160 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 132/2017

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

30 Οκτωβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
30 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74), 7 του ν. 4275/2014 (Α’ 149), 30 του ν.4305/2014 (Α’ 237), άρθρο πέμπτο του ν.4464/2017 (Α΄16),
β) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226), όπως ισχυει,
γ) της παρ. 6 του άρθρου 24 «Προϊστάμενοι οικονομι- κών υπηρεσιών Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έκτο του ν.4464/2017 (Α΄46) και του άρθρου 69Γ «Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους Προ- ϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών» και του άρθρου 69Δ «Μετονομασία των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου» του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί- ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(Α΄143),
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω- τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 210) και του π.δ. 73/ 2015 «Διορισμός Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ- γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ- βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή- θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ- γού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την από 17/5/2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρ- ρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Την υπ΄ αριθμ. 22506/8.5.2017 Εισήγηση και την υπ΄ αριθμ. 40085/27-9-2017 συμπληρωματική Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσι- ών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την προκαλούμενη δαπάνη για τις διατάξεις του παρόντος.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο- λογισμού μέγιστου ύψους 300.000 €. Η προκαλούμενη δαπάνη αφορά στην κατηγορία 200 και στους ΚΑΕ 211, 213, 215, 221, 291, 292, 293, 294 των Ειδικών Φορέων 31-110 και 31-120.
6. Την υπ’ αριθμ. 168/2017 γνωμοδότηση του Συμ- βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απο- φασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 1 Αποστολή Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της ποι- ότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεο- δομικό σχεδιασμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανά- πτυξης. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουρ- γείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί:
α) Τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του υδάτινου περιβάλλοντος,
β) αα) την εκπόνηση και παρακολούθηση υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα ββ) την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την εξασφάλιση της επάρκειας των ενεργειακών αναγκών της χώρας γγ) την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναν- θράκων, δδ) την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και την προώθηση πολιτικών για την απανθρακοποίηση,
γ) την ορθολογική, βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πρώτων υλών,
δ) τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής,
ε) τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου,
στ) τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Άρθρο 2
Διάρθρωση ΥΠΕΝ
1. Το ΥΠΕΝ διαρθρώνεται ως εξής:
α) Πολιτικά Γραφεία ΥΠΕΝ (Υπουργού - Αναπληρωτή Υπουργού).
β) Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ.
γ) Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος.
δ) Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
ε) Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.
στ) Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
ζ) Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελε- γκτών ΥΠΕΝ.
η) Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριο- τήτων.
θ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
ι) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
ια) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλ- λευσης Υδρογονανθράκων.
2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λει- τουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβου- λίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών.
β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβου- λίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. γ)Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. δ)Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.
ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών.
στ) Γραφείο Τύπου. Άρθρο 3 Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή/ών Υπουργού/ών Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ- γό και τους Αναπληρωτές Υπουργούς στο έργο τους, ανήκει μεταξύ άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοι- νωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουρ- γούς καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέ- πονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Άρθρο 5 Στον Υπουργό υπάγονται:
1. Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηρι- οτήτων.
2. Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Άρθρο 6 Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων είναι ιδίως:
α) η προώθηση διμερών και πολυμερών σχέσεων,
β) η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών ορ- γανισμών,
γ) η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις σε θέματα αρ- μοδιότητας του Υπουργείου.
2. Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριο- τήτων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περι- βάλλοντος,
β) Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέρ- γειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.
3. α) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων πε- ριβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, υδάτων, προστασίας δασών, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός της διαμόρφωσης των εθνι- κών θέσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
ββ) η παρακολούθηση των πολιτικών σε θέματα πε- ριβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, υδάτων, προστασίας δασών, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα εκπλήρωσης όλων των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας συμπεριλαμβα- νομένης της σύνταξης σχεδίων νόμων για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
γγ) η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συν- δρομών σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπλήρωσης των διεθνών υπο- χρεώσεων της χώρας και η διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτών στη Διεύθυνση Οικονομικής Δι- αχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,
δδ) η παρακολούθηση καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για ελλιπή εναρμόνιση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.
β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ανήκουν οι ακό- λουθες αρμοδιότητες:
αα) Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
ββ) η παρακολούθηση των πολιτικών σε θέματα ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών σε διεθνείς ορ- γανισμούς και η μέριμνα εκπλήρωσης όλων των σχετι- κών υποχρεώσεων της χώρας συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίων νόμων για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με τις αρ- μόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
γγ) η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συν- δρομών σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπλήρωσης των διεθνών υπο- χρεώσεων της χώρας και η διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτών στη Διεύθυνση Οικονομικής Δι- αχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,
δδ) η παρακολούθηση καταγγελιών της Ε.Ε. για ελλιπή εναρμόνιση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Άρθρο 7 Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αρμοδιότητες Στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ανήκουν οι αρμοδιότητες του συντονισμού, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απα- ντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στη Βουλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕ- ΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ. Άρθρο 8 Στη Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ υπάγονται:
1. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νο- μοθετικού Έργου.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.
4. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Άρθρο 9 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοι- κητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου είναι ιδίως:
α) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία,
β) η ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελε- σματικότητας των υπηρεσιών και των υπαλλήλων,
γ) η τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νο- μοθετικού Έργου απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
β) Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας.
γ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
Άρθρο 10
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι ιδίως:
α) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία,
β) η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
β) Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. γ)Τμήμα Μητρώου και Υποστήριξης.
3. α) Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών γραφείων του Υπουργείου καθώς και των Γραφείων Γενικών και Ειδι- κών Γραμματέων του Υπουργείου,
ββ) η τήρηση αρχείου και ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου,
γγ) ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κα- τάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου,
δδ) η αναγνώριση προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου,
εε) οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και το- ποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου.
β) Στο Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικό- τητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορ- θολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,
ββ) η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βά- σης δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβο- λές του προσωπικού του Υπουργείου και ο προγραμμα- τισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό σε συνερ- γασία με το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
γγ) ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του υπηρετούντος προσωπικού των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο,
δδ) o ορισμός των οργάνων διοίκησης των Ανεξάρ- τητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων και των Ανώ- νυμων Εταιρειών που εποπτεύονται από το Υπουργείο και η άσκηση διοικητικής εποπτείας των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος,
εε) η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπι- κού του Υπουργείου σε συνεργασία με φορείς πιστοποι- ημένης επιμόρφωσης και ο χειρισμός θεμάτων για την πρακτική άσκηση στο Υπουργείο σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΕΙ, στστ) ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο και αποστολή αυτών στο αρμόδιο όργανο για έλεγχο,
ζζ) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανα- σχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευ- όμενων νομικών προσώπων και ανεξαρτήτων αρχών σε θέσεις προσωπικού,
ηη) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατι- κών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,
θθ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγ- χρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου,
ιι) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότη- τας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελ- τίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, ιαια) η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των δι- οικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων προτύπων ISO, ιβιβ) ο συντονισμός των εργασιών για τη σύνταξη του Οργανισμού του Υπουργείου και η ανάληψη δράσεων που αφορούν στην τροποποίηση και προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις, ιγιγ) η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουρ- γείου και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλ- λων Υπουργείων και φορέων.
γ) Στο Τμήμα Μητρώου και Υποστήριξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η τήρηση και ενημέρωση των προσωπικών μη- τρώων των υπαλλήλων του υπουργείου,
ββ) η έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητι- κών, πράξεων και στοιχείων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος,
γγ) η ηλεκτρονική συμπλήρωση Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), ο προ- έλεγχος και η διαβίβαση στις Διευθύνσεις Συντάξεων των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του τμήματος και χει- ρισμός κάθε συναφούς θέματος,
δδ) η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή,
εε) η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και χειρισμός κάθε συναφούς θέματος σχετικά με τις παρουσίες των υπαλλήλων, στστ) η συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης και των ενστάσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου επί αυ- τών και μέριμνα για την εξέτασή τους αρμοδίως καθώς και χειρισμός κάθε συναφούς θέματος,
ζζ) ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις περι- ουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Υπουργείου και αποστολή αυτών στο αρμόδιο όργανο για έλεγχο,
ηη) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνη- σης εντός και εκτός επικράτειας της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρετούντων στα γραφεία αυτής, καθώς και των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
θθ) η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, η επικύρωση όλων των εξερχομένων εγγράφων και η παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως,
ιι) η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύ- ρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74), ιαια) ο χειρισμός των λοιπών θεμάτων που αφορούν το προσωπικό και δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες άλλου Τμήματος της Διεύθυνσης.
Άρθρο 11
1. Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας Επιχειρησιακοί Στόχοι της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας είναι:
α) Ο συντονισμός της νομοθετικής πρωτοβουλίας.
β) Η επιμέλεια και άρτια νομοθέτηση των κανονιστι- κών ρυθμίσεων.
γ) Η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουρ- γείου.
2. Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Α) Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό και Καλής Νομοθέ- τησης. Β) Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών. Α. Στο Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό και Καλής Νομο- θέτησης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσε- ων, σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, καθώς και η διενέργεια διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των ενδιαφερόμενων ομά- δων επί των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων,
ββ) η μέριμνα για τη νομοτεχνική επεξεργασία, την προώθηση και τη παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών αποφάσεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων,
γγ) η συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικό αρχείο των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών,
δδ) η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο (εναρμόνιση), σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς,
εε) η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τή- ρηση των αρχών καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, στστ) η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις,
ζζ) η μέριμνα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπη- ρεσίες, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και δια- βουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων,
ηη) η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής. Β. Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες ανήκουν:
αα) η μέριμνα για την συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας για θέμα- τα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και η ταξινόμη- ση και η προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποί- ησης (Κ.Ε.Κ.) του ν.3133/2003 (Α΄85) κωδικοποιημένων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης,
ββ) η μέριμνα για την παροχή πληροφοριών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε θέματα ερμηνεί- ας των κειμένων διατάξεων, εκτός της γνωμοδότησης σε υποβαλλόμενα ερωτήματα που ανήκει στην αρμοδιότη- τα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
γγ) η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού ΠΕΝ κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.
3200/1955
(Α΄ 97), όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γε- νικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε θέματα αρ- μοδιότητας του Υπουργείου,
δδ) η επεξεργασία των συμβάσεων κάθε είδους (εκτε- λέσεως έργων, αναθέσεων μελετών κλπ) που διαβιβά- ζονται σε αυτό,
εε) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβού- λιο του Κράτους (ΝΣΚ) για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και η συνδρομή ή /και σύνταξη ερωτη- μάτων κατόπιν αιτήματος της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, στστ) αντικρούσεις αιτήσεων ακυρώσεων και αναστο- λών που ασκούνται ενώπιον του ΣτΕ και ενώπιον των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων για θέματα αρμοδι- ότητας του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα για την προετοιμασία του οικείου διοικητικού φακέλου και η
αποστολή τους στο δικαστήριο ή στο ΝΣΚ.
Άρθρο 12
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού
Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Στο Αυτοτελές Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. ανήκουν οι αρμοδιό- τητες του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της κινητοποί- ησης και της δράσης κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέμα- τος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 13
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο- μικών Υπηρεσιών είναι ιδίως:
α) Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Υπουργεί- ου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων,
β) Η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου μέσω της διασφάλισης όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απαρ- τίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
γ) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
Άρθρο 14
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογι- σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι ιδίως:
α) η μέριμνα για την κατάρτιση, αναθεώρηση και βέλ- τιστη υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής του Υπουργείου,
β) η αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.
2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθε- σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).
β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων.
δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων. 3α) Στο Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Με- σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο σχεδιασμός και η συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση και την παρακολούθηση εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων και ποσοστών διάθεσης,
ββ) ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο- νομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) του Υπουργείου και η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για να διασφαλίζεται ότι το Πρόγραμμα Δη- μοσίων Επενδύσεων του υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ.,
γγ) η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπο- λογισμού με το ισχύον Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής,
δδ) η διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολο- γισμού του Υπουργείου,
εε) η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύ- σεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτού- μενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., στστ) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών,
ζζ) η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρ- μόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλε- σης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις,
ηη) η συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση και κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων,
θθ) η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα.
β) Στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσε- ων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η κατάρτιση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου,
ββ) η κατάρτιση και η παρακολούθηση του Προγράμ- ματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο επί- πεδο καθώς επίσης σε ετήσια και τριμηνιαία βάση και η αναθεώρησή του ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες,
γγ) ο ορισμός υπολόγων διαχειριστών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των έργων που εκτελούνται είτε από το Υπουργείο, είτε με εξουσιοδότηση από άλλα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και η πληροφόρηση τους για την οικονομική κα- τάσταση των έργων τους,
δδ) η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Προγράμ- ματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν,
εε) η μέριμνα για τη μηνιαία χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η κατανομή της χρηματοδότησης στους λογαριασμούς των έργων και η οικονομικό - διαχειριστική παρακολούθηση αυτών, στστ) η παρακολούθηση της εφαρμογής του Πληρο- φοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ) (ηλεκτρο- νική καταγραφή πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) ως διαχειριστής Οφειλών για το σύνολο του Υπουργείου και οδηγίες σε υπολόγους σχετικά με την εφαρμογή,
ζζ) η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα,
ηη) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του Προϋπολογι- σμού Δημοσίων Επενδύσεων στους φορείς,
θθ) ο συντονισμός και η συνεργασία με τους εποπτευ- όμενους φορείς για την παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε- ων και του Μ.Π.Δ.Σ,
ιι) η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύ- σεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτού- μενων αναλύσεων και αναφορών, ιαια) η ενημέρωση της ΤτΕ σχετικά με υπευθύνους λο- γαριασμών στα έργα ΠΔΕ.
γ) Στο Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φο- ρέων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η έκδοση αποφάσεων για έγκριση επιχορηγήσεων,
ββ) η εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των επο- πτευόμενων φορέων, όπως αυτή προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
γγ) η καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ, για προσχέδια προϋπο- λογισμού και άλλες συναφείς ενέργειες,
δδ) η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κω- δικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ.,
εε) η έγκριση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και των λοιπών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, η εποπτεία επί της διαχείρισης, όπου από τις κείμενες δι- ατάξεις προβλέπεται αυτό, στστ) η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα για την προ- ετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων,
ζζ) η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπό- μενων από το ν. 4270/2014 (Α΄143) Μνημονίων Συνερ- γασίας με εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς,
ηη) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του προϋπολογι- σμού των φορέων και παροχή των απαιτούμενων υπο- στηρικτικών υπηρεσιών.
δ) Στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφο- ρών και Κρατικών Ενισχύσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η λογιστική επεξεργασία και η δημιουργία οικονο- μικών αναφορών για τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτό,
ββ) η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα των δεσμεύσεων του τακτικού προϋπο- λογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου και η καταγραφή αυτών στη διαδικτυ- ακή πύλη (e-portal),
γγ) η παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των λοιπών λογιστικών βιβλίων για κάθε διαχειριστική πράξη,
δδ) η σύνταξη πάσης φύσεως οικονομικών καταστά- σεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβασή τους στη Βουλή, στο Γ.Λ.Κ., στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν- δύσεων και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.),
εε) η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προ- τάσεων με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτε- λούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής, στστ) η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογι- σμού με στόχο την αύξηση εσόδων, τη μείωση δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με απο- δοτικό και αποτελεσματικό τρόπο,
ζζ) η παρακολούθηση των ορίων διαθέσης πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών,
ηη) η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπε- ριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊ- κής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών,
θθ) η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων,
ιι) η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότη- τάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, ιαια) η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσε- ων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, ιβιβ) η παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περί- πτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της, ιγιγ) η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα Διαδραστικής Αναφοράς Κρατι- κών Ενισχύσεων State Aid Notification System (SANI), ιδιδ) η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσι- ας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστι- κού συστήματος State Aid Reporting Interractive (SARI), ιειε) η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρα- κολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους, ιστιστ) η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην Ε.Ε, ιζιζ) η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παρά- νομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν, ιηιη) η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυ- σης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγη- θέντων κρατικών ενισχύσεων (όπως εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε κα- θεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).
