316 Α' 2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 258/2005

Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Άρθρο 30 - ΕΝΑΡΞΗ − ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
28 Δεκεμβρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316
28 Δεκεμβρίου 2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 258
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του ν.2676/ 99 (Α, 1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.».
β) Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α, 214) «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3144/2003 (Α, 111) και το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3232/2004 (Α, 48).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (Α, 15), του ν.3232/2004 (Α, 48) και του άρθρου 26 του ν. 3296/2004 (Α, 253).
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος. 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
στ) Την υπ’αριθμ. 130/14.10.2002 Οικονομική Έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
ζ) Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που διατυπώθηκε στην υπ’αριθμ. 404/3/268/6.12.2001 απόφασή του όπως συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμ.489/1/505/2.6.2004 απόφασή του.
η) Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά τις υπ’αριθμ. 2η/4.2.2003, 3η/ 11.2.2003, 4η/4.3.2003 και 1η/19.10.2004 συνεδριάσεις αυτού.
θ) Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση σε βάρος ούτε του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Προεδρικού αυτού Διατάγματος επιδιώκεται η ενοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας των τριών καταργούμενων Ταμείων.
ι) Την υπ’αριθμ. 110/27.2.2004 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την υπ’αριθμ. 76/12.4.2005 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , απο−
φασίζουμε:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή του αιτούντος, προκειμένου για σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή του θανόντος, σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου, στον οποίο συνετελέσθη η πλήρης εξόφληση της οφειλής, με την απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής νέας αίτησης προς συνταξιοδότηση. Εάν η εξόφληση της οφειλής έγινε ή πρόκειται να γίνει μέσα σε δύο μήνες από την έγγραφη ατομική ειδοποίηση του οφειλέτη από τον Οργανισμό ή περιορίσθηκε το σύνολο της οφειλής σε ποσό μικρότερο ή ίσο του δεκαπλάσιου του ποσού του κατωτάτου ορίου σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για σύνταξη, η σύνταξη αρχίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιφυλασσόμενης της διάταξης του αρθ. 61 ν. 2676/1999 (1 Α΄) όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν παρελήφθη η ατομική ειδοποίηση από τον οφειλέτη, τότε η ανωτέρω προθεσμία των δύο μηνών αρχίζει από τη λήψη της νέας ειδοποίησης. Εάν έχει περιορισθεί η οφειλή σε ποσό μικρότερο ή ίσο του δεκαπλάσιου των κατωτάτων ορίων, το ποσό αυτό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τη σύνταξη σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 20. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα που απονεμήθηκε η σύνταξη.