106 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4393/2016

Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) και άλλες διατάξεις.

06 Ιουνίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106
6 Ιουνίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4393
Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδια- κού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγί- ου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγα- ρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροα- τίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργεί- ου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργεί- ου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ- μανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανί- ας και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λου- ξεμβούργου και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολ- λανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρα- τίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρα- τίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατί- ας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι λείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργα- νισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίη- ση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέ- ριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Re search Programme) και άλλες διατάξεις.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Προγραμματική Συμφωνία (ΠΣ) Αριθ.Α-1424 [MIOS], Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαί- ου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) η οποία υπογράφηκε διαδοχικά από τους εξουσιοδοτημέ- νους εκπροσώπους του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας (7.4.2014) και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου (21.3.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (4.4.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας (29.4.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημο- κρατίας της Τσεχίας (28.3.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας (23.5.2014) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας (15.5.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (25.3.2014) και του Υπουρ- γείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδια- κού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (9.4.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας (20.6.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δη- μοκρατίας της Λετονίας (3.4.2014) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (24.3.2014) και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούρ- γου (22.4.2014) και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας (8.1.2014) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας (28.2.2014) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας (13.5.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας (31.1.2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (22.4.2014) και του Υπουργείου Άμυνας του Βασι- λείου της Ισπανίας (29.4.2014) και της Κυβέρνησης του Βασι- λείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (10.4.2014) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σε δύο αντί- τυπα (στην αγγλική και γαλλική) της οποίας το κείμενο στην αγγλική και γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτεροΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), η φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτω- σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4» αντικαθίσταται με τη φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 6». β. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται φράση ως εξής: «Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρ- θρου 6 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2084/1992, η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργείται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύ- ει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπό- ψη εκείνο που ισχύει κάθε φορά».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παρο- χής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφα- λιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογί- ζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια με- ταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από την υπη- ρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).» β. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «από το γινόμενο του εβδομήντα πέ- ντε επί τοις εκατό (75%)» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση «από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%).» γ. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπρο- σαρμόζεται» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση «ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται». δ. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυ- σαν, ως εξής: «Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παρο- χής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρ- μόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).» ε. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 35 απαλείφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των δι- ατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με τις εισφορές των κατά την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφο- ριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού- νται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρ- θρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε΄του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.» β. Οι παράγραφοι 14, 15, 16 και 17 αναριθμούνται σε 15, 16, 17 και 18. γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), πρώην 17 πριν από την αναρίθμησή της, δυνάμει της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγρά- φου, αντικαθίσταται ως εξής: «18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι- κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγ- γελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό- ντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: «3. Μέχρι 31.12.2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λει- τουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και τη διενέργεια των πληρωμών παντός εί- δους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπρο- θέσμων.» β. Οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5, αντιστοίχως. γ. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου όπως προέκυ- ψε από την αναρίθμηση, πρώην παράγραφος 4, η φράση «της παραγράφου 3» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 4».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 1 του άρθρο 84 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «καθορίζονται τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη των παροχών,» αντι- καθίσταται από τη φράση «κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, το χρόνο ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξι- μου χρόνου και τον τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούμε- να επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύ- νταξης ή της εφάπαξ παροχής, την έναρξη και λήξη των παροχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική διάταξη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «Από 1.1.2016» αντικαθί- σταται με τη φράση «Από 1.6.2016». β. Η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση αναπροσαρ- μόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην πα- ράγραφο 2. Με τις ανωτέρω αναπροσαρμογές, η σωρευ- τική εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., για την αιτία αυτή, από το έτος 2016 έως και το έτος 2017 θα ανέλθει σε 570 εκ. ευρώ, από το έτος 2016 έως και το έτος 2018 σε 808 εκ. ευρώ και από το έτος 2016 έως και το έτος 2019 σε 853 εκ. ευρώ. Από 1.1.2020 η παροχή αυτή καταργείται. Η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος λαμβάνουν χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έτσι ώστε από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους.» γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται. δ. Η παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) καταργείται. ε. Οι παρ. 10 και 11 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αναριθμήθηκαν με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αναριθμούνται στο εξής σε 9 και 10.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται η φράση «από την 1.1.2018». β. Στην παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) μετά τη φράση «και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» προστί- θεται η φράση «καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και επιπλέον».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄85) απαλείφεται η λέξη «απολύτως» και στο τέλος του εδαφίου αυτού προστίθενται οι λέξεις: «σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος». β. Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄85) η φράση «της παραγράφου 1» απαλείφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.» β. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζε- ται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοι- κητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσι- ων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.»

