172 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 105/2014

Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων
Άρθρο 35 - Προϊστάμενοι Τμημάτων
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης −Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 παρ. 3 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74) και το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4275/2014 (Α΄149). β. Των άρθρων 1 έως 5 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/2007)−Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149). γ. Του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254). δ. Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34). ε. Του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210). στ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107). ζ. Του άρθρου 1 του ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 98) και ειδικότερα του άρθρου 8 του Κεφ. Α΄ της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. η. Της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138). θ. Της περίπτωσης α της παραγράφου 12 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66). ι. Του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης αα της παραγράφου γ του άρθρου 2 του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170). ια. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών.... » (Α΄ 147). ιβ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ιγ. Του π.δ. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α΄ 15). ιδ. Του π.δ. 4/2014 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (Α΄ 9).
2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
3. Την αριθ. Υ301/25.6.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
4. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
5. Το με αριθ. 3/17.6.2014 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Αργυρίου Ντινόπουλου.
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την από 1ης Μαρτίου 2013 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις από 23/7/2013 και 26/11/2013 όμοιες.
8. Την υπ’ αριθμ. Δ154/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών ως ακολούθως:

Άρθρο 35Προϊστάμενοι ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Τμήμα ΠΣΕΑ που υπάγεται απευθείας στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή TE όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με εξαίρεση το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία προΐστανται και υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων ή του κλάδου TE Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο Τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Επιθεώρησης και Ποιότητας που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας TE ή ΔΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή TE Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στα Τμήματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Ειδικού Ληξιαρχείου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ ή TE.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. Στο Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή του κλάδου TE Διοικητικού − Λογιστικού ή TE Πληροφορικής ή ειδικότητας TE Διοικητικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων. Ειδικότερα, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, που υπάγεται απευθείας στην ως άνω Γενική Διεύθυνση, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου TE Διοικητικού−Λογιστικού ή του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού ή ειδικότητας TE Διοικητικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων ή ΠΕ Συμβουλευτικής ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