172 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 105/2014

Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.

28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης −Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 παρ. 3 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74) και το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4275/2014 (Α΄149). β. Των άρθρων 1 έως 5 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/2007)−Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149). γ. Του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254). δ. Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34). ε. Του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210). στ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107). ζ. Του άρθρου 1 του ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 98) και ειδικότερα του άρθρου 8 του Κεφ. Α΄ της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. η. Της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138). θ. Της περίπτωσης α της παραγράφου 12 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66). ι. Του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης αα της παραγράφου γ του άρθρου 2 του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170). ια. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών.... » (Α΄ 147). ιβ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ιγ. Του π.δ. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α΄ 15). ιδ. Του π.δ. 4/2014 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (Α΄ 9).
2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
3. Την αριθ. Υ301/25.6.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
4. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
5. Το με αριθ. 3/17.6.2014 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Αργυρίου Ντινόπουλου.
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την από 1ης Μαρτίου 2013 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις από 23/7/2013 και 26/11/2013 όμοιες.
8. Την υπ’ αριθμ. Δ154/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Διάρθρωση − Αρμοδιότητες
Άρθρο 1Αποστολή

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό και την πραγμάτωση βιώσιμων δημόσιων διοικητικών συστημάτων και δημόσιων πολιτικών στο χώρο εποπτείας του, δηλαδή στο χώρο της αποκεντρωμένης διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές σε θέματα αρμοδιότητας του όπως είναι η μεταναστευτική πολιτική, οι πολιτικές ισότητας των φύλων, η τήρηση Μητρώων αστικής και δημοτικής κατάστασης των Ελλήνων πολιτών, τα θέματα της ιθαγένειας, η διενέργεια εκλογών. Ειδικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει και εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές για: α. Την προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης. β. Την προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και την κατοχύρωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας. γ. Το σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης. δ. Την άσκηση της κρατικής εποπτείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. ε. Τη βελτίωση των μέσων και των προϋποθέσεων τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Στην αποστολή του Υπουργείου Εσωτερικών εντάσσεται επίσης ο σχεδιασμός και η πραγμάτωση δημόσιων πολιτικών εθνικής εμβέλειας, όπως είναι πολιτικές για: α. Την έγκυρη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών. β. Την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. γ. Την αστική και δημοτική κατάσταση των πολιτών. δ. Την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα και την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία, καθώς και την προώθηση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, της κοινωνικής συνοχής για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Ελλήνων πολιτών. ε. Το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας των φύλων, την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες, την ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Άρθρο 2Διάρθρωση του ΥπουργείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαρθρώνεται ως ακολούθως: Α.α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού. β. Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού. γ. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού. δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα. ε. Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης. ζ. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών. η. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό Εσωτερικών. θ. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, υπαγόμενο στον υπουργό Εσωτερικών. ι. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό Εσωτερικών. Β. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται και οι Γενικές Γραμματείες Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Ισότητας των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, οι οποίες διαρθρώνονται ως ακολούθως: 1. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής: α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα. β. Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων: α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα. β. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. γ. Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων: α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα. Γ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου. β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δ. Γραφείο Τύπου Δ. Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού, καθώς και τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων, επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς, αντίστοιχα, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις Υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Διάρθρωση και αρμοδιότητες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 3Διάρθρωση − Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως στρατηγικό στόχο την χάραξη γενικότερα των πολιτικών αποκέντρωσης του κράτους, την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της οργάνωσης και λειτουργίας της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, περιλαμβανομένων και των θεμάτων του προσωπικού τους. Συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου που υπάγονται σε αυτή, μεριμνά για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. β. Τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. γ. Τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Άρθρο 4Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 1.Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη μέριμνα για την εφαρμογή των πολιτικών Αποκέντρωσης, καθώς και την προαγωγή, παρακολούθηση και υποστήριξη της θεσμικής λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση, με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικής χωρικής κατανομής των κρατικών υπηρεσιών της χώρας κατά τις επιταγές του Συντάγματος. 2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, β. Τμήμα Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είναι αρμόδιο για: αα. Τη μέριμνα για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για την αποκέντρωση της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τη μελέτη και εισήγηση μέτρων βελτίωσης και προαγωγής του θεσμού της διοικητικής αποκέντρωσης, στο πλαίσιο των ειδικών Κυβερνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. αβ. Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές αρχές, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία, καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της άσκησής τους. αγ. Το σχεδιασμό μέτρων και την κατάρτιση ρυθμίσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. αδ. Την προώθηση της συνεργασίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη οργάνωση και άσκηση των αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένοι Διοικήσεων, εντός του πλαισίου της πολιτικής που χαράσσεται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης. αε. Την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την έκδοση των αποφάσεων μετακίνησής τους. αστ. Την οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών. αζ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής των οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας β. Το Τμήμα Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είναι αρμόδιο για: βα. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την ορθολογικότερη διάρθρωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. ββ Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τις κάθε είδους μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή μίσθωσης έργου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και για τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αυτού. βγ Την έγκριση και έκδοση υπουργικών αποφάσεων για αποζημιώσεις υπερωριών των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. βδ. Την έκδοση αποφάσεων για την εξαίρεση από την αναστολή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος των συνεργατών των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. βε. Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των νομικών τους προσώπων και γενικότερα των συλλογικών τους οργάνων. βστ. Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την προώθηση αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. βζ. Την κατάρτιση και έκδοση σχεδίων αποφάσεων για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων από και προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και για την απόσπαση του προσωπικού σε Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ειδικών διατάξεων. βη. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων, που αφορούν στο προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτών, με τη δημιουργία και τήρηση Μητρώου υπαλλήλων αυτών, καθώς και για τη διαχείριση και παροχή των σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με τα λοιπά Υπουργεία και φορείς του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 5Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την προώθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και εκείνων που αφορούν στην καταστατική θέση των αιρετών οργάνων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β. Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γ. Τμήμα Σχέσεων Κρατικής Διοίκησης − Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δ. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για τα θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που αφορούν: αα. Το σχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας τους. αβ. Τα θεσμικά και διοικητικά ζητήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. αγ. Την κατάσταση και επιμόρφωση των οργάνων διοίκησης τους από το χρόνο της εκλογής και εγκατάστασης τους μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους. αδ. Την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων τους. αε. Την οργάνωση και άσκηση μητροπολιτικών λειτουργιών. αστ. Τη συγκέντρωση στοιχείων για τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις των αιρετών. αζ. Τις αναγνωρίσεις, μετονομασίες, προσαρτήσεις και εν γένει μεταβολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. αη. Την οργάνωση και τη λειτουργία της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. αθ. Τους θεσμούς διαμεσολάβησης και διαβούλευσης με τους πολίτες και τους εκπροσώπους τοπικών φορέων. αι. Τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον τρόπο οργάνωσης και την άσκησή τους. β. Το Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για τα θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που αφορούν: βα. Η σύσταση, λειτουργία και κατάργηση ή λύση των πάσης φύσεως νομικών προσώπων τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσμων αυτών. ββ. Η διαμόρφωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ένωση Περιφερειών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. βγ. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης. βδ. Η παρακολούθηση της συνεργασίας μέσω δημιουργίας δικτύων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εθνικό επίπεδο. γ. Το Τμήμα Σχέσεων Κρατικής Διοίκησης − Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για τα θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που αφορούν: γα. Την προώθηση της συνεργασίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη οργάνωση και άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εντός του πλαισίου της πολιτικής που χαράσσεται από την Κεντρική Διοίκηση. γβ. Την παρακολούθηση και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ., καθώς και την έκδοση κάθε πράξης που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία. γγ. Το διορισμό και τη λύση της σχέσης, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ελεγκτή Νομιμότητας. γδ. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ελεγκτών Νομιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 223 του ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. δ. Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τα θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που αφορούν: δα. Την τεχνική υποστήριξη στη σύνταξη σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. δβ. Τη διενέργεια διαγωνισμών για ομαδικές προμήθειες οχημάτων και μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, λειτουργώντας ως κεντρική αναθέτουσα αρχή εφόσον απαιτηθεί. δγ. Τη διενέργεια διαγωνισμών για ανάθεση μελετών τεχνικών έργων και υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου του Υπουργείου. δδ. Τη σύνταξη εγκυκλίων τεχνικού περιεχομένου και την παροχή προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οδηγιών για τη σύνταξη μελετών και τη διαχείριση τεχνικών έργων. δε. Τον έλεγχο και την εισήγηση θεώρησης μελετών τεχνικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του εκάστοτε ισχύοντος ορίου και των αντίστοιχων ανακεφαλαιωτικών πινάκων τους, με αναθέτουσα αρχή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση αυτών. δστ. Την κατάρτιση προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε οχήματα και μηχανήματα, καθώς και την κατάρτιση σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. δζ. Τον έλεγχο και τη γνωμοδότηση επί περιβαλλοντικών μελετών, έργων και δραστηριοτήτων, με αναθέτουσα αρχή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση, στις περιπτώσεις εκείνες που αρμόδιος για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. δη. Τη γνωμοδότηση επί των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και των αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). δθ. Την παροχή οδηγιών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 6Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την προώθηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και στις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού, β. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά στο μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του μόνιμου προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών. Είναι επίσης αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά στις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού. Ειδικότερα, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: αα. Την προώθηση για έγκριση από τα αρμόδια όργανα αιτημάτων πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. αβ. Το διορισμό βάσει ειδικών διατάξεων. αγ. Την επεξεργασία και προώθηση για υπογραφή των σχεδίων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του προσωπικού αυτού. αδ. Τη διοικητική υποστήριξη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ. αε. Τη διοικητική υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ. αστ. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού των ΟΤΑ. αζ. Τη διαχείριση των θεσμικών θεμάτων που αφορούν στις αποδοχές και αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού. β. Το Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή μίσθωση έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των νομικών προσώπων αυτών. Είναι επίσης αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού. Ειδικότερα, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: βα. Την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το αντίστοιχο προσωπικό των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών. ββ. Τον προγραμματισμό και την προώθηση αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. βγ. Την επεξεργασία και προώθηση για υπογραφή των σχεδίων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του προσωπικού αυτού. βδ. Την προώθηση για υπογραφή των σχεδίων αποφάσεων για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από και προς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. βε. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. βστ. Τη διαχείριση των θεσμικών θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές και αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού γ. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για: γα. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων, που αφορούν στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών. γβ. Τη διαχείριση δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την παροχή σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με τα λοιπά Υπουργεία, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών και λοιπούς φορείς. γγ. Την αξιοποίηση των δεδομένων του Μητρώου Προσωπικού για την ορθολογικότερη διάρθρωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 7Διάρθρωση − Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής ΥποστήριξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως στρατηγικό σκοπό την ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Εσωτερικών και των εποπτευόμενων φορέων και ειδικότερα το σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, καθώς και την συστηματική παρακολούθηση και μέριμνα για την αξιοποίηση με τον αποδοτικότερο τρόπο των διαθέσιμων πόρων και των χρηματοδοτήσεων για την διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό χαράσσει την πολιτική και προτείνει μέτρα για την καλύτερη απόδοση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών. Μεριμνά επίσης για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την κατάργηση περιττών διοικητικών τύπων και διατυπώσεων, τη στελέχωση όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και επεξεργάζεται τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας. β. Τη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. γ. Τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. δ. Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ε. Το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 8Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας έχει ως επιχειρησιακό στόχο την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου, την παρακολούθηση και την εποπτεία των οικονομικών του μεγεθών, τη διενέργεια των προμηθειών του Υπουργείου, καθώς και την εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού του. Είναι επίσης αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν την διοικητική μέριμνα των υπηρεσιών του Υπουργείου που αφορούν την διενέργεια προμηθειών και την εν γένει διαχείριση του υλικού και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, β. Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων. 3 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για: αα. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και την παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. αβ. Τον καθορισμό των ορίων διάθεσης πιστώσεων των μηνιαίων πληρωμών, την έγκριση, ανάληψη και αναγνώριση των δαπανών του προϋπολογισμού, δηλ.: αβα. Αυξομειώσεις πιστώσεων και ποσοστού διάθεσης πιστώσεων. αββ. Παρακολούθηση των ορίων πληρωμών πιστώσεων. αβγ. Έκδοση αποφάσεων αναλήψεων πιστώσεων, αγ. Την καταβολή επιχορηγήσεων και εισφορών του Υπουργείου στην Ανοικτή Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών, στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης−Γενεύης και στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης−Ελλάδος. αδ. Τη μεταφορά και μεταβίβαση πιστώσεων για την υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. αε. Την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τον προϋπολογισμό, καθώς και για οικονομικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση ολοκληρωμένων και λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. αστ. Την τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των λογιστικών γεγονότων του Υπουργείου μέσω του Μητρώου δεσμεύσεων και πληρωμών και την αποστολή των στοιχειών αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. αζ. Τη συλλογή, επεξεργασία και αποστολή οικονομικών στοιχείων του Υπουργείου, καθώς επίσης και των εποπτευομένων φορέων αυτού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο πλαίσιο του σχετικού μνημονίου συνεργασίας. αη. Τη διαχείριση των πιστώσεων που αφορούν σε διορισμό, πρόσληψη, κατάταξη, απόσπαση, μετάταξη προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο. αθ. Την εκκαθάριση αποδοχών και λοιπών απολαβών του προσωπικού του Υπουργείου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. αι. Την τακτική ενημέρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των επικουρικών ταμείων ασφάλισης των μονίμων υπαλλήλων, με την αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών. αια. Τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών για τη λήψη δανείων, την εξαγορά προϋπηρεσίας, ή διαδοχικής ασφάλισης. αιβ. Την καταβολή προσαύξησης αποδοχών των υπαλλήλων λόγω εκπαιδευτικής άδειας. αιγ. Την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης και των εισφορών σε ασφαλιστικούς φορείς λόγω αναγνώρισης δημόσιας υπηρεσίας σε πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου, που υπηρετούσαν σε περιφερειακές ενότητες. αιδ. Την καταβολή παντός είδους αποζημιώσεων, όπως για τη συμμετοχή υπαλλήλων σε συμβούλια και επιτροπές και καταβολή εκλογικών αποζημιώσεων σε τρίτους. β. Το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για: βα. Την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος παντός είδους προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογικών. ββ. Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. βγ. Την καταβολή των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου. βδ. Την εκκαθάριση πληρωμών λειτουργικών δαπανών και δαπανών δημοσίων σχέσεων και λοιπών αμοιβών τρίτων. βε. Την καταβολή των εξόδων κίνησης των υπαλλήλων. βστ. Την εκτέλεση δαπανών που επιβάλλονται από τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας ή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον. βζ. Την έλεγχο των παραστατικών και τις πληρωμές των δαπανών για την υλοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο στο πλαίσιο των εν γένει ευρωπαϊκών προγραμμάτων. βη. Την απογραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των συσκευών και μηχανών γραφείου, καθώς και την απομάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστες ή ακατάλληλες, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. βθ. Τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου και τον εμπλουτισμό της με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. βι. Την κίνηση, τη συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων του Υπουργείου. βια. Την εν γένει καλή κατάσταση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών του Υπουργείου, πλην των υποδομών δικτύων. βιβ. Τη μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου, για την επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων και για την ασφάλεια τους. βιγ. Την εν γένει διαχείριση υλικού, μηχανημάτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του Υπουργείου πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.