Άρθρο τρίτοΤροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακό- λουθα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον προηγούμενο χρόνο: (α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%). (β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%). (γ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%). (δ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φρά- ση «προβαίνει» αντικαθίσταται από τη φράση «δύναται να προβαίνει».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 και προς διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 η φράση «Εντός πέντε (5) μηνών» αντικα- θίσταται από τη φράση «Εντός τεσσάρων (4) μηνών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Εντός δύο (2) εβδομάδων από την υποβολή δεσμευ- τικών προσφορών, η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει γνωμοδότη- ση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενι- κότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ιδι- οκτησιακού διαχωρισμού, που περιγράφεται στις περι- πτώσεις α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προβαίνει στις απαραίτητες καταστατικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι: αα) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα είναι εννεαμελές.»

Άρθρο τέταρτοΤροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την υποπερίπτωση ββ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), διαγράφεται η φράση «με οποιονδήποτε νομικό τύπο αποδεκτό για ιδρύματα που διέπονται από τις δια- τάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL 176/338/27.6.2013) και».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής: «α. ότι η εταιρία έχει ήδη καταβάλλει σε μετρητά και σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύμα- τος στην περίπτωση των εταιριών της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή σε τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε πι- στωτικού ιδρύματος κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στην περίπτωση των εταιριών της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 1 του παρόντος άρθρου το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 22 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η φράση «Οι εταιρίες του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «Οι εταιρίες της πε- ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), προστίθεται το εδάφιο: «Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 παρ. 2 και 3, 8 και 10 του ν. 3758/2009 (Α΄ 68) εφαρμόζονται και στις εταιρίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του παρό- ντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυ- πηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός εάν οι όροι που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνο- νται στη δανειακή σύμβαση, προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβο- λή του περιθωρίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: «Για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή ή σημείωση σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλάκειο, ενεχυροφυλάκειο ή κτηματολόγιο της μεταβολής του δικαιούχου υποθήκης ή προσημεί- ωσης υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλου παρεπόμενου δι- καιώματος ή προνομίου, με τα οποία ασφαλίζονται οι μεταβιβαζόμενες με τη σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 απαιτήσεις, καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη είκοσι (20) ευρώ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους. Το ως άνω ποσό ανα- λύεται ως εξής: α) Στην περίπτωση των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δεκαεπτά (17) ευρώ στο Δημόσιο και τρία (3) ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. β) Στην περίπτωση των άμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δέκατέσσερα (14) ευρώ στο Δημόσιο, τρία (3) ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και τρία (3) ευρώ στο άμισθο υπο- θηκοφυλάκειο.»

Άρθρο πέμπτοΤροποποίηση διατάξεων του ν. 4388/2016 (Α΄ 93)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 μετά τις λέξεις «όπως ισχύει» προστίθεται η φράση «και της κ.υ.α. 6686/ 17.11.2014 (Β΄ 3086) όπως ισχύει» και

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

στο εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 μετά τη λέξη «απαγορεύεται» και πριν τη φράση «η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων ....κ.λπ.» προστίθεται η φράση «, με την επιφύλαξη της κ.υ.α. 6686/17.11.2014 (Β΄ 3086),».

Άρθρο έκτοΦορολογικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η φράση «υποχρεούται να κινήσει» αντικαθίστανται με τη λέξη «κινεί».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το γράμμα «γ.» στην αρχή της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4389/2016 διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκο- πικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 3 του παρόντος, ο συμπλη- ρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με τρία και μισό τοις χιλίοις (3,5‰) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 27.5.2016. Οι διατάξεις της παρα- γράφου 3 ισχύουν από 1.1.2016.

Άρθρο έβδομοΤροποποίηση διατάξεων για τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής ΚυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 233 αντικα- θίσταται ως εξής: «Το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ των δημοσιονο- μικών μέτρων προσαρμογής σε καθαρή βάση, ήτοι μετά την αφαίρεση της δημοσιονομικής επίπτωσης επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας (TMU).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 9 του άρθρου 233 η φράση «ύστερα από ειδική διαβούλευση με τους Θε- σμούς» αντικαθίσταται με τη φράση «κατόπιν συμφωνίας με τους Θεσμούς».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διορθώνεται η απεικόνιση του τύπου της περίπτω- σης β΄ της παρ. 10 του άρθρου 233 και μετά τη φράση «....υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:» τίθεται ο παρα- κάτω μαθηματικός τύπος:

Άρθρο όγδοοΤροποποίηση διατάξεων Κεφαλαίου ΙΓ΄ του ν. 4389/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρ- θρου 192, προστίθεται η φράση «,ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 196, οι λέξεις «εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει αναθέσει», αντι- καθίστανται με τη φράση «εκτός του Ελληνικού Δημοσί- ου και του EOT, το οποίο νομικό πρόσωπο έχει αναθέσει».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 199, μετά τη λέξη «αντίστοιχα», προστίθεται η φράση «και το ΤΧΣ θα με- ταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 213, οι λέξεις «του άρθρου 19» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παρ. 5 του άρθρου 202».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 213 , προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παράγράφου 6 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής: «Η απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουρ- γεί.»» 6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 214, οι λέξεις «13 έως 16» αντικαθίστανται με τη φράση « 13 έως 17».