Άρθρο 15
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι ιδίως:
α) η χρηστή οικονομική διαχείριση,
β) η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών.
γ) Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμά- των. 3α) Στο Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ανήκουν οι κατωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες κάθε κατηγορίας πλην αυτών που αφορούν στην αρμοδιότητα του Τμή- ματος Εκκαθάρισης Αποδοχών ως ακολούθως:
αα) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δε- σμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
ββ) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώ- σεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμε- νης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
γγ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμ- φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγ- ματος (π.δ. 80/2016),
δδ) η συλλογή όλων των απαραίτητων και νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών, (εκτός αυτών που διαβιβάζονται από τη Δ/νση Προμηθειών, Υποδο- μών και Διαχείρισης Υλικού), ο έλεγχος νομιμότητας, κα- νονικότητας καθώς η εκκαθάριση όλων των δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών,
εε) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσι- ακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, στστ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατά- κτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκα- θαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετι- κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιο- νομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
ζζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμε- νες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
ηη) η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού κατά το μέρος που του αναλογεί,
θθ) η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προ- πληρωμής,
ιι) η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής, ιαια) η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμό- δια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα, ιβιβ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφει- λών, ιγιγ) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέ- πονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ιδιδ) η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κατά το μέρος που τους ανα- λογεί, ιειε) η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δε- σμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, ιστιστ) η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών, ιζιζ) η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, ιηιη) η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβί- βαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, ιθιθ) η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατά- σταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, κακα) η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρ- μόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον κα- ταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κβκβ) η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτι- κών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προ- βλέπεται, κγκγ) η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014, κδκδ) η μέριμνα για την έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
β) Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ανήκουν οι κα- τωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξε- ων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποια- δήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπου- δαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως:
αα) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δε- σμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανά- ληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),
ββ) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώ- σεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδί- ων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτού- μενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
γγ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμ- φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγ- ματος (π.δ. 80/2016),
δδ) η συλλογή όλων των απαραίτητων και νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών αρμοδιότητας του τμήματος, ο έλεγχος νομιμότητας, κανονικότητας καθώς και η εκκαθάριση αυτών, (ιδίως δαπανών που αφορούν σε επιδόματα αλλοδαπής, πληρωμή φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση στο ΥΠΕΝ, αποζημιώσεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ λόγω λύσης της σχέσης εργασίας),
εε) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνι- κό κανονιστικό πλαίσιο, στστ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατά- κτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανο- νικότητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχε- τικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.
Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
ζζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμε- νες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου,
ηη) η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προ- πληρωμής,
θθ) η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής,
ιι) η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προ- ϋπολογισμού κατά το μέρος που τους αναλογεί, ιαια) η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμό- δια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, ιβιβ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφει- λών, ιγιγ) η τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου, ιδιδ) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του, ιειε) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημι- ώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου, ιστιστ) η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα, ιζιζ) η μέριμνα για την έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ιηιη) η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κατά το μέρος που του αναλογεί, ιθιθ) η τήρηση μισθολογικών Μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου, κακα) η παροχή οικονομικών στοιχείων για την συντα- ξιοδότηση υπαλλήλων.
γ) Στο Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θε- μάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρο- νικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την από- δοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς,
ββ) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και από- δοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
γγ) η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,
δδ) η καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,
εε) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων, στστ) η συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Αναφορών για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου.
Άρθρο 16
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποτελεσματι- κή και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άϋλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους - οφέλους.
2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρι- σης Υλικού αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.
β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών. 3α) Στο Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμμα- τος Προμηθειών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προ- μηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθει- ών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής),
ββ) ο προγραμματισμός και υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η άμεση και έγκαιρη πα- ροχή στοιχείων στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την κατάρτιση του ετή- σιου τακτικού προϋπολογισμού,
γγ) η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών/έργων, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου κατόπιν σχετικού αιτήματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου και σύμφωνα με τους γενικούς και ει- δικούς όρους και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγρα- φές, οι οποίες απαραίτητα συνοδεύουν το αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών, Από τις αρμοδιότητες εξαιρούνται οι διαδικασίες κατασκευής δημοσίων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών και συγχρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν το αντικείμενο των καθ΄ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών, συ- μπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων διαδικασιών δημοσίευσης στον τύπο,
δδ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών των ανωτέρω δαπανών της περίπτωσης γγ) , μετά την ολοκλήρωση των διαδικα- σιών, και διαβίβαση τους στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,
εε) η τήρηση και επεξεργασία ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας, στστ) η διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση,
ζζ) η συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για την ενημέ- ρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,
β) Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών ανή- κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθή- κευση και διακίνηση υλικών, καθώς και για την κατα- στροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού,
ββ) η παρακολούθηση και η ενημέρωση για τις ανα- λώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων αποθήκης του ΥΠΕΝ,
γγ) ο ορισμός διαχειριστών αναλωσίμου και μη υλικού,
δδ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών όλων των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων ιδίως (ύδρευσης, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών, κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών, ταχυδρομικών τελών, κίνησης και κυκλοφο- ρίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων) και η διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για εκκα- θάριση και πληρωμή,
εε) η μέριμνα για την συντήρηση, επισκευή και ασφά- λεια κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, (ηλεκτρο- λογικές, υδραυλικές και λοιπές εργασίες συντήρησης, λήψη αναφορών βλαβών και επισκευή αυτών), την κα- θαριότητα, τη φύλαξη των χώρων του ΥΠΕΝ καθώς και τη λειτουργία του ιατρείου, στστ) η μέριμνα για την τηλεφωνική (σταθερή και κι- νητή) και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση του Υπουργεί- ου, καθώς και η διακοπή συνδέσεων, επανασυνδέσεων γραμμών, κ.λπ.,
ζζ) ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την προμήθεια, χρήση, κίνηση, κυκλοφορία, κατανάλωση καυσίμων κα- θώς και τη συντήρηση, επισκευή και φύλαξη των υπη- ρεσιακών αυτοκινήτων/δικύκλων και τη διάθεση αυτών στις υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και ο ημερήσιος προγραμματισμός δρομολογίων των οχημάτων του Υπουργείου σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες,
ηη) η εισήγηση για τον ορισμό υπευθύνων για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πυρασφά- λειας των κτιρίων,
θθ) η μέριμνα για την καθαριότητα και τη φύλαξη των χώρων του Υπουργείου καθώς και τη λειτουργία του ια- τρείου,
ιι) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου, ιαια) η διατήρηση και η ενημέρωση αρχείου περιου- σιακών στοιχείων του Υπουργείου, ιβιβ) η μέριμνα για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου, ιγιγ) η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών μί- σθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου, παρακολούθησης των σχετικών συμβάσε- ων, λύσης μίσθωσης και οι διαδικασίες μετεγκατάστασης. Άρθρο 17 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡ- ΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι ιδίως:
α) η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
β) ο σχεδιασμός πολιτικής για την προώθηση της ηλε- κτρονικής διακυβέρνησης στο Υπουργείο και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και τους λοιπούς φορείς στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου,
γ) η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολό- γηση έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου,
δ) η ανάπτυξη, προώθηση και μέριμνα για την εφαρ- μογή και βελτίωση της εθνικής πολιτικής γεωχωρικών πληροφοριών σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκό- μενους φορείς και η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτι- κών για τα θέματα γεωχωρικών πληροφοριών του αντι- κειμένου των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών απαρτίζεται από τις εξής Δι- ευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών. Άρθρο 18 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
α) η προώθηση και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και η υποστήριξη και αναβάθμιση της πληροφοριακής υπο- δομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου με γνώμονα τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιών αυτού,
β) η υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων,
γ) η συγκέντρωση και περαιτέρω επεξεργασία στατι- στικών δεδομένων στους τομείς πολιτικής του Υπουρ- γείου.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτε- λείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τε- χνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
β) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστη- μάτων και Δικτύου.
γ) Τμήμα Διαδικτύου και Πληροφόρησης.
δ) Τμήμα Στατιστικών και Δεικτών. 3.α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμο- γών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο συντονισμός της εφαρμογής οριζόντιων δράσε- ων της δημόσιας διοίκησης, που αφορούν την ηλεκτρο- νική διακυβέρνηση,
ββ) ο σχεδιασμός συστημάτων και υποδομών και η επίβλεψη και εκτέλεση έργων πληροφορικής και επικοι- νωνιών του Υπουργείου,
γγ) η μέριμνα για τη δημιουργία εφαρμογών ηλεκτρο- νικής εξυπηρέτησης του πολίτη (e-Services), σε συνεργα- σία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων αυτού,
δδ) η μέριμνα για την ηλεκτρονική έκδοση και διακί- νηση εγγράφων,
β) Στο Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστημάτων και Δικτύου ανήκουν οι ακόλουθες αρμο- διότητες:
αα) η υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου σε θέματα λογισμικού και εξοπλισμού,
ββ) η διαχείριση και η αναβάθμιση των πληροφορια- κών συστημάτων και υποδομών Τ.Π.Ε.,
γγ) η μέριμνα για την εφαρμογή των αναγκαίων πολι- τικών ασφάλειας των συστημάτων και προστασίας των δεδομένων καθώς και για την τήρηση αντιγράφων εφε- δρείας των πληροφοριακών δεδομένων,
δδ) η διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
εε) η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
γ) Στο Τμήμα Διαδικτύου και Πληροφόρησης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η διαχείριση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των θεματικών ιστοσελίδων του Υπουργείου και ο συντονισμός ενεργειών για τη δημιουργία ψηφια- κού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
ββ) η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών με τη χρήση φυσικών και ηλεκτρονικών μέσων συμπεριλαμ- βανομένων εφαρμογών e-services που έχουν δημιουρ- γηθεί από το Τμήμα του άρθρου 19 Παρ.2α,
γγ) η λειτουργία και η διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (e-ΠΕΡ) και ο συντονισμός των φορέων της χώρας που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊ- κό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Πληροφοριών και Παρατη- ρήσεων (Environmental Information and Observation Network, ΕΙΟΝΕΤ),
δδ) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης,
εε) η διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης του Υπουργείου.
δ) Στο Τμήμα Στατιστικών και Δεικτών ανήκουν οι ακό- λουθες αρμοδιότητες:
αα) ο συντονισμός των εργασιών των στατιστικών τμημάτων του Υπουργείου για την εκπλήρωση των αρ- χών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως κάθε φορά ισχύει,
ββ) η κατάρτιση Στατιστικών εκθέσεων και του Στα- τιστικού Προγράμματος του Υπουργείου προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ,
γγ) η μέριμνα για τη διάδοση όλων των στατιστικών του Υπουργείου με έναν αμερόληπτο, αντικειμενικό, επαγγελματικό και διαφανή τρόπο, όπου θα υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των χρηστών,
δδ) η παρακολούθηση της τήρησης του ημερολόγιου ανακοινώσεων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και την εξασφάλιση της ισότιμης και ταυτόχρονης πρόσβασης σε αυτό από όλους τους χρήστες,
εε) η κατάρτιση ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασίας, το οποίο υποβάλλει για έγκριση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου της εφαρ- μογής έτους, στστ) η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης απολογισμού του στατιστικού προγράμματος του Υπουργείου για το προ- ηγούμενο έτος, σύμφωνα με οδηγίες που παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ,
ζζ) η συγκέντρωση και διατήρηση όλων των στατιστι- κών στοιχείων και δεικτών του Υπουργείου σε συνεργα- σία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 19
Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών
Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι: ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η λειτουργία και διαχείριση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) του Υπουργείου και της Εθνικής Υποδομής Γεω- χωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για κάθε είδους θέματα γεωχω- ρικών δεδομένων/πληροφοριών του αντικείμενου των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου.
2. Η Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί- ται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφο- ριών ( ΕΥΓΕΠ ).
β) Τμήμα Προτύπων και Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ) Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανά- πτυξης Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών.
3. α) Στο Τμήμα Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πλη- ροφοριών (ΕΥΓΕΠ) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η υποβολή προτάσεων, η γνωμοδότηση και υπο- στήριξη του Υπουργείου στην άσκηση των αρμοδιο- τήτων του που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πλη- ροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE),
ββ) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στα προβλεπόμενα από το νόμο συλλογικά όργανα, κατά τις κατά το νόμο αρμοδιότητές τους, των πάσης φύσεως νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων και πολιτικών, σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο που είναι αναγκαία για τη δημιουργία και λει- τουργία της ΕΥΓΕΠ, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και για τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή υποδομή INSPIRE, μεταξύ των οποίων συγκα- ταλέγεται η «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» και ο καθορισμός καθώς και το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών που εντάσ- σονται στην ΕΥΓΕΠ,
γγ) η υποστήριξη του Υπουργείου ως σημείου επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της, για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και η εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο σε σχετικές Επιτροπές και Ομάδες εργασίας,
δδ) η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των κατά το νόμο προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων και ομάδων εργασίας, για την ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ και την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτή- σεων, εισηγήσεων και εκθέσεων προόδου προς αυτά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η μέρι- μνα για τη διάδοση και την υλοποίηση των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεών τους, με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων Δημοσίων Αρχών,
εε) η διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου για τη λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφο- ριών και η μέριμνα για την παροχή των σχετικών υπη- ρεσιών της, στστ) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στα κατά το νόμο αρμόδια συλλογικά όρ- γανα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τρίτων στην ΕΥΓΕΠ, η εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής τους και η παρακολούθηση αυτής,
ζζ) η οργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δρά- σεων και η διάχυση πληροφορίας προς δημόσιες αρχές και τρίτους, ως προς τη δημιουργία και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ και την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ,
ηη) η εκτέλεση άλλων ενεργειών που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, σε συνεργασία με τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα/φορείς,
θθ) η παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς συναρ- μόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία της ΕΥΓΕΠ.
β) Στο Τμήμα Προτύπων, Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η σύνταξη τυποποιητικών κειμένων, (προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών κλπ )όσον αφορά στα γε- ωχωρικά δεδομένα και τις διαδικασίες παραγωγής τους, για κάθε θεματικό αντικείμενο αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ, καθώς και σε πολιτικές, οργανωτικές δράσεις και αρμοδι- ότητες, μηχανισμούς συντονισμού και παρακολούθησης για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, σε υποχρεωτική συνέργεια με τις κατά περί- πτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες,
ββ) η διασφάλιση των απαιτήσεων της σχετικής νομο- θεσίας, για την καταγραφή, παραγωγή, τήρηση, έλεγχο και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών που παράγουν με ίδια μέσα οι υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΕΝ ή παραλαμβά- νουν μέσω μελέτης, προμήθειας ή διαδικτυακής υπηρε- σίας, σε υποχρεωτική συνέργεια με τις κατά περίπτωση αρμόδιες θεματικές υπηρεσίας του ΥΠΕΝ, προκειμένου αυτά να εντάσσονται στην ΥΓΕΠ του ΥΠΕΝ, την ΕΥΓΕΠ, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Υποδομή INSPIRE.
