141 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 85/2012

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

Άρθρο 8 - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
21 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141
21 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 85
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 24 παρ. 4 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 102/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού , αποφα−
σίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εποπτεία του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) που με το π.δ. 96/2010 (άρθρο 2 παρ. 1δ) είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επαναφέρεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