Άρθρο ένατοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής: «Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα υπουργεία προσδιορίσουν δημοσιονο- μικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών μόνιμου χαρακτήρα, οι οποίες θα εξειδικευ- θούν και νομοθετηθούν μέχρι 30.9.2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1.1.2017.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «3.α. Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2, ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουρ- γίας της οικείας ΓΔΟΥ και όχι πέραν της 31ης.12.2017, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδια- σμού και Υποστήριξης και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αντίστοιχα. Στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 δύνανται να ασκούνται και από Ανώτατους Αξιωματικούς των Σωμάτων, ενώ ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ασκούνται από Ανώτατους Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος, οι οποίοι ορί- ζονται και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι της οικείας Γενικής διεύθυνσης σύμφωνα με τις κείμενες, για αυτούς, διατάξεις. Στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι Γενικοί Διευθυντές Εσωτερικής Λει- τουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 και εφαρμόζονται αναλογικά για αυτούς οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί: i. στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ii. στις λοιπές ανεξάρτητες (αυτοτελείς) Δημόσιες Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο προϊστάμενος της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, iii. στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ο Προϊστάμενος Διοικητικού και iν. στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων. Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου ως προς το πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του τρίτου εδαφίου ως προς το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης ισχύουν από 1.1.2015. β. Στις Ανεξάρτητες Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση (άρθρο 14, παρ. 1στ), οι αρμοδιότητες των πα- ραγράφων 4 και 5 ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας οικονομικής υπηρεσίας. Ανεξάρτητες Αρχές, στις οποίες δεν λειτουργεί οργανική μονάδα με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος, δύναται με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και της Ανεξάρτητης Αρ- χής να εξυπηρετούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονο- μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον προϋπολογισμό του οποίου αποτελούν ειδικό φορέα, χωρίς αυτό να συνι- στά παραβίαση της ανεξαρτησίας τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου έχει όλες τις αρμοδιότητες, τα δικαι- ώματα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 επί των οικονομικών θεμάτων της Αρχής. γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από περιφερειακές υπη- ρεσίες υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής, αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσι- ονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ, παρ. 1).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Σε περίπτωση συγχώνευσης Υπουργείων εφόσον διατηρούνται περισσότερες από μία Γενικές Διευθύν- σεις Οικονομικών Υπηρεσιών, μία εξ αυτών ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη συγχώνευση. Ειδικά για τα ήδη συγχωνευμένα Υπουργεία η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Εφόσον εντός του ανωτέρω διαστήματος των δύο μηνών δεν υποβληθεί η σχετική πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, η εν λόγω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται χωρίς την πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισμού για το σύνολο του Υπουργεί- ου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, καθώς και για τη συγκέντρωση και διαβίβαση στο Γενικό Λο- γιστήριο του Κράτους κάθε είδους στοιχείων και πλη- ροφοριών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της πα- ρούσας περίπτωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη διασφάλιση ομοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Για τους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περί- πτωσης α΄, καθώς και τους φορείς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η Γενική Δι- εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στο οποίο εντάσσονται ως ειδικοί φορείς, ορίζεται ως Κύ- ρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία και έχει τις ευθύνες που καθορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οι- κονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη διασφάλιση ομοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 9 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Πέραν των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα, οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουρ- γείων και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3, εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69Γ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 69Γ αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι 1.1.2017 οι προϊστάμενοι οικονομικών υπη- ρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι οι- κονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχεί- ριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από τις ΥΔΕ και το Ειδικό Λογιστήριο.»

Άρθρο δέκατοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο εδάφιο 1 της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), οι λέξεις «των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τις λέξεις: «του παρόντος άρθρου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 196 μετά τη φράση «στο Ελληνικό Δημόσιο» προστίθεται η φράση «και τον ΕΟΤ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 211 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 214 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), μετά τις λέξεις «της παραγράφου 12» προστίθεται η φράση «, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3,».

Άρθρο ενδέκατο

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), όπως ισχύει, διάστημα συγ- χώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερεια- κούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 15.8.2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.6.2016.

Άρθρο δωδέκατο

Καταργείται το άρθρο 78 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 11.5.2016, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και της Προγραμ- ματικής Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 αυτής. Οι τροποποιήσεις της Προγραμματικής Συμφωνίας, κατ’ άρθρο 11 αυτής, υπόκει- νται στις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις του άρθρου 18. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας,
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης και Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υποδομών, Μεταφορών Ναυτιλίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικτύων και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001060606160152*