176 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4499/2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη- νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 3 - Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011
21 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176
21 Νοεμβρίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4499
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη- νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο τίτλος του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: «Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχα- νημάτων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουρ- γήσουν 25.000 παιγνιομηχανήματα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορη- γείται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) για το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων της προηγούμενης παραγράφου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000. Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα, τα οποία εγκαθιστά η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορεί- ων της, καταβάλλεται αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εμπορι- κής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παρα- γράφου 5 του άρθρου 54, όπως αυτή διαπιστώνεται με σχετική πράξη που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των παιγνιομηχα- νημάτων της παραγράφου 1, εξειδικεύονται με σύμβα- ση που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, και της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και με τον ως άνω Κανονισμό Παιγνίων ή με τη σχετική με τα θέματα αυτά απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «6. Απαγορεύεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να μεταβιβάζει ή να παραχωρεί σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των παιγνιο- μηχανημάτων της παραγράφου 1.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 καταρ- γείται.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.