γγ) η υποστήριξη των αντίστοιχων θεματικών Διευ- θύνσεων του Υπουργείου με τη έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων και την προώθηση εκπαιδευτικών-επιμορφω- τικών δράσεων και εν γένει πληροφοριακού υλικού, ώστε (i) οι χάρτες και τα διαγράμματα που συνοδεύουν διοικη- τικές πράξεις να συντάσσονται με μέριμνα των ίδιων των υπηρεσιών, σε ψηφιακή μορφή και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και (ii) κάθε είδους επικοινω- νία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών, μελετητών και πολιτών για την έγκριση μελετών και σχεδίων να εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τεχνικά μέσα που να προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια, και όλες οι αποφάσεις, σε κάθε εγκριτικό στά- διο και ενδιάμεσο βήμα, να δημοσιεύονται αμελλητί στο διαδίκτυο (συνολικά ως κείμενα, χάρτες, διαγράμματα και σύνολα γεωχωρικών δεδομένων) μέσω του πληρο- φοριακού συστήματος της ΥΓΕΠ του ΥΠΕΝ.
γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανάπτυξης Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, ανή- κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τη λει- τουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου (ΥΓΕΠ) και της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρι- κών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα, μεταδεδομένα, υπηρεσίες και τεχνολογικά μέσα και μηχανισμοί συντονισμού και παρακολούθησης.
ββ) Η σύνδεση των υπηρεσιών της Εθνικής Υποδο- μής Γεωχωρικών Πληροφοριών στη διαδικτυακή πύλη INSPIRE και η παρακολούθηση αυτής.
γγ) η επίβλεψη και εκτέλεση, με την έννοια της πα- ρακολούθησης και υποστήριξης της λειτουργίας, σχετι- κών έργων γεωπληροφορικής, προς ένταξη στην ΥΓΕΠ και την ΕΥΓΕΠ και χρήση από τις θεματικές Δ/νσεις του ΥΠΕΝ,
δδ) ο έλεγχος και η παρακολούθηση εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών παραγωγής γεωχωρι- κών δεδομένων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και έργων όλων των υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΕΝ, καθώς και για κάθε διοικητική πράξη που εκδίδεται ή προωθείται για γνωμοδότηση από αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο ή όργανο, ως προς τη συμμόρφωση (των γεωχωρικών δε- δομένων) με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων μέσω αυτοματοποιημέ- νων διαδικασιών, σε υποχρεωτική συνέργεια με τις κατά περίπτωση αρμόδιες θεματικές υπηρεσίας του ΥΠΕΝ.
εε) η υποστήριξη των θεματικών Διευθύνσεων του Υπουργείου στη μετάπτωση και ένταξη (εισαγωγή με όρους διαλειτουργικότητας) στην ΥΓΕΠ και την ΕΥΓΕΠ υφιστάμενων και νέων δεδομένων και στην εν γένει δι- αχείριση των γεωχωρικών δεδομένων τους, με παρα- γωγική εφαρμογή της μεθοδολογίας, των εργαλείων και διαδικασιών που αναπτύσσει η Διεύθυνση. στστ) η ανάπτυξη στο σύστημα της (αα) παρ. εφαρμο- γών και υπηρεσιών λογικής επεξεργασίας των γεωχωρι- κών δεδομένων, προς χρήση από τις αρμόδιες θεματικές διευθύνσεις, που να υποστηρίζουν λειτουργίες όπως: - εισαγωγή των ήδη διαθέσιμων δεδομένων ή αυτών που θα παράγονται ως παραδοτέα νέων μελετών. Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σύμφωνα με τις επικαιρο- ποιημένες προδιαγραφές. Το σύστημα θα πρέπει να πα- ρέχει δυνατότητες υποστήριξης τόσο των περιγραφικών (εκθέσεις, νομοθεσία, φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης κλπ.) όσο και των αμιγώς γεωχωρικών δεδομένων που θα υποβάλλονται. - μετασχηματισμός, ομογενοποίηση και ταξινόμη- ση θεματικών γεωχωρικών πληροφοριών και παροχή χαρτογραφικών διαδικτυακών υπηρεσιών (web map services) μέσω των οποίων η ΥΓΕΠ θα υποστηρίζει την παραγωγή ορθών χαρτογραφικών απεικονίσεων. - έλεγχος και παρακολούθηση εφαρμογής των προ- διαγραφών και κανονισμών, σχετικών με το ειδικό πε- ριεχόμενο, τις διαδικασίες και προθεσμίες για την εκ- πόνηση, αξιολόγηση (ή προώθηση για γνωμοδότηση από αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο) έγκριση και τροπο- ποίηση μελετών και διοικητικών πράξεων, καθώς και των συνοδών γεωχωρικών δεδομένων που παράγονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιακών μονά- δων του ΥΠΕΝ, με τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εργαλείων του πληροφοριακού συστήματος, περί (α) συμμόρφω- σης των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών, με τις ισχύουσες προδιαγρα- φές, (β) ασφαλούς ενημέρωσης της βάσης δεδομένων με καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. (αα) των απαραίτητων δεδομένων και (γ) έγκυρης και έγκαιρης δημοσίευσης των δεδομένων κάθε πράξης σε κοινή θέαση και χρήση, μέσω Εθνικού Τυπογραφείου ή άλλου αρμόδιου Φορέα, μετά από αξιολόγηση των συνοδών ψηφιακών αρχείων. - κύρωση/επικαιροποίηση/εξειδίκευση και άρση συ- γκρούσεων/επικαλύψεων ρυθμίσεων των πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ σε συμβατική μορφή (έντυπα κείμενα/χάρτες) λόγω αλλαγής τεχνολογικής βάσης (ψη- φιοποίηση). - συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης, στην οποία οι πολίτες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, η επιστημονική κοινότητα, κ.ά. θα έχουν πρόσβαση στα παραδοτέα των μελετών και ειδικά στις προτάσεις που αυτές θα καταλή- γουν, θα μπορούν να υποβάλλουν σχόλια, να εκφράσουν τη γνώμη τους. Θα πρέπει να υποστηρίζεται και η ανάρ- τηση των σχολίων/προτάσεων που έγιναν αποδεκτά, με την αιτιολόγησή τους. - ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής / παρακολούθη- σης / διάθεσης / δημοσιοποίησης, μέσω της οποίας κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ δημοσίων αρχών, μελετητών και πο- λιτών για την έγκριση μελετών και σχεδίων που θα επιλε- γούν, να εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τεχνικά μέσα που να προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια, και όλες οι απόφασεις σε κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδι- άμεσο βήμα να δημοσιεύονται αμελλητί στο διαδίκτυο (συνολικά ως κείμενα, χάρτες, διαγράμματα και σύνολα γεωχωρικών δεδομένων) μέσω αυτοματοποιημένων δι- αδικασιών του πληροφοριακού συστήματος της ΥΓΕΠ. - καθώς και κάθε άλλη εφαρμογή και υπηρεσία, που θα απαιτηθεί για την λειτουργία των υποδομών του ΥΠΕΝ.
ζζ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσιών και εργαλείων (ελέγχου συμμόρφωσης, μετασχηματισμού, μετάπτωσης, φιλοξενίας δεδομένων, κ.ά.) για την εφαρ- μογή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις υπο- δομές που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση. Άρθρο 20 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Αρμοδιότητες Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδι- οτήτων, όπως:
α) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγη- ση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
β) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγ- χος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
γ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί- ρισης),
δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδια- σμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουρ- γείου,
ε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της δια- χείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περι- ουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδι- αχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
στ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμέ- νου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκο- πούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου,
ζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομι- κών (και λοιπών) αναφορών.
ββ) η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου,
γγ) η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκα- ταβολών του Υπουργείου,
δδ) η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγ- χου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο,
εε) η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περί- πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, στστ) η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυνα- μίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,
ζζ) η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις πε- ριπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευ- όμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέ- τουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 21 Στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος υπάγονται:
1. Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
2. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλ- λοντος.
Άρθρο 22
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Περι- βαλλοντικής Πολιτικής είναι ιδίως:
α) η εισήγηση για τη θέσπιση θεμελιωδών κανόνων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη ,
β) η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του περι- βάλλοντος και ειδικότερα της βιοποικιλότητας και της φύσης, του κλίματος, της ατμόσφαιρας και του εδάφους,
γ) η προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών, έργων, δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.
β) Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλο- ντικών Πιστοποιήσεων.
γ) Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
δ) Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Άρθρο 23 Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας είναι ιδίως:
α) ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
β) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και της αντίστοιχης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών συμβάσεων,
γ) ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων και η υλοποί- ηση έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών.
β) Τμήμα Βιοποικιλότητας.
3. α) Στο Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την εισήγηση πολιτικών και μέτρων για τη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλ- λοντος της χώρας συμπεριλαμβανομένης της θεσμο- θέτησης προστατευόμενων περιοχών, η εποπτεία της εφαρμογής των θεσμοθετημένων μέτρων προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης αυτών,
ββ) ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης των Ειδικών Πε- ριβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και των σχεδίων ΠΔ καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμογής της αποτελε- σματικότητας των ρυθμίσεων των Π.Δ,
γγ) η κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης και Σχεδίων Δρά- σης και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους,
δδ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος επο- πτείας που προβλέπεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την Οδηγία 2009/147/ΕΕ,
εε) η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, για έργα και δρα- στηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ, στστ) η συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πρωτο- γενών δεδομένων παρακολούθησης από άλλες πηγές,
ζζ) η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και κοι- νοτικές συναντήσεις που αφορούν τα αντικείμενα του Τμήματος συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης εκ- θέσεων εφαρμογής/αναφοράς,
ηη) η ανάπτυξη εργαλείων για συστήματα λήψης από- φασης και η επικαιροποίηση των στόχων διατήρησης,
θθ) η ανάπτυξη και η εφαρμογή δεικτών για την πα- ρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος,
ιι) ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστήματος συλλο- γής δεδομένων για τους τύπους οικοτόπων.
β) Στο Τμήμα Βιοποικιλότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την εισήγηση πολιτικών, δράσεων και μέτρων προτεραιότητας για τη διαχείριση και προ- στασία της βιοποικιλότητας,
ββ) η εφαρμογή και η αξιολόγηση εφαρμογής της Στρατηγικής και των Σχεδίων Δράσης για τη βιοποικι- λότητα,
γγ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθνικής απογραφής της βιοποικιλότητας,
δδ) η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων για τα ξενικά- εισβλητικά είδη, την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη βιοσφάλεια και η εκπροσώπηση του Υπουργείο στο πλαίσιο αυτών συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης εκθέσεων εφαρμογής/αναφοράς,
εε) ο σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης ση- μαντικών ενδημικών ειδών και εισβλητικών - ξενικών ειδών, στστ) η σύνταξη καταλόγου για τα ξενικά είδη, η εκπό- νηση έρευνας επικινδυνότητας και η υλοποίηση δράσε- ων πρόληψης στα σημεία εισαγωγής,
ζζ) η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από γε- νετικά τροποποιημένους οργανισμούς,
ηη) η συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πρωτογε- νών δεδομένων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας από άλλες πηγές,
θθ) η ανάπτυξη και η εφαρμογή δεικτών για την πα- ρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
ιι) η επικαιροποίηση Κόκκινων Καταλόγων, ιαια) η ανάπτυξη εργαλείων για συστήματα λήψης απόφασης και η επικαιροποίηση των στόχων διατήρη- σης της βιοποικιλότητας, ιβιβ) ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστήματος συλ- λογής δεδομένων για τα είδη της βιοποικιλότητας, ιγιγ) η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και του Κανονι- σμού για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών και όρων πρόσβα- σης και χρήσης γενετικών πόρων ειδών που βρίσκονται εντός εθνικής επικράτειας, ιδιδ) η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και θέματα βιο- ασφάλειας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Άρθρο 24
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και
Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων είναι ιδίως:
α) ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής που αφορά στην ολοκλη- ρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την προ- στασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της αειφο- ρικής χρήσης των πόρων,
β) η προώθηση - εφαρμογή περιβαλλοντικών πιστο- ποιήσεων και η συμβολή στην προώθηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις,
γ) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση διαχείρισης όλων των αποβλήτων που παράγονται στη χώρα.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλ- λοντικών Πιστοποιήσεων αποτελείται από τα εξής Τμή- ματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων.
β) Τμήμα Μητρώου, Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων.
γ) Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων.
α) Στο Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων ανήκουν οι ακό- λουθες αρμοδιότητες:
αα) η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, και η διαχεί- ριση αποβλήτων μη επικινδύνων και επικινδύνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4042/2012,
ββ) ο σχεδιασμός και παρακολούθηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλή- των,
γγ) ο σχεδιασμός του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και παρακολούθηση της υλοποίη- σής του,
δδ) ο σχεδιασμός του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) και παρακολούθηση της υλοποίησής του,
εε) η γνωμοδότηση επί των ΠΕΣΔΑ, στστ) η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των ΠΕΣΔΑ και της επίτευξης των στόχων τους με δυνατότη- τα παρέμβασης στους αρμόδιους φορείς,
ζζ) η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχεί- ριση,
ηη) η γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων υποκατηγο- ρίας Α1 και σχεδίων ή προγραμμάτων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων κατηγορίας Α1,
θθ) η παρακολούθηση προγραμμάτων αξιολόγησης και αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από απόβλητα αρμοδιότητάς του,
ιι) η συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η σχετική εκπροσώπηση της Ελλάδος και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα, για την προώθηση Διεθνών Συμβάσεων, Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών κλπ, και εν γένει θεμάτων προετοιμασίας και εφαρμογής ενωσι- ακής νομοθεσίας, ενωσιακού και διεθνούς χαρακτήρα ή θεμάτων διακρατικής συνεργασίας που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, ιαια) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και η συνεργασία με τη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και Δραστηριοτήτων για την ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας, ιβιβ) η εκπόνηση ή ανάθεση και επίβλεψη μελετών, υπηρεσιών και προγραμμάτων σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματος.
β) Στο Τμήμα Μητρώου, Αδειοδοτήσεων και Στατιστι- κών Αποβλήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η συλλογή και καταγραφή των στατιστικών στοι- χείων και η συνεργασία με το αρμόδιο για στατιστικά θέματα Τμήμα του Υπουργείου,
ββ) η εποπτεία και διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μη- τρώου Αποβλήτων και αξιοποίηση των σχετικών στοι- χείων που παρέχονται από αυτό,
γγ) η διαχείριση των διασυνοριακών μεταφορών απο- βλήτων,
δδ) η έκδοση πανελλαδικών αδειών συλλογής και με- ταφοράς αποβλήτων αρμοδιότητάς του, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία,
εε) η σύνταξη εθνικών εκθέσεων και αποστολή ερωτη- ματολογίων για την εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας, διεθνών συμβάσεων και διεθνών οργανισμών (ΕΛΣΤΑΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ), που αφορούν απόβλητα, στστ) η συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊ- κής Ένωσης και τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η σχετική εκπροσώπηση της Ελλάδος και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα, για την προώθηση Διεθνών Συμβάσεων, Ενωσιακών Οδηγιών, Κανονισμών κλπ, και εν γένει θεμάτων προετοιμασίας και εφαρμογής Ενωσι- ακής νομοθεσίας, Ενωσιακού και διεθνούς χαρακτήρα ή θεμάτων διακρατικής συνεργασίας που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του τμήματος ,
ζζ) η προώθηση των αναγκαίων κανονιστικών πρά- ξεων και νομοθετικών ρυθμίσεων, έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών κ.λπ. στα αντικείμενα αρμοδιότητας του τμήματος.