Άρθρο 9Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ως επιχειρησιακό στόχο την επεξεργασία, εφαρμογή και ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και διαχείριση, την περιουσία, τα έσοδα και την τήρηση, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας των διαδικασιών που αφορούν στην κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Περιουσίας, β. Τμήμα Εσόδων, γ. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού, δ. Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Περιουσίας είναι αρμόδιο για: αα. Τα ζητήματα που άπτονται των εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και της προστασίας, της διαχείρισης και της εν γένει αξιοποίησης αυτής. αβ. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την κήρυξη και τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Ο.Τ.Α. αγ. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τον καθορισμό των ορίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και την τήρηση αρχείου αποφάσεων καθορισμού ορίων. αδ. Την εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας αυτών, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και τήρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κτηματολογίων των ακινήτων τους. αε. Την ανάπτυξη, υποστήριξη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων ακίνητης περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. αστ. Τη συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας το)ν Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. αζ. Την υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. αη. Την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που διέπουν τις δωρεές, τα κληροδοτήματα και τις κληρονομιές υπέρ αυτών. αθ. Τη συνεργασία και παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένοι Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος. β. Το Τμήμα Εσόδων είναι αρμόδιο για: βα. Την κωδικοποίηση, επεξεργασία και εισήγηση του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ββ. Την ανάπτυξη μηχανισμού βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προέρχονται από θεσμοθετημένους φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα. βγ. Την εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει το φορολογικό σύστημα αυτών και τη μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του. βδ. Την εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη φορολογική αποκέντρωση. βε. Την εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έσοδα των νομικών προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. βστ. Τη συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. βζ. Την υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. βη. Τη συγκρότηση και τη συνδρομή στη λειτουργία των επιτροπών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. βθ. Τη συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος. γ. Το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για: γα. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών καθώς και των γενικότερων θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης αυτών. γβ. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της σύστασης και λειτουργίας της ταμειακής τους υπηρεσίας, της συνομολόγησης των δανείων τους, της είσπραξης των εσόδων και της πληρωμής των δαπανών τους. γγ. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής από αυτούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής. γδ. Τον καθορισμό και σχεδιασμό των βιβλίων και στοιχείων που οφείλουν να τηρούν. γε. Τον καθορισμό των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδουν. γστ. Τα ζητήματα που άπτονται κάθε είδους οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και όσα άπτονται του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών τους. γζ. Τη μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό αυτών. γη. Τη συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γθ. Την υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. γι. Την εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προγραμματικές συμβάσεις και την εφαρμογή τούτου. για. Τον έλεγχο και την έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. γιβ. Την εισήγηση και επεξεργασία ρυθμίσεων και πράξεων για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό του ύψους κάθε είδους αποδοχών, της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και παράστασης, καθώς και λοιπών αποζημιώσεων των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. γιγ. Τη συνεργασία και την παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος. δ. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για: δα. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων επιχορηγήσεων και λοιπών οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, καθώς και την εξαγωγή και επεξεργασία από τις βάσεις αυτές αριθμοδεικτών αξιολόγησης όλων των υπόχρεων για την παροχή στοιχείων φορέων. δβ. Την υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. δγ. Την κατάρτιση και διαχείριση οικονομικών και στατιστικών δεδομένων και αναφορών, καθώς και την παροχή σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με υπηρεσίες άλλον Υπουργείων ή φορέ(ον, ιδίως με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την EUROSTAT, το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Ένωση Περιφερειών. δδ. Την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και πραγματοποίησης των δαπανών, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σε αυτούς. δε. Τα ζητήματα που άπτονται των ενοποιημένων ετήσιων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. δστ. Τη συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων από τα Μητρώα δεσμεύσεων που σχετίζονται με τον τακτικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και την καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε τακτική βάση. δζ. Την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές. δη. Την πραγματοποίηση εκτιμήσεων για την πορεία εκτέλεσης των ενοποιημένων προϋπολογισμών, την παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των σχετικών οικονομικών λογιστικών δεδομένων. δθ. Την εξακρίβωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς. δι. Την ενημέρωση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης από τους στόχους που έχουν τεθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. δια. Τη συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. διβ. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. διγ. Τη συνεργασία και την παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος.

Άρθρο 10Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ορθολογική κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων και λοιπών εσόδων και επιχορηγήσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα πάσης φύσεως νομικά τους πρόσωπα, καθώς το σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης β. Τμήμα Αναπτυξιακών Προγράμματος' και Κρατικών Ενισχύσεων, γ. Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται ως ακολούθους: α. Το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: αα. Την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους, κατά το μέρος που αφορά τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. αβ. Τον καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, καθώς και την κατανομή αυτών για την κάλυψη των δαπανών τους και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων. αγ. Την καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό αυτών. αδ. Τη διαχείριση των Κ.Α.Ε. των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. αε. Τη διαχείριση των αναγκαίων πιστώσεων για τις μετακινήσεις προσωπικού από και προς τις Περιφέρειες. αστ. Την επιχορήγηση τους από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που εγγράφονται ως μεταβιβαστικές πληρωμές στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. αζ. Την επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς αντικατάσταση των καταργηθέντων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης. αη. Την κατανομή σε αυτούς εσόδων από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος διαφήμισης, το φόρο ζύθου, από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών παραμονής των αλλοδαπών, καθώς και από κάθε άλλη πηγή που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. αθ. Την έκδοση αποφάσεων παρακράτησης οφειλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι μέλη συνδέσμων. αι. Τη σύμπραξη στην επεξεργασία ρυθμίσεων και την έκδοση πράξεων του Υπουργείου, κατά το μέρος που αυτές έχουν επίπτωση στον προϋπολογισμό αυτών, αια. Τη συνεργασία και την παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος, αιβ. Την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Ένωση Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. β. Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων είναι αρμόδιο για: βα. Την κατάρτιση προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων έργων και μελετών αρμοδιότητας του Υπουργείου, τη μέριμνα για τη χρηματοδότηση αυτών, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης αυτών. ββ. Την κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων, έργων και μελετών αρμοδιότητας του Υπουργείου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς, την παρακολούθηση εφαρμογής αυτών και τη μέριμνα για την εξασφάλιση των δικαιούμενων απολήψεων. βγ. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοτικών, μητροπολιτικών και περιφερειακών προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων ή άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων. βδ. Τη συνδρομή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την ένταξη αναπτυξιακών έργων τους ή άλλων δραστηριοτήτων τους σε προγράμματα των δημοσίων επενδύσεων ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. βε. Την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, ιδιαίτερα για την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. βστ. Το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία, με σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων και λοιπών οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στην αρμοδιότητά τους. βζ. Την αξιολόγηση μελετών σύμπραξης τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή και εκμετάλλευση έργων με κριτήριο τη βιωσιμότητα της επένδυσης με όρους ελεύθερης αγοράς. βη. Την εισήγηση και επεξεργασία μέτρων ενθάρρυνσης του ιδιωτικού τομέα στην πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω συμπράξεων με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αξιοποιούν περιουσιακά και λοιπά πλουτοπαραγωγικά στοιχεία αυτής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομικών συστημάτων. βθ. Την προετοιμασία και προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΑΕΕ καθώς και την υποβολή για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. βι. Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που καταρτίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθηση τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. βια. Την εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητας της, σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία για την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. βιβ. Την έγκριση των σχεδίων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. βιγ. Την παροχή κάθε είδους υποστήριξης και συνδρομής στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων κατά την κοινοποίηση σχεδίου από αυτήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε περίπτωση αιτήματος παροχής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. βιδ. Τη μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI, καθώς και για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/201, όπως αυτός ισχύει, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους. βιε. Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. βιστ. Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων σε αυτήν για την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ειδικότερα: την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελουμένων επιχειρήσεων, των ποσών και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν, καθώς και τη μέριμνα, ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων (όπως η εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.). γ Το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ είναι αρμόδιο για: γα. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση οδηγού κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των αντίστοιχων ετήσιων προγραμμάτων δράσης. γβ. Τη συνδρομή προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε θέματα κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. γγ. Τη συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αυτών, την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων τεχνολογικών συστημάτων και δεικτών παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελέσματος των παρεμβάσεων, καθώς και την εξαγωγή στατιστικών και άλλων συμπερασμάτων, χρήσιμων στη χάραξη της αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. γδ. Την εισήγηση και επεξεργασία μέτρων που διασφαλίζουν τη συνέπεια της δράσης τους με τον προγραμματισμό.

