε αυτά εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και εκκλησιαστικά μουσεία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προστίθενται έκτη, έβδομη, όγδοη και ένατη παράγραφοι στο άρθρο 131 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), οι οποίες έχουν ως εξής: «6. Ο τρόπος διοικήσεως, ελέγχου, διαφυλάξεως και καταγραφής, λογιστικής διαχειρίσεως αναθέσεως, εκπονήσεως και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εκποιήσεως και εκμισθώσεως και γενικά κάθε ζήτημα της διαχειρίσεως και αξιοποιήσεως της περιουσίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης, καθορίζεται, κατόπιν εισηγήσεως του επιχώριου Μητροπολίτου ή του αρμοδίου οργάνου της Εκκλησίας της Κρήτης (προκειμένου για την περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται) με Κανονισμούς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, βάσει των Ιερών Κανόνων, δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κανονισμοί, που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση, έλεγχο, διαφύλαξη, καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας ψηφίζονται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης και κατόπιν εγκρίσεώς τους από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτος». 7. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης δύνανται να συστήνουν εταιρείες κάθε νομικής μορφής, μονοπρόσωπες ή μη, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου. Στις εταιρείες αυτές δεν επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετοχή φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου που επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό. 8.α) Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης και των υπαγομένων σε αυτά Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, η δωρεάν παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημοσίων ή ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Οι μεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγματος μεταβιβάσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή με σκοπό να ανεγερθεί Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή μεταξύ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του παρόντος νόμου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τους απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής. β) Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων Ενοριών εκκλησιαστικά ακίνητα, που υπάγονται πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέων Ενοριών, περιέρχονται κατά κυριότητα σε αυτές από τη σύστασή τους ως, οιονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή αντάλλαγμα. Η Ενορία υποχρεούται σε απογραφή των ακινήτων, που περιέρχονται σε αυτή και η έκθεση απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο και μαζί με την περίληψη, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄147), καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου και αναλόγως πραγματοποιούνται και οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτελούν μεταβιβαστικές εμπραγμάτων δικαιωμάτων πράξεις, συντάσσονται και καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εισφορές, αμοιβές, δικαιώματα και τέλη. Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή συστάσεως μετοχίου από διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή προσαρτήσεις Ιερών Ναών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω. γ) Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001, Α΄ 266) και του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), όπως εκάστοτε ισχύουν. 9. Επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).»

Άρθρο 20Μετονομασία Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ΚρήτηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) αναδιατυπώνεται ως εξής: «1. Οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων μετονομάζονται σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.). Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης μετονομάζεται σε Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες καταρτίζουν στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, παρέχουν εκπαίδευση και χορηγούν πτυχία ισότιμα με εκείνα των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η λειτουργία των ως άνω εκκλησιαστικών ακαδημιών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο − Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Χανίων μετονομάζεται σε «Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης − Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο και Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Χανίων».

Άρθρο 21Ρυθμίσεις για τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία ΠάτμουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώου και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου δύνανται, με απόφαση των επιχώριων Μητροπολιτών και του Πατριαρχικού Έξαρχου αντιστοίχως, η οποία εγκρίνεται από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να συστήνουν Εκκλησιαστικά Ιδρύματα για την προαγωγή μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών, μορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών, τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και αποκτούν νομική προσωπικότητα από της δημοσιεύσεως της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εγκρίνει και τον Κανονισμό του εκκλησιαστικού Ιδρύματος ο οποίος περιέχει τους εν γένει κανόνες λειτουργίας και διαχείρισής του, με τους οποίους καθορίζεται οπωσδήποτε η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός του και το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που το εκκλησιαστικό ίδρυμα επικουρεί, η διοίκησή του, οι πόροι, οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και οι όροι διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τους σκοπούς του οποίου επικουρεί. Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που συστήθηκε για τη θεραπεία ορισμένου σκοπού και διαχειρίζεται περιουσία, η οποία διατέθηκε, εν ζωή ή αιτία θανάτου, σε νομικό πρόσωπο των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Μονών και των Ιερών Ναών τους, ειδικά για αυτόν το σκοπό, δεν μεταβάλλει το σκοπό του, ει μη μόνον υπό τους όρους του άρθρου 109 του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα, αναλόγως εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή στα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως στα εκκλησιαστικά μουσεία και στα Ιερά Προσκυνήματα των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της προηγούμενης ρύθμισης για τα προϋφιστάμενα του παρόντος νόμου εκκλησιαστικά Ιδρύματα, ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης κάθε Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τον οποίο χρόνο θεωρείται ότι αυτά έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Κανονισμοί εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους οφείλουν να προσαρμοσθούν με αποφάσεις των επιχωρίων Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και του Πατριαρχικού Εξάρχου της Εξαρχίας Πάτμου, μετά από προηγούμενη έγκρισή τους από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά τα ανωτέρω, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαφορετικά συνεχίζουν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που επικουρούν. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα εκκλησιαστικά μουσεία και τα Ιερά Προσκυνήματα των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου.

Άρθρο 22Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας ΠάτμουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο τρόπος διοίκησης, ελέγχου, διαφύλαξης και καταγραφής, λογιστικής διαχείρισης, ανάθεσης, εκπόνησης και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εκποίησης και εκμίσθωσης, και γενικά κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας κάθε νομικού προσώπου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Μονών, των Ιερών Ναών τους κ.λπ., καθορίζεται, κατόπιν απόφασης του επιχωρίου Μητροπολίτη των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου ή του Πατριαρχικού Εξάρχου της Εξαρχίας Πάτμου (προκειμένου για την περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται) με Κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δημοσιευόμενους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος». Κανονισμοί, που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, έλεγχο, διαφύλαξη, καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας καταρτίζονται από τους επιχωρίους Μητροπολίτες και τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου και κατόπιν έγκρισής τους από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Μονών και των Ιερών Ναών τους δύνανται να συστήνουν ή να μετέχουν σε εταιρείες κάθε νομικής μορφής, μονοπρόσωπες ή μη, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου. Στις εταιρείες αυτές δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου που επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό. Η σύσταση ή η συμμετοχή στις εταιρείες αυτές εγκρίνεται προηγουμένως από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου και των υπαγομένων σε αυτά Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, η δωρεάν παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημοσίων ή ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Οι μεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγματος μεταβιβάσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή με σκοπό να ανεγερθεί Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή μεταξύ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του παρόντος νόμου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τους, απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών, εκκλησιαστικά ακίνητα που υπάγονται πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέων Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών, περιέρχονται κατά κυριότητα σε αυτές από τη σύστασή τους, ως οιονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή αντάλλαγμα. Ο Μητροπολίτης της νεοπαγούς Ιεράς Μητροπόλεως ή ο κατά το νόμο προϊστάμενος της νεοπαγούς Ενορίας υποχρεούται σε απογραφή των ακινήτων, που περιέρχονται σε αυτή και η έκθεση απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, εγκρίνεται από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περιβάλλεται δε τον συμβολαιογραφικό τύπο και μαζί με την περίληψη, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147), καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου και αναλόγως πραγματοποιούνται και οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτελούν μεταβιβαστικές εμπραγμάτων δικαιωμάτων πράξεις, συντάσσονται και καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εισφορές, αμοιβές, δικαιώματα και τέλη. Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση διάλυσης, συγχώνευσης ή ανασύστασης Ιερών Μονών ή σύστασης μετοχίου από διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή προσαρτήσεις Ιερών Ναών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε συντάσσεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη ή τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας, η οποία εγκρίνεται από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001, Α΄ 266) και του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 1859/2000, Α΄ 248), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών τους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α΄152).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του α.ν. 1539/ 1938, όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των κτημάτων και εν γένει ακινήτων, που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών τους και στα υπαγόμενα σε αυτά εκκλησιαστικά ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και εκκλησιαστικά μουσεία.