γ) Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων ανή- κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εφαρμογή και προώθηση του Κοινοτικού Συ- στήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL),
ββ) η επικαιροποίηση της πληροφοριακής βάσης δε- δομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Ε.Ε καταγρα- φής οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών,
γγ) η εφαρμογή και προώθηση του Κοινοτικού Συστή- ματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS),
δδ) η Επικαιροποίηση της πληροφοριακής βάσης δεδομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Ε.Ε κα- ταγραφής οργανισμών στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ( Σ.Π.Δ ) κατά EMAS,
εε) η εφαρμογή και προώθηση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων ΟΠΠ - ( Integrated Product Policy) που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του οι- κολογικού σχεδιασμού των προϊόντων και την παροχή πληροφοριών και κινήτρων για την αποτελεσματική υι- οθέτηση και χρήση οικολογικότερων προϊόντων από τους καταναλωτές, στστ) η συμμετοχή στη σύσταση Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας που προβλέπει το άρθρο 24 του ν..4342/2015 (Α΄ 143) του Υπ. Ανάπτυξης και αφορά τη χρήση περι- βαλλοντικών κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις,
ζζ) η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των πο- λιτών σχετικά με την αγορά και κατανάλωση οικολογι- κών προϊόντων και υπηρεσιών,
ηη) η εκπόνηση ή ανάθεση και επίβλεψη μελετών, υπη- ρεσιών και προγραμμάτων σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος,
θθ) η μέριμνα για την εφαρμογή του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Ειδι- κότερα, η εισήγηση στον Υπουργό όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσε- ων των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, οι οποίοι θα διατεθούν σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι τρόποι γνωστοποίησης στην αγορά και στο ευρύ κοινό των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, οι οποίες διατηρούν ή επαυξά- νουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ή εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα,
ιι) η μέριμνα για την εφαρμογή των προδιαγραφών συστημάτων περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Άρθρο 25
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας
της Ατμόσφαιρας
Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας είναι ιδίως:
α) ο μετριασμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή και η προστασία της στοιβάδας του όζοντος ,
β) η προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος,
γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.
2. Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής.
β) Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπο- μπών. γ)Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
δ) Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών. 3.α) Στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν οι ακό- λουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση προτάσεων για έργα και δράσεις με- τριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, παρακο- λούθηση ενωσιακών και διεθνών θεμάτων κλιματικής αλλαγής αναφορικά με τις διεργασίες της Σύμβασης- πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και συναφών διεθνών συνεργασιών,
ββ) η εποπτεία διαδικασίας απογραφής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της χώρας και υποβολή στα σχετι- κά όργανα της ΕΕ και ΟΗΕ. Παρακολούθηση, εφαρμογή και εναρμόνιση σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας,
γγ) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για βελτίωση της υφιστάμενης ανθεκτικότητας και εν- δυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας στην προ- σαρμογή στη κλιματική αλλαγή. Έλεγχος και παρακολού- θηση των περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Υποστήριξη έργου και δράσεων του Εθνικού Συμβουλίου για τη Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή,
δδ) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία της στοιβάδας όζοντος.
β) Στο Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκ- πομπών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η διαχείριση όλων των μηχανισμών αγοράς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανο- μένης της κατάρτισης των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (Ε.Σ.Κ.) δικαιωμάτων εκπομπών και της δημοπράτησης των εθνικών δικαιωμάτων, η επιβολή κυρώσεων και κάθε άλλη σχετική με τα Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητα,
ββ) η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η τήρηση και διαχείριση σχετικού μη- τρώου,
γγ) η κατάρτιση εθνικών θέσεων, η παρακολούθηση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπο- μπών.
γ) Στο Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρη- σης, καταγραφής και αξιολόγησης των επιπέδων ρύπαν- σης, η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και η εποπτεία λειτουργίας του εθνικού δικτύου σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Η λειτουργία του δικτύου των σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της Περιφέρειας Αττικής και σταθμών υποβάθρου για την παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη,
ββ) η παρακολούθηση, η σύνταξη ή η εποπτεία δι- αδικασίας απογραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, η αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοι- πών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από την Οδηγία για τα εθνικά όρια εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Μεγάλης Εμβέλειας Διαμεθοριακή Αέρια Ρύπανση (CLRTAP),
γγ) η εισήγηση προτάσεων μέτρων και προγραμμάτων περιορισμού των εκπομπών ρύπων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα από κοινού με άλλα συναρμόδια Υπουργεία,
δδ) η εισήγηση ορίων και τιμών στόχων ποιότητας αέρα και ορίων λήψης για βραχυπρόθεσμα σχέδια δρά- σης καθώς και η εισήγηση για λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων στην Περιφέρεια Αττικής,
εε) ο καθορισμός μεθόδων μετρήσεων για την ποιότη- τα του αέρα και διαδικασιών εξασφάλισης της ποιότητας τους, η έγκριση συστημάτων μέτρησης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω της λειτουργίας διαπιστευμένου εργαστηρίου.
δ) Στο Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του ακουστικού περι- βάλλοντος και την προστασία από τις δονήσεις και την ακτινοβολία,
ββ) ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο, υπηρεσιών και κρατικών φορέων σε θέματα προστασίας ακουστικού περιβάλλοντος, δονήσεων και ακτινοβολιών,
γγ) η εισήγηση και η εποπτεία εφαρμογής, για υλοποί- ηση προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και κραδασμών, χαρτογράφησης περιβαλλο- ντικού θορύβου και εκπόνησης σχεδίων δράσης, καθώς για έγκριση των προδιαγραφών τους,
δδ) η διερεύνηση και ο προσδιορισμός μεθόδων αξι- ολόγησης και τιμών ορίων ποιότητας ακουστικού περι- βάλλοντος δονήσεων και ακτινοβολιών και η εισήγηση θεσμοθέτησής τους,
εε) η έγκριση των Ειδικών Ακουστικών Μελετών Υπο- λογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετα- σμάτων στα συγκοινωνιακά έργα, στστ) η εισήγηση για καθιέρωση ειδικών ζωνών προ- στασίας «ήσυχων περιοχών» από τον περιβαλλοντικό θόρυβο,
ζζ) η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της κ.υ.α. οικ. 211773/2012 ( Β΄ 1367), για τον καθορισμό δεικτών και προστασία από τον περιβαλλοντικό θόρυβο από τη λειτουργία των συγκοινωνιακών έργων.
Άρθρο 26
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Περιβαλλο- ντικής Αδειοδότησης είναι:
α) η εφαρμογή και η εποπτεία των διαδικασιών περι- βαλλοντικής αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων και σχεδίων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλο- ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
β) η εισήγηση για τη θέσπιση, όπου κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο, γενικής ισχύος αναγκαίων μέτρων, όρων και περιορισμών προς χρήση στο πλαίσιο της περιβαλλο- ντικής αδειοδότησης, για την εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων και σχεδίων ή προγραμ- μάτων, κατά τρόπο ενιαίο για όλη την Επικράτεια, και για την επιτάχυνση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.
2. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Α΄: Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων.
β) Τμήμα Β΄: Τμήμα Υποδομών Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Υδραυλικών Έργων, Έργων Ανα- νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Δικτύων τους.
γ) Τμήμα Γ΄: Τμήμα Μεταφορικών Υποδομών, Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών και Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων.
δ) Τμήμα Δ΄: Τμήμα Χωρικών Σχεδίων, Τουριστικού και Κτιριακού Τομέα και Υποδομών Ζωικής Παραγωγής.
3. α) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγη- ση για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριο- τήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει,
ββ) οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμε- τώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίν- δυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α.12044/613/2007 (Β΄376),όπως εκάστοτε ισχύει,
γγ) η αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για σχέδια και προγράμματα θε- μάτων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/2006 (Β΄1225), όπως εκάστοτε ισχύει,
δδ) η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προ- ελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,
εε) η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριο- τήτων στην απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄209), όπως εκάστοτε ισχύει, στστ) η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδη- γιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περι- βαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Πε- ριφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, δραστηριότητες, σχέδια και προ- γράμματα αρμοδιότητάς τους,
ζζ) η παρακολούθηση, σύνταξη, αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από τις οδηγίες 94/63/ΕΚ, και 2010/75/ ΕΕ καθώς και τον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων,
ηη) η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (IED) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα σε συνεργασία με τις κατά πε- ρίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες,
θθ) η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραί- ωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
ιι) η εισήγηση για τις προδιαγραφές των Μελετών Περι- βάλλοντος έργων ή δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του και των μελετών της ΚΥΑ 107017/2006 σχεδίων ή προ- γραμμάτων αρμοδιότητάς του, καθώς και για τις εξουσι- οδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
β) Στο Τμήμα Υποδομών Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Υδραυλικών Έργων, Έργων Ανα- νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Δικτύων τους ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγη- ση για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριο- τήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει,
ββ) η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε για σχέδια και προγράμ- ματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α 107017/2006,
γγ) η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προ- ελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,
δδ) η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηρι- οτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει,
εε) η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδη- γιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περι- βαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Πε- ριφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, δραστηριότητες, σχέδια και προ- γράμματα αρμοδιότητάς τους, στστ) η παρακολούθηση των εργασιών τεχνικών ομά- δων της ΕΕ στο πλαίσια της οδηγίας 2010/75/ΕΚ για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορι- σμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητας του σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες,
ζζ) η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραί- ωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
ηη) η εισήγηση για τις προδιαγραφές των Μελετών Περιβάλλοντος έργων ή δραστηριοτήτων αρμοδιό- τητάς του και των μελετών της ΚΥΑ 107017/2006 σχε- δίων ή προγραμμάτων αρμοδιότητάς του, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
γ) Στο Τμήμα Μεταφορικών Υποδομών, Δικτύων Με- ταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών και Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγη- ση για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριο- τήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Στο συγκεκριμένο Τμήμα ανήκουν οι αρμοδιότητες και των Λιμενικών Έργων ενώ από τα έργα δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας εξαιρούνται τα δίκτυα ΑΠΕ που αποτελούν αντικείμενο του Τμήματος Β,
ββ) η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλ- λοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα θε- μάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,
γγ) η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προ- ελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,
δδ) η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηρι- οτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,
εε) η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδη- γιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περι- βαλλοντική εκτίμηση, καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Πε- ριφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμο- διότητάς τους, στστ) η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπε- ραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
ζζ) η εισήγηση για τις προδιαγραφές των Μελετών Περιβάλλοντος έργων ή δραστηριοτήτων αρμοδιό- τητάς του και των μελετών της ΚΥΑ 107017/2006 σχε- δίων ή προγραμμάτων αρμοδιότητάς του, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
δ) Στο Τμήμα Χωρικών Σχεδίων, Τουριστικού και Κτι- ριακού Τομέα, Υποδομών Ζωικής Παραγωγής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγη- ση για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριο- τήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει
ββ) η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε. για σχέδια και προγράμ- ματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,
γγ) η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προ- ελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,
δδ) η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηρι- οτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,
εε) η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδη- γιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περι- βαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Πε- ριφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμο- διότητάς τους, στστ) η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (IED) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητας του σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες,
ζζ) η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραί- ωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
ηη) η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξου- σιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 27
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δα- σών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως:
α) ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή της δασικής πολιτικής,
β) η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας, καθώς και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,
γ) η προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής περιουσίας,
δ) η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ει- δών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,
ε) η αειφορική διαχείριση των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων,
στ) η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πα- νίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,
ζ) ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλο- ποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,
η) η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμέ- νων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων,
θ) η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρ- μογή των δασικών οικοσυστημάτων και των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή τους στο μετρι- ασμό των επιπτώσεων αυτής,
ι) η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της δα- σικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Γενική Διεύ- θυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλο- ντος απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολι- τικής.
β) Διεύθυνση Προστασίας Δασών.
γ) Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών.
δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών. Άρθρο 28 Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμ- ματισμού και Δασικής Πολιτικής είναι ιδίως:
α) ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων και προ- γραμμάτων δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους,
β) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πο- λιτικής,
γ) η παρακολούθηση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας της,
δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της δασικής έρευνας.
2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολι- τικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολι- τικής και Ανάπτυξης.
β) Τμήμα Δασικών Εφαρμογών και Έρευνας.
γ) Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES.
δ) Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δα- σοπονικών Μελετών.
3. α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμο- διότητες:
αα) ο σχεδιασμός της δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
ββ) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής,
γγ) η σύνταξη και η προώθηση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, η ένταξή τους στα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
δδ) ο χειρισμός θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου,
εε) η παρακολούθηση της δασοπονίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία για θέματα δασικής πολιτικής, στστ) η αξιολόγηση της εφαρμογής της δασικής πολι- τικής και των προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης,
ζζ) η εισήγηση για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋ- πολογισμού και Π.Δ.Ε. για το σύνολο των δασικών υπη- ρεσιών της χώρας, για την κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων, και ο χειρισμός συναφών θεμάτων.
β) Στο Τμήμα Δασικών Εφαρμογών και Έρευνας ανή- κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας,
ββ) η οργάνωση εκθέσεων, ραδιοφωνικών και τηλε- οπτικών εκπομπών για την ανάπτυξη του φιλοδασικού πνεύματος,
γγ) η σύνταξη, η έκδοση και η διανομή εκλαϊκευμέ- νων ή όχι βιβλίων, εκτυπώσεις φυλλαδίων, αφισών και άλλων εντύπων που αποσκοπούν στην προστασία και ανάπτυξη των δασών ,
δδ) η διοργάνωση δασικών συνεδρίων, σεμιναρίων επιμόρφωσης και συναφών δράσεων,
εε) η συνεργασία με διάφορους φορείς με σκοπό την προώθηση του φιλοδασικού πνεύματος στους νέους (σχολεία, προσκόπους) και παροχή οδηγιών για την πραγματοποίηση από τις περιφερειακές υπηρεσίες ομιλιών διαλέξεων, προβολή ταινιών δασικού γενικά ενδιαφέροντος στους μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, στστ) οι επικαιροποιήσεις των πτυχίων Δασοφυλάκων,
ζζ) η διερεύνηση αναγκών και δυνατοτήτων υποβολής συμμετοχής και εφαρμογής δασικών ερευνητικών προ- γραμμάτων, η επεξεργασία και η προώθησή τους προς ένταξη στο Πράσινο Ταμείο, η σύνταξη των συμβάσεων τους και οι τροποποιήσεις αυτών, η παρακολούθηση, η υλοποίηση και η παραλαβή αυτών, καθώς και οικονομική τους τακτοποίηση,
ηη) η μέριμνα για τη δημοσίευση ερευνητικών εργα- σιών και η προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους αρμόδιους φορείς προς αξιοποίησή τους,
θθ) ο συντονισμός της δασικής έρευνας σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις κατευ- θύνσεις της ενωσιακής και εθνικής δασικής πολιτικής, η παρακολούθηση και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της έρευνας στη δασική πράξη.
γ) Στο Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της Σύμβασης CITES, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικών και αδειών για είδη CITES,
ββ) η έκδοση «απλών αδειών» για την εισαγωγή ή εξαγωγή ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στα είδη CITES,
γγ) η μέριμνα για την εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων αυτής,
δδ) η παρακολούθηση της διακίνησης και εμπορίας των δασικών προϊόντων.
