110 Α' 1986

Προεδρικό διάταγμα 237/1986

Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/76) περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν.1569/1985 (ΦΕΚ Α`183/85) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981(ΦΕΚ Α`253/81) και 118/1985) ΦΕΚ Α`/35/85). (Α` 110).

16 Ιουνίου 1986