176 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4499/2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη- νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

21 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176
21 Νοεμβρίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4499
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη- νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ A΄ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4387/2016
Άρθρο 1Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) μετά τη λέξη «ή» προστίθεται εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρ- θρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανό- ντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφά- λισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. β) Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιοδόχων τέκνων, το συ- νολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιού- νται όλα τα δικαιοδόχα τέκνα υπολογίζεται, αντίστοιχα, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης της προηγούμενης περί- πτωσης και επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων τέ- κνων, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα του ποσού της σύνταξης των δικαιοδόχων τέκνων δεν μπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του θανόντος, ποσών. Σε περίπτωση, όμως, ορφανών τέκνων και από δύο (2) γονείς, το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε έκαστο εξ αυτών δεν μπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω ποσών. γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου του πρώην ΟΓΑ το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του παρόντος νόμου για κάθε δικαιοδόχο πρόσωπο (επιζώ- ντα ή/και διαζευγμένο σύζυγο και δικαιοδόχα τέκνα) δεν μπορεί να υπολείπεται των ποσών των ανωτέρω περι- πτώσεων α΄ και β΄. Όταν χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου σε τουλάχιστον ένα (1) από τα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν εφαρμόζονται τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το κατώτατο ποσό σύνταξης της περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 2Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Μετά το άρθρο 29 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθε- ται άρθρο 29Α, ως εξής: «Άρθρο 29Α Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβα- νομένων και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955 (Α΄ 71), δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συ- νταξιοδότησης μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. α) Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζε- ται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως δι- αμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό που υπολογίζεται κατά το προη- γούμενο εδάφιο μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης. β) Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξι- οδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύ- νταξη, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016. γ) Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξι- ούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% του ποσού που διαμορφώνεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου και χορηγεί- ται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016. Το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπολείπεται του πο- σού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016. 3. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χο- ρήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός, δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 ή και από την ημερομηνία οριστι- κοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή. 4. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται εφόσον ο αιτών: α) έχει συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συντα- ξιοδότησης όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, β) έχει συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισο- δήματος που δηλώνει στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης. Ασφαλισμένος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, πλέον των ανωτέρω, οφείλει να δηλώσει αναλυτικά τα Ταμεία, στα οποία ασφαλίστηκε διαδοχικά, το χρόνο ασφάλι- σης ανά ενταχθέν Ταμείο και συνολικά, τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής του, το Ταμείο στο οποίο έχει τυχόν οφειλές, καθώς και το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με την υπουρ- γική απόφαση Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β΄ 2441). Ασφαλισμένος για τον οποίο είναι απαραίτητος ο έλεγ- χος καταβολής των εισφορών, θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης. 5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφα- λισμένο σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται στην οριστική απόφαση απονομής της σύνταξης. 6. Εάν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκ- δοση της οριστικής απόφασης απονομής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συ- νταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δι- ατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών. 7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. β. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμο- στούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορι- σμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θε- μελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα. γ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιο- δότησης ή όταν αναληφθεί μεταγενέστερα, καθώς και όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία. δ. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφά- λισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Εφόσον, όμως, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση ανα- γνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την αρχική αίτηση, όχι όμως πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. ε. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. 8. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 εξακο- λουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισμένους οι οποίοι καταθέτουν στον Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδό- τησης.».

ΜΕΡΟΣ Β΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 3Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο τίτλος του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: «Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχα- νημάτων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουρ- γήσουν 25.000 παιγνιομηχανήματα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορη- γείται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) για το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων της προηγούμενης παραγράφου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000. Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα, τα οποία εγκαθιστά η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορεί- ων της, καταβάλλεται αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εμπορι- κής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παρα- γράφου 5 του άρθρου 54, όπως αυτή διαπιστώνεται με σχετική πράξη που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των παιγνιομηχα- νημάτων της παραγράφου 1, εξειδικεύονται με σύμβα- ση που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, και της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και με τον ως άνω Κανονισμό Παιγνίων ή με τη σχετική με τα θέματα αυτά απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «6. Απαγορεύεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να μεταβιβάζει ή να παραχωρεί σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των παιγνιο- μηχανημάτων της παραγράφου 1.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 καταρ- γείται.