δ) Στο Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασοπονικών Μελετών ανήκουν οι ακόλουθες αρμο- διότητες:
αα) η παροχή οδηγιών για τη βιομηχανική αξιοποί ηση της δασική ς παραγωγή ς,
ββ) η γνωμοδό τηση για τη σκοπιμό τητα ί δρυσης και επέ κτασης δασικώ ν βιομηχανιώ ν και η ά σκηση τεχνολογικού ελέ γχου των εγκαταστά σεων παραγωγή ς και επεξεργασί ας δασικώ ν προϊ ό ντων,
γγ) η κατά ρτιση και καθιέ ρωση προτύ πων τυπο- ποί ησης και πιστοποίησης των δασώ ν, της αειφορική ς προέ λευσης των προϊ ό ντων του ξύ λου και των λοιπώ ν δασικώ ν προϊ ό ντων,
δδ) ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα δασικά προϊ ό ντα, καθώ ς και η προεργασί α για τον καθορισμό προϋ ποθέ σεων για έ κδοση σή ματος συμμό ρφωσης προς τις εν λό γω προδιαγραφέ ς και πρό τυπα,
εε) η διά θεση πριστή ς ξυλεί ας, ξυλοκατασκευώ ν και υπολειμμά των κατεργασί ας ξύ λου σύ μφωνα με τις κεί με- νες διατά ξεις, στστ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και κανο- νισμών εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων και μελετών των δασών και δασικών εκτάσεων, η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
ζζ) η μέριμνα για την έγκαιρη και ορθή κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων και μελετών από τις περιφερει- ακές υπηρεσίες και η λήψη των κατάλληλων για αυτό το σκοπό μέτρων,
ηη) η κατάρτιση τιμολογίου αμοιβής μελετητών σύντα- ξης διαχειριστικών σχεδίων και μελετών και η παροχή οδηγιών σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην ανάθεση εκπόνησης μελετών σε ιδι- ωτικά μελετητικά γραφεία,
θθ) η συνεχής ενημέρωση βάσης δεδομένων των Δια- χειριστικών Μελετών και επεξεργασία αυτών,
ιι) η συνεχής ενημέρωση, καταγραφή στοιχείων και επεξεργασία Διαχειριστικών Μελετών σε ισχύ, ιαια) η συνεχής ενημέρωση και καταγραφή στοιχείων Πινάκων Υλοτομίας και επεξεργασία αυτών.
Άρθρο 29
Διεύθυνση Προστασίας Δασών
Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστα- σίας Δασών είναι ιδίως:
α) η εκπόνηση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση μέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο,
β) η αντιμετώπιση θεμάτων και η παροχή οδηγιών για την αλλαγή της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης δασικών οικοσυστημάτων,
γ) τα θέματα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του δη- μοσίου για τα δασικά οικοσυστήματα,
δ) η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσε- ων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης,
ε) η έκδοση οδηγιών για την προστασία των δασικών προστατευόμενων περιοχών και τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής, στ)η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία και διαχείριση της δασικής βιοποι- κιλότητας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας.
β) Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών.
γ) Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων.
δ) Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής.
3. α) Στο Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφά- λειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από κάθε κίνδυνο και ιδίως από δασικές πυρκαγιές, λαθρο- ϋλοτομίες, και από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες και η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από τους κινδύνους αυτούς,
ββ) η καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες των δασών και δασικών εκτάσεων που απώλεσαν τον χαρακτήρα τους από οποιαδήποτε αιτία σε συνεργασία με τα συ- ναρμόδια τμήματα και φορείς του δημοσίου,
γγ) η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την πρό- ληψη και καταπολέμηση των ασθενειών των δασικών οικοσυστημάτων,
δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων ανα- γνώρισης , παρακολούθησης και απογραφής για νεο- εμφανιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς στα δασικά οικοσυστήματα,
εε) ο συντονισμός των Αποκεντρωμένων Δασικών Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών, στστ) η μέριμνα για τη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας καθώς και η μέριμνα για τη στελέχωση του ΕΣΚΕ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πο- λιτικής Προστασίας,
ζζ) η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμί- σεων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης,
ηη) η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων σε αγροτικές εκτάσεις και ανεκμετάλ- λευτες παραγωγικές γαίες του Δημοσίου.
β) Στο Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών ανήκουν οι ακόλουθες αρ- μοδιότητες:
αα) η εφαρμογή της πολιτικής για την αλλαγή της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης των δασικών γαιών και των φυσικών πόρων στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων (επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις),
ββ) η εισήγηση επί της αλλαγής, τροποποίησης ή βελ- τίωσης της ανωτέρω πολιτικής,
γγ) η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση θεμάτων αλλαγής της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης δασικών και φυσικών οικοσυστημάτων (επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβα- δικές εκτάσεις), στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,
δδ) γνωμοδότηση σε κεντρικό επίπεδο για τις επεμ- βάσεις σε εκτάσεις που προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας προκειμένου να υπάρξει εν- σωμάτωση των εγκρίσεων επεμβάσεων στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όταν οι τελευταίες εκ- δίδονται με απόφαση υπουργού,
εε) η αντιμετώπιση ζητημάτων και έκδοση οδηγιών επί αυτών που αφορούν στην εφαρμογή των δασικών διατάξεων σχετικών με τον ορισμούς των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, στις πράξεις χαρακτηρισμού, στις αναδασωτέες εκτάσεις, στις αυ- θαίρετες κατασκευές, στους δασωθέντες αγρούς, στις εποικιστικές εκτάσεις, στα προστατευτικά δάση, στην περιβαλλοντική προστασία των δασών κ.λπ., στις πολεο- δομικές ρυθμίσεις σε σχέση με τις εκτάσεις που προστα- τεύονται από τη δασική νομοθεσία, στις απαλλοτριώσεις δασών κ.λπ., στην αξία των δασών κ.λπ., στις διοικητικές διαφορές, στα διοικητικά πρόστιμα, στα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, στστ) εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισί- ου σε θέματα προστασίας και διαχείρισης πάρκων και αλσών,
ζζ) η έκδοση αποφάσεων για επιτρεπτές επεμβάσεις όταν αυτές εκδίδονται από τον υπουργό,
ηη) ο έλεγχος πολεοδομικών μελετών, σε σχέση με την ύπαρξη δασικού χαρακτήρα εκτάσεων επί αυτών, και εισήγηση για την υπογραφή τους από τον υπουργό,
θθ) η αντιμετώπιση από νομική άποψη των προβλη- μάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ιι) η μέριμνα για την προστασία των εκτάσεων που προστατεύει η δασική νομοθεσία κατά την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, ιαια) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων αρ- μοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των Ενωσιακών υποχρεώσεων.
γ) Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) τα θέματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών ή των δασικών εκτάσεων και της εξαγοράς δια- κατεχόμενων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα,
ββ) η μέριμνα για τη λειτουργία του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.),
γγ) η τήρηση αρχείου ιδιοκτησίας των δασών και των δασικών εκτάσεων,
δδ) η βάσει της κείμενης νομοθεσίας έκδοση διοικη- τικών πράξεων σχετικά με την αναγνώριση ή μη κυρι- ότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα δάση και στις δασικές εκτάσεις,
εε) η αντιμετώπιση από νομικής απόψεως θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, στστ) ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας δασών και δα- σικών εκτάσεων που διεκδικούνται από ιδιώτες,
ζζ) ο χειρισμός νομικών θεμάτων άρσης δουλειών εξα- γοράς και απαλλοτρίωσης δασών και δασικών εκτάσεων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.
δ) Στο Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή οδηγιών και η αντιμετώπιση κάθε συ- ναφούς θέματος για την εκπόνηση, παρακολούθηση, υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Διαχειριστικών Μελετών για τις δασικές προστατευόμενες περιοχές,
ββ) η κατάρτιση προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής,
γγ) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,
δδ) η διατύπωση γνωμοδότησης στο πλαίσιο της δια- δικασίας περιβαλλοντικής αδειοδό τησης έργων και όπου απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
εε) η μέριμνα για την ίδρυση δασικών χωριών και η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για τη διαχεί- ρισή τους, στστ) η γνωμοδότηση επί των νομοθετικών και ρυθμι- στικών πράξεων για τη θεσμοθέτηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των δασικών προστατευόμενων περιοχώ ν,
ζζ) η χορήγηση αδειών έρευνας για την αυτοφυή χλωρίδα και τους οικότοπους της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βι- οποικιλότητας, καθώς και άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης αυτών,
ηη) η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία, την επέκτα- ση και τη διαχείριση πράσινων υποδομών, σε συνεργα- σία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Άρθρο 30
Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών είναι ιδίως:
α) η έκδοση κανόνων και οδηγιών για την άρτια εκτέ- λεση έργων υποδομής για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασών, τη μελέτη και εκτέλεση δασώσε- ων, αναδασώσεων, την εξασφάλιση του δασικού πολλα- πλασιαστικού υλικού και τον έλεγχο της ποιότητάς του,
β) η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείρι- ση των ορεινών υδατικών πόρων, την εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας και την αποτροπή των πλημμυρών,
γ) η παροχή οδηγιών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις,
δ) η προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδί- ων και υλικών για τις δασικές υπηρεσίες,
ε) η κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρή- σεων γης και την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου,
στ) η απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας,
ζζ) ο συντονισμός θεώρησης και κύρωσης των δασι- κών χαρτών της χώρας.
2. Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών αποτε- λείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πό- ρων και Αναδασώσεων.
β) Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας.
γ) Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκατα- στάσεων και Δασικών Εργασιών.
δ) Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου. 3.α) Στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετι- κών Πόρων και Αναδασώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η έγκριση των μελετών ίδρυσης κέντρων παραγω- γής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και δημόσιων δασικών φυτωρίων, η οργάνωση καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας τους,
ββ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων διάθεσης δασι- κού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια,
γγ) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυ- σης, λειτουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών δασικών καθώς και η χορήγηση άδειας και λειτουργίας ιδιωτικών δασικών φυτωρίων,
δδ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων αδειών εισα- γωγής, πιστοποίησης σπόρων και φυτευτικού υλικού και η χορήγηση αδειών εισαγωγής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
εε) η μέριμνα για τη συλλογή, παραλαβή, έγκριση, εκκόκκιση, αποθήκευση, συντήρηση, τυποποίηση, εκ- ποίηση, διακίνηση και διάθεση του δασικού πολλαπλασι- αστικού υλικού, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητάς του, στστ) η μέριμνα για τη διατήρηση, προστασία και δια- χείριση των δασικών γενετικών πόρων μέσω της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού και της λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού,
ζζ) η μέριμνα για τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανα- δασώσεων,
ηη) η μέριμνα για τη δημιουργία δενδροστοιχιών και τη φυτοκάλυψη των πρανών και οδών και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση αυτών,
θθ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών μελετών αναδασώσεων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήμα- τος.
β) Στο Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εποπτεία της διαχείρισης των ορεινών υδατικών πόρων και των πλημμυρών, της δασοτεχνικής διευθέ- τησης των χειμάρρων και των λεκανών απορροής τους και η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων αντι- χειμαρρικής προστασίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ββ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών ορεινών υδρονομικών έργων και εκτέλεσης των τεχνικών έργων και φυτοκομικών εργασιών για την προστασία των ορεινών εδαφών,
γγ) η παρακολούθηση της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος και χορήγησης Ειδικού Πτυχίου Εργολη- πτικού Δημόσιου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.).
γ) Στο Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκα- ταστάσεων και Δασικών Εργασιών ανήκουν οι ακόλου- θες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή οδηγιών και η κατάρτιση τεχνικών προ- διαγραφών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις και τη δασική οδοποιία,
ββ) η μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, ανταλ- λακτικών, εφοδίων και υλικών καθώς και η μέριμνα πα- ραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησής τους στις δασικές υπηρεσίες,
γγ) η έγκριση προγραμμάτων και μελετών εκμηχά- νισης των δασικών εργασιών και η παρακολούθηση εφαρμογής τους,
δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση, έλεγχο, επεξεργασία και έγκριση των μελετών των κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκα- ταστάσεων δασικών υποδομών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
εε) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύ- νταξη μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και δασικής οδοποιίας.
δ) Στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογρα- φής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση του Δα- σολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας, καθώς και για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, π.δ., κ.υ.α., υ.α. και οδηγιών εκτέλεσής τους,
ββ) η προετοιμασία για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ανά- θεση εργασιών κατάρτισης Δασολογίου στο σύνολό τους ή τμημάτων αυτών, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δα- σικών μελετών της κατηγορίας 24 άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 (Α΄ 116),
γγ) η μέριμνα για την κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης,
δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέ- ρωση βάσης δεδομένων τού Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστη- μάτων τής Χώρας,
εε) η μέριμνα για την απογραφή των Δασικών Οικο- συστημάτων της χώρας, στστ) η μέριμνα για την ταξινόμηση των δασικών γαι- ών,
ζζ) η δημιουργία, τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση Τράπεζας Πληροφοριών Δασικής Γης,
ηη) η οργάνωση, ο συντονισμός, η διοικητική υπο- στήριξη, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών που εκτελούν τα ειδικά Τμήματα Δασικών Χαρτογραφή- σεων των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
θθ) η επεξεργασία προτάσεων και χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών από τις Διευθύν- σεις Δασών και εισήγηση για έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιι) η συνεργασία με την ΕΚΧΑ Α.Ε. για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων κατάρτισης, έως και την κύ- ρωση των δασικών χαρτών και η από κοινού εισήγηση έγκρισης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ιαια) η έκδοση τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, υ.α. και κ.υ.α. που ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα, καθώς και οδηγίες εκτέλεσης κάθε σχετικής εργασίας, ιβιβ) η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση κεντρικής βάσης δεδομένων δασικών χαρτών για το σύνολο τής Χώρας, ιγιγ) η έκδοση και παροχή οδηγιών σχετικά με τα ιδιο- κτησιακά θέματα που χειρίζονται τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων, ιδιδ) η μελέτη των προβλημάτων αποτερματισμού των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους και η τήρηση κεντρικού αρχείου αποτερματισμών.
Άρθρο 31
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών
Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρι- σης Δασών είναι ιδίως:
α) ο καθορισμός του πλαισίου, η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φο- ρέων για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικο- συστημάτων της χώρας,
β) η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή πολιτικών προ- στασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας της χώρας, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών,
γ) η λήψη μέτρων παρακολούθησης της άγριας πανί- δας για τον έλεγχο ζωοανθρωπονόσων σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και φορείς,
δ) η έκδοση οδηγιών για την ορθή διαχείριση της αλι- είας ορεινών υδάτων,
ε) η επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη θηραματική πολιτική και οικονομία και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την άσκησή της,
στ) η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού Μη- τρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δα- σεργατών.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδι- κών Οικοσυστημάτων.
β) Τμήμα Διαχείρισης Μη Δημόσιας Δασοπονίας.
γ) Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας. 3.α) Στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της αειφορικής διαχείρισης των δημοσίων δασικών οικο- συστημάτων, ο έλεγχος τυχόν προβλημάτων εφαρμογής της και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων,
ββ) η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημο- σίων δασών από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της δασικής παραγωγής,
γγ) η έκδοση οδηγιών για τη διάθεση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων,
δδ) η μέριμνα για τον καθορισμό των αμοιβών ανάθε- σης των συγκομιστικών και λοιπών εργασιών,
εε) η μέριμνα για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγρα- φών έργων και εργασιών βελτίωσης των ορεινών βο- σκοτόπων, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης και αξιοποίησής τους, στστ) η αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και ρύθμι- σης της ρητινοκαλλιέργειας και των δευτερογενών από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις καρπώσεων,
ζζ) η μέριμνα για την εξασφάλιση και διακίνηση των απαραίτητων για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων σπόρων και λιβαδοπονικών ειδών,
ηη) η συνεργασία με τις Δασικές Συνεταιριστικές Ορ- γανώσεις και τις εποπτεύουσες αρχές αυτών για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί δασικών συ- νεταιρισμών, η παροχή σχετικών διευκρινήσεων και η έκδοση σχετικών οδηγιών, η παρακολούθηση της εκ- μετάλλευσης των δημοσίων δασών από τους δασικούς συνεταιρισμούς, καθώς και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της δασικής παραγωγής.
β) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μη Δημόσιας Δασοπονίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η δασοπολιτική επιτήρηση της αειφορικής διαχεί- ρισης των μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων,
ββ) η διαχείριση του μεριδίου του Δημοσίου στα συνι- διόκτητα δάση και δασικές εκτάσεις και η αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης συνεταιρικών δασών,
γγ) η αντιμετώπιση θεμάτων διατίμησης δασικών προϊόντων, χρηματοδότησης και θέσπισης κινήτρων ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας,
δδ) η έγκριση υλοτομίας δέντρων Χριστουγέννων,
εε) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την κατάτμηση δασών, το ιδιωτικό δασικό προσωπικό και τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς δασοκτημόνων, στστ) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την αγορά από το Δημόσιο ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων.
γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας ανή- κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για τον την εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Προγραμμάτων για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας,
ββ) η μέριμνα για τον εμπλουτισμό πληθυσμών ειδών άγριας πανίδας σύμφωνα με τα σχετικά Σχέδια Δράσης,
γγ) η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας που απειλούν άλλα είδη της άγριας πανίδας ή προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύ- σεις μέσω ειδικών Σχεδίων Δράσης,
δδ) η χορήγηση αδειών έρευνας και φωτογράφησης άγριας πανίδας,
εε) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμ- βανομένης και της έκδοσης οδηγών καλών πρακτικών για τη θήρα και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, στστ) η μέριμνα για την διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων και τον εμπλουτισμό τους,
ζζ) η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κρατικών Εκτροφείων Θηραμάτων, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Πε- ριοχών, Κέντρων Περίθαλψης ειδών της Άγριας Πανίδας και Καταφυγίων Άγριας ζωής και πεστροφογεννητικών σταθμών,
ηη) η παροχή οδηγιών για την ίδρυση Ζωολογικών Κήπων, Εκθέσεων ζώων και Ενυδρείων καθώς και η επο- πτεία και ο έλεγχός τους,
θθ) η μέριμνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη θήρα, συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης και των αδειών θήρας,
ιι) η κατά νόμο εποπτεία της Κυνηγετικής Συνομοσπον- δίας Ελλάδας, ο συντονισμός της δραστηριότητας των κυνηγετικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί σαν συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο και η παροχή οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοική- σεων για την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδι- οτήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 32 Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος υπάγονται:
1. Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού.
2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας. Άρθρο 33 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Χωρι- κού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περι- φερειακού και τοπικού επιπέδου.
2. Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού απαρτί- ζεται από:
α) Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού.
β) Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών.
γ) Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δο- μημένου Περιβάλλοντος.
Άρθρο 34
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Χωροταξι- κού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη των κατευθύνσε- ων χωροταξικής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η μέριμνα για την ενσωμάτωσή τους στα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού.
2. Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής.
β) Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.
γ) Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.
δ) Τμήμα Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου. 3.α) Στο Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η ευθύνη και η εποπτεία εκπόνησης και έγκρισης της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής,
ββ) η ευθύνη και η εποπτεία ενσωμάτωσης διεθνών και ευρωπαϊκών πολιτικών με χωρική διάσταση στον εθνικό χωρικό σχεδιασμό, καθώς και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους , όπως π.χ. η κατάρτιση και εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής για το Τοπίο, η υλο- ποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κ.α.,
γγ) η εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς, ευρω- παϊκούς και διακρατικούς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικών με χωρική διάσταση, σε συνεργασία και με συμμετοχή από τα λοιπά αρμόδια τμήματα της υπηρε- σίας,
δδ) η παρακολούθηση και συμμετοχή σε προγράμ- ματα / πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκού ή και διακρατικού χαρακτήρα,
εε) η γνωμοδότηση επί σχεδίων / προγραμμάτων Εθνι- κών πολιτικών κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλ- λοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις δια- τάξεις της με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κ.υ.α.. (Β΄ 1225), όπως ισχύει.
β) Στο Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η ευθύνη κατάρτισης, έγκρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία,
ββ) η γνωμοδότηση επί σχεδίων / προγραμμάτων εθνικού επιπέδου, κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περι- βαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις δι- ατάξεις της με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κ.υ.α. (Β΄ 1225), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,
γγ) η γνωμοδότηση της χωροθέτησης μεμονωμένων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄, κατά τη δι- αδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,
γ) Στο Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολού- θηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Χωροταξικών Πλαισίων Περιφερειακού Επιπέδου,
ββ) η γνωμοδότηση επί σχεδίων / προγραμμάτων πε- ριφερειακού χαρακτήρα, κατά τη διαδικασία της Στρα- τηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμ- φωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
107017/2006 κ.υ.α. (Β΄1225), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των Χωροταξικών Πλαισίων Περιφερειακού
Επιπέδου,
γγ) η κατάρτιση, κρίση και παρακολούθηση της εφαρ- μογής των Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προ- βλήματα χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχε- διασμό και πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων και η γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής της Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.),
δδ) η γνωμοδότηση για της χωροθέτηση έργων, δρα- στηριοτήτων, υποδομών και δικτύων κατηγορίας Α΄, τα οποία δεν εμπίπτουν σε ρυθμίσεις Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντι- κής τους αδειοδότησης,
εε) η γνωμοδότηση επί σχεδίων / προγραμμάτων τοπι- κού επιπέδου (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΕΧΣ) κατά τη διαδικα- σία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης, σύμ- φωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κ.υ.α. (Β΄ 1225), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των κατευθύνσεων Χωροταξικών Πλαισίων περιφερειακού επιπέδου. Επίσης, η μέριμνα ενσωμά- τωσης των εγκεκριμένων, από την Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ζ.Ο.Ε. στα Τ.Χ.Σ. του ν.4447/2016 (Α΄ 241).
δ) Στο Τμήμα Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέ- δου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για τον χαρακτηρισμού, οριοθέτηση και έγκριση οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτή- των, όπως π.χ. Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματι- κών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.), Περιοχών Ορ- γανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου επιπέδου σχεδιασμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία,
ββ) η γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία καθορισμού ΕΣΧΑΔΑ - ΕΣΧΑΣΕ, κατά τη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κ.υ.α (Β΄ 1225), όπως ισχύει,
γγ) η παροχή κατευθύνσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθ- μισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και η γνωμοδό- τηση κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.). Άρθρο 35 Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιό- τητες 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών είναι ιδίως η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση της χωροταξικής πολιτικής στις μητροπο- λιτικές περιοχές.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστι- κών και Περιαστικών Περιοχών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Ατ- τικής.
β) Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης.
γ) Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού. 3.α) Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλο- ποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περι- οχής της Αθήνας,
ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση, έγκριση και παρακο- λούθηση της υλοποίησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,
γγ) η μέριμνα για την εκπόνηση, έγκριση και παρακο- λούθηση της υλοποίησης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,
δδ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,εε) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προ- γράμματα εφαρμογής του.
β) Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονί- κης, του οποίου η έδρα είναι το πολεοδομικό συγκρότη- μα Θεσσαλονίκης, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλο- ποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περι- οχής της Θεσσαλονίκης,
ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση, έγκριση και παρακο- λούθηση της υλοποίησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
γγ) η μέριμνα για την εκπόνηση, έγκριση και παρακο- λούθηση της υλοποίησης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
δδ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
εε) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξει- δικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του.
γ) Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλου- θες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την σύνταξη προδιαγραφών των Σχε- δίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.),
ββ) η μέριμνα για την έγκριση των Σχεδίων Ολοκλη- ρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), σε περιοχές που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γγ) η γνωμοδότηση στα πλαίσια της έγκρισης των Σχε- δίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), σε πόλεις ή τμήματά τους, καθώς και σε ευρύτερες περι- οχές που καταρτίζονται από άλλους αρμόδιους φορείς. Άρθρο 36 Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος- Παρατηρητήριου , είναι η παρακολούθηση της υλο- ποίησης εκπονούμενων μελετών χωρικού σχεδιασμού (πολεοδομικού και χωροταξικού) και η λήψη μέτρων για την εφαρμογής της νομοθεσίας και των πολιτικών του Χωρικού Σχεδιασμού και την διασφάλιση ποιότητας του δομημένου και αστικού Περιβάλλοντος.
2. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού.
β) Τμήμα Ελέγχου και Προστασίας Δομημένου Περι- βάλλοντος και Ποιότητας Αστικού Χώρου.
γ) Τμήμα Διασφάλισης Κοινοχρήστων Χώρων και Με- ταφοράς Συντελεστή Δόμησης.
3. α) Στο τμήμα Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδια- σμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο συντονισμός και ενημέρωση συναρμοδίων υπη- ρεσιών για την εξέλιξη, επίσπευση και εφαρμογή του Χωρικού Σχεδιασμού κατά την κείμενη νομοθεσία,
ββ) η εποπτεία και ο έλεγχος των διαδικασιών υλοποί- ησης του πολεοδομικού σχεδιασμού,
γγ) η μέριμνα για την δημιουργία του μητρώου της ηλεκτρονικής πολεοδομικής ταυτότητας Δήμων,
δδ) η παρακολούθηση και λειτουργία του Έργου «Ηλε- κτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληρο- φοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας».
β) Στο Τμήμα Ελέγχου και Προστασίας Δομημένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Αστικού Χώρου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εποπτεία όλων των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών για τον έλεγχο και την προστασία του δο- μημένου περιβάλλοντος,
ββ) η τήρηση και η διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό τους.
γγ) η εποπτεία, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η παροχή κατευθύνσεων για την έκδοση πορίσματος για περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως υποβλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή στο ν. 4178/2013 (Α΄174), όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα φωτοερμηνείας δορυ- φορικών εικόνων/ ορθοφωτοχαρτών που αρμοδίως πραγματοποιήθηκαν,
δδ) ο έλεγχος δυνατότητας υπαγωγής στον νόμο περί αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων, που έχουν εκτελε- σθεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κηρυγμένα ως διατηρητέα, προκειμένου να εντάσσονται μορφολογικά και αισθητι- κά στο σύνολο του κτιρίου και στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον,
εε) η παρακολούθηση για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν), στστ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθε- σίας σε θέματα επικινδυνότητας κτιρίων,
ζζ) ο συντονισμός και ενημέρωση συναρμοδίων υπη- ρεσιών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και των εν γένει κατασκευών κατά την κείμενη νομοθεσία,
ηη) η εποπτεία και έλεγχος της εφαρμογής της νομο- θεσίας σε θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυ- κλοφορίας πεζών, ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους και συνεργασία κάθε μορφής με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημο- σίου Δικαίου, επιχειρήσεις του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για την προώθηση και εξασφάλιση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες.
γ) Στο Τμήμα Διασφάλισης Κοινοχρήστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η καταγραφή των εγκεκριμένων ή δεσμευμένων Κ.Χ. που έχουν περιέλθει σε καθεστώς αυτοδίκαιης ή μη άρσης απαλλοτρίωσης και την ιεράρχησή τους, βά- σει της σημασίας που έχουν για τον Δήμο και της ενδε- χόμενης μετατροπής τους σε οικοδομήσιμους χώρους μετά αυτήν, βάσει, είτε δικαστικής απόφασης, είτε, των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 32 του ν. 4315 /2014 (Α΄269),
ββ) η αιτιολογημένη πρόταση, για ανάληψη της υπο- χρέωσης καταβολής των εν λόγω αποζημιώσεων από την Τράπεζα Γης του ν. 4178/2013, όπου αυτό κρίνεται επιβεβλημένο,
γγ) η αιτιολογημένη πρόταση, για εφαρμογή των δι- ατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2508/1997 ( Α΄124), για κατανομή της υποχρέωσης αποζημίωσης των ωφελού- μενων από την εν λόγω απαλλοτρίωση παρόδιων ιδι- οκτητών, στην οικεία ή και στις όμορες πολεοδομικές ενότητας, όπου αυτό κρίνεται επιβεβλημένο,
δδ) η εν γένει, μέριμνα για την διατύπωση και την εφαρμογή των απαιτούμενων, νομοθετικών ρυθμίσεων, προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών προς διευκόλυν- ση και ολοκλήρωση της συντέλεσης των απαλλοτριώ- σεων Κοινόχρηστων Χώρων,
εε) η μέριμνα για την δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κοινοχρήστων χώρων των Δήμων, στστ) η μέριμνα για την εφαρμογή, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης τίτλων και δι- καιωμάτων μεταφοράς και συγκέντρωσης συντελεστού δόμησης ακινήτων του ιδιωτικού (αγορά, ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις) καθώς επίσης και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς,
ζζ) η μέριμνα για την ως άνω διαχείριση δημοσίων ακινήτων, μετά από ειδική εξουσιοδότηση από τον αρ- μόδιο φορέα,
ηη) η εποπτεία και διαχείριση του ηλεκτρονικού αρχεί- ου και των ονομαστικών τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αρχιτεκτονι- κής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων,
θθ) όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ελέγ- χου, έγκρισης και τεκμηρίωσης αιτημάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης και παροχής σχετικών οδηγιών.
Άρθρο 37
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Πολε- οδομίας είναι ιδίως:
α) η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών του πολε- οδομικού σχεδιασμού της Χώρας,
β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών κανονι- σμών,
γ) η θέσπιση κανόνων για παρεμβάσεις αστικής ανα- ζωογόνησης και ανάπλασης,
δ) η λήψη μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας απαρτίζεται από:
α) Τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
β) Τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανο- νισμών και Αδειοδοτήσεων.
γ) Τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών.
δ) Τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Ανα- πλάσεων.
Άρθρο 38
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολεοδομι- κού Σχεδιασμού είναι η χάραξη στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και εδαφικής οργάνωσης, καθώς και χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο.
2. Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού αποτελεί- ται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων.
β) Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων.
γ) Τμήμα Οικισμών.
δ) Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης. 3.α) Στο Τμήμα Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρ- μόδιους φορείς για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελετών τοπικού χωρικού, ειδικού χωρικού και πολε- οδομικού σχεδιασμού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών και γνωμοδότηση για τα ΕΣΧΑΔΑ - ΕΣΧΑΣΕ,
ββ) προώθηση έγκρισης ειδικών χωρικών και τοπικών χωρικών σχεδίων,
γγ) ο συντονισμός προγραμμάτων μελετών αρμοδι- ότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση ή τροποποίηση κανονιστικών πράξεων (διατάγματα) με εξαίρεση τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
δδ) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για θέματα χρήσεων γης,
εε) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονι- σμών Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχών για δόμη- ση και Προστασίας τους από Γεωλογικούς Κινδύνους, έγκριση συναφών μελετών και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ανωτέρω στον Χωρικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό, στστ) η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών ρυθ- μίσεων για τον καθορισμό και την τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και χρήσεων γης, σε εκτός σχεδίου περιοχές,
ζζ) η εισήγηση για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
β) Στο Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμό- διους φορείς για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και πολεοδομικών σχεδίων εφαρμογής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και εν γένει ρυθμίσεων και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προ- διαγραφών. Συμπεριλαμβάνονται και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις / τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης περιλαμβανομένων και αυτών που εκπο- νούνται στο πλαίσιο στεγαστικών προγραμμάτων,
ββ) ο συντονισμός προγραμμάτων πολεοδομικών μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση μελετών Πολεοδόμησης (α και β κατοικίας, ΖΥΣ),
γγ) η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών σχεδίων στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων (όπως ΕΣ- ΧΑΔΑ - ΕΣΧΑΣΕ, κ.λ.π.) καθώς και τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων σε εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό χώρων για την ανέγερση κτηρίων δημόσιων και δημο- τικών σκοπών και κτηρίων κοινής ωφέλειας.
