172 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 105/2014

Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Διάρθρωση και αρμοδιότητες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 11 - Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης −Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 παρ. 3 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74) και το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4275/2014 (Α΄149). β. Των άρθρων 1 έως 5 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/2007)−Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149). γ. Του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254). δ. Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34). ε. Του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210). στ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107). ζ. Του άρθρου 1 του ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 98) και ειδικότερα του άρθρου 8 του Κεφ. Α΄ της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. η. Της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138). θ. Της περίπτωσης α της παραγράφου 12 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66). ι. Του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης αα της παραγράφου γ του άρθρου 2 του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170). ια. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών.... » (Α΄ 147). ιβ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ιγ. Του π.δ. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α΄ 15). ιδ. Του π.δ. 4/2014 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (Α΄ 9).
2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
3. Την αριθ. Υ301/25.6.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
4. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
5. Το με αριθ. 3/17.6.2014 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Αργυρίου Ντινόπουλου.
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την από 1ης Μαρτίου 2013 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις από 23/7/2013 και 26/11/2013 όμοιες.
8. Την υπ’ αριθμ. Δ154/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον οργανωτικό σχεδιασμό του Υπουργείου, τη μέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων αυτού βάσει ενιαίων και θεσμικά κατοχυρωμένων προτύπων, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης αυτών, την ορθολογική στελέχωση των οργανικών μονάδων και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, την επίλυση θεμάτων εθιμοτυπίας και καθορισμού των κανόνων που διέπουν το προβάδισμα των οργάνων του κράτους, τον καθορισμό εορτών και αργιών και τα θέματα της σημαίας. 2.Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β. Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας γ. Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιότητας, δ, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, 3 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που άπτεται του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και ειδικότερα για: αα. Το διορισμό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού. αβ. Τα ζητήματα που αφορούν το έκτακτο προσωπικό του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. αγ. Το διορισμό και τη λύση της σχέσης, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού ειδικών θέσεων και των μετακλητών υπαλλήλων. αδ. Τον καθορισμό των αποδοχών, καθώς και την κατάρτιση ειδικών συλλογικών συμβάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. αε. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε θέσεις τακτικού προσωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες. αστ. Την τήρηση του προσωπικού Μητρώου όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου και την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους. αζ. Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων. αη. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης. αθ. Τη μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους του Υπουργείου. αι. Τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου. αια. Τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν εντός του Υπουργείου, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων του Υπουργείου για συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων. αιβ. Τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους και τη μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων ή την ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα. αιγ. Την τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό του Υπουργείου, οι οποίες ενημερώνονται αυθημερόν για κάθε μεταβολή. β. Το Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας είναι αρμόδιο για: βα. Τον οργανωτικό σχεδιασμό του Υπουργείου, καθώς και τη μέριμνα για την τροποποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Οργανισμού του Υπουργείου. ββ. Την ανάλυση και τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την απλούστευση αυτών, την κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών τύπων και διατυπώσεων, την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών και την αξιοποίηση των τεχνολογιών οργάνωσης, πληροφορικής και επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. βγ. Την εθιμοτυπία και το προβάδισμα. βδ. Τα ζητήματα εθνικής αντίστασης. βε. Την εισήγηση και την κατάρτιση σχεδίων πράξεων για την αναγνώριση «μαρτυρικών» πόλεων και χωριών και τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997. βστ. Την εισήγηση και προετοιμασία σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για την καθιέρωση εορτών και αργιών. βζ. Τα ζητήματα που άπτονται της σημαίας και του σημαιοστολισμού. βη. Τη σύνταξη των σχεδίων αποφάσεων για κηδείες με δημόσια δαπάνη σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. βθ. Την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης. γ. Το Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιότητας είναι αρμόδιο για: γα. Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων και διοικητικών ερευνών σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου. γβ. Το σχεδιασμό συστημάτων και την εφαρμογή μεθόδων παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας αυτών, καθώς και τον εντοπισμό περιοχών γραφειοκρατικών παθολογιών και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων της οργανωμένης δράσης γγ. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση εντύπου περιγραφής καθηκόντων και εργασιακού αντικειμένου ανά θέση εργασίας. γδ. Την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. γε. Την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας και ιδίως του κοινού πλαισίου αξιολόγησης. γστ. Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει συγχρόνων προτύπων ISO. δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι αρμόδιο για δα. Τη διακίνηση της αδιαβάθμητης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθμισης, δβ. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και τη χρήση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δγ. Την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) δδ. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Γενικού Αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας και την υποβολή προτάσεων για την εκκαθάριση του κρινόμενου ως άχρηστου υλικού. δε. Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. δστ. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τον διοικητικών αρχών και υπαλλήλων, καθώς και των πολιτών.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