80 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3763/2009

Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34 - Τροποποίηση του ν. 3229/2004
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
27 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
27 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3763
Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι΄ ως εξής: «ι) ∆ύναται να αναθέτει σε τρίτους υπηρεσίες που λόγω εξαιρετικών ή κατεπειγουσών περιστάσεων δεν µπορεί να εκτελέσει η Επιτροπή, λόγω εξειδίκευσης αντικειµένου εργασίας ή αδυναµίας αντιµετώπισής του από το υπάρχον προσωπικό. Μπορεί επίσης να συνάπτει συµφωνίες µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για τη µερική ή θερινή απασχόληση φοιτητών προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού κύκλου, των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι συναφές µε το έργο της Επιτροπής, µε σκοπό αφ’ ενός την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέµατα της Επιτροπής και αφ’ ετέρου την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Επιτροπής. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για ανάθεση υπηρεσιών από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆».. 2. Η περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3229/2004, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τα έσοδα της Επιτροπής, τα οποία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων». 3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004, όπως ισχύει, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής: «Στους δικηγόρους, που προσλαµβάνονται στην Επιτροπή ως ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφαρµόζεται, από το χρόνο προσλήψεώς τους, η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 (γ) του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από την παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007. Η επιβαλλόµενη δια του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄) υποχρέωση του εργοδότη καταλαµβάνει και τους ως άνω δικηγόρους». 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, ενδεικτικά κατά την άσκηση αρµοδιοτήτων του ν.δ. 400/1970, του π.δ. 237/1986, του π.δ. 190/2006, του ν. 1569/1985 και του ν. 2496/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής και το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους». 5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄) καταργείται.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 26 Μαΐου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