Άρθρο 11Διεύθυνση Διοικητικής ΥποστήριξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον οργανωτικό σχεδιασμό του Υπουργείου, τη μέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων αυτού βάσει ενιαίων και θεσμικά κατοχυρωμένων προτύπων, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης αυτών, την ορθολογική στελέχωση των οργανικών μονάδων και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, την επίλυση θεμάτων εθιμοτυπίας και καθορισμού των κανόνων που διέπουν το προβάδισμα των οργάνων του κράτους, τον καθορισμό εορτών και αργιών και τα θέματα της σημαίας. 2.Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β. Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας γ. Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιότητας, δ, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, 3 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που άπτεται του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και ειδικότερα για: αα. Το διορισμό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού. αβ. Τα ζητήματα που αφορούν το έκτακτο προσωπικό του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. αγ. Το διορισμό και τη λύση της σχέσης, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού ειδικών θέσεων και των μετακλητών υπαλλήλων. αδ. Τον καθορισμό των αποδοχών, καθώς και την κατάρτιση ειδικών συλλογικών συμβάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. αε. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε θέσεις τακτικού προσωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες. αστ. Την τήρηση του προσωπικού Μητρώου όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου και την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους. αζ. Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων. αη. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης. αθ. Τη μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους του Υπουργείου. αι. Τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου. αια. Τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν εντός του Υπουργείου, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων του Υπουργείου για συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων. αιβ. Τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους και τη μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων ή την ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα. αιγ. Την τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό του Υπουργείου, οι οποίες ενημερώνονται αυθημερόν για κάθε μεταβολή. β. Το Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας είναι αρμόδιο για: βα. Τον οργανωτικό σχεδιασμό του Υπουργείου, καθώς και τη μέριμνα για την τροποποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Οργανισμού του Υπουργείου. ββ. Την ανάλυση και τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την απλούστευση αυτών, την κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών τύπων και διατυπώσεων, την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών και την αξιοποίηση των τεχνολογιών οργάνωσης, πληροφορικής και επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. βγ. Την εθιμοτυπία και το προβάδισμα. βδ. Τα ζητήματα εθνικής αντίστασης. βε. Την εισήγηση και την κατάρτιση σχεδίων πράξεων για την αναγνώριση «μαρτυρικών» πόλεων και χωριών και τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997. βστ. Την εισήγηση και προετοιμασία σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για την καθιέρωση εορτών και αργιών. βζ. Τα ζητήματα που άπτονται της σημαίας και του σημαιοστολισμού. βη. Τη σύνταξη των σχεδίων αποφάσεων για κηδείες με δημόσια δαπάνη σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. βθ. Την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης. γ. Το Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιότητας είναι αρμόδιο για: γα. Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων και διοικητικών ερευνών σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου. γβ. Το σχεδιασμό συστημάτων και την εφαρμογή μεθόδων παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας αυτών, καθώς και τον εντοπισμό περιοχών γραφειοκρατικών παθολογιών και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων της οργανωμένης δράσης γγ. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση εντύπου περιγραφής καθηκόντων και εργασιακού αντικειμένου ανά θέση εργασίας. γδ. Την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. γε. Την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας και ιδίως του κοινού πλαισίου αξιολόγησης. γστ. Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει συγχρόνων προτύπων ISO. δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι αρμόδιο για δα. Τη διακίνηση της αδιαβάθμητης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθμισης, δβ. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και τη χρήση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δγ. Την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) δδ. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Γενικού Αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας και την υποβολή προτάσεων για την εκκαθάριση του κρινόμενου ως άχρηστου υλικού. δε. Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. δστ. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τον διοικητικών αρχών και υπαλλήλων, καθώς και των πολιτών.

Άρθρο 12Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτακτης Ανάγκης

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα: αα. Το σχεδιασμό, την οργάνωση, την κινητοποίηση και τη δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και τη ρύθμιση κάθε θέματος που έχει σχέση με τον σχεδιασμό αυτό. αβ. Τη μέριμνα για τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων για την πρόοδο του πολιτικού σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. αγ. Τη σύνταξη προτάσεων και την υποβολή τους μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα ληπτέα μέτρα που αφορούν την προώθηση του πολιτικού σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης, εφόσον απαιτείται σύμπραξη περισσοτέρων Υπουργείων. αδ. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και γενικότερα του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης. αε. Την τήρηση των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις εκθέσεων ικανότητας των προϊσταμένων των περιφερειακών Τμημάτων ΠΣΕΑ. αστ. Τις ενέργειες για την κατά τις κείμενες διατάξεις πολιτική επιστράτευση προσωπικού και τη μέριμνα για τη χορήγηση ή ακύρωση αναστολών προσέλευσης εφέδρων σε επιστράτευση. αζ. Τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την σχεδίαση και την πολιτική κινητοποίηση. αη. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών ασφαλείας. αθ. Τη μέριμνα για την παροχή εξουσιοδότησης στο προσωπικό του Υπουργείου που διαχειρίζεται διαβαθμισμένο υλικό. αι. Τη μέριμνα για την κατά τις κείμενες διατάξεις οργάνωση, καθοδήγηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου, με σκοπό την εξασφάλιση της προστασίας του προσωπικοί) και του πάσης φύσεως υλικού κατά τον πόλεμο ή την ειρήνη.

Άρθρο 13Διάρθρωση − Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΕκλογώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών έχει ως στρατηγικό σκοπό την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, το σχεδιασμό, συντονισμό και εποπτεία της αποδοτικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και εκείνων που τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επίσης εισηγείται μέτρα και φροντίζει για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των εκλογών για το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. β. Τη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης. γ. Τη Διεύθυνση Εκλογών.

