27 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3746/2009

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71
16 Φεβρουαρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 27
16 Φεβρουαρίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3746
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 71

Τροποποιήσεις του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) και λοιπών διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας 1. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίστα− ται ως εξής: «(β) Εποπτεύει την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθε− σίας κατά τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών έως και την εκκαθάρισή τους, κατά την παροχή υπηρε− σιών από αυτές και τους διαμεσολαβούντες και κατά την εφαρμογή της περί υποχρεωτικής ασφάλισης και της περί ασφάλισης οχημάτων νομοθεσίας. Ασκεί εν γένει όλες τις διοικητικές, ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, του καθορισμού της ύλης των σχετικών εξετάσεων πιστοποίησης συμπεριλαμβανομένων, που ο Υπουργός Ανάπτυξης, μόνος του ή από κοινού με άλ− λους Υπουργούς, είχε για τη ρύθμιση και εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, όπως ενδεικτικά τις διοικητικές αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις διατάξεις του ν. 1569/ 1985 (ΦΕΚ 183 Α΄), του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄), του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), του π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ 196 Α΄) και του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως ισχύουν. Η αρ− μοδιότητα της πρότασης για την έκδοση διαταγμάτων ανήκει στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.» 2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγρά− φου 1 του άρθρου 3 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις της Επιτρο− πής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε αυτές.» 3. H περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθί− σταται ως εξής: «δ) Επεξεργάζεται και εισηγείται προς τον εποπτεύο− ντα Υπουργό και γνωμοδοτεί προς αυτόν, εφόσον της ζητηθεί, για την τροποποίηση και συμπλήρωση του θε− σμικού πλαισίου ιδιωτικής ασφάλισης.» 4. Η περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, μετονομά− ζεται σε περίπτωση (ια) και αμέσως μετά από αυτήν προστίθεται περίπτωση (ιβ) ως εξής: «(ιβ) Καταρτίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελ− λάδος και με κάθε εν γένει αρμόδια αρχή, είτε αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μνημόνια συνεργασίας αφορώντα ενδεικτικά στην ανάπτυξη και εδραίωση εθνικών και διασυνοριακών συνεργασιών και στην ανταλλαγή πληροφοριών.» 5. Στο άρθρο 5 του ν. 3229/2004, όπως αυτό τροπο− ποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3470/2006, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: Α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Επιτροπή διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που είναι το ανώτατο όργανό της κι απαρτίζεται από: α) Τον Πρόεδρο. β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. γ) Έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών, που υποδει− κνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς. δ) Τέσσερα μέλη με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης και χρηματοοικονομικής εποπτείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται Αντι− πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος είναι ο νόμιμος αναπλη− ρωτής του Προέδρου.» Β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι πρόσωπα καταξιωμένα και αναγνωρισμένα στην οικο− νομική και επιστημονική ζωή του τόπου ή της δημόσιας διοίκησης. Τα μέλη του πρέπει να είναι πρόσωπα ανα− γνωρισμένου κύρους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικότερα, ώστε να συμβάλλουν με αυτές αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Επιτροπής.» Γ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, οποιοδήποτε επάγγελμα ή οποιαδήποτε αμειβόμενη δραστηριότητα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και κατά τα τρία επόμενα έτη από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, να συμμετέχουν στην ίδρυση, στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο επιχείρησης που τελεί υπό την κατά νόμο εποπτεία της Επιτροπής ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και να παρέχουν στις ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις, κατά το αυτό ως άνω χρο− νικό διάστημα, υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας παραγράφου, ανεξαρτήτως πειθαρχικής ή ποινικής ευθύνης, ο πα− ραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής.» Δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 αντικαθί− σταται ως εξής: «Τα μέλη του Δ.Σ. δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τον τρίτο βαθμό ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τα ανωτέρω αυτά πρόσωπα συνδέονται με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή στων οποίων τη διοίκηση ή το κεφάλαιο συμμετέχουν.» 6. Στο άρθρο 8 του ν. 3229/2004, όπως αυτό τροπο− ποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3427/2005, επέρχεται η εξής τροποποίηση: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθί− σταται ως εξής: «Οι παράγραφοι 7 και 11 του άρθρου 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Γενικό Διευθυ− ντή.» 7. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθί− σταται ως εξής: «δ) Επιλέγει και τοποθετεί το προσωπικό σε συγκε− κριμένες θέσεις.» 8. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίστα− ται ως εξής: «δ) Καθορίζει ποιες θέσεις θα καλυφθούν από ειδικό επιστημονικό και ποιες από μόνιμο προσωπικό, επιλέγει και τοποθετεί το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στις θέσεις αυτές, ενώ για την τοποθέτηση του μόνιμου προ− σωπικού από το Δ.Σ. της Επιτροπής απαιτείται επιλογή, που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα.» 9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183 Α΄), όπως ισχύει, καταργείται, ενώ η παράγρα− φος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) μπορεί: α) να καταρτίζεται κανονι− σμός συμπεριφοράς των προσώπων που ασκούν ασφα− λιστική διαμεσολάβηση, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 του π.δ. 190/2006, όπως ισχύει. Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού καταργείται το π.δ. 298/1986 (ΦΕΚ 183 Α΄), β) να ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του ως άνω κανονισμού συμπεριφοράς, και γ) γενικότερα να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Κατ’ ελάχιστο, ο κανονισμός συμπερι− φοράς περιέχει κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα παραπάνω νομικά και φυσικά πρόσωπα ενεργούν εντίμως, νομίμως και με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια κατά τη διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστη− ριοτήτων, διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται προς το συμφέρον των ασφαλισμένων και λαμβάνουν μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων.» 10. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2009 καταργείται το τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται: i) στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσε− ων ζωής, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, ii) στις αποδείξεις πληρωμής εξαγορών ασφαλιστηρίων ζωής και iii) στους τυχόν απορρέοντες από ασφαλιστικές αποζημιώσεις τόκους. β) Από την 1η Ιανουαρίου 2009 καταργείται το τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται στις αποδείξεις πλη− ρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