Άρθρο 23Μεταφορά και μετατροπή θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετατρέπεται σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών, η κατά την παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 3848/2010 συσταθείσα μία (1) θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, η οποία προέκυψε από την κατάργηση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων διακόνων, από τις θέσεις που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μεταφέρεται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού μία θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία προέκυψε από την κατάργηση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων διακόνων, από τις θέσεις που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετατρέπονται τρεις θέσεις διακόνων που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και ειδικότερα στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας σε θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού, και στην Ιερά Μητρόπολη Καρυστίας και Σκύρου σε θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Οδηγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη μισθοδοσία του προσωπικού των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 5.α. του ν. 4111/2013 (Α΄18) και ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση οι Κανονισμοί της Δ.Ι.Σ., που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 590/1977 (Α΄ 146).

Άρθρο 24Μετατάξεις Θεολόγων (ΠΕ01) σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Εκπαιδευτικοί του κλάδου των Θεολόγων (ΠΕ01) δύνανται να μεταταγούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, με ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού, γνώμης του ΚΥΣΔΕ (εάν ανήκει στη Γενική Εκπαίδευση) ή του ΥΣΔΕΕ (εάν ανήκει στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση) και της σύμφωνης γνώμης της ενδιαφερομένης εκκλησιαστικής αρχής, με ταυτόχρονη μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, οι ως άνω μετατάξεις διενεργούνται με μεταφορά της θέσης, που κατέχουν οι μετατασσόμενοι.

Άρθρο 25Απόδειξη σύστασης παλαιών Ενοριών και Ιερών ΜονώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η σύσταση παλαιών Ιερών Μονών (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ησυχαστηρίων) και Ενοριών της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες ιδρύθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 590/1977 και κατά το χρόνο ίδρυσης των οποίων δεν δημοσιεύθηκε διάταγμα ιδρυτικό ή εγκριτικό της ιδρυτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποδεικνύεται με διαπιστωτική πράξη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν εισηγήσεως του επιχωρίου Μητροπολίτη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει: α) την επωνυμία (της Μονής ή του Ενοριακού Ναού της Ενορίας αντίστοιχα), β) την έδρα τους, γ) την Ιερά Μητρόπολη, στην πνευματική δικαιοδοσία της οποίας τώρα υπάγονται, δ) το χρόνο ίδρυσής τους, αναφερομένων οπωσδήποτε στο σώμα της, των αποδεικτικών στοιχείων (έγγραφα δημόσιων ή εκκλησιαστικών αρχών, μοναστηριακό τυπικό κ.λπ.), από τα οποία συνάγεται ο χρόνος ίδρυσής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για αυτά τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα οι διατάξεις του ν. 590/1977 (Α΄146), καθώς και των άρθρων 7 του μν. 3800/1957 (Α΄256), 2 παρ. 2 περίπτωση ΙΓ΄ του ν. 4030/2011 (Α΄249), 88 του α.ν. 2200/1940 (Α΄42) για τη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και εκθέσεων απογραφής δικαιωμάτων τους από τα ίδια ή τους διαδόχους τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η σύσταση Ιερών Μονών (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. − ησυχαστηρίων) και Ενοριών της Εκκλησίας της Κρήτης κατά το χρόνο ίδρυσης των οποίων δεν δημοσιεύθηκε η σχετική υπουργική απόφαση ή το σχετικό ιδρυτικό ή εγκριτικό διάταγμα, αντίστοιχα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποδεικνύεται με διαπιστωτική πράξη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης κατόπιν εισηγήσεως του επιχωρίου Μητροπολίτη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει: α) την επωνυμία (της Μονής ή του Ενοριακού Ναού της Ενορίας αντίστοιχα), β) την έδρα τους, γ) την Ιερά Μητρόπολη, στην πνευματική δικαιοδοσία της οποίας τώρα υπάγονται, δ) το χρόνο ίδρυσής τους, αναφερομένων οπωσδήποτε στο σώμα της των αποδεικτικών στοιχείων (έγγραφα δημόσιων ή εκκλησιαστικών αρχών, μοναστηριακό τυπικό κ.λπ.), από τα οποία συνάγεται ο χρόνος ίδρυσής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για αυτά τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα οι διατάξεις του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), καθώς και των άρθρων 7 του ν. 3800/1957 (Α΄ 256), 2 παρ. 2 περίπτωση ΙΓ΄ του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), 88 του α.ν. 2200/1940 (Α΄ 42) για τη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και εκθέσεων απογραφής δικαιωμάτων τους από τα ίδια ή τους διαδόχους τους.

Άρθρο 26Θέματα Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας ΤήνουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. θ΄ του άρθρου 4 του ν. 349/1976 (Α΄149) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα μέλη της νέας Διοικούσης Επιτροπής συνέρχονται σε ολομέλεια, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος, και υπό την προεδρεία του εκλέγουν τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία και συγκροτούνται σε σώμα υπό τον Πρόεδρό της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται φανερά και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στις παραγράφους α΄, η΄, θ΄ του άρθρου 4 και στο άρθρο 5 του ν. 349/1976 (Α΄149) γίνεται λόγος για «Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» κατ’ αντικατάσταση του «Νομάρχη Κυκλάδων» με βάση το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 2740/1999 (Α΄186), νοείται πλέον ο «Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου» και όπου γίνεται λόγος για τον «Οικονομικό Έφορο Τήνου» νοείται ο «Προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή ο οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος».