Άρθρο 14Διεύθυνση Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ανάλυση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, καθώς και την τεχνική υποστήριξη των αρμοδίων οργανικών μονάδων σε θέματα επανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών, με σκοπό την απλούστευση τους μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών. Υποστηρίζει τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου και φροντίζει για το σχεδιασμό και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, που παρέχονται μέσο) της πύλης αυτής. Επίσης καταρτίζει και εξειδικεύει τα τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα των πληροφοριακών συστημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εισηγείται τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της υποχρεωτικής συμμόρφωσης των φορέων λειτουργίας των συστημάτων προς τα ως άνω πρότυπα και προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, β. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ, γ. Τμήμα Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων, δ. Τμήμα Ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης και Στατιστικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για: αα. Την ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου. αβ. Την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού για λειτουργικές περιοχές του Υπουργείου που κρίνεται σκόπιμο να υποστηρίζονται μηχανογραφικά. αγ. Το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου, του Μητρώου αλλοδαπών και μετανάστευσης και των λοιπών εθνικών Μητρώων, που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου. αδ. Την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων συγχρηματοδοτούμενοι έργων πληροφορικής, που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου ή στην εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω κεντρικά υποστηριζόμενων βάσεων δεδομένων και εθνικών Μητρώων. αε. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύσεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληροφορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου ή στην εγκατάσταση και λειτουργία κεντρικών βάσεων δεδομένων εθνικής εμβέλειας, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτών. αστ. Τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας οριζόντιων έργων πληροφορικής. β. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ είναι αρμόδιο για: βα. Την κεντρική υποστήριξη, το συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων των κρατικών Περιφερειών του ν. 2503/1997 και των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, που προέκυψαν από τις συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α΄187). ββ. Την κατάρτιση, την εξειδίκευση και την εποπτεία της εφαρμογής γενικών τεχνικών και λειτουργικών προτύπων διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, προστασίας και ακεραιότητας δεδομένων, των πληροφοριακών συστημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. βγ. Την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής τήρησης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και προτύπων από τους υπόχρεους φορείς. βδ. Την προώθηση και υποστήριξη συστημάτων ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, από τους φορείς της αποκεντρωμένης διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. βε. Τη σύνταξη και κοινοποίηση προτύπων διακηρύξεων για ανάθεση και εκτέλεση μικρών, μεσαίων και μεγάλων έργων πληροφορικής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τεχνικών και διοικητικών οδηγιών για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή τους. βστ. Την ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην συναρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης. βζ. Την αναλυτική καταγραφή του είδους της πληροφορίας που τηρείται τοπικά στα πληροφορικά συστήματα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την αποφυγή πλεονασμών, επικαλύψεων και ασυνέπειας των πληροφοριακών δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας. βη. Τη δημιουργία Μητρώου παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και το σχεδιασμό μέτρων ολοκλήρωσης αυτών σε επίπεδο επικράτειας, βθ. Τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την επιβράβευση και τη διάχυση τους στους υπόλοιπους φορείς με ανάλογες ανάγκες. γ. Το Τμήμα Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων είναι αρμόδιο για: γα. Τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής και δικτυακών υποδομών του Υπουργείου, γβ. Τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας δεδομένων που προμηθεύεται το Υπουργείο, τη σύνταξη των λοιπών τεχνικών όρων ανάθεσης των προμηθειών αυτών, την αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των συμβατικών όρων προμήθειας, καθώς και την υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού. γγ. Τη διαχείριση του ενδοδικτύου του Υπουργείου, των λογαριασμών χρηστών αυτού, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τη μέριμνα για την ασφαλή διασύνδεση και επικοινωνία των κεντρικά εγκατεστημένων βάσεων δεδομένων και λοιπών εφαρμογών λογισμικού με εξωτερικά δίκτυα και επιγραμμικές (on−line) εφαρμογές λογισμικού των κατανεμημένοι πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας. γδ. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας του ενδοδικτύου και των πληροφοριακών δεδομένων, ιδίοις από καταστροφή, απώλειες, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, αλλοίωση περιεχομένου, κακόβουλο λογισμικό, καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλων των λοιπών δεδομένων που τηρούνται σε ψηφιακή μορφή στις υπηρεσίες του Υπουργείου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. δ. Το Τμήμα Ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης και Στατιστικής είναι αρμόδιο για: δα. Τη διαχείριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου και τον καθορισμό τυπικών διαδικασιών επικοινωνίας και ελέγχου μεταξύ των τεχνικών υπευθύνων και των συντακτών των πληροφοριακών δεδομένων που αποστέλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου προς ανάρτηση στο διαδίκτυο. δβ. Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και κατάλληλων συστημάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης του χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως είναι το «Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης» και το «Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών». δγ. Την παραγωγή και δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου ηλεκτρονικών χαρτών και γεωχωρικών δεδομένων, που αφορούν στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου. δδ. Την ακριβή και λεπτομερή καταγραφή των πληροφοριακών δεδομένων που τηρούνται αρμοδίως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό την αποφυγή και εξάλειψη πλεονασμών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλήρωση τους σε επίπεδο φορέα. δε. Την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου, δστ. Το σχεδιασμό στατιστικών προτύπων και δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 15Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής ΚατάστασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαχείριση το)ν θεμάτων που σχετίζονται με την συγκρότηση και εξασφάλιση της ορθότητας των στοιχείων βάσεων δεδομένων εθνικής εμβέλειας, τη χορήγηση οδηγιών για την κατάρτιση και ενημέρωση των Μητρώων αρρένων, των δημοτολογίων και των ληξιαρχικών βιβλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, καθώς και την καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων πολιτών που συντάσσονται στην αλλοδαπή. 2.Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, β. Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου, y. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης. 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης είναι αρμόδιο για: αα. Την εισήγηση και επεξεργασία μέτρων για την κατάρτιση και ενημέρωση των Μητρώων αρρένων και των δημοτολογίων, καθώς και των προξενικών Μητρώων βαπτίσεων και γεννήσεων. αβ. Τη μέριμνα για τη δημιουργία και την παρακολούθηση βάσεων δεδομένων με τις εγγραφές και μεταβολές στοιχείων δημοτικής κατάστασης και την υποδοχή των αρχείων που αποστέλλονται από τις τοπικές βάσεις δεδομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση του Υπουργείου. αγ. Τη μέριμνα για τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων των εγγραφών και μεταβολών, που αποστέλλουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων του συστήματος. αδ. Τη μέριμνα για την αναζήτηση και χρήση κανόνων τυποποιημένης καταχώρισης στοιχείων, που αφορούν τις μεταβολές της δημοτικής κατάστασης των δημοτών κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, με σκοπό τη διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας και πληρότητάς τους. αε. Την υλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης των στοιχείων που αφορούν μεταβολές δημοτικής κατάστασης από πιστοποιημένους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού προς μη πιστοποιημένους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και αντίστροφα. αστ. Τη συνδρομή προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την αντιμετώπιση οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. αζ. Την επεξεργασία τεχνικά ομογενοποιημένων στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδομένων και τη συσχέτιση τους με στοιχεία βάσεων δεδομένων άλλων φορέων. β. Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου είναι αρμόδιο για: βα. Την καταχώριση όλων των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες και αποστέλλονται διά του ταχυδρομείου από τις ελληνικές προξενικές αρχές ή τις επιχώριες αρχές, αναφερόμενες ειδικότερα σε γεγονότα γέννησης, θανάτου, ονοματοδοσίας, βάπτισης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, νομιμοποίησης και αναγνώρισης τέκνου, προσβολής της πατρότητας τέκνου, υιοθεσίας, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου. ββ. Την καταχώριση στο περιθώριο των ληξιαρχικών πράξεων μεταβολών που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των πράξεων αυτών. βγ. Τη διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων. βδ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία δημογραφικών στατιστικών στοιχείων. γ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης είναι αρμόδιο για: γα. Την τήρηση πρωτοκόλλου και τη διακίνηση αλληλογραφίας, γβ. Την έκδοση αντιγράφων από τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία συντάχθηκαν οι ληξιαρχικές πράξεις, γγ. Την έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, θανάτου που έχουν καταχωρισθεί στην Υπηρεσία, καθώς και την αποστολή αυτών σε πολίτες, Δήμους, Ελληνικές Προξενικές Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Στρατολογικά γραφεία, Δικαστικές αρχές κ.λπ. γδ. Την αποστολή στους Δήμους της χώρας, στις αρχές κάθε έτους, αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γέννησης των αρρένων τέκνων που καταχωρίστηκαν στην Υπηρεσία το προηγούμενο έτος για την σύνταξη των Μητρώων Αρρένων. γε. Την αποστολή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου που καταχωρίζονται στην Υπηρεσία στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία. γστ. Την έκδοση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης ληξιαρχικής πράξης. γζ. Τη διακίνηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της αλληλογραφίας μέσω τηλεομοιότυπου. γη. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση αρχείου του Ειδικού Ληξιαρχείου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου και τον κανονισμό αλληλογραφίας καθώς και την πρόταση για την εκκαθάρισή του. γθ. Την τήρηση και διαφύλαξη των ληξιαρχικών βιβλίων και δικαιολογητικών για όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή. γι. Την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων που λαμβάνει το Υπουργείο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. για. Την εξυπηρέτηση πολιτών αυτοπρόσωπα και τηλεφωνικά.

Άρθρο 16Διεύθυνση ΕκλογώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Εκλογών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. Φροντίζει για το σχεδιασμό και τη διενέργεια των δημοψηφισμάτων, καθώς και για το σχεδιασμό και τη λειτουργία συστημάτων προαγωγής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Μεριμνά για τη σύνταξη και αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, καθώς και για την κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εκλογών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων, β. Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων 3 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Εκλογών κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων είναι αρμόδιο για: αα. Την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοψηφισμάτων, καθώς και των εκλογών ανάδειξης των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου. αβ. Τη μέριμνα για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό του πάσης φύσεως εκλογικού υλικού, που είναι απαραίτητο για την προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών και δημοψηφισμάτων. αγ. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών και δημοψηφισμάτων. αδ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των εκλογικών αποτελεσμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα στην Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 96/2007(Α΄ 116) για την κατάρτιση των πινάκων των γενικών οριστικών αποτελεσμάτων των εκλογών και δημοψηφισμάτων και την κατανομή των βουλευτικών εδρών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. αε. Τη μέριμνα για τον προσδιορισμό της κατανομής της τακτικής εκλογικής χρηματοδότησης των κομμάτων βάσει των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων. αστ. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε θέματα ηλεκτρονικής δημοκρατίας και τη μέριμνα για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο σχετικών ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθμίσεων. αζ. Το σχεδιασμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και τη λειτουργία συστημάτων ΤΠΕ που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στη λήψη δημοσίων αποφάσεων, τον κοινωνικό διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. αη. Την επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκάστοτε χρήση των συστημάτων αυτών, καθώς και τη στατιστική ή άλλη επιστημονική ανάλυση αυτών για τους σκοπούς και τις ανάγκες σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών. β. Το Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων είναι αρμόδιο για: βα. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κατάρτιση και τακτική αναθεώρηση του αρχείου των εκλογέων όλης της χώρας, την κατάρτιση των καταλόγων ετεροδημοτών, κοινοτικών εκλογέων και εκλογέων ειδικών κατηγοριών, όπως στρατιωτικών, υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας κ.λπ., για την τήρηση αυτού σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, καθώς και για την εκτύπωση και διάθεση των εκλογικών καταλόγων. ββ. Τη μέριμνα για την εκτύπωση και προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές του έντυπου και λοιπού εκλογικού υλικού που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των εκλογών και των δημοψηφισμάτων. βγ. Τον έλεγχο και την παραλαβή των επίσημων πρακτικών των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη μέριμνα για την εκτύπωση των κατά νόμο προβλεπόμενων σχετικών εντύπων.