Άρθρο 4Τροποποιήσεις του άρθρου 40 του ν. 4002/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο τίτλος του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 αντικαθί- σταται ως εξής: «Προϋποθέσεις για την ΟΠΑΠ Α.Ε.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να τηρεί τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και να θέσει σε εμπορική λειτουργία το σύνολο των παιγνιο- μηχανημάτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από το συνολικό αριθμό των παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά τα ανωτέρω, οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π.. 2. Κάθε διάθεση μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ίση ή μεγα- λύτερη του 2% του μετοχικού της κεφαλαίου, γνωστο- ποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πραγματοποίησή της. Αν πρόκειται για διάθεση εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμ- μεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προη- γούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία η διάθεση αυτή είναι άκυρη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρ- θρου, ως έλεγχος νοείται αυτός που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) ή άλλη πα- ρόμοια σχέση φυσικού προσώπου και μίας εταιρείας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 καταρ- γείται.

Άρθρο 5Τροποποιήσεις του άρθρου 43 του ν. 4002/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτω- σης β΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα παιγνιομηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι πενήντα (50) ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β΄ σε κατα- στήματα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο απόσταση ίση ή μικρότερη των πέντε (5) χιλιομέτρων, η οποία υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ) Για την εγκατάσταση μέχρι δεκαπέντε (15) παι- γνιομηχανημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παιχνίδια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της περί- πτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης πρακτορείου τύπου ΣΤ΄, η οποία εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Παιγνίων και μέχρι την έκδοσή του, όπως ορίζεται με την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παρα- γράφου 5 του άρθρου 54.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6Διατάξεις για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), επιτρέπεται η μεταφο- ρά του καζίνο της επιχείρησης «Ελληνικό Καζίνο Πάρνη- θας Α.Ε.» («ΕΚΠΑ Α.Ε.») από την Πάρνηθα εντός της Περι- φέρειας Αττικής και ειδικότερα, εντός των διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των Αναπτυξιακών Αξό- νων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας ή των Πόλων εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), εκτός των περιοχών που υπάγονται στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν. 4277/2014, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Από πολεοδομική - χωροταξική άποψη: αα) Η περιοχή στην οποία επιτρέπεται να γίνει η με- ταφορά πρέπει να έχει υπερτοπικό χαρακτήρα που κα- θορίζεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής αποκλειομένων των περιοχών αμιγούς ή γενικής κατοικίας. ββ) Το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά της χρήσης «καζίνο» και βρίσκεται εντός των παραπάνω περιοχών, πρέπει να έχει πρόσωπο επί του κυρίου οδικού δικτύου, όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΡΣΑ) του ν. 4277/2014. γγ) Η χρήση καζίνο που θα εγκατασταθεί, πρέπει να συνδυάζεται με τις υφιστάμενες εγκατεστημένες λει- τουργίες της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε στο πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει μέρος πόλου εμπορικών - επιχειρηματικών - τουριστικών δραστηρι- οτήτων. δδ) Η χωροθέτηση και η έγκριση της χρήσης για το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά, κατά τα λοιπά, υλο- ποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 «Ειδικά Χωρικά Σχέδια» του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Για τη μεταφορά και την ανάπτυξη του καζίνο και των συνοδευτικών αυτού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου πόλεως έκταση ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994. β) Υποχρέωση διενέργειας επένδυσης: Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διενεργήσει στη νέα θέση με- τεγκατάστασης επένδυση για έργα ανάπτυξης, το ύψος της οποίας δεν θα υπολείπεται των εκατό εκατομμυρί- ων (100.000.000) ευρώ, η οποία θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, τουλάχιστον κατά το ποσό που θα ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8. Η επένδυση που θα διενεργήσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα περιλαμβάνει λειτουργίες πολιτισμού, διασκέδασης εστίασης τουρισμού και αναψυχής πληρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. γ) Διασφάλιση θέσεων εργασίας: Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διατηρήσει τις υπάρχουσες θέ- σεις εργασίας δημιουργώντας τουλάχιστον τριακόσιες (300) νέες θέσεις εργασίας με αναλογία θέσεων προς Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα (1/1), υποχρέωση που θα ισχύει τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που θα προσδιορίζεται στην κοινή υπουργι- κή απόφαση του άρθρου 8, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και του όγκου εργασιών της. δ) Από εποπτική άποψη, για τη μεταφορά απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), η οποία τροποποιεί την ισχύουσα άδεια της επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100) και εγκρίνει τη μεταφορά του καζίνο στη θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9. Η εν λόγω απόφαση της ΕΕΕΠ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι προ- ϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 8 και στις κανονιστικού χαρα- κτήρα διατάξεις της ΕΕΕΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δικαίωμα της ΕΚΠΑ Α.Ε. για μεταφορά του καζίνο μπορεί να ασκηθεί με αίτηση που υποβάλλει η ΕΚΠΑ Α.Ε. στην ΕΕΕΠ. Η μεταφορά εγκρίνεται με απόφαση της ΕΕΕΠ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, και η μεταφορά του καζίνο μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύ- ος του παρόντος νόμου και, σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) ετών.

