170 Α' 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 96/2010

Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

Άρθρο 2
28 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
28 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ.4 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123),186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213), 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 56), 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 64) και 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων − Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄89).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
3. Την 215/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού , αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και των Υπουργείων: α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η) Πολιτισμού και Τουρισμού ανακατανέμονται ως ακολούθως: α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού: αα) από τον Πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές (άρθρο 3 παρ.1 π.δ. 189/2009, σε συνδυασμό με πρώτο εδάφιο παρ.1 άρθρου 2 του ν. 3242/2004, Α΄ 102, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009, Α΄ 8). ββ) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (άρθρο 2 περιπτ. β’ π.δ. 189/2009). β) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης, η οποία έχει μεταφερθεί στο τελευταίο αυτό Υπουργείο με το άρθρο 3 του π.δ. 185/1989. γ) 1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού: αα) από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η χάραξη και ο σχεδιασμός πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στα πιο πάνω θέματα (άρθρο 3 παρ.1 και 2 π.δ. 11/2010, Α΄ 15). Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο συντονίζει τη λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής παρακολούθησης της μεταναστευτικής πολιτικής (άρθρο 3 ν. 3386/2005, Α΄ 212) και ασκεί την εποπτεία και συντονίζει τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (άρθρο 1 ν. 3536/2007, Α΄42), επιτροπών που προεδρεύονται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής. ββ) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (π.δ. 197/1997, Α΄ 156, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 π.δ. 185/2009). Η εποπτεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραμένει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. γγ) Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (π.δ. 386/1991, Α΄ 139).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκει η ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και δράσεων που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες ιδιαίτερα στον τομέα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με λιγότερο κόστος και περισσότερη αποτελεσματικότητα («κοινωνική καινοτομία»), ιδίως η ανάπτυξη «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» που δημιουργεί βιώσιμες συνέργειες μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού οφέλους και την οικονομική ενασχόληση ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. δ) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού: αα) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι ακόλουθες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 27 παρ. 1 ν.1558/1985, Α΄ 137): Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού (άρθρο 3 π.δ. 77/ 1985, Α΄28) Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» (άρθρο 39 ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 76 ν.3057/2002, Α΄239). Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (άρθρο 1 της 442/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού (Β΄ 23). ββ) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εποπτεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (άρθρο 9 ν. 3752/2009 Α΄ 40). ε) Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού: από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Τμήματα Διοικητικής Εποπτείας Μ.Μ.Ε. και Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων (άρθρο 9 παρ. 1 περιπτώσεις α και δ του π.δ. 258/1993, Α΄ 112, άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 189/2009 και άρθρο έκτο παρ. 4 περίπτ. στ΄ ν.3839/2010, Α΄ 51).

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