172 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 105/2014

Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άρθρο 20 - Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης −Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 παρ. 3 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74) και το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4275/2014 (Α΄149). β. Των άρθρων 1 έως 5 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/2007)−Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149). γ. Του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254). δ. Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34). ε. Του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210). στ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107). ζ. Του άρθρου 1 του ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 98) και ειδικότερα του άρθρου 8 του Κεφ. Α΄ της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. η. Της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138). θ. Της περίπτωσης α της παραγράφου 12 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66). ι. Του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης αα της παραγράφου γ του άρθρου 2 του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170). ια. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών.... » (Α΄ 147). ιβ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ιγ. Του π.δ. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α΄ 15). ιδ. Του π.δ. 4/2014 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (Α΄ 9).
2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
3. Την αριθ. Υ301/25.6.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
4. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
5. Το με αριθ. 3/17.6.2014 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Αργυρίου Ντινόπουλου.
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την από 1ης Μαρτίου 2013 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις από 23/7/2013 και 26/11/2013 όμοιες.
8. Την υπ’ αριθμ. Δ154/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής, β. Τμήμα Αδειών Διαμονής, γ. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, 3 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για: αα. Την εισήγηση και διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και την εκπροσώπηση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών, κατά την επεξεργασία οδηγιών, κανονισμών και άλλων κειμένων νομικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα, αναφορικά με τα θέματα νόμιμης εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων αυτής για την ολοκληρωμένη διαχείριση της μετανάστευσης. αβ. Τη συμμετοχή, μέσω της υποβολής εισηγήσεων και προτάσεων, στο σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής, για τα θέματα που σχετίζονται με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τη διαδικασία νόμιμης εισόδου και διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. αγ. Την προετοιμασία, εισήγηση και συμμετοχή στην επεξεργασία διμερών ή πολυμερών συμβάσεων και συμφωνιών. αδ. Την προετοιμασία, το σχεδιασμό, τη συμμετοχή και τη συμβολή στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων διεθνών ή/και περιφερειακών οργανισμών, σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου και την προώθηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. αε. Την προετοιμασία, την εισήγηση και τη συμμετοχή στην κατάρτιση και προετοιμασία νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που αναφέρονται στην είσοδο και διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. αστ. Την προετοιμασία για την εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή των θεμάτων που αφορούν στην ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι, κατά το στάδιο της ανανέωσης της άδειας διαμονής τους έχουν αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου. αζ. Τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των αδειών διαμονής, των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής και των σχετικών βεβαιώσεων. αη. Το συντονισμό και την καθοδήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. αθ. Τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, όταν η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. αι. Το χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και την εκπροσώπηση της Διοίκησης κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών που γεννώνται κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, όταν προσβάλλονται πράξεις του Υπουργού Εσωτερικών. β. Το Τμήμα Αδειών Διαμονής είναι αρμόδιο για: βα. Την εξέταση των αιτήσεων για την χορήγηση ή ανανέωση αδειών αρμοδιότητας του Υπουργείου και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. ββ. Την εξέταση σχετικών αιτήσεων θεραπείας και αιτήσεων παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. βγ. Τη διοικητική υποστήριξη των επιτροπών που λειτουργούν στο Υπουργείο για την εφαρμογή του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως ισχύει κάθε φορά. βδ. Τη μέριμνα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές για την τήρηση Μητρώου των εταιρειών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως κάθε φορά ισχύει. βε. Την επιβολή προστίμων όταν διαπιστώνονται παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας. γ. Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης είναι αρμόδιο για: γα. Την υποβολή εισηγήσεων, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με φορείς, Υπουργεία και την κοινωνία των πολιτών, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων. γβ. Την υποβολή προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και την πραγματοποίηση διαλόγου με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους συλλόγους μεταναστών. γγ. Την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. γδ. Το συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ένταξης των μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. γε. Την καταγραφή και πιστοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και την καταγραφή των υφισταμένων μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων πολιτών λοιπών ευπαθών ομάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. γστ. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συνεργασία με φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων στα προγράμματα αυτά. γζ. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ένταξης μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων καθώς και τη διαμόρφωση σχετικών θέσεων και την παροχή οδηγιών προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες στην αλλοδαπή επί των θεμάτων αυτών. γη. Τη συνεργασία με άλλα κράτη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στον τομέα της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής καθώς και για ανταλλαγή καλών πρακτικών. γθ. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δημόσιων φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα ένταξης και τη διαπολιτισμική εκπαίδευσή τους στον τομέα αυτό. γι. Την οργάνωση και την εποπτεία ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας, καθώς και άλλων δράσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα, με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. για. Το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο δομών και υπηρεσιών ένταξης μεταναστών και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