89 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4618/2019

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο δέκατο πέμπτο - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει- ας (Ρ.Α.Ε.) και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
10 Ιουνίου 2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
10 Ιουνίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4618
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μετα- ξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο δέκατο πέμπτοΡυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει- ας (Ρ.Α.Ε.) και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας ΙσχύοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 10 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρά- γραφος 9 ως εξής: «9. Τα μέλη της Ολομέλειας και το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση, δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, για αιτιολογημένη γνώμη, εισήγηση ή πρό- ταση που διατύπωσαν ή απόφαση που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη σφαίρα γνώσης τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45, καθώς και σε εσωτερικές εγκυκλίους που εκδίδονται από την Αρχή για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που τηρεί ή περιέρχονται σε γνώση της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η ΡΑΕ δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής υποστήρι- ξης των μελών ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα πα- ραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβο- λή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση για την πραγματοποίηση της δαπάνης, κατά περίπτωση από την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και να έχει αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη. Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική υπο- στήριξη των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γραμματεία της ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατη- γορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξω- τερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Η ΡΑΕ καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκε- κριμένη απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρι- πλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος της ΡΑΕ και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ μπο- ρούν διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγω- γή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει άτοκα στη ΡΑΕ το σύνολο της δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της ΡΑΕ, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ, το οποίο αποχώρησε από την ΡΑΕ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «2. α) Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προ- σωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού διε- νεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, ύστερα από προκήρυξη της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ου- σιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄39) και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουρ- γίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ που εκδίδεται βάσει του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί. β) Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΡΑΕ προ- σλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία: αα. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται προκήρυξη μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπι- κού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγρα- φή των απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με από- φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της ΡΑΕ, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Διαχείρισης και Λειτουργίας της ΡΑΕ του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδο- θεί, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. ββ. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη ΡΑΕ, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλειομένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλε- γομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της κα- ταχώρισης αυτών στον ιστότοπο της ΡΑΕ, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. κατά των προσωρινών πινάκων. Ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας. γγ. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, κα- θώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων του προ- ηγούμενου εδαφίου για διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών και από την υποβολή των ενστάσεων σε αυτό και ενημερώνει εν συνεχεία τη ΡΑΕ, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. γ) Κατά την αξιολόγηση των προσόντων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται στη ΡΑΕ, η εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων, εφόσον έχει διανυθεί σε θέσεις σε Ανεξάρτητες Διοικητικές ή Ρυθμι- στικές Αρχές ή σε θέσεις θεσμικών φορέων του τομέα ενέργειας, μπορεί να βαθμολογείται με επιπλέον μόρια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την προη- γούμενη παράγραφο, καταλαμβάνουν και την απόφα- ση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετ. 18354) της 21ης 6.2018 της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) κενών οργανικών θέσεων στη ΡΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 95 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 95 Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος 1. Θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (εφεξής Μηχανισμός). Ως βασική υπηρεσία του Μηχανισμού ορί- ζεται η παροχή της υπηρεσίας διαθεσιμότητας ισχύος των επιλεγέντων παροχών, η οποία καθορίζεται από το επίπεδο της ισχύος που απαιτείται, ώστε να καλύπτεται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 2. Η υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος παρέχεται στη βάση ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπράτησης από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δικαιωμάτων αξιοπιστίας για μια προκαθορισμένη περίοδο. Τα δικαιώματα αξιο- πιστίας συνδυάζονται με υποχρεώσεις των επιλεγέντων παροχών και δύνανται να μεταβιβάζονται στο πλαίσιο δευτερογενούς αγοράς. 3. Ως Πάροχοι διαθεσιμότητας ισχύος ορίζονται, μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό μηχανισμό στήριξης, οι κατανεμόμε- νες μονάδες παραγωγής, τα συστήματα απόκρισης της ζήτησης, τα συστήματα αποθήκευσης, οι διασυνοριακές διασυνδέσεις, οι κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής γειτονικών χωρών μέσω των διασυνοριακών διασυνδέ- σεων και οι σταθμοί ΑΠΕ. 4. Ως Αποζημίωση για την υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Δι- αχειριστή του ΕΣΜΗΕ προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο Μηχανισμός Αποζημί- ωσης Διαθεσιμότητας Ισχύος χρηματοδοτείται στη βάση χρεώσεων που επιβάλλει ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ στους Προμηθευτές. 5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι βασικές αρχές εφαρμογής του Μηχανισμού, όπως η διάρκεια ισχύος του μέτρου, ο τρό- πος και η τιμή αποζημίωσης των επιλεγέντων Παροχών, η διάρκεια των Συμβάσεων των επιλεγέντων Παροχών με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 6. Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διαχει- ριστή του ΕΣΜΗΕ, εγκρίνεται ο Κανονισμός Μακροχρό- νιου Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος. Με τον Κανονισμό ορίζονται διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες για τη συμμετοχή των Παρόχων διαθεσιμότητας ισχύος στον Μηχανισμό, οι υποχρεώσεις των Παρόχων διαθεσιμότη- τας ισχύος και οι συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η μεθοδολογία κατανομής των χρεώσεων στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέρ- γειας, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού. 7. Με την παρέλευση των πρώτων τεσσάρων (4) ετών εφαρμογής του Μηχανισμού και ακολούθως ανά δύο (2) έτη, η ΡΑΕ εξετάζει τα αποτελέσματα εφαρμογής του Μηχανισμού και την επίδραση του στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εισηγείται στον Υπουργό Περι- βάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις τροποποίησης παρα- μέτρων σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 149 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), η ημερομηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.6.2020». β) Στο πρώτο και στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), η ημερο- μηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.6.2020».

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Υφυπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υφυπουργός
Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Επικρατείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.