Άρθρο 27Δημοσίευση οργανισμών εκκλησιαστικών ΙδρυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παρέχεται ετήσια αποκλειστική προθεσμία από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις σύστασης και οι Κανονισμοί μη κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων ή Ιερών Προσκυνημάτων και οι Κανινισμοί των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ήδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν, και οι ανωτέρω πράξεις και Κανονισμοί τους δημοσιεύθηκαν μόνο στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», σε κάθε περίπτωση εφόσον ήδη έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στο επίσημο Δελτίο «Εκκλησία». Η διάταξη του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαράγραφος 5β εδάφιο 1 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) ισχύει αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παρέχεται ετήσια αποκλειστική προθεσμία από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις σύστασης και οι Κανονισμοί μη κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων ή Ιερών Προσκυνημάτων και οι κανονισμοί Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Κρήτης, που ήδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν, και οι ανωτέρω πράξεις και Κανονισμοί τους δημοσιεύθηκαν μόνο στο επίσημο Δελτίο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ», σε κάθε περίπτωση εφόσον ήδη έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στο επίσημο Δελτίο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ». Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου ισχύει αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 28Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών

Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης Μετά το άρθρο 40 του ν. 3536/2007 (Α΄42) προστίθεται νέο άρθρο 40Α ως ακολούθως: «Άρθρο 40Α Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.) 1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται διαρκές Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.), το οποίο είναι συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα που αφορούν τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης και γενικότερα για τα ζητήματα της θρησκευτικής εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Το Ε.Σ.Μ.Ι.Θ. αποτελείται από επτά μέλη, ως εξής: α) τους Μουφτήδες ή τους Τοποτηρητές των Μουφτειών Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης με τον αναπληρωτή του, γ) τρία (3) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της μουσουλμανικής θρησκευτικής εκπαίδευσης και/ή της δημόσιας εκπαίδευσης και/ή του Ισλάμ και/ή του Αραβοϊσλαμικού πολιτισμού, ιδίως μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, σύμβουλοι Α΄, Β΄ ή Γ΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμβουλοι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διευθυντές εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές και διδάσκοντες των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, απόφοιτοι Ε.Π.Α.Θ., Ιεροδιδάσκαλοι ισλαμικής θρησκείας, που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013, μουσουλμάνοι Θεολόγοι, καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης με εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας του συμβουλίου, τα οποία ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, καθώς και ο Γραμματέας του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ., ο οποίος είναι υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία των οριζομένων, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, μελών ορίζεται τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης είναι αρμόδιο να διατυπώνει απόψεις προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και γενικότερα για τα ζητήματα της θρησκευτικής εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης σχετικά με: α) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση και μεταφορά της έδρας των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, β) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, γ) την προκήρυξη και συγγραφή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ειδικών βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, δ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, εξετάσεις, διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών και την οργάνωση της μαθητικής ζωής εν γένει, των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, ε) τις επίσημες αργίες, τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, στ) τη μελέτη κάθε εκπαιδευτικού θέματος, το οποίο παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά γενικώς στη λειτουργία των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, και ζ) κάθε άλλο συναφές θέμα. Επίσης, δύναται: α) να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με άλλους εποπτευόμενους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Α.Ε.Ι. για παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, β) να συντονίζει επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης, πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών και μεταπτυχιακών φοιτητών, γ) να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία μαθητικών ομίλων, δ) να βραβεύει μαθητές και μαθήτριες των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων που έχουν σημειώσει υψηλές επιδόσεις, ε) να γνωμοδοτεί για τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων σε διεθνείς διαγωνισμούς που αφορούν τα μαθήματα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης, στ) να διενεργεί διαγωνισμούς μεταξύ των μαθητών και μαθητριών των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων. 3. Το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης εκφέρει άποψη στο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. 4. Το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή, κατόπιν απόφασης του Προέδρου του, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης. Το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Όλες οι αποφάσεις του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 5. Η συμμετοχή στο Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 29Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄, της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ΄ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια’ για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ το χιλιόλιτρο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντα νομού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 30ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του v. 4275/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων που κατέχουν οργανική θέση σε Υπουργεία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δύνανται να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 31ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: «(β) i) Οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ και σε περιοχές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες ή προμηθεύονται φυσικό αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τελική χρήση από κινητήρες οχημάτων, ii) από 1η Οκτωβρίου 2014, οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εντός των περιοχών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4001/2011 διαγράφεται η λέξη «Οικιακοί».

Άρθρο 32Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Στην παρ. 14 του άρθρου 10 του π.δ. 100/2013 (Α΄ 135) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως: «Στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος από 15.10.2014, μέχρι την ανάδειξη με εκλογές του νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης, η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) αυτού.»

Άρθρο 33Σίτιση φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης Παρατείνεται μέχρι τις 31.1.2015 η διάρκεια της σύμβασης για τη σίτιση των φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτός εάν ολοκληρωθεί νωρίτερα η τακτική διαγωνιστική διαδικασία, οπότε και λήγει η υπάρχουσα σύμβαση σίτισης. Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 34Τελική έγκριση Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως ακολούθως: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 του προγράμματος.» Η ισχύς του άρθρου αρχίζει την 1.1.2015.

Άρθρο 35Ρύθμιση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο Κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό επιστημονικό έργο τους στο ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.»

Άρθρο 36Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών

Το εδάφιο α΄ της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2015−2016 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρξουν διορισμοί και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία.»

Άρθρο 37ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), το οποίο προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), η φράση «εφόσον εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοσή της» αντικαθίσταται από τη φράση «εφόσον έως τις 31.3.2015». β) Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), το οποίο προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), η φράση «εντός της ανωτέρω προθεσμίας των έξι (6) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α΄90), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 174 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Διαγωνιστική διαδικασία κάθε είδους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με αντικείμενο τη μίσθωση, παραχώρηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους που παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το φορέα ανάθεσης που έχει εκκινήσει τη διαδικασία αυτή σε χρόνο προγενέστερο της παραχώρησής τους, έως και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξακολουθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης και ο φορέας ανάθεσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρησή τους. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεσμεύει την Εταιρεία, η οποία είναι μόνη αρμόδια για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.»