Άρθρο 7ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η άδεια της ΕΕΕΠ του άρθρου 9 εκδίδεται υπό την αίρεση της μεταβίβασης στην Εταιρία Ακινήτων Δη- μοσίου («ΕΤΑΔ Α.Ε.») των ακινήτων που εισφέρθηκαν στην ΕΚΠΑ Α.Ε. με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3139/2003. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται αυτοδικαίως, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8, χωρίς την καταβο- λή τιμήματος στην ΕΚΠΑ Α.Ε., της αξίας των ακινήτων αφαιρουμένης από την υπεραξία που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της μεταφοράς της κατά το άρθρο 6. Η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα εξακολουθήσει να διατηρεί στην κατοχή της τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα για εύλογο χρονικό διάστημα και στο μέτρο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 6 και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και, ιδίως με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και σύμ- φωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ του άρθρου 9, όπως θα ορίζεται και θα εξειδικεύεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αξία των ακινήτων που θα μεταβιβάσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. στην ΕΤΑΔ Α.Ε. εκτιμάται από Πιστοποιημένο Εκτι- μητή, που ανήκει στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμη- τών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, που επιλέγει η ΕΕΕΠ, κατά τα, ειδικότερον, οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποχρεούται σε αποξήλωση των προ- σωρινών εγκαταστάσεών της και αποκατάσταση του τοπίου με φυτά προσαρμοσμένα στο οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, εντός χρονικού διαστήμα- τος όχι μεγαλύτερου του ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Για την ως άνω αποκατάσταση απαιτείται η σύνταξη φυτοτεχνικής με- λέτης που υποβάλλεται από την ΕΚΠΑ Α.Ε. και εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης. Η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει την ΕΚΠΑ Α.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστά- σεων, του τελεφερίκ, καθώς και για την προστασία του Εθνικού Δρυμού και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα διαθέτει υπέρ των αρμόδιων φορέων (ΕΤΑΔ Α.Ε., Φορέας Διαχείρισης Δρυμού) ποσό ενός και ημίσεως (1,5) εκατομμυρίου ευρώ ετησίως από τα κέρ- δη των παιγνίων και πέραν του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Από το ίδιο χρονικό σημείο καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 και της περί- πτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3139/2003.

Άρθρο 8Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και

Ανάπτυξης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται: α) κανόνες και όροι για τη διασφάλιση από τους ιδιώ- τες μετόχους της ΕΚΠΑ Α.Ε. της επένδυσης που αυτή θα διενεργήσει στη νέα θέση μετεγκατάστασης για έργα ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, β) οι όροι υπό τους οποίους οι ιδιώτες μέτοχοι της εταιρίας ΕΚΠΑ Α.Ε. θα αναλάβουν την υποχρέωση, με- ταξύ άλλων, να ενισχύσουν την εταιρία ΕΚΠΑ Α.Ε. με ίδια κεφάλαια, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί με την εν λόγω απόφαση επί τη βάσει της υπεραξίας που αποκτά η εν λόγω εταιρία λόγω αυτής της μεταφοράς, η οποία θα αποτιμηθεί στη βάση των δεδομένων που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως στην ΕΕΕΠ, με έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως θα ορίζε- ται ειδικότερα, στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, με σκοπό τον προσδιορισμό της υπεραξίας που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της μεταφοράς, γ) η μέθοδος καταβολής από τους ιδιώτες μετόχους, υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΠΑ Α.Ε. του ποσού της υπεραξίας της ΕΚΠΑ Α.Ε., όπως θα καθορισθεί κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄, μετά την αφαίρεση της αξίας των ακινήτων που η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα μεταβιβάσει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά τα ορι- ζόμενα στο άρθρο 7, χωρίς το ποσοστό συμμετοχής της στην ΕΚΠΑ Α.Ε. να μειωθεί, μετά την ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση, κάτω του 48,9%, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 6, καθώς και δ) ειδικά θέματα και λεπτομέρειες ως προς την εφαρ- μογή των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ έως δ΄ της πα- ραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των άρθρων 7 και 9.