Άρθρο 17Αυτοτελή ΤμήματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στον Υπουργό Εσωτερικών υπάγονται τα κάτωθι Αυτοτελή Τμήματα: α. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα: αα. Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου και την κατάρτιση νομοσχεδίων που αναθέτει ο Υπουργός στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες. αβ. Τη μέριμνα και παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων. αγ. Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. αδ. Την επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του οικείου Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης και την πρωτοβουλία για τις απαιτούμενες κωδικοποιήσεις. αε. Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής και την υποχρεωτική συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου. αστ. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερομένων ομάδων. αζ. Την επεξεργασία των αποστελλομένων από τη Βουλή ή από άλλα συνερωτώμενα Υπουργεία ερωτήσεων−αναφορών, επίκαιρων ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφουν, επερωτήσεων κ.λπ. που απευθύνονται στον Υπουργό από τους Βουλευτές, τη μέριμνα για την έγγραφη απάντηση αυτών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και την υποβολή του σχετικού σχεδίου στον Υπουργό. β. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα: βα. Την οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων, συνόδων, επιτροπών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. ββ. Την παρακολούθηση των εργασιών των υπουργικών διασκέψεων, της διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, που επεξεργάζονται αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την εξασφάλιση συμμετοχής σε αυτές εκπροσώπων του Υπουργείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. βγ. Την παροχή οδηγιών για την επίσημη ελληνική θέση και τις θέσεις του Υπουργείου προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες σε συζητούμενα θέματα. βδ. Την παρακολούθηση κατάρτισης και υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διεθνή Ταμεία και Χρηματοδοτικά Όργανα, που εισηγούνται οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών ή άλλοι φορείς εποπτευόμενοι από αυτό. βε. Τη συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου στην επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και μελετών διεθνών οργανισμών και διασκέψεων, σε αντικείμενα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την εξασφάλιση της συνεργασίας με τις αρμόδιες σε αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και των Μονίμων Ελληνικών Αντιπροσωπειών. βστ. Την οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Μεταφράσεων ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα για τις ανάγκες του Υπουργείου γ. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια για τα ακόλουθα θέματα: γα. Την παροχή ελεγκτικών−συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως: γαα. τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, γαβ. τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου, τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, γαγ. την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή την αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), γαδ. την αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, γαε. τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης και διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, γαστ. τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/μηχανισμοί ελέγχου, γαζ. τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας κι της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών. γβ. Την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης ελέγχου του Υπουργείου. γγ. Τη διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου. γδ. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. γε. Την έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. γστ. Την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. γζ. Τη διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άρθρο 18Διάρθρωση − Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και για θέματα που άπτονται της εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τη Διεύθυνση Ιθαγένειας. β. Τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής. γ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης,

Άρθρο 19Διεύθυνση ΙθαγένειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας, β. Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών, γ. Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για: αα. Τα ζητήματα που άπτονται της αποβολής, απώλειας, αποποίησης, ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας. αβ. Την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες πολίτες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 όπως κάθε φορά ισχύει. αγ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. αδ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. αε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. αστ. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας. β. Το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για: βα. Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διαπιστωθεί η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή στην Επιτροπή αυτή, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων. ββ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας των ομογενών με πολιτογράφηση. βγ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. βδ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. y. To Τμήμα Πολιτογραφήσεις Αλλογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για: γα. Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση αλλοδαπών, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων. γβ. Τη συγκέντρωση στοιχείων και την εισήγηση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας επί των αντιρρήσεων αλλοδαπών που υποβάλλονται ενώπιον του Υπουργού, καθώς και των υποθέσεων που παραπέμπονται από αυτόν στο Συμβούλιο. γγ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. γδ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. γζ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. γη. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτογράφησης.

Άρθρο 20Διεύθυνση Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τη νόμιμη είσοδο, διαμονή και ομαλή ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και το συντονισμό και την εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής, β. Τμήμα Αδειών Διαμονής, γ. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, 3 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για: αα. Την εισήγηση και διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και την εκπροσώπηση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών, κατά την επεξεργασία οδηγιών, κανονισμών και άλλων κειμένων νομικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα, αναφορικά με τα θέματα νόμιμης εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων αυτής για την ολοκληρωμένη διαχείριση της μετανάστευσης. αβ. Τη συμμετοχή, μέσω της υποβολής εισηγήσεων και προτάσεων, στο σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής, για τα θέματα που σχετίζονται με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τη διαδικασία νόμιμης εισόδου και διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. αγ. Την προετοιμασία, εισήγηση και συμμετοχή στην επεξεργασία διμερών ή πολυμερών συμβάσεων και συμφωνιών. αδ. Την προετοιμασία, το σχεδιασμό, τη συμμετοχή και τη συμβολή στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων διεθνών ή/και περιφερειακών οργανισμών, σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου και την προώθηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. αε. Την προετοιμασία, την εισήγηση και τη συμμετοχή στην κατάρτιση και προετοιμασία νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που αναφέρονται στην είσοδο και διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. αστ. Την προετοιμασία για την εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή των θεμάτων που αφορούν στην ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι, κατά το στάδιο της ανανέωσης της άδειας διαμονής τους έχουν αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου. αζ. Τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των αδειών διαμονής, των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής και των σχετικών βεβαιώσεων. αη. Το συντονισμό και την καθοδήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. αθ. Τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, όταν η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. αι. Το χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και την εκπροσώπηση της Διοίκησης κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών που γεννώνται κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, όταν προσβάλλονται πράξεις του Υπουργού Εσωτερικών. β. Το Τμήμα Αδειών Διαμονής είναι αρμόδιο για: βα. Την εξέταση των αιτήσεων για την χορήγηση ή ανανέωση αδειών αρμοδιότητας του Υπουργείου και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. ββ. Την εξέταση σχετικών αιτήσεων θεραπείας και αιτήσεων παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. βγ. Τη διοικητική υποστήριξη των επιτροπών που λειτουργούν στο Υπουργείο για την εφαρμογή του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως ισχύει κάθε φορά. βδ. Τη μέριμνα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές για την τήρηση Μητρώου των εταιρειών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως κάθε φορά ισχύει. βε. Την επιβολή προστίμων όταν διαπιστώνονται παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας. γ. Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης είναι αρμόδιο για: γα. Την υποβολή εισηγήσεων, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με φορείς, Υπουργεία και την κοινωνία των πολιτών, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων. γβ. Την υποβολή προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και την πραγματοποίηση διαλόγου με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους συλλόγους μεταναστών. γγ. Την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. γδ. Το συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ένταξης των μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. γε. Την καταγραφή και πιστοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και την καταγραφή των υφισταμένων μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων πολιτών λοιπών ευπαθών ομάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. γστ. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συνεργασία με φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων στα προγράμματα αυτά. γζ. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ένταξης μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων καθώς και τη διαμόρφωση σχετικών θέσεων και την παροχή οδηγιών προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες στην αλλοδαπή επί των θεμάτων αυτών. γη. Τη συνεργασία με άλλα κράτη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στον τομέα της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής καθώς και για ανταλλαγή καλών πρακτικών. γθ. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δημόσιων φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα ένταξης και τη διαπολιτισμική εκπαίδευσή τους στον τομέα αυτό. γι. Την οργάνωση και την εποπτεία ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας, καθώς και άλλων δράσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα, με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. για. Το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο δομών και υπηρεσιών ένταξης μεταναστών και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Άρθρο 21Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για: α. Την παραλαβή αιτήσεων, αναφορών, καταγγελιών. β. Την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των Διευθύνσεων. γ. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των διοικητικών αρχών και υπαλλήλων, την τήρηση του δείγματος της υπογραφής τους, καθώς και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. δ. Την παροχή πληροφοριών σχετικά με υποθέσεις αρμοδιότητας των υπαγομένων στη Γενική Διεύθυνση οργανικών μονάδων. δε. Την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την αντιμετώπιση του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως υπηρεσίας μιας στάσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Άρθρο 22Αποστολή