Άρθρο 38Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις α΄, β΄, από την περίπτωση γ.β) οι επιτυχόντες ορφανοί από τον έναν γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ) και γ.δ) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Οι επιτυχόντες ορφανοί και από τους δύο γονείς που ανήκουν στην περίπτωση γ.β) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους ή εάν δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία τους. Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις γ.α) και γ.ε) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδελφού ή αδελφής τους. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα στην Περιφέρεια των γονέων τους ή στην πόλη φοίτησης του αδελφού ή αδελφής τους, μπορούν να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ από τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους. Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ είναι περισσότερες από μία ανά Περιφέρεια, οι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά προτίμησης. Η επιλογή των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα γίνεται βάσει των μορίων εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των κατατεθεισών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση γ.ε) της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ.ε) πολύδυμα τέκνα ή επιτυχόντες αδελφοί εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος ή έστω το ένα τέκνο εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι.. Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής αρχίζει την 29η Σεπτεμβρίου 2014.»

Άρθρο 39

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) και του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (Α’ 147), δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης: α) σε αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή του ίδιου Α.Ε.Ι. και β) μεταξύ αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 40Κατάργηση μεταφοράς θέσης φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών

Η παρ. 4 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καταργούνται.

Άρθρο 41Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 2 του ν. 682/1977 ως ακολούθως: «Για την πειθαρχική ευθύνη και την εν γένει διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την πειθαρχική δίωξη και ποινές για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 3528/2007

Άρθρο 42Κύρωση συνυποσχετικού με τη Ναυτιλιακή ΚοινότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) το από 18 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικό, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι ατομικώς ενός εκάστου από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I αυτού, και β) η από 31 Ιουλίου 2014 συνημμένη σε αυτό Πρόσθετη Πράξη, των οποίων το κείμενο έχει ως εξής: Α. «ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 18η Ιουλίου 2013, αφενός 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Αντώνη Σαμαρά (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο») και αφετέρου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς για την υπογραφή του παρόντος από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα») καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» από κοινού «Συμβαλλόμενοι», Έχοντας υπ’ όψιν: Α. Την επιθυμία της Ναυτιλιακής Κοινότητας να συμβάλει οικειοθελώς (στο εξής η «Οικειοθελής Παροχή») στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Β. Την αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της προσπάθειας που καταβάλλει η Ναυτιλιακή Κοινότητα να συνδράμει οικονομικά τη χώρα. Γ. Το γεγονός ότι η οικειοθελής παροχή μαζί με τη φορολογική υποχρέωση που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται από την Ελλάδα, με το ν. 4110/2013 και την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 που αντικατέστη− σε την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, πιστεύεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της σημερινής χωρητικότητας, ότι θα ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 140.000.000 ευρώ ετησίως. Δ. Το σεβασμό στο ιδιαίτερο θεσμικό κανονιστικό καθεστώς του ν. 27/1975 ως ισχύει, το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 και τις εκδιδόμενες βάσει αυτού εγκριτικές πράξεις, καθώς και την κοινή σχετική νομοθεσία κατά τα λοιπά, υπό το φως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος. Ε. Τη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου να αποδεχτεί την Οικειοθελή Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας, να συμβάλει με θεσμικά μέσα στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας στην Ελλάδα και να αποκαταστήσει νομοθετικά και κανονιστικά ελλείψεις και ασυμμετρίες που διαμορφώθηκαν στο οικείο θεσμικό πλαίσιο. Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1° Σκοπός του Συνυποσχετικού Σκοπός του Συνυποσχετικού είναι η δημιουργία πλαισίου για την Οικειοθελή Παροχή ενός εκάστου των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας του Παραρτήματος I προς το Ελληνικό Δημόσιο. ΑΡΘΡΟ 2° Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται το παρόν Συνυποσχετικό και ως ημερομηνία λήξης του ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής για ένα έκαστο των μελών του Παραρτήματος I. ΑΡΘΡΟ 3° Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής 1. Ο υπολογισμός της Οικειοθελούς Παροχής γίνεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, ή διαχειρίζεται έκαστος των συμβαλλόμενων ως ακολούθως: α. Για τα πλοία με ελληνική σημαία καταβάλλεται κατ’ έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση. β. Για τα πλοία με αλλοδαπή σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 καταβάλλεται κατ’ έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 27/1975 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4110/2013, χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 5. 2. Για τον επακριβή υπολογισμό της Οικειοθελούς Παροχής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποβάλλουν δήλωση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με τον αριθμό των πλοίων, τη σημαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους, τον αριθμό ΙΜΟ, το ύψος της Οικειοθελούς Παροχής ενός εκάστου, με βάση τα κριτήρια υπολογισμού του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα με την υπογραφή του παρόντος. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της χρήσης 2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος παραμονής των πλοίων στην ελληνική σημαία ή ο πραγματικός χρόνος διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες. ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής 1. Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβάλλεται από ένα έκαστο των μελών του Παραρτήματος I του παρόντος, σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγούμενου άρθρου, κατά το χρονικό διάστημα 2014−2016. 2. Το κατ’ έτος οφειλόμενο από ένα έκαστο των μελών του Παραρτήματος I του παρόντος ποσό θα καταβληθεί χρονικά έτσι, ούτως ώστε να προσμετράται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου για την παρελθούσα οικονομική χρήση δηλαδή η καταβολή του 2014 να προσμετράται στο οικονομικό έτος 2013, του 2015 να προσμετράται στο οικονομικό έτος 2014, και η καταβολή του 2016 να προσμετράται στο οικονομικό έτος 2015. ΑΡΘΡΟ 5° Τρόπος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής 1. Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβληθεί από ένα έκαστο των μελών του Παραρτήματος I του παρόντος απευθείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Με την καταβολή του αναλογούντος ποσού, κάθε υπόχρεο μέλος του Παραρτήματος I του παρόντος θα λαμβάνει βεβαίωση της οικείας Εφορίας, η οποία θα είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαίωσης νόμιμης εγκατάστασης διαχειριστριών εταιρειών που εκδίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. ΑΡΘΡΟ 6° Ευθύνη καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής 1. Με την υπογραφή του παρόντος Συνυποσχετικού, κάθε μέλος του Παραρτήματος I καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενος και υπέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση της δικής του αναλογίας στην Οικειοθελή Παροχή. 2. Τα υπόλοιπα μέλη του Παραρτήματος I δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση του μέρους της Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ο εκπρόσωπος της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την υπογραφή του παρόντος δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των μελών του Παραρτήματος I ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο. ΑΡΘΡΟ 7° Ενημέρωση Συμβαλλομένων Ο δεύτερος των συμβαλλομένων και τα μέλη του Παραρτήματος I δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση σχετικά με το ύψος και την εκπλήρωση της Οικειοθελούς Παροχής από τα υπόλοιπα μέλη κατά το μέρος που τους αναλογεί.

