182 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4423/2016

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33 - Λύση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
27 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182
27 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4423
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η λύση του συνεταιρισμού επέρχεται: α) Στην περίπτωση αα΄ του στοιχείου α΄ της προηγού- μενης παραγράφου, μόλις συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των είκοσι πέντε (25) και εφόσον εντός του έτους αυτού δεν συμπληρώ- θηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι πέντε (25) μελών. β) Στην περίπτωση ββ΄ του στοιχείου α΄ της προηγού- μενης παραγράφου, από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του. γ) Στην περίπτωση γγ΄ του στοιχείου α΄ της προηγού- μενης παραγράφου, από την ημερομηνία που η Γενική Συνέλευση έλαβε την απόφασή της ή σε περίπτωση προσβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 19, από την ημε- ρομηνία που δημοσιεύθηκε η τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. δ) Στην περίπτωση δδ΄ του στοιχείου α΄ της προηγού- μενης παραγράφου, από την ημερομηνία της τελεσιδι- κίας της δικαστικής απόφασης που κήρυξε τον ΔΑ.Σ.Ε. σε κατάσταση πτώχευσης. ε) Στις περιπτώσεις αα΄, ββ΄ και γγ΄ του στοιχείου β΄ της προηγούμενης παραγράφου, από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που κήρυξε τη λύση του ΔΑ.Σ.Ε..

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης και Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.