176 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4499/2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη- νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6 - Διατάξεις για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
21 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176
21 Νοεμβρίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4499
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη- νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), επιτρέπεται η μεταφο- ρά του καζίνο της επιχείρησης «Ελληνικό Καζίνο Πάρνη- θας Α.Ε.» («ΕΚΠΑ Α.Ε.») από την Πάρνηθα εντός της Περι- φέρειας Αττικής και ειδικότερα, εντός των διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των Αναπτυξιακών Αξό- νων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας ή των Πόλων εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), εκτός των περιοχών που υπάγονται στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν. 4277/2014, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Από πολεοδομική - χωροταξική άποψη: αα) Η περιοχή στην οποία επιτρέπεται να γίνει η με- ταφορά πρέπει να έχει υπερτοπικό χαρακτήρα που κα- θορίζεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής αποκλειομένων των περιοχών αμιγούς ή γενικής κατοικίας. ββ) Το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά της χρήσης «καζίνο» και βρίσκεται εντός των παραπάνω περιοχών, πρέπει να έχει πρόσωπο επί του κυρίου οδικού δικτύου, όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΡΣΑ) του ν. 4277/2014. γγ) Η χρήση καζίνο που θα εγκατασταθεί, πρέπει να συνδυάζεται με τις υφιστάμενες εγκατεστημένες λει- τουργίες της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε στο πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει μέρος πόλου εμπορικών - επιχειρηματικών - τουριστικών δραστηρι- οτήτων. δδ) Η χωροθέτηση και η έγκριση της χρήσης για το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά, κατά τα λοιπά, υλο- ποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 «Ειδικά Χωρικά Σχέδια» του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Για τη μεταφορά και την ανάπτυξη του καζίνο και των συνοδευτικών αυτού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου πόλεως έκταση ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994. β) Υποχρέωση διενέργειας επένδυσης: Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διενεργήσει στη νέα θέση με- τεγκατάστασης επένδυση για έργα ανάπτυξης, το ύψος της οποίας δεν θα υπολείπεται των εκατό εκατομμυρί- ων (100.000.000) ευρώ, η οποία θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, τουλάχιστον κατά το ποσό που θα ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8. Η επένδυση που θα διενεργήσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα περιλαμβάνει λειτουργίες πολιτισμού, διασκέδασης εστίασης τουρισμού και αναψυχής πληρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. γ) Διασφάλιση θέσεων εργασίας: Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διατηρήσει τις υπάρχουσες θέ- σεις εργασίας δημιουργώντας τουλάχιστον τριακόσιες (300) νέες θέσεις εργασίας με αναλογία θέσεων προς Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα (1/1), υποχρέωση που θα ισχύει τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που θα προσδιορίζεται στην κοινή υπουργι- κή απόφαση του άρθρου 8, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και του όγκου εργασιών της. δ) Από εποπτική άποψη, για τη μεταφορά απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), η οποία τροποποιεί την ισχύουσα άδεια της επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100) και εγκρίνει τη μεταφορά του καζίνο στη θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9. Η εν λόγω απόφαση της ΕΕΕΠ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι προ- ϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 8 και στις κανονιστικού χαρα- κτήρα διατάξεις της ΕΕΕΠ.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.