Άρθρο 8°ΤροποποίησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν το Συνυποσχετικό κυρωθεί τροποποιημένο, η Ναυτιλιακή Κοινότητα δεν δεσμεύεται από αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την κύρωση του Συνυποσχετικού, τροποποίησή του χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία και κύρωσή του με νέο νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ισχύον κατά το χρόνο υπογραφής του παρόντος Συνυποσχετικού νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία πλοίων συνιστά διαρκές δικαιοπρακτικό θεμέλιό του. ΑΡΘΡΟ 9° Δυνατότητα συμμετοχής νέων μελών Όσα από τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Οικειοθελή Παροχή μετά την υπογραφή του παρόντος, θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Για τα νέα αυτά μέλη θα ισχύουν οι διατάξεις του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και του παρόντος Συνυποσχετικού. ΑΡΘΡΟ 10° Ανωτέρα Βία Η εφαρμογή του Συνυποσχετικού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του. ΑΡΘΡΟ 11° Γνωστοποιήσεις − Κοινοποιήσεις Κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση σε σχέση με το παρόν Συνυποσχετικό είναι ισχυρή μόνο εφόσον απευθύνεται εγγράφως για το μεν ελληνικό δημόσιο προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τη δε Ναυτιλιακή Κοινότητα προς το εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 12° Εφαρμοστέο Δίκαιο − Επίλυση διαφορών 1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 2. Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, διένεξη ή διαφωνία αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το Συνυποσχετικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή θα επιχειρείται να διευθετηθεί φιλικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής διευθέτησης η διαφορά, την οποία ρητώς τα μέρη αναγνωρίζουν ως διεθνή, θα λύνεται αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. 3. Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συμφωνίας των Συμβαλλόμενων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας. 4. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, αποκλειόμενης αυτής της δυνατότητας από τακτικά δικαστήρια. Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό Δημόσιο Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Πειραιά σήμερα στις 12.7.2013 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως εκπροσωπούνται, καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» και από κοινού «Συμβαλλόμενοι», Έχοντας υπ’ όψιν: Α. Την επιθυμία της Ναυτιλιακής Κοινότητας να συμβάλει οικειοθελώς (στο εξής η «Οικειοθελής Παροχή») στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Β. Την αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της προσπάθειας που καταβάλλει η Ναυτιλιακή Κοινότητα να συνδράμει οικονομικά τη χώρα. Γ. Το γεγονός ότι η οικειοθελής παροχή μαζί με τη φορολογική υποχρέωση που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία τα οποία διαχειρίζονται από την Ελλάδα, με το ν. 4110/2013 και την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, πιστεύεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της σημερινής χωρητικότητας, ότι θα ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 140.000.000 ευρώ ετησίως. Δ. Το σεβασμό στο ιδιαίτερο θεσμικό κανονιστικό καθεστώς του ν. 27/1975 ως ισχύει, το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 και τις εκδιδόμενες βάσει αυτού εγκριτικές πράξεις, καθώς και την κοινή σχετική νομοθεσία κατά τα λοιπά, υπό το φως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος. Ε. Τη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου να αποδεχτεί την Οικειοθελή Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας, να συμβάλει με θεσμικά μέσα στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας στην Ελλάδα και να αποκαταστήσει νομοθετικά και κανονιστικά ελλείψεις και ασυμμετρίες που διαμορφώθηκαν στο οικείο θεσμικό πλαίσιο. Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1° Σκοπός του Συμφωνητικού Σκοπός του Συμφωνητικού είναι η δέσμευση των Συμβαλλομένων ότι θα προβούν στην Οικειοθελή Παροχή προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος και του Συνυποσχετικού το οποίο πρόκειται να υπογράφει μεταξύ των Συμβαλλομένων και του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 2° Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία υπογραφής του από τους Συμβαλλόμενους, όπως εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, και ως ημερομηνία λήξης του ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής. ΑΡΘΡΟ 3° Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής 1. Ο υπολογισμός της Οικειοθελούς Παροχής γίνεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, ή διαχειρίζεται έκαστος των συμβαλλομένων ως ακολούθως: α. Για τα πλοία με ελληνική σημαία καταβάλλεται κατ’ έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση. β. Για τα πλοία με αλλοδαπή σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 καταβάλλεται κατ’ έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 27/1975, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4110/2013, χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 5. 2. Για τον επακριβή υπολογισμό της Οικειοθελούς Παροχής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποβάλλουν δήλωση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με τον αριθμό των πλοίων, τη σημαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους, τον αριθμό ΙΜΟ, το ύψος της Οικειοθελούς Παροχής ενός εκάστου, με βάση τα κριτήρια υπολογισμού του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα με την υπογραφή του παρόντος. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της χρήσης 2013. 3. Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος παραμονής των πλοίων στην ελληνική σημαία ή ο πραγματικός χρόνος διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες. ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής 1. Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβάλλεται από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγούμενου άρθρου, κατά το χρονικό διάστημα 2014−2016. 2. Το κατ’ έτος οφειλόμενο από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών ποσό θα καταβάλλεται πλήρως έως την 30ή Ιουνίου του εκάστου έτους, ήτοι έως την 30.6.2014 για το έτος 2013, έως την 30.6.2015 για το έτος 2014, έως την 30.6.2016 για το έτος 2015. ΑΡΘΡΟ 5° Τρόπος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβληθεί από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών απευθείας προς το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού και του Συνυποσχετικού το οποίο πρόκειται να υπογράφει μεταξύ των Συμβαλλομένων και του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 6° Ευθύνη καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υπέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη προς το Ελληνικό Δημόσιο για την εκπλήρωση του μέρους της Οικειοθελούς Παροχής που του αναλογεί σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού του άρθρου 3 του παρόντος. 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση του μέρους της Οικειοθελούς Παροχής που βαρύνει άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία δεν αποτελεί εξάλλου συμβαλλόμενο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού ούτε θα συμβληθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος της ή σε βάρος των μελών του διοικητικού της Συμβουλίου, του προσωπικού της ή των προστηθέντων της, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό ή το Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο. ΑΡΘΡΟ 7° Ενημέρωση Συμβαλλομένων Οι Συμβαλλόμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση σχετικά με το ύψος και την εκπλήρωση της Οικειοθελούς Παροχής από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δε επιτρέπει τη χορήγηση των σχετικών πληροφοριών προς τους λοιπούς Συμβαλλομένους. ΑΡΘΡΟ 8° Εξουσιοδότηση υπογραφής Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο Οι Συμβαλλόμενοι δια του παρόντος εξουσιοδοτούν ανεκκλήτως τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, να διαπραγματευτεί και να υπογράψει για λογαριασμό τους Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ειδικότεροι όροι εκπλήρωσης της Οικειοθελούς Παροχής, ο μηχανισμός είσπραξης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εντός του πλαισίου του παρόντος Συμφωνητικού. Με την υπογραφή του Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενος του Ελληνικού Δημοσίου, φέροντας τα ειδικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με αυτό. Ο εξουσιοδοτούμενος προς υπογραφή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος του, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό ή το Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο. ΑΡΘΡΟ 9° Τροποποίηση Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. ΑΡΘΡΟ 10° Εφαρμοστέο Δίκαιο − Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το παρόν συμφωνητικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή του, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος προς τα λοιπά Μέρη, θα λύνεται οριστικώς και αποκλειστικώς με διαιτησία. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Εφαρμοστέο είναι σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δίκαιο. Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. Β. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 31η Ιουλίου 2014 αφενός 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Αντώνη Σαμαρά (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο») και αφετέρου 2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I, του Συνυποσχετικού, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς για την υπογραφή της παρούσας από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει η ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα») καλούμενοι στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος», από κοινού «Συμβαλλόμενοι», Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 18 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικού μεταξύ των Συμβαλλομένων στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, οι Συμβαλλόμενοι προβαίνουν σε τροποποίηση της παραγράφου Γ΄ του προοιμίου και των άρθρων 3 «Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής» και 4 «Χρόνος Καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής» κατά τα οριζόμενα στα κατωτέρω άρθρα της παρούσης Πρόσθετης Πράξης.

