223 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4301/2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 8° - Τροποποίηση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
07 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223
7 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4301
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ισχύον κατά το χρόνο υπογραφής του παρόντος Συνυποσχετικού νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία πλοίων συνιστά διαρκές δικαιοπρακτικό θεμέλιό του. ΑΡΘΡΟ 9° Δυνατότητα συμμετοχής νέων μελών Όσα από τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Οικειοθελή Παροχή μετά την υπογραφή του παρόντος, θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Για τα νέα αυτά μέλη θα ισχύουν οι διατάξεις του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και του παρόντος Συνυποσχετικού. ΑΡΘΡΟ 10° Ανωτέρα Βία Η εφαρμογή του Συνυποσχετικού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του. ΑΡΘΡΟ 11° Γνωστοποιήσεις − Κοινοποιήσεις Κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση σε σχέση με το παρόν Συνυποσχετικό είναι ισχυρή μόνο εφόσον απευθύνεται εγγράφως για το μεν ελληνικό δημόσιο προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τη δε Ναυτιλιακή Κοινότητα προς το εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 12° Εφαρμοστέο Δίκαιο − Επίλυση διαφορών 1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 2. Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, διένεξη ή διαφωνία αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το Συνυποσχετικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή θα επιχειρείται να διευθετηθεί φιλικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής διευθέτησης η διαφορά, την οποία ρητώς τα μέρη αναγνωρίζουν ως διεθνή, θα λύνεται αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. 3. Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συμφωνίας των Συμβαλλόμενων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας. 4. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, αποκλειόμενης αυτής της δυνατότητας από τακτικά δικαστήρια. Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό Δημόσιο Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Πειραιά σήμερα στις 12.7.2013 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως εκπροσωπούνται, καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» και από κοινού «Συμβαλλόμενοι», Έχοντας υπ’ όψιν: Α. Την επιθυμία της Ναυτιλιακής Κοινότητας να συμβάλει οικειοθελώς (στο εξής η «Οικειοθελής Παροχή») στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Β. Την αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της προσπάθειας που καταβάλλει η Ναυτιλιακή Κοινότητα να συνδράμει οικονομικά τη χώρα. Γ. Το γεγονός ότι η οικειοθελής παροχή μαζί με τη φορολογική υποχρέωση που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία τα οποία διαχειρίζονται από την Ελλάδα, με το ν. 4110/2013 και την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, πιστεύεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της σημερινής χωρητικότητας, ότι θα ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 140.000.000 ευρώ ετησίως. Δ. Το σεβασμό στο ιδιαίτερο θεσμικό κανονιστικό καθεστώς του ν. 27/1975 ως ισχύει, το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 και τις εκδιδόμενες βάσει αυτού εγκριτικές πράξεις, καθώς και την κοινή σχετική νομοθεσία κατά τα λοιπά, υπό το φως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος. Ε. Τη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου να αποδεχτεί την Οικειοθελή Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας, να συμβάλει με θεσμικά μέσα στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας στην Ελλάδα και να αποκαταστήσει νομοθετικά και κανονιστικά ελλείψεις και ασυμμετρίες που διαμορφώθηκαν στο οικείο θεσμικό πλαίσιο. Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1° Σκοπός του Συμφωνητικού Σκοπός του Συμφωνητικού είναι η δέσμευση των Συμβαλλομένων ότι θα προβούν στην Οικειοθελή Παροχή προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος και του Συνυποσχετικού το οποίο πρόκειται να υπογράφει μεταξύ των Συμβαλλομένων και του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 2° Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία υπογραφής του από τους Συμβαλλόμενους, όπως εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, και ως ημερομηνία λήξης του ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής. ΑΡΘΡΟ 3° Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής 1. Ο υπολογισμός της Οικειοθελούς Παροχής γίνεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, ή διαχειρίζεται έκαστος των συμβαλλομένων ως ακολούθως: α. Για τα πλοία με ελληνική σημαία καταβάλλεται κατ’ έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση. β. Για τα πλοία με αλλοδαπή σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 καταβάλλεται κατ’ έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 27/1975, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4110/2013, χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 5. 2. Για τον επακριβή υπολογισμό της Οικειοθελούς Παροχής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποβάλλουν δήλωση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με τον αριθμό των πλοίων, τη σημαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους, τον αριθμό ΙΜΟ, το ύψος της Οικειοθελούς Παροχής ενός εκάστου, με βάση τα κριτήρια υπολογισμού του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα με την υπογραφή του παρόντος. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της χρήσης 2013. 3. Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος παραμονής των πλοίων στην ελληνική σημαία ή ο πραγματικός χρόνος διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες. ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής 1. Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβάλλεται από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγούμενου άρθρου, κατά το χρονικό διάστημα 2014−2016. 2. Το κατ’ έτος οφειλόμενο από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών ποσό θα καταβάλλεται πλήρως έως την 30ή Ιουνίου του εκάστου έτους, ήτοι έως την 30.6.2014 για το έτος 2013, έως την 30.6.2015 για το έτος 2014, έως την 30.6.2016 για το έτος 2015. ΑΡΘΡΟ 5° Τρόπος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβληθεί από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών απευθείας προς το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού και του Συνυποσχετικού το οποίο πρόκειται να υπογράφει μεταξύ των Συμβαλλομένων και του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 6° Ευθύνη καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υπέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη προς το Ελληνικό Δημόσιο για την εκπλήρωση του μέρους της Οικειοθελούς Παροχής που του αναλογεί σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού του άρθρου 3 του παρόντος. 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση του μέρους της Οικειοθελούς Παροχής που βαρύνει άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία δεν αποτελεί εξάλλου συμβαλλόμενο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού ούτε θα συμβληθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος της ή σε βάρος των μελών του διοικητικού της Συμβουλίου, του προσωπικού της ή των προστηθέντων της, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό ή το Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο. ΑΡΘΡΟ 7° Ενημέρωση Συμβαλλομένων Οι Συμβαλλόμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση σχετικά με το ύψος και την εκπλήρωση της Οικειοθελούς Παροχής από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δε επιτρέπει τη χορήγηση των σχετικών πληροφοριών προς τους λοιπούς Συμβαλλομένους. ΑΡΘΡΟ 8° Εξουσιοδότηση υπογραφής Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο Οι Συμβαλλόμενοι δια του παρόντος εξουσιοδοτούν ανεκκλήτως τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, να διαπραγματευτεί και να υπογράψει για λογαριασμό τους Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ειδικότεροι όροι εκπλήρωσης της Οικειοθελούς Παροχής, ο μηχανισμός είσπραξης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εντός του πλαισίου του παρόντος Συμφωνητικού. Με την υπογραφή του Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενος του Ελληνικού Δημοσίου, φέροντας τα ειδικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με αυτό. Ο εξουσιοδοτούμενος προς υπογραφή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος του, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό ή το Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο. ΑΡΘΡΟ 9° Τροποποίηση Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. ΑΡΘΡΟ 10° Εφαρμοστέο Δίκαιο − Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το παρόν συμφωνητικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή του, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος προς τα λοιπά Μέρη, θα λύνεται οριστικώς και αποκλειστικώς με διαιτησία. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Εφαρμοστέο είναι σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δίκαιο. Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. Β. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 31η Ιουλίου 2014 αφενός 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Αντώνη Σαμαρά (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο») και αφετέρου 2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I, του Συνυποσχετικού, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς για την υπογραφή της παρούσας από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει η ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα») καλούμενοι στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος», από κοινού «Συμβαλλόμενοι», Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