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ακολουθώντας τη διεθνή εμπειρία και έχοντας ως σκοπό την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα, αφενός αναπτύσσει αυτόνομες πολιτικές ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής, αφετέρου παρεμβαίνει οριζόντια σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής (αναπτύσσοντας θεσμικές συνεργασίες), ώστε να αντιμετωπιστούν οι έμφυλες διακρίσεις σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής.

Άρθρο 23Διάρθρωση

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αποτελείται από τις κάτωθι Διευθύνσεις: α) τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, β) τη Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς

Άρθρο 24Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των ΦύλωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων σχεδιάζει, υλοποιεί, παρακολουθεί και τεκμηριώνει την εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την προώθηση πολιτικών ισότητας. Επίσης, την ανάπτυξη κι εφαρμογή εργαλείων με τα οποία θα αξιολογείται η επίδραση των διάφορων δράσεων και πολιτικών στην ισότητα των φύλων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων πολιτικών ισότητας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τη συνεργασία με φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για θέματα αρμοδιότητας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης, β. Τμήμα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, y. Τμήμα Νομικής και Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για: αα. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων που σχετίζονται με την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές και την παρακολούθηση της πορείας και των δεικτών φύλου κατά τομέα πολιτικής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. αβ. Την εισήγηση και διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων πολιτικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής πολιτισμικής και πολιτικής ζωής, όπως απασχόληση, έμφυλη βία, κοινωνική ασφάλιση, έμφυλα στερεότυπα κ.ά., με βάση την τεκμηρίωση που έχει προηγηθεί. αγ. Τον προσδιορισμό των γενικών και ειδικών στόχων για την ισότητα των φύλων και τον προγραμματισμό των έργων ανά πεδίο πολιτικής (όπως απασχόληση, καταπολέμηση της έμφυλης βίας, εκπαίδευση, καταπολέμηση έμφυλων στερεοτύπων). αδ. Την παραγωγή των εθνικών Δεικτών Ισότητας Φύλου και των Ευρωπαϊκών Δεικτών παρακολούθησης των εθνικών πολιτικών για την ισότητα των φύλων. αε. Την εκπόνηση μελετών και ερευνών σε θέματα ισότητας. αστ. Τη συνεργασία με φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για θέματα αρμοδιότητάς του. β. Το Τμήμα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών ισότητας των Φύλων είναι αρμόδιο για: βα. Την ενσωμάτωση μέτρων ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα σε τομείς όπως ο πολιτικός, ο οικονομικός, ο πολιτιστικός, ο κοινωνικός, για την πρόληψη, την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και την πραγματοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και άλλους φορείς. ββ. Τη διαμόρφωση γενικών και ειδικών προγραμμάτων και δράσεων για την ισότητα των φύλων, ανά πεδίο πολιτικής (όπως απασχόληση, καταπολέμηση της έμφυλης βίας, εκπαίδευση, καταπολέμηση έμφυλων στερεοτύπων). βγ. Την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων και μη προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση των θεμάτων Ισότητας των Φύλων. βδ. Τη συνεργασία με φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για θέματα αρμοδιότητάς του. γ. Το Τμήμα Νομικής και Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων είναι αρμόδιο για: γα. Τη μελέτη θεμάτων που έχουν στόχο την προώθηση νομοθετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής, σε συνεργασία με του αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τις καθ’ ύλης οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. γβ. Τη μελέτη της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. γγ. Τη νομική υποστήριξη των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας σε θέματα ισότητας των φύλων. γδ. Την παροχή νομικών συμβουλών σε ερωτήματα Υπηρεσιών και πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ι.Φ. γε. Τη νομική και διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και των δομών/μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και έχουν παραδοθεί στη Γ.Γ.Ι.Φ. γστ. Την παρακολούθηση και στήριξη της διαδικασίας πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Γ.Γ.Ι.Φ., σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής. γζ. Τη συνεργασία με φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για θέματα αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 25Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και ΦορείςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό του γενικού πλαισίου συνεργασίας, δικτύωσης και παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για θέματα ισότητας των φύλων, όπως επίσης και με τη θεσμική συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. σε διεθνείς και εθνικούς μηχανισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, β. Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας, γ. Τμήμα Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Βιβλιοθήκης Ιστορικού Αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για: αα. Την εισήγηση μέτρων και πολιτικών για την αποτελεσματικότερη παροχή προστασίας στους πολίτες − χρήστες των συμβουλευτικών υπηρεσιών. αβ. Την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, οι οποίες αφορούν κυρίως σε θέματα ψυχο−κοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας, αλλά και παροχή νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα ισότητας, απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, εξειδικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ) κ.λπ. αγ. Το συντονισμό και εποπτεία των συμβουλευτικών δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. (14 Συμβουλευτικά Κέντρα και 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS). αδ. Την οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας, αλλά και επιμόρφωσης και εποπτείας των συμβούλων των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.Φ. και της «Γραμμής SOS». αε. Το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας (π.χ. με Αστυνομία, Ξενώνες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Νοσοκομεία, αλλά και υπερεθνικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς). αστ. Την καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών των συμβουλευτικών υπηρεσιών. β. Το Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας είναι αρμόδιο για: βα. Την προώθηση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Διεθνείς Οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της ισότητας των φύλων, με την αρωγή των τμημάτων της Γ.Γ.Ι.Φ., ανάλογα με τη θεματολογία και το πεδίο πολιτικής. ββ. Την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων συνεργασίας στον τομέα της ισότητας των φύλων. βγ. Την παρακολούθηση των αντίστοιχων πολιτικών ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. βδ. Το συντονισμό του έργου διαφόρων Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. βε. Τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. γ. Το Τμήμα Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Βιβλιοθήκης − Ιστορικού Αρχείου είναι αρμόδιο για: γα. Τη συνεργασία με φορείς και όργανα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τη βελτίωση των στόχων της Γ.Γ.Ι.Φ. γβ. Τη συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και Γυναικείες Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων. γγ. Την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και με άλλους φορείς. γδ. Τις επαφές και τη συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) σχετικά με την πληροφόρηση για τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. γε. Τη μέριμνα για τη διάχυση ενημερωτικού υλικού, σε κάθε περίπτωση εκδηλώσεων και συναντήσεων αναφορικά με θέματα ισότητας, καθώς και την παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικής πληροφόρησης για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. γστ. Τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου και του Ιστορικού Αρχείου, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά α) την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Γ.Γ.Ι.Φ και των εποπτευόμενων οργάνων της, β) την εξυπηρέτηση και παροχή πληροφόρησης στο κοινό (αναγνώστες και απομακρυσμένους χρήστες διαδικτύου), καθώς και σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό, κ.λπ., γ) το δανεισμό και διαδανεισμό δ) τη βιβλιοθηκονομική και αρχειονομική τεκμηρίωση του υλικού, ε) την ανάπτυξη συνεργασιών και ηλεκτρονικής διασύνδεσης με άλλους φορείς, όπως Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με σκοπό τη διαρκή τροφοδότηση και εμπλουτισμό του Θεματικού Αποθετηρίου, του Ιστορικού Αρχείου, των ειδικών Βάσεων Δεδομένων, κ.λπ., στ) τον εμπλουτισμό του ιστότοπου της ΒΘΙΦ, καθώς και την ψηφιοποίηση και επιγραμμική (on−line) διάθεση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών τεκμηρίων, ζ) τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (παρουσιάσεων βιβλίων, εκθέσεων, κ.λπ.). γζ. Τη συνεργασία με φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για θέματα αρμοδιότητάς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Άρθρο 26Αποστολή

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων διέπεται από το π.δ.4/2014 (Α΄ 9), με το οποίο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και αρμοδιοτήτων της και μεριμνά ιδίως για την προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και την προώθηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τη δράση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, στον τομέα της διαχείρισης των πάσης φύσεως αποβλήτων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Θέσεις, Κατηγορίες και Κλάδοι Προσωπικού
Άρθρο 27Συνολικός αριθμός θέσεων

Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων, καθώς και των λοιπών θέσεων εργασίας που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα, ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα (710).

