223 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4301/2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 43 - Λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
07 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223
7 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4301
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4170/2013 (Α΄163), η υφιστάμενη περίπτωση δ΄ αναριθμείται σε ε΄ και προστίθεται νέα περίπτωση δ΄ ως εξής: «(δ) η παράταση του δικαιώματος που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του συμβολαίου, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 920/1971 (Α΄ 148) και η επέκταση του δικαιώματος αυτού επί της παραλίας και». β. Στην παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4170/2013, μετά τις λέξεις «μπορεί να λυθεί» προστίθενται οι λέξεις «ή να τροποποιηθεί, ιδίως δε να ορισθεί η διατήρηση του δικαιώματος που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και η παράταση της διάρκειας αυτού». γ. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4170/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: «5. Στη συνολική έκταση του ακινήτου που αφορά η από 20.12.1975 σύμβαση που κυρώθηκε δια του ν. 377/1976 (Α΄177) ανήκουν και οι εκτάσεις συνολικής επιφανείας 7.015,37 τετραγωνικών μέτρων που προέκυψαν από νεότερη ορθή εφαρμογή του με αριθμό 3517/ 1958 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Αμοιραδάκη, νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 35 και με αύξοντα αριθμό 482 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, σε συνδυασμό με την από 1.3.2010 γεωαναφορά της γραμμής του χειμέριου κύματος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά και ευρίσκονται ανάμεσα στο ως άνω ακίνητο και την κατά τα ως άνω γραμμή του χειμέριου κύματος. Το δημόσιο κτήμα με αριθμό βιβλίου καταγραφής 240Π της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά συνολικής επιφανείας 7.223,13 τετραγωνικών μέτρων περιέρχεται δια του παρόντος μετά των επ’ αυτού συστατικών και παραρτημάτων κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ εκδίδει απόφαση στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα της έκτασης που αποκτά, το δικαίωμά του επ’ αυτής και μνεία της παρούσας διάταξης. Η εν λόγω απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας της αποκτώμενης έκτασης ή/και στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, εφόσον λειτουργεί τέτοιο. Η έκταση συνολικής επιφανείας 2.728,73 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία 9=12’’− 8−7−6−5−4−3−2−1−2−1=1’’−2»−2’3’−3’’−4’−5’−6’−7’ − 8’−9’−10’ − 11’ − 11’’ στο από 16.4.2014 απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος του τοπογράφου μηχανικού Διονυσίου Σκουρλή, νομίμως θεωρημένου από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, χαρακτηρίζεται τουριστικό δημόσιο κτήμα, κατά την έννοια των άρθρων 12α − 12γ του ν.δ. 180/1946 (Α΄ 324) και η διοίκηση και διαχείρισή του ανατίθεται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε..»

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