γ) Στο Τμήμα Οικισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμο- διότητες:
αα) η μέριμνα για τις οριοθετήσεις οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων καθώς και οικισμών προϋφιστάμενων του ΄23 και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών,
ββ) η μέριμνα για την θέσπιση όλων των απαιτούμε- νων μέτρων και διατάξεων που αφορούν τις οριοθετή- σεις οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων καθώς και οικι- σμών προϋφιστάμενων του ΄23, εναρμονισμένη με τη νομολογία του ΣτΕ.
δ) Στο Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων και ρυθμίσεων εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών,
ββ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και ανα- θεώρηση πολεοδομικών μελετών ιδιωτικών πολεοδομή- σεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ),
γγ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και ανα- θεώρηση πολεοδομικών μελετών στεγαστικών προ- γραμμάτων δημοσίων και δημοτικών φορέων καθώς και στεγαστικών προγραμμάτων Οργανωμένης Πολε- οδόμησης (Ενεργός Πολεοδομία (ΖΕΠ Κοζάνης, Ξάνθης και Κομοτηνής),
δδ) η παρακολούθηση εφαρμογής οργανωμένων προγραμμάτων στέγασης και έργων στέγασης ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντων, Ρομά, κ.α.) κα- θώς και μεταφοράς οικισμών λόγω κατολισθήσεων ή εκτέλεσης μεγάλων αναπτυξιακών έργων,
εε) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργα- νωμένων οικιστικών αναπτύξεων σε Περιοχές Περιβαλ- λοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθ- μισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ).
Άρθρο 39
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών
Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αρχιτε- κτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων είναι ιδίως:
α) η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχι- τεκτονικής κληρονομιάς,
β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών κανονισμών,
γ) η αδειοδότηση οικοδομικών εργασιών βάσει ειδι- κών διατάξεων.
2. Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανο- νισμών και Αδειοδοτήσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσι- ακών Οικισμών.
β) Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων.
γ) Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρ- χιτεκτονικής.
δ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων.
3. α) Στο Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Πα- ραδοσιακών Οικισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδι- ότητες:
αα) η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό τμη- μάτων πόλεων (ιστορικών κέντρων πόλεων), οικισμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών, η μέριμνα για τη θέσπιση όλων των απαιτούμενων προς τούτο μέτρων καθώς και η μέριμνα για τη εφαρμογή τους, τα οποία αναφέρο- νται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, τη μορφολογι- κή κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστήλωση, και την ανάπλαση των ιστορικών κέντρων, των παραδοσιακών οικισμών, των ζωνών προστασίας αυτών, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων του ν.
3028/2002
(Α΄153),
ββ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επι- λογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, την αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία για παρεμβάσεις πέραν αυτών της αρμο- διότητας της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΕΑΑ),
γγ) η εποπτεία, επίβλεψη, παραλαβή και έλεγχος των μελετών αρμοδιότητας της Δ/νσης Έργων Αστικών Ανα- πλάσεων που αφορούν ειδικά σε ανάπλαση παραδοσι- ακών συνόλων, στην αποκατάσταση ή επισκευή διατη- ρητέων κτηρίων, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΑΑ.
β) Στο Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων ανήκουν οι ακό- λουθες αρμοδιότητες:
αα) η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό αρ- χιτεκτονικών συνόλων, κτιρίων ή τμημάτων τους και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως διατηρητέων, καθώς και ο καθορισμός των όρων προστασίας αυτών,
ββ) η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, που αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόμησης, στις χρήσεις, στη μορφολογική κατάσταση και στην ανάδειξη διατη- ρητέων κτηρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογε- νούς περιβάλλοντος,
γγ) η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παραδοσιακών οικισμών, διατηρητέων κτιρίων και μελετών της Διεύ- θυνσης,
δδ) ο έλεγχος αιτημάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτηρίων,
εε) ο συντονισμός ελέγχου, κατευθύνσεις και εισηγή- σεις στο ΚΕΣΑ για την δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων, που έχουν εκτελεσθεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κηρυγμένα ως δι- ατηρητέα, προκειμένου να εντάσσονται μορφολογικά και αισθητικά στο σύνολο του κτιρίου και ευρύτερο δο- μημένο περιβάλλον.
γ) Στο Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονι- σμών που αφορούν στο σχεδιασμό των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευ- αστικές απαιτήσεις, η σύνταξη κανονισμών για την αντι- μετώπιση και διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την εφαρμογή τους,
ββ) η σύνταξη προδιαγραφών, οδηγιών σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με θέματα ασφα- λούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς επίσης και ο συντονισμός και η συνεργασία με τους Εθνικούς, Τεχνικούς και Αναπηρι- κούς Φορείς και υπηρεσίες σε σχετικά θέματα και η πα- ρακολούθηση και συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα,
γγ) η μέριμνα για τη μελέτη και προώθηση τύπων κα- τοικιών, αγροτικών, αστικών, παραθεριστικών με χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ενσωμά- τωση στην κατασκευή παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και με χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών,
δδ) ο έλεγχος και η έγκριση μελετών τύπων προκατα- σκευασμένων ή λυόμενων κατοικιών, καθώς και όλων των προτύπων μελετών κατοικίας που υποβάλλονται από ιδιώτες ή φορείς,
εε) η μέριμνα για την εκπόνηση - έγκριση μελετών τύπων κατοικιών για δικαιούχους στεγαστικής αποκα- τάστασης,
στ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρ- μογή των γενικών πολεοδομικών διατάξεων.
δ) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης,
ββ) η έκδοση και προώθηση διοικητικών πράξεων για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ειδικών κατηγορι- ών έργων,
γγ) η έγκριση εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοεπικοινω- νίας και κινητής τηλεφωνίας παραμεθόριων περιοχών,
δδ) η μέριμνα για την έγκριση αρχιτεκτονικών, στατι- κών, ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών και μελετών
του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕ.
ΝΑΚ) για κτίρια οργανωμένων κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων.
Άρθρο 40
Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τοπογραφι- κών Εφαρμογών είναι ιδίως η διαμόρφωση και η εφαρ- μογή πολιτικών σε κάθε είδους θέματα τοπογραφικών εφαρμογών.
2. Η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών αποτελεί- ται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Οριοθέτησης Υδατορεμάτων.
β) Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλοτρι- ώσεων.
γ) Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων.
δ) Τμήμα Χαρτογραφικής Τεκμηρίωσης.
3. α) Στο Τμήμα Οριοθέτησης Υδατορεμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο έλεγχος και η γνωμοδότηση για την έγκριση οριογραμμών υδατορεμάτων στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ρυθμίσεων, καθώς και για την έγκριση χώρων αστικών υποδομών,
ββ) η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών για τις μελέτες οριοθέτησης και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τις μελέτες και τα πολεοδομικά θέματα που σχετίζονται με υδατορέματα.
β) Στο Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλο- τριώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την εκτέλεση τοπογραφικών απο- τυπώσεων, κτηματογραφήσεων και χαράξεων, για την κάλυψη αναγκών και προγραμμάτων του Υπουργείου,
ββ) η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, για τη σύνταξη των πράξεων εφαρμογής, των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού,
γγ) η σύνταξη σχετικών προτύπων, προδιαγραφών, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την σύνταξη πολεοδομικών σχεδίων εφαρμογής σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
δδ) η παροχή κατευθύνσεων για τη σύνταξη τροποποιή- σεων σε περίπτωση άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται σε εκτά- σεις στεγαστικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της ΔΠΣ,
εε) ο προγραμματισμός απαλλοτριώσεων, σε συνεργα- σία με το Πράσινο Ταμείο και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς,
γ) Στο Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η τήρηση και λειτουργία του Κτηματολογικού Γρα- φείου Πρωτευούσης και η παρακολούθηση της ένταξής του στο Εθνικό Κτηματολόγιο,
ββ) η μέριμνα για την έκδοση Κανονισμού Λειτουρ- γίας των Κτηματολογικών Γραφείων και ο έλεγχος των εισπραττόμενων ανταποδοτικών τελών και λοιπών δικαι- ωμάτων που απορρέουν από την κτηματογράφηση και τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων,
γγ) η παροχή κατευθύνσεων για τη ρύθμιση θεμάτων ομοιόμορφης εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαι- σίου από όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της Επικράτειας,
δδ) η σύσταση Ειδικού Μητρώου Διαπιστευμένων Μη- χανικών και ο ορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικα- σίας και των ειδικότερων προσόντων για την εγγραφή στο μητρώο αυτό.
δ) Στο Τμήμα Χαρτογραφικής Τεκμηρίωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η τήρηση, κωδικοποίηση και διαχείριση του αρ- χείου διαγραμμάτων, προεδρικών διαταγμάτων και απο- φάσεων ΥΠΕΝ,
ββ) η παροχή διευκρινήσεων σε θέματα εγκεκριμένων σχεδίων εφαρμογής γραμμών, υψομετρικών μελετών, όρων δόμησης και λοιπών θεμάτων σχετικών με ρυμο- τομικά διαγράμματα,
γγ) η μέριμνα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουρ- γικών Αποφάσεων πολεοδομικού και χωροταξικού πε- ριεχομένου και η ανακοίνωση στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής.
Άρθρο 41
Διεύθυνση Μελετών και Έργων
Αστικών Αναπλάσεων
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση -
Αρμοδιότητες
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων είναι η ιδίως χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών μέσω παρεμβάσεων στο δομημένο περιβάλλον.
2. Η Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλά- σεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Ανα- πλάσεων.
β) Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτιρίων.
γ) Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων. 3.α) Στο Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης για το βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων,
ββ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και προώθηση δρά- σεων και προγραμμάτων ήπιων μορφών μετακίνησης,
γγ) η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης για το σύγχρο- νο αστικό βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων και τον αστικό εξοπλισμό του δημοσίου ελευθέρου χώρου,
δδ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επι- λογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος και παραλα- βή των μελετών αστικών αναπλάσεων, για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου και άλλων φορέων, ιδί- ως για τη διαμόρφωση και τυχόν ενοποίηση κοινοχρή- στων χώρων, καθώς και ακάλυπτων χώρων στεγαστικών προγραμμάτων, διαμόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική αναβάθμιση των τεχνικών έργων και του πε- ριβάλλοντος χώρου,
εε) η μέριμνα για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή άλλους κρατικούς φο- ρείς, προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών, για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λει- τουργία των έργων αστικής και τεχνικής υποδομής, στστ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα σχετικά με τα ανωτέρω.
β) Στο Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστα- σης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την προώθηση και τον έλεγχο προ- γραμμάτων ανάπλασης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και κτηρίων, που αποβλέπουν: ααα) στην αρχι- τεκτονική, μορφολογική και αισθητική θεώρηση των τεχνικών έργων και του χώρου που τα περιβάλλει, όπως λιμάνια, δεξαμενών, γεφυρών, συγκοινωνιακών κόμβων, αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών ΜΕ- ΤΡΟ και ΗΣΑΠ, ρεμάτων και γενικά κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων μαζικής εξυπηρέτησης, βββ) στην ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων και γγγ) στην αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομέ- νουν μετά τη ρυμοτομία,
ββ) η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική ένταξη στο περιβάλλον μεγάλων συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών έργων και της ευρύτερης περιοχής τους,
γγ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επι- λογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και κτηρίων για πα- ρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου,
δδ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα τα ανωτέρω και μετά από γνώμη της Διεύ- θυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, εφόσον αφορούν προστατευόμενα κτίρια και περιοχές αρμοδιότητάς της.
γ) Στο Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του οι- κονομικού και τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή του,
ββ) η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε- σίες για τη χρηματοδότηση ή επιδότηση άλλων φορέων και κατανομή των σχετικών κονδυλίων,
γγ) η προκήρυξη εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τα προς ανάθεση έργα και η σύνταξη τευχών δημοπράτη- σης έργων προς εκτέλεση,
δδ) η μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας και την έγκριση των συμβάσεων,
εε) η εκτέλεση και επίβλεψη των έργων ή η ανάθεση σε τρίτους όλων των απαιτούμενων για την υλοποίηση του προγράμματος έργων,
στ) η μέριμνα για την σύνταξη σχεδίων προγραμμα- τικών συμβάσεων υλοποίησης έργων ανάπλασης με άλλους φορείς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Άρθρο 42 Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών υπάγονται:
1. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών.
3. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμε- τάλλευσης Υδρογονανθράκων.
Άρθρο 43
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ενέρ- γειας είναι ιδίως:
α) ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας με βάση την ενεργειακή κατάσταση, τις ενεργειακές πηγές της, τις τεχνολογίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις,
β) η μέριμνα για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφο- διασμού της χώρας, η διαμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας,
γ) η εποπτεία της και η εν γένει προώθηση της ανά- πτυξης του ενεργειακού τομέα.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Υδρογονανθράκων.
β) Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας.
γ) Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλ- λακτικών Καυσίμων.
δ) Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.
Άρθρο 44
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υδρογοναν- θράκων είναι ιδίως:
α) η παρακολούθηση και η εισήγηση θεμάτων πολιτι- κής στον τομέα του αργού πετρελαίου, των πετρελαιο- ειδών προϊόντων και του φυσικού αερίου,
β) η αδειοδότηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και της εμπορίας των υδρογοναν- θράκων,
γ) η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Φυσικού Αερίου.
β) Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρε- λαιοειδών.
γ) Τμήμα Ασφαλείας Εφοδιασμού Πετρελαίου και Τεκ- μηρίωσης.
δ) Τμήμα Εγκαταστάσεων.
α) Στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Φυσι- κού Αερίου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμί- σεων για την οργάνωση, την ομαλή λειτουργία και την εποπτεία της αγοράς στον τομέα του φυσικού αερίου,
ββ) η παρακολούθηση των έργων υποδομών φυσι- κού αερίου και ιδίως όσων έχουν ενταχθεί ή δυνητικά μπορούν να θεωρηθούν ως έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCI), καθώς και όσων συμπεριλαμβάνο- νται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης και την μελέτη ανάπτυξης που συντάσσεται από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ, με σκοπό την προώθηση τους μέσω νομοθετικών και άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών.
γγ) η παρακολούθηση θεμάτων ασφάλειας εφοδια- σμού φυσικού αερίου σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,
δδ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επε- ξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το φυσικό αέριο και η κατάρτιση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης,
εε) η παρακολούθηση των τιμών του φυσικού αερίου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και ο υπολογι- σμός της Μέσης Τιμής Φυσικού Αερίου σε μηνιαία βάση.
β) Στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πε- τρελαιοειδών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμί- σεων για την οργάνωση, την ομαλή λειτουργία και την εποπτεία της αγοράς στον τομέα αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων,
ββ) η εξέταση αιτημάτων και η εισήγηση για χορήγηση, ανανέωση και τροποποίηση αδειών εμπορίας, διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, μεταφοράς με αγωγό και απευ- θείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή,
γγ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμόρφω- σης στις διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄230) και των κα- νονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και η εισήγηση για την επιβολή σχετικών κυρώ- σεων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος συμμόρφωσης έγκειται ιδίως στην τήρηση των όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων άσκησης των δραστηριοτήτων από τους κατόχους αδειών,
δδ) Η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αδειών Πετρε- λαιοειδών Προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9α του ν. 3054/2002 (Α΄ 20),
εε) η παρακολούθηση της καταβολής των ανταποδο- τικών τελών από τους κατόχους άδειας εμπορίας, διύλι- σης και μεταφοράς με αγωγό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στστ) η διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την συνει- σφορά των ελληνικών εταιρειών πετρελαίου στο διεθνές κεφάλαιο για αποζημίωση ρύπανσης από πετρελαιοειδή προϊόντα.
