176 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4499/2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη- νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
21 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176
21 Νοεμβρίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4499
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη- νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 9ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση της ΕΕΕΠ εκδίδεται η άδεια για τη με- ταφορά του καζίνο της ΕΚΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζό- μενα στο άρθρο 6, κατόπιν υποβολής αίτησης από την ΕΚΠΑ Α.Ε., η οποία περιέχει: α) πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan) για τη λειτουργία του καζίνο στη νέα του θέση, σε βάθος πενταετίας και την ανάπτυξη της επένδυσης στη νέα θέση εγκατάστασης του καζίνο, σε συνδυασμό με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα λοιπά θέματα υλοποί- ησης της επένδυσης, τους κύριους και επικουρικούς χώρους διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, το είδος και τον αριθμό των επιτρεπόμενων παιγνίων και άλλα συναφή θέματα, καθώς και θέματα που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος, β) απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), εφόσον απαιτείται, γ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επέν- δυσης και μεταφοράς και έναρξης λειτουργίας του κα- ζίνο στη νέα θέση, δ) τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησης της νέας επένδυσης, ε) αναλυτική επιμέτρηση του κόστους της νέας επέν- δυσης, στ) αναλυτική εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομι- κού οφέλους που προκύπτει από τη νέα επένδυση, του κοινωνικού κόστους/οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς και των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία, ζ) περιγραφή των άμεσων θέσεων εργασίας που αφε- νός πρόκειται να διατηρηθούν και αφετέρου να προστε- θούν στις υφιστάμενες, ανά ειδικότητα και επιμέρους επιχειρηματική δραστηριότητα, τηρουμένων όσων προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η) ανάλυση κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης, θ) τις διασφαλίσεις που πρέπει να αναλάβουν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή, κατά περίπτωση, οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής για την εκπλήρωση και τήρηση των υποχρεώσεων κατά τις δια- τάξεις του νόμου σε σχέση με τη μεταφορά, και ι) κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνε- ται σκόπιμο να υποβληθεί στην ΕΕΕΠ για τη διαμόρφωση της κρίσης της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την έγκριση της μεταφο- ράς εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση προ- ϋποθέτει την έκδοση απόφασης της ΕΕΕΠ, με την οποία βεβαιώνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέ- λαβε η ΕΚΠΑ Α.Ε. για τη μεταφορά στη νέα θέση. Προ- κειμένου για την εκπλήρωση όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΕΚΠΑ Α.Ε. για το μέλλον, μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ που εγκρίνει τη μετα- φορά, η ΕΕΕΠ πιστοποιεί, προοδευτικά, την πλήρωση των όρων αυτών έως την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση. Για την έκδοση των πράξεων αυτών η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποβάλλει στην ΕΕΕΠ, προοδευτικά, πλήρη αναφορά για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων της επένδυσης συνοδευόμενη από τις σχετικές με τις επιμέρους δρα- στηριότητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την έκδοση των σχετικών πράξεων που διαπιστώνουν την πλήρωση των όρων που έχει θέσει η αρχική εγκριτική απόφαση της ΕΕΕΠ, εφό- σον πρόκειται για υλοποίηση επιμέρους τμημάτων της επένδυσης τα τμήματα αυτά πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής δεν τηρή- σουν υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της δι- αδικασίας μεταφοράς είτε συμβατικώς είτε εκ του νόμου, η ΕΕΕΠ επιβάλλει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του καζίνο ασκού- νται από την ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπό- μενα στην άδεια λειτουργίας στον Κανονισμό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 και τις κείμενες διατάξεις. Μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση, τα σχετικά με την άδεια λειτουργίας του καζίνο θέματα ρυθμίζονται ή/και τροποποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2206/1994.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.