Άρθρο 2

Το σημείο Γ΄ του προοιμίου αντικαθίσταται ως εξής: «Γ. Το γεγονός ότι η Οικειοθελής Παροχή μαζί με τη φορολογική υποχρέωση που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται στην Ελλάδα, με τις διατάξεις του ν. 4110/2013, την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, επί των εισαγομένων εισοδημάτων των μετόχων των πλοιοκτητριών εταιρειών, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 27/1975 πιστεύεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της σημερινής χωρητικότητας, ότι θα ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 105.000.000 ευρώ ετησίως.»

Άρθρο 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τριετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τετραετία».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τριετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τετραετία».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 ως εξής: «4. Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, υπολογιζομένης της εισφοράς αυτής από το φορολογικό έτος (χρήση) 2013 και μέχρι τη λήξη ισχύος του Συνυποσχετικού και της παρούσης Πρόσθετης Πράξης, επί των εισαγομένων εισοδημάτων των μετόχων των πλοιοκτητριών εταιρειών, όπως βεβαιώνεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. 5. Οι συμβαλλόμενοι θα παρακολουθούν απολογιστικά τις χρηματικές καταβολές της Οικειοθελούς Παροχής και, σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οικειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 2016, υπολείπονται των ποσών που ορίζονται στο σημείο Γ΄ του προοιμίου του παρόντος, η Ναυτιλιακή Κοινότητα αποδέχεται να προτείνει τους βέλτιστους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους θα καλυφθεί ενδεχόμενη διαφορά από τη Ναυτιλιακή Κοινότητα. 6. Σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οικειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 2016, υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο σημείο Γ΄ του προοιμίου του παρόντος, η διαφορά θα προσμετράται για το έτος 2017. Στην περίπτωση κατά την οποία, το καταβληθέν ποσό της Οικειοθελούς Παροχής για τα έτη 2014−2017 υπερβεί απολογιστικά το ποσό που ορίζεται στο σημείο Γ΄ του προοιμίου, τότε η διαφορά αυτή, μετά από κοινή συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, θα διατεθεί υπέρ του ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.»

Άρθρο 4ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Συνυποσχετικού αριθμείται ως μόνη παράγραφος του άρθρου αυτού και τροποποιείται ως εξής: i. Η φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014−2016» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014−2017». ii. Στο τέλος της προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τον υπολογισμό και την καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής που αφορά τη φορολογία των πλοίων, οι εταιρείες υποβάλλουν σχετική δήλωση στη Φορολογική Διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου εκάστου έτους. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής θα πραγματοποιείται μέχρι τέλος Ιουνίου εκάστου έτους. Ειδικά για το έτος 2014 οι ως άνω δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2014. Η καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014. Ειδικά για το έτος 2017 η καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Φεβρουάριου 2017, προκειμένου να προσμετρηθεί στο προηγούμενο έτος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Συνυποσχετικού διαγράφεται.

Άρθρο 5

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Συνυποσχετικού «Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού», η έναρξη ισχύος της παρούσης Πρόσθετης Πράξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται η παρούσα Πρόσθετη Πράξη, και ως ημερομηνία λήξης ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής, όπως ορίζεται στο Συνυποσχετικό, που τροποποιείται με την παρούσα. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη υπογράφεται ως έχει σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό Δημόσιο Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ». 2. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287).

Άρθρο 43Λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4170/2013 (Α΄163), η υφιστάμενη περίπτωση δ΄ αναριθμείται σε ε΄ και προστίθεται νέα περίπτωση δ΄ ως εξής: «(δ) η παράταση του δικαιώματος που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του συμβολαίου, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 920/1971 (Α΄ 148) και η επέκταση του δικαιώματος αυτού επί της παραλίας και». β. Στην παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4170/2013, μετά τις λέξεις «μπορεί να λυθεί» προστίθενται οι λέξεις «ή να τροποποιηθεί, ιδίως δε να ορισθεί η διατήρηση του δικαιώματος που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και η παράταση της διάρκειας αυτού». γ. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4170/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: «5. Στη συνολική έκταση του ακινήτου που αφορά η από 20.12.1975 σύμβαση που κυρώθηκε δια του ν. 377/1976 (Α΄177) ανήκουν και οι εκτάσεις συνολικής επιφανείας 7.015,37 τετραγωνικών μέτρων που προέκυψαν από νεότερη ορθή εφαρμογή του με αριθμό 3517/ 1958 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Αμοιραδάκη, νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 35 και με αύξοντα αριθμό 482 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, σε συνδυασμό με την από 1.3.2010 γεωαναφορά της γραμμής του χειμέριου κύματος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά και ευρίσκονται ανάμεσα στο ως άνω ακίνητο και την κατά τα ως άνω γραμμή του χειμέριου κύματος. Το δημόσιο κτήμα με αριθμό βιβλίου καταγραφής 240Π της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά συνολικής επιφανείας 7.223,13 τετραγωνικών μέτρων περιέρχεται δια του παρόντος μετά των επ’ αυτού συστατικών και παραρτημάτων κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ εκδίδει απόφαση στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα της έκτασης που αποκτά, το δικαίωμά του επ’ αυτής και μνεία της παρούσας διάταξης. Η εν λόγω απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας της αποκτώμενης έκτασης ή/και στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, εφόσον λειτουργεί τέτοιο. Η έκταση συνολικής επιφανείας 2.728,73 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία 9=12’’− 8−7−6−5−4−3−2−1−2−1=1’’−2»−2’3’−3’’−4’−5’−6’−7’ − 8’−9’−10’ − 11’ − 11’’ στο από 16.4.2014 απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος του τοπογράφου μηχανικού Διονυσίου Σκουρλή, νομίμως θεωρημένου από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, χαρακτηρίζεται τουριστικό δημόσιο κτήμα, κατά την έννοια των άρθρων 12α − 12γ του ν.δ. 180/1946 (Α΄ 324) και η διοίκηση και διαχείρισή του ανατίθεται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε..»