Άρθρο 28Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο.

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως: Α.α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός−Οικονομικός περιλαμβάνει διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) θέσεις, β. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις. γ. Ο κλάδος ΠΕ Μεταφραστών−Διερμηνέων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις, δ. Ο κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις, ε. Ο κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών περιλαμβάνει τρείς (3) θέσεις, στ. Ο κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις. ζ. Ο κλάδος ΠΕ Αγρονόμων−Τοπογράφων Μηχανικών περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις, η. Ο κλάδος ΠΕ Χημικών Μηχανικών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις, θ. Ο κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος περιλαμβάνει μία (1) θέση. ι. Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) θέσεις, ια. Ο κλάδος ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας περιλαμβάνει είκοσι επτά (27) θέσεις, ιβ. Ο κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις, ιγ. Ο κλάδος ΠΕ Συμβουλευτικής περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις, ιδ. Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων περιλαμβάνει μία (1) θέση. ιε. Ο κλάδος ΠΕ Γεωλόγων περιλαμβάνει μία (1) θέση. ιστ. Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει μία (1) θέση. Β.α. Ο κλάδος TE Διοικητικός−Λογιστικός περιλαμβάνει δέκα οκτώ (18) θέσεις. β. Ο κλάδος TE Μηχανικών περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις. γ. Ο κλάδος TE Πληροφορικής περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις. Γ.α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός−Λογιστικός περιλαμβάνει ενενήντα τρεις (93) θέσεις. β. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις. γ. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικός περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις. δ. Ο κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) περιλαμβάνει τριάντα (30) θέσεις, ε. Ο κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών περιλαμβάνει μία (1) θέση. Δ.α. Ο κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις. β. Ο κλάδος ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις. γ. Ο κλάδος ΥΕ Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις. δ. Ο κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.

Άρθρο 29Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

10 αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου έχει ως ακολούθως: Α.α. Η ειδικότητα ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις, β. Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) θέσεις, γ. Η ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών περιλαμβάνει μία (1) θέση. δ. Η ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων περιλαμβάνει μία (1) θέση. ε. Η ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει (1) θέση. στ. Η ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει μία (1) θέση. Β. Η ειδικότητα TE Διοικητικού περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις. Γ.α. Η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού περιλαμβάνει εβδομήντα εννέα (79) θέσεις, β. Η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις, γ. Η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις, δ. Η ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις, ε. Η ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις, στ. Η ειδικότητα ΔΕ Κλητήρων περιλαμβάνει μία (1) θέση. Δ.α. Η ειδικότητα ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει μία (1) θέση. β. Η ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις, γ. Η ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις, δ. Η ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις, ε. Η ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνει μία (1) θέση. 2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Ψυχολόγων, TE Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΔΕ Κλητήρων, του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 30Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής

Στο Υπουργείο υφίσταται μία (1) θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον τομέα της ισότητας των φύλων για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

Άρθρο 31Προσωπικό με θητεία

Στο Υπουργείο υφίσταται μία (1) θέση ελεγκτή ιατρού με θητεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Προσόντα Διορισμού
Άρθρο 32Προσόντα διορισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για τον καθορισμό προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τον κλάδο ΠΕ Ειδικών Σε Θέματα Ισότητας, ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε γνωστικό αντικείμενο Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών (ειδίκευση σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου) σπουδών ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή τριετής εμπειρία σε θέματα ισότητας, καθώς και η άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τον κλάδο ΠΕ Συμβουλευτικής, ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής μίας από τις ειδικότητες ή κατευθύνσεις Νομικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας. Επίσης, απαιτείται τουλάχιστον διετής εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων των Συμβουλευτικών Κέντρων και η πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τον κλάδο ΠΕ Κοινωνιολογίας, ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής μίας από τις ειδικότητες Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Επίσης, απαιτείται και η πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρωσικής).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων, ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, Επίσης, απαιτείται και η πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων
Άρθρο 33Προϊστάμενοι Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων.

Άρθρο 34Προϊστάμενοι ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με εξαίρεση την Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία προΐστανται και υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφοι Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων ή TE Πληροφορικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στη Διεύθυνση Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων ή ΠΕ Συμβουλευτικής ή ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΠΕ Πληροφορικής ή του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων.

Άρθρο 35Προϊστάμενοι ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Τμήμα ΠΣΕΑ που υπάγεται απευθείας στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή TE όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με εξαίρεση το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία προΐστανται και υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων ή του κλάδου TE Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο Τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Επιθεώρησης και Ποιότητας που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας TE ή ΔΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή TE Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στα Τμήματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Ειδικού Ληξιαρχείου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ ή TE.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. Στο Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή του κλάδου TE Διοικητικού − Λογιστικού ή TE Πληροφορικής ή ειδικότητας TE Διοικητικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων. Ειδικότερα, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, που υπάγεται απευθείας στην ως άνω Γενική Διεύθυνση, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου TE Διοικητικού−Λογιστικού ή του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού ή ειδικότητας TE Διοικητικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων ή ΠΕ Συμβουλευτικής ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης
Άρθρο 36Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: (α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. (β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. (γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. (δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. (ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. (στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. (ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων. (η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθηση της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. (θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 37Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: (α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. (β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. (γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. (δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης. (ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. (στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων. (ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. (η) Η αξιολόγηση του προσκοπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. (ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 38Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: (α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. (β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. (γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. (δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. (ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης. (στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. (ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. (η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. (θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΜεταβατικές/Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 39Μετατροπή Θέσεων−Ενοποίηση κλάδων Από τις υφιστάμενες, μέχρι την ισχύ και δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ενενήντα δύο (92) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις (92) του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δέκα (10) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών μετατρέπονται σε οργανικές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μετατρέπεται σε οργανική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετατρέπονται σε οργανικές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων−Τοπογράφων Μηχανικών μετατρέπονται σε οργανικές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών μετατρέπεται σε οργανική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τέσσερις (4) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής μετατρέπονται σε οργανικές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ένδεκα (11) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας μετατρέπονται σε οργανικές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων μετατρέπονται σε οργανικές. Επίσης μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών μετατρέπεται σε οργανική του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων−Στενογράφων μετατρέπεται σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων μετατρέπεται σε οργανική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι παρακάτω προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: α) δέκα οκτώ θέσεις (18) ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού μετατρέπονται σε οργανικές ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού β) τέσσερις θέσεις (4) ειδικότητας ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού γ) μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δ) μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων ε) μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής στ) μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων ζ) τρεις (3) θέσεις ειδικότητας TE Διοικητικού η) εβδομήντα εννέα (79) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού θ) πέντε (5) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού ι) μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων μετατρέπεται σε οργανική ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ια) τρεις (3) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ιβ) έξι (6) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού ιγ) τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ιδ) μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Κλητήρων ιε) μία (1) θέση ειδικότητας ΥΕ Εργατών ιστ) δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ιζ) δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Εκατόν εξήντα τέσσερις (164) θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού μετατρέπονται σε αντίστοιχες θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού.

Άρθρο 40

Για την κατάταξη του προσωπικού σε οργανικές θέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 41

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα π.δ. 49/1988, 243/2005 (Α΄293) και 5/2008, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 42Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