170 Α' 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 96/2010

Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

Άρθρο 1 - Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
28 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
28 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ.4 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123),186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213), 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 56), 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 64) και 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων − Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄89).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
3. Την 215/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού , αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και ΑλιείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010). Η Γενική Γραμματεία αυτή μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και έχει τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009. β) Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: αα) Το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του. ββ) Οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο αυτό με το άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. γ’ του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010, με εξαίρεση ααα) τον Κλάδο Β Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 14 του π.δ. 242/1999, 201 Α΄, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 320/2001, 217 Α΄), με τις διευθύνσεις του (Λιμενικής Αστυνομίας, Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, άρθρα 15 έως 17 του π.δ. 242/1999), βββ) τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής (άρθρο 21 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο 17 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001) και γγ) τον Κλάδο Ε Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (άρθρο 30 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο 26 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του τελευταίου π.δ/τος) με τις Διευθύνσεις του (Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. και Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (άρθρα 31 και 32 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκαν ως άρθρα 27 και 28 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντικαταστάθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 7 και 8 του τελευταίου π.δ/τος). γ) Οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους, υπηρεσίες που έχουν συγχωνευθεί στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (βλ, άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α΄ π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί), καθώς και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί, ανήκουν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με την επιφύλαξη των υπηρεσιών με τις αρμοδιότητές τους που παραμένουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής. δ) Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο αυτό με την περίπτ. α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221). ε) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 π.δ. 356/1990, Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 4 παρ. 4 περίπτωση γ του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν με το παρόν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