Άρθρο 44ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Καταργούνται οι πέντε κενές, προσωρινές και προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρσάλων και Δομοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αμαλιάδος και Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 1951/1991 (Α΄84), ενώ η λειτουργούσα Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου διατηρείται ως μόνιμη δυνάμενη να πληρωθεί κατά τις διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄146).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 1951/ 1991 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Μητροπολίτες, που αναφέρονται στο από 3.5.1991 πρακτικό της Ι.Σ.Ι., δύνανται να εκλεγούν σε άλλη I. Μητρόπολη, άνευ εγγραφής τους στον κατάλογο του άρθρου 17 του ν. 590/1977, εξομοιούμενοι με τους εκλόγιμους της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 590/1977 και προτιμώμενοι πάντων σε περίπτωση ισοφηφίας.»

Άρθρο 45Νομιμοποίηση δαπανών − Άρση καταλογισμών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Οργανωτική και Εκτελεστική Επιτροπή για τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού «ΑΘΗΝΑ 1997»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Οργανωτική και Εκτελεστική Επιτροπή για τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασσικού Αθλητισμού «ΑΘΗΝΑ 1997»» το οποίο έχει συσταθεί με το άρθρο 4 του ν. 2435/1996 και με την υπ’ αριθμ. 5896/ 29.2.1996 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (Β΄ 146), θεωρούνται νόμιμες, εφόσον αυτές αφορούσαν άσκηση αρμοδιοτήτων που εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τη λειτουργία των αγώνων ακόμα και αν η υλοποίησή τους είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου. Οι δαπάνες αυτές είναι ενδεικτικά όσες αφορούσαν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώματα, χρηματοδοτήσεις και παραχωρήσεις πάγιου εξοπλισμού σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και ήδη έχουν καταβληθεί και έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και τα οικεία όργανα η εκτέλεση όλων των παραπάνω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν και αφορούν δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου, σε βάρος των μελών της Κεντρικής Οργανωτικής και Εκτελεστικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασσικού Αθλητισμού «ΑΘΗΝΑ 1997» και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

Άρθρο 46ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της περίπτωσης δ΄της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4178/2013 (Α΄174), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), εφαρμόζεται και για τους αντίστοιχους χώρους των Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄146), του άρθρου 10 παρ. 11 του ν. 4149/1961 (Α΄41), που προστίθεται με το άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος νόμου και του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 82 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄171), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 1416/1984 (Α΄18) απαλείφεται η περίπτωση β΄.

Άρθρο 47

Το ίδρυμα με την επωνυμία «Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί με το υπ’ αριθμ. 903/1981 προεδρικό διάταγμα (Α΄230), διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης και από τις διατάξεις των άρθρων 59 και 82 του ν. 4182/2013 κατά το μέρος που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο Οικονομικών. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισμού του.

Άρθρο 48Μετά την παρ. 16 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012

(Α΄ 66) που προστέθηκε με την παρ. 14 σημείο δ΄ του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 16α με το ακόλουθο περιεχόμενο: «16α. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρμογή του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος και δεν τήρησε τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3147/2003, εφόσον και εξακολουθεί να είναι κάτοχος, ο ίδιος ή οι κληρονόμοι του, του ανωτέρω οικοπέδου, μπορεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, εντός προθεσμίας δέκα ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Άρθρο 49Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρώην Ε.Π.Α.Θ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), οι υπηρετούντες σε αυτή μόνιμοι Καθηγητές εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως με την παρούσα διάταξη, ως ακολούθως: α) ο Αναστάσιος Μολοχίδης του Νικολάου, βαθμίδας καθηγητή Α΄ Ανώτερων Παιδαγωγικών Σχολών, σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) ο Νικόλαος Άχλης του Γεωργίου, βαθμίδας καθηγητή Α΄ Ανώτερων Παιδαγωγικών Σχολών, σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) ο Νικόλαος Λιάζος του Ανδρέα, βαθμίδας καθηγητή Β΄ Ανώτερων Παιδαγωγικών Σχολών σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δ) ο Κωνσταντίνος Σκύφτας του Θεμιστοκλή, βαθμίδας καθηγητή Α΄ Ανώτερων Παιδαγωγικών Σχολών, σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω θέσεις καταργούνται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Υπηρεσία των κατόχων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την ένταξη του προσωπικού στις ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό που μεταφέρεται στις συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. διατηρεί το μισθολογικό και το ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό του καθεστώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία του ως άνω εντασσόμενου προσωπικού μεταφέρονται στους φορείς όπου συνιστώνται και οι προσωποπαγείς θέσεις, για την ίδια αιτία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παύση της λειτουργίας της ΕΠΑΘ έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και την έκδοση διαπιστωτικής πράξης, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο μεταφέρεται, ο οποίος καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές για το διάστημα αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το κατά τα ανωτέρω εντασσόμενο προσωπικό, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή συνολική υπηρεσία ως καθηγητές της Ε.Π.Α.Θ., δύνανται να ζητήσουν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν την ένταξή τους σε θέσεις καθηγητή και σε βαθμίδα την οποία προσδιορίζει σχετική απόφαση της Γ.Σ.. Η κρίση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4009/2011 (Α΄195) και από τις αντίστοιχες Επιτροπές Επιλογής και Εξέλιξης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης εντάσσονται σε αυτοδίκαια ιδρυόμενες θέσεις της αντίστοιχης βαθμίδας. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραμένουν στη θέση Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. που κατέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται εδάφιο 7, ως εξής: «7. Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπάσθηκαν για την κάλυψη διδακτικών αναγκών στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 842/ 1971 (Α΄37), λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου για όλες τις συνέπειες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου άρχεται την 1.9.2014.