Άρθρο 9ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση της ΕΕΕΠ εκδίδεται η άδεια για τη με- ταφορά του καζίνο της ΕΚΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζό- μενα στο άρθρο 6, κατόπιν υποβολής αίτησης από την ΕΚΠΑ Α.Ε., η οποία περιέχει: α) πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan) για τη λειτουργία του καζίνο στη νέα του θέση, σε βάθος πενταετίας και την ανάπτυξη της επένδυσης στη νέα θέση εγκατάστασης του καζίνο, σε συνδυασμό με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα λοιπά θέματα υλοποί- ησης της επένδυσης, τους κύριους και επικουρικούς χώρους διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, το είδος και τον αριθμό των επιτρεπόμενων παιγνίων και άλλα συναφή θέματα, καθώς και θέματα που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος, β) απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), εφόσον απαιτείται, γ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επέν- δυσης και μεταφοράς και έναρξης λειτουργίας του κα- ζίνο στη νέα θέση, δ) τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησης της νέας επένδυσης, ε) αναλυτική επιμέτρηση του κόστους της νέας επέν- δυσης, στ) αναλυτική εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομι- κού οφέλους που προκύπτει από τη νέα επένδυση, του κοινωνικού κόστους/οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς και των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία, ζ) περιγραφή των άμεσων θέσεων εργασίας που αφε- νός πρόκειται να διατηρηθούν και αφετέρου να προστε- θούν στις υφιστάμενες, ανά ειδικότητα και επιμέρους επιχειρηματική δραστηριότητα, τηρουμένων όσων προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η) ανάλυση κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης, θ) τις διασφαλίσεις που πρέπει να αναλάβουν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή, κατά περίπτωση, οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής για την εκπλήρωση και τήρηση των υποχρεώσεων κατά τις δια- τάξεις του νόμου σε σχέση με τη μεταφορά, και ι) κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνε- ται σκόπιμο να υποβληθεί στην ΕΕΕΠ για τη διαμόρφωση της κρίσης της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την έγκριση της μεταφο- ράς εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση προ- ϋποθέτει την έκδοση απόφασης της ΕΕΕΠ, με την οποία βεβαιώνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέ- λαβε η ΕΚΠΑ Α.Ε. για τη μεταφορά στη νέα θέση. Προ- κειμένου για την εκπλήρωση όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΕΚΠΑ Α.Ε. για το μέλλον, μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ που εγκρίνει τη μετα- φορά, η ΕΕΕΠ πιστοποιεί, προοδευτικά, την πλήρωση των όρων αυτών έως την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση. Για την έκδοση των πράξεων αυτών η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποβάλλει στην ΕΕΕΠ, προοδευτικά, πλήρη αναφορά για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων της επένδυσης συνοδευόμενη από τις σχετικές με τις επιμέρους δρα- στηριότητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την έκδοση των σχετικών πράξεων που διαπιστώνουν την πλήρωση των όρων που έχει θέσει η αρχική εγκριτική απόφαση της ΕΕΕΠ, εφό- σον πρόκειται για υλοποίηση επιμέρους τμημάτων της επένδυσης τα τμήματα αυτά πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής δεν τηρή- σουν υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της δι- αδικασίας μεταφοράς είτε συμβατικώς είτε εκ του νόμου, η ΕΕΕΠ επιβάλλει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του καζίνο ασκού- νται από την ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπό- μενα στην άδεια λειτουργίας στον Κανονισμό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 και τις κείμενες διατάξεις. Μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση, τα σχετικά με την άδεια λειτουργίας του καζίνο θέματα ρυθμίζονται ή/και τροποποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2206/1994.

Άρθρο 10

Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το καζίνο της Πάρνηθας που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου καταργούνται.

Άρθρο 11Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύληςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δεκά- του τετάρτου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 25.11.2017.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, η φράση «δεκαπέντε (15)» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε (5)». β. Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, όπου αναφέρεται η φράση «δεκαπέντε (15)» αντι- καθίσταται με τη φράση «πέντε (5)». γ. Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο εφαρμό- ζονται για εντολές ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πλη- ροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), που κοινοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατ’ εξαίρεση, οι φορολογούμενοι που υποβάλ- λουν δηλώσεις από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους, σχετικά με τον προσωρινό προσδιορι- σμό φόρου εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις 31.10.2017.

Άρθρο 12Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέ- μπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συμβού- λιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει σύμβαση πα- ραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για αυτά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο συντελεστής του φόρου αυτού ορίζεται, από 1.4.2018, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).».

Άρθρο 13Έναρξη ισχύοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημο- σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5, των οποίων η ισχύς άρχεται από την ημερομηνία τροποποί- ησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄, της από 4.11.2011 σύμβασης, που έχει συνα- φθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η κατά τα ανωτέρω τροποποιητική σύμβαση συνάπτεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 αναστέλλονται οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη της με αριθ- μό 010010/4.11.2011, απόφασης του Υπουργού Οικονο- μικών (Β΄ 2503), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.