Άρθρο 50

Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3136/1995 (Α΄ 35), στο στίχο 7 προστίθεται η φράση «στην οποία και μόνο για το σκοπό αυτόν, συμμετέχει και ο Πρόεδρος του ΠΙΙΕΤ».

Άρθρο 51Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησίας της ΕλλάδοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 35 του ν. 590/1977 (Α΄146) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε κάθε Ιερά Μητρόπολη συνιστάται Μητροπολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο Μητροπολίτης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Με αποφάσεις της Δ.Ι.Σ., δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 590/1977 (Α΄146) αντικαθίσταται ως εξής: «Ναοί και περιουσίες διαλελυμένων ή διαλυομένων Μονών παραμένουν στην κυριότητα του νομικού προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως ή περιέρχονται αυτοδίκαια, σε περίπτωση συγχωνεύσεώς τους με άλλη Μονή, στην κυρία Μονή ή, σε περίπτωση ανασυστάσεως, στην ανασυνιστώμενη Μονή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προστίθεται εδάφιο β΄ στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 590/1977 (Α΄146), το οποίο έχει ως ακολούθως: «Οι εσωτερικοί και οι ιδρυτικοί κανονισμοί των Μονών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ελέγχονται και εγκρίνονται ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητά τους από τον επιχώριο Μητροπολίτη και τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος πριν τη δημοσίευσή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα εδάφια α΄ και β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 590/1977 (Α΄146) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «β. Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών, εκκλησιαστικά ακίνητα Μητροπόλεων, Ενοριών, παλαιών Επισκοπών ή τέως ορθοδόξων χριστιανικών κοινοτήτων, που υπάγονται πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέων Μητροπόλεων ή Ενοριών, περιέρχονται κατά κυριότητα σε αυτές από τη σύστασή τους ως οιονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή αντάλλαγμα. Ο Μητροπολίτης της νεοπαγούς Ιεράς Μητροπόλεως ή η Ενορία υποχρεούνται σε απογραφή των ακινήτων, που περιέρχονται ή περιήλθαν σε αυτές και η έκθεση απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, εγκρίνεται από τη Δ.Ι.Σ. ή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο και μαζί με την περίληψη, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄147), καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου και αναλόγως πραγματοποιούνται και οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το εδάφιο δ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 590/1977 (Α΄146) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή συστάσεως μετοχίου από διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4 ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 590/1977 (Α΄146) καταργείται. Το προηγούμενο εδάφιο δεν καταργεί τον ισχύοντα ν. 349/1976 (Α΄149), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4684/1930 (Α΄150), όπως κωδικοποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 14/22.4.1931 (Α΄328), διαχωριστικά διατάγματα και οι Πίνακες Α−Ε της Σύμβασης της 18.9.1952 (βασιλικό διάταγμα της 26.9.1952, Α΄ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α΄161) συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, χωρίς να απαιτείται μεταγραφή τους στα οικεία βιβλία μεταγραφών ή καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία.

Άρθρο 52Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησιαστικής ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3432/2006 (Α΄14) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ειδικά για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (εκκλησιαστικό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που τυχόν προηγούνται στον πίνακα κατάταξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 5 του από 17.5.1958 βασιλικού διατάγματος (Α΄81), η οποία έχει ως ακολούθως: «5. Άνευ ψήφου μετέχει επίσης του Πολυμελούς Συμβουλίου και εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος ενημερώνει το Συμβούλιο για τις θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος επί των ζητημάτων οργάνωσης και περιεχομένου της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα χωρίς την παρουσία του εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εάν αυτός έχει προσκληθεί. Εφόσον ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος παρίσταται, συνυπογράφει τα πρακτικά της οικείας συνεδρίασης του Συμβουλίου. Ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για θητεία ενός έτους, η οποία δύναται να ανανεώνεται.»

Άρθρο 54

Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να εφαρμοστούν και σε δικαιούχους του ανωτέρω πρώτου εδαφίου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 230 ημέρες εργασίας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από αμετάκλητη, έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων προς τον ΟΑΕΔ.»

Άρθρο 55Θέματα Κέντρων Κοινωνικής ΠρόνοιαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο φορέας «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων» μετονομάζεται σε «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων − Ο.Δ.Α.Ζ.». Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε αναφορά στην παλιά επωνυμία, λογίζεται ως αναφορά στη νέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων − Ο.Δ.Α.Ζ., που προέρχεται από τον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.) το οποίο είχε προσληφθεί στον φορέα αυτόν μέχρι τις 31.12.2010, υπάγεται για κύρια σύνταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α΄191) και όλη η προηγούμενη υπηρεσία του με σχέση δημοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισμό λογίζεται ως διανυθείσα στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας στους οποίους υπαγόταν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. β) Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3865/ 2010 (Α΄120) εξακολουθούν να ισχύουν για το προσωπικό της παραγράφου αυτής. γ) Ως προς το ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων − Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει προσληφθεί από 1.1.2011 μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού ή προσλαμβάνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010. δ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς του, ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Ο χρόνος υπηρεσίας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στον Ο.Δ.Α.Ζ. πρώην τακτικών υπαλλήλων του που έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς τους, ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. β) Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης μετά τη μεταφορά ή τη μετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται ως διανυθείς στο Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι για το χρόνο αυτόν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώς και πρόνοια. Εάν δεν έχουν παρακρατηθεί οι εισφορές αυτές μπορεί ο υπάλληλος να ζητήσει την αναγνώριση ως συνταξίμου του ανωτέρω χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), καθώς και τις οικείες διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ., προερχόμενων από τον Ο.Δ.Α.Ζ., οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από τον φορέα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, μεταφέρονται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς) προκειμένου να κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι συντάξεις που καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων − Ο.Δ.Α.Ζ., βαρύνουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ρυθμίζεται το θέμα της μεταφοράς στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, που έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των προσώπων του άρθρου αυτού για το χρόνο υπηρεσίας τους που διανύθηκε στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ο.Δ.Α.Ζ. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού καταργείται το ν.δ. 2487/1953 (Α΄198), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού διάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) διαγράφεται η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». Επιτρέπονται οι αποσπάσεις του προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 56Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