γ) Στο Τμήμα Ασφαλείας Εφοδιασμού Πετρελαίου και Τεκμηρίωσης ανήκουν ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμί- σεων για την ασφάλεια εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα,
ββ) η μέριμνα για τη σύνταξη εκθέσεων ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση καταστάσεων διαταρα- χής εφοδιασμού, ενόψει επισκοπήσεων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (Δ.Ο.Ε.) και την ΕΕ,
γγ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επε- ξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την αγορά αργού πετρελαίου και πετρε- λαιοειδών προϊόντων για την υποστήριξη λήψης απο- φάσεων σε θέματα πετρελαϊκής πολιτικής,
δδ) η κατάρτιση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης και η υποβολή αυτών σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Ορ- γανισμούς, καθώς και η παρακολούθηση των τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά,
εε) η υποστήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβα- ρών Διαταραχών του Εφοδιασμού και η εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης και της απε- λευθέρωσης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, στστ) η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, στο πλαί- σιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
δ) Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η χορήγηση και ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθμισης και λει- τουργίας των βιομηχανιών παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών, των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίων, ασφάλτου, βιοκαυσίμων, εμφιάλωσης υγραερίων, συσκευασίας λι- παντικών, αγωγών μεταφοράς αργού και πετρελαϊκών προϊόντων και των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, δυναμικότητας σύμφωνα με τις κεί- μενες διατάξεις, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων των ως άνω αδειών,
ββ) η χορήγηση και ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης, υγροποίησης και αεριοποίησης φυσικού αερίου, δυναμικότητας σύμφω- να με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων των ως άνω αδειών,
γγ) η γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ως άνω εγκαταστάσεων,
δδ) η γνωμοδότηση, κατά την κείμενη νομοθεσία, επί αιτημάτων παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αι- γιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσ- σιου χώρου, ή του πυθμένα, για την κατασκευή των ως άνω εγκαταστάσεων,
εε) η εισήγηση για την έκδοση πράξεων σχετικά με την κήρυξη απαλλοτρίωσης ή παραχώρησης δημόσιας έκτασης ή σύστασης δουλείας για την ίδρυση ή επέκτα- ση των ως άνω εγκαταστάσεων, στστ) η κατάρτιση κανονισμών ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αξιολόγηση των μελετών ασφα- λείας και τη διενέργεια επιθεωρήσεων που αφορούν τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις,
ζζ) η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ορισμού της εγκατάστασης και διαδρομής αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων,
ηη) η πιστοποίηση αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτατης ανάγκης, η διενέργεια ελέγχων στις αποθήκες αυτές, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων,
θθ) η τήρηση μητρώου πιστοποιημένων εγκαταστά- σεων τήρησης αποθεμάτων έκτατης ανάγκης,
ιι) η γνωμοδότηση προς το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη θέσπιση ή τροποποίηση των προδιαγραφών πε- τρελαιοειδών και λιπαντικών.
Άρθρο 45
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
και Εναλλακτικών ΚαυσίμωνΕπιχειρησιακοί Στό-
χοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων είναι ιδίως:
α) η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
β) η προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων.
2. Η Διεύθυνση ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων απο- τελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ηλε- κτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας.
β) Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Μετα- φορών και Εναλλακτικών Καυσίμων.
γ) Τμήμα Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου. 3.α) Στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση για την πολιτική της χώρας για τις ΑΠΕ Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας,
ββ) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθ- μίσεων για την προώθηση και υλοποίηση των επενδύ- σεων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής/ ψυκτικής ενέργειας,
γγ) η εισήγηση για την προσαρμογή της σχετικής εθνι- κής νομοθεσίας στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αρμοδιότητάς του,
δδ) η ενημέρωση των επενδυτών για τη νομοθεσία που διέπει τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής/ψυκτικής ενέργειας,
εε) η μέριμνα για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανανεώσιμη ενέρ- γεια, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα και η λήψη μέτρων για την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ, στστ) η μέριμνα για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων ΑΠΕ και τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία.
β) Στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Μεταφορών και Εναλλακτικών Καυσίμων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση για τη πολιτική της χώρας για τις ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών και για άλλα υγρά ή αέρια καύσιμα, πλην του φυσικού αερίου, που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών,
ββ) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθ- μίσεων για την προώθηση των ΑΠΕ στον τομέα των με- ταφορών και για την προώθηση άλλων υγρών ή αέριων καυσίμων, πλην του φυσικού αερίου, που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών,
γγ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επε- ξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς των βιοκαυσίμων και των βιορευστών ,
δδ) η εισήγηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος επί θεμάτων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών,
εε) η εισήγηση για την προσαρμογή της σχετικής εθνι- κής νομοθεσίας στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αρμοδιότητάς του, στστ) η συνεργασία με το Τμήμα Ανανεώσιμων Πη- γών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτι- κής Ενέργειας για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 21 του ν. 3468/2006 (Α΄129), σχετικά με τη πρόοδο που σημειώνεται ως προς την προώθηση και τη χρήση των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών,
ζζ) η εποπτεία της λειτουργίας της σχετικής αγοράς και η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από τους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες,
ηη) η εισήγηση μέτρων για τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς του και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
γ) Στο Τμήμα Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η έκδοση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουρ- γία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και παραγωγή και διανομή θερμικής ενέργειας,
ββ) η επιμέλεια για όλα τα θέματα σχετικά με την αδειοδότηση των έργων με συντονισμό των φορέων και των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης,
γγ) η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων για παραβά- σεις της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες,
δδ) ο έλεγχος των μελετών και η προώθηση των δι- αδικασιών για απαλλοτριώσεις και σύσταση δουλείας,
εε) η μέριμνα για την τήρηση μητρώου αδειών παρα- γωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ, και εξαιρέσεων από την αδειοδότηση, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων καθώς και η εποπτεία τήρησης υποχρεώσεων φορέων υλοποίησης έργων ΑΠΕ, στστ) η εποπτεία έργων υποστήριξης της Διεύθυνσης,
ζζ) η παροχή πληροφοριών για την εξέλιξη της αδει- οδοτικής διαδικασίας και η οργάνωση αυτής μέσω δια- δικτύου καθώς και η λειτουργία γραφείου ενημέρωσης επενδυτών.
Άρθρο 46
Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι ιδίως:
α) η παρακολούθηση και η εισήγηση θεμάτων πολιτι- κής στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε),
β) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αγοράς ηλε- κτρικής ενέργειας.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
β) Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Η/Ε.
γ) Τμήμα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προ- στασίας Καταναλωτών. 3.α. Στο τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε),
ββ) η εισήγηση προτάσεων για τον μακροχρόνιο ενερ- γειακό σχεδιασμό της χώρας, ως προς την παραγωγή Η/Ε,
γγ) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα καθορισμού, είσπραξης, απόδο- σης και διαχείρισης των τελών για την έκδοση και για την χρήση των αδειών των δραστηριοτήτων Η/Ε, καθώς και ζητήματα κατανομής των πόρων που προκύπτουν, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
δδ) η εποπτεία των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά Η/Ε και εγκρίνει τους γενικούς όρους συμ- βάσεων πώλησης Η/Ε,
εε) η μελέτη και εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων για την χορήγηση αδειών προμήθειας και εμπορίας Η/Ε, στστ) η εισήγηση ρυθμίσεων και διατύπωση προτά- σεων για την ασφάλεια εφοδιασμού Η/Ε,
ζζ) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων, έγκριση κανονισμών και αποφάσεων ρύθμισης θεμάτων διαχεί- ρισης, που αφορούν την λειτουργία της αγοράς Η/Ε,
ηη) η επιμέλεια για την σύνταξη και αποστολή από- ψεων και στοιχείων στο ΣτΕ και τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια επί υποθέσεων που συζητούνται σε αυτά, σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος,
θθ) η εξέταση αιτημάτων πολιτών και φορέων σε θέση με το αντικείμενο του τμήματος,
ιι) η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Υπουργείου ΠΕΚΑ σε εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα, Φορείς και Οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν τις αρμο- διότητες του Τμήματος.
β) Στο Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Η/Ε ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση Κανονισμών και Προδιαγραφών ασφα- λείας των εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,
ββ) η θέσπιση κανόνων για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας από κινδύνους που προ- έρχονται από την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια Η/Ε και από την χρήση τους, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και γνωμοδοτεί για θέμα- τα προστασίας του περιβάλλοντος από την λειτουργία μονάδων παραγωγής Η/Ε και την μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,
γγ) ο έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών και η προ- ώθηση των διαδικασιών για κήρυξη απαλλοτρίωσης ιδι- ωτικών εκτάσεων, παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων και σύσταση δουλείας για έργα εγκαταστάσεων αρμοδιότη- τας του Τμήματος,
δδ) η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών και κανονιστι- κών ρυθμίσεων, μέτρων και κίνητρων για την προώθηση των επενδύσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερ- μότητας υψηλής αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), περαιτέρω δε παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή τους,
εε) η μελέτη και εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων για την χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής θερμικής ενέργειας σταθμών παραγωγής Η/Ε και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερ- μότητας από συμβατικά καύσιμα, στστ) η μελέτη και εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών συμπαραγω- γής ηλεκτρισμού και θερμότητας από συμβατικά καύσι- μα και για τον έλεγχο τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και των όρων των αδειών, καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
ζζ) η μέριμνα για κάθε θέμα που αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς και διανομής Η/Ε και ηλεκτροδότησης των οικισμών και εγκαταστάσεων της χώρας και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους,
ηη) η εισήγηση για ζητήματα εφαρμογής ή παραβάσε- ων της νομοθεσίας σχετικά με την μεταφορά και διανομή Η/Ε,
θθ) η έκδοση άδειών για την εγκατάσταση και λειτουρ- γία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών συμπα- ραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από συμβατικά καύσιμα,
ιι) η μέριμνα για την καταχώρηση των μελετών ασφα- λείας που αφορούν τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαρα- γωγής, ο χειρισμός θεμάτων προστασίας του περιβάλ- λοντος από την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και εγκα- ταστάσεων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και η διενέργεια επιθεωρήσεις κατά SEVESO στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητος του τμήματος, ιαια) η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Υπουργείου Π.ΕΝ. σε εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα, φορείς και οργανισμούς, για ζητήματα που αφορούν της αρμο- διότητες του τμήματος, ιβιβ) η μέριμνα για την σύνταξη και αποστολή απόψε- ων και στοιχείων της Διοίκησης στο ΣτΕ και στα Διοικητι- κά Δικαστήρια για υποθέσεις που συζητούνται σε αυτά και είναι σχετικές με τις αρμοδιότητες του τμήματος, ιγιγ) η εξέταση αιτημάτων φορέων και πολιτών σε σχέ- ση με το αντικείμενο του τμήματος.
γ) Στο Τμήμα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προστασίας Καταναλωτών ανήκουν οι ακόλουθες αρ- μοδιότητες:
αα) η εισήγηση των ρυθμίσεων σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, τα μέτρα προστασίας ευά- λωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργει- ακής πενίας σε εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας,
ββ) η εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων που αφο- ρούν στον Κώδικα Προμήθειας και παρακολουθεί την εφαρμογή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
γγ) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης τιμολογίων προμηθευτών Η/Ε, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
δδ) η εισήγηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις των τιμολογίων Η/Ε, καθώς και επί θεμάτων σχετικά με την τιμολόγηση της Η/Ε,
εε) η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ό,τι αφορά στις σχέσεις τους με τους καταναλωτές, στστ) η εξέταση αιτημάτων και καταγγελιών πολιτών και φορέων σε σχέση με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέρ- γειας και τις επιχειρήσεις του κλάδου,
ζζ) η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα, φορείς και οργανισμούς, για ζητήματα που αφορούν της αρμοδιό- τητες του τμήματος,
ηη) η μέριμνα για την σύνταξη και αποστολή απόψεων και στοιχείων της Διοίκησης στο ΣτΕ και στα Διοικητικά Δικαστήρια για υποθέσεις που συζητούνται σε αυτά και είναι σχετικές με τις αρμοδιότητες του τμήματος.
Άρθρο 47
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και
Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι ιδίως:
α) η παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεθνείς εξε- λίξεις και η λήψη πρωτοβουλιών σε θέματα ενέργειας, αποδοτικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας,
β) η εισήγηση προτάσεων για το μακροχρόνιο ενερ- γειακό σχεδιασμό της χώρας, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,
γ) η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
2. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια- κής Αποδοτικότητας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Ενεργειακού Σχεδιασμού.
β) Τμήμα Στατιστικής, Τεκμηρίωσης και Αναφορών.
γ) Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας. 3.α) Στο Τμήμα Ενεργειακού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την μελέτη, παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων της ενεργειακής πολιτικής σύμ- φωνα με το εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές πλαίσιο,
ββ) η συμμετοχή στην εισήγηση προτάσεων στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και η παρακολούθηση και ανάλυση του ενεργειακού αποτυ- πώματός της, των ενεργειακών πηγών και τεχνολογιών, για τη λήψη κατάλληλων δράσεων,
γγ) η μέριμνα για τη σύνταξη εκθέσεων στο πλαίσιο του Συστήματος Διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένω- σης και της Εις βάθους Εξέτασης του ΔΟΕ (ΟΟΣΑ), σύμ- φωνα με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις,
δδ) η παρακολούθηση της πολιτικής των ενεργειακών φορέων ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει στο ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, προς αξιοποίηση των στην εισήγηση περαιτέρω πολιτικών,
εε) η παροχή πληροφόρησης προς αρμόδιες υπηρε- σίες καθώς και προς Διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με θέματα Ενεργειακών Πολιτικών.
β) Στο Τμήμα Στατιστικής, Τεκμηρίωσης και Αναφορών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων για τη σύνταξη του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και η διάχυση όλων των ενεργειακών στατι- στικών δεδομένων που προβλέπονται από το εθνικό και διεθνές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο,
ββ) η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπη- ρεσία και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και η εκπροσώ- πηση της χώρας στις εκάστοτε συναντήσεις εργασίας με στόχο την ανάπτυξη του διεθνούς συστήματος ενεργει- ακών στατιστικών,
γγ) η μέριμνα για την εναρμόνιση με τα διεθνή μεθο- δολογικά πρότυπα, την ανάπτυξη του εθνικού μεθοδο- λογικού πλαισίου στατιστικών ενέργειας, σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τους άλλους εμπλε- κόμενους φορείς,
δδ) η σύνταξη και η αποστολή περιοδικών στατιστι- κών δελτίων στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας,
εε) η τήρηση και ενημέρωση των ηλεκτρονικών βά- σεων δεδομένων επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της, στστ) η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των ατομικών δεδομένων.
γ) Στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθ- μίσεων με σκοπό τη λήψη μέτρων και τη χορήγηση κινήτρων για την προώθηση της ενεργειακής αποδο- τικότητας,
ββ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπα- ϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς για θέματα ενεργει- ακής αποδοτικότητας,
γγ) η μέριμνα για την κατάρτιση συστημάτων ενεργει- ακής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα και την εφαρμογή τους,
δδ) η μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή στην Ευρω- παϊκή Επιτροπή εθνικών σχεδίων δράσης για την ενερ- γειακή αποδοτικότητα, η παρακολούθηση και αξιολόγη- ση της εφαρμογής τους καθώς και η υποβολή σχετικών εκθέσεων,
εε) η μέριμνα με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποί- ηση δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδο- τικότητας, στστ) η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με το αντικείμενο της ενεργειακής αποδοτικότητας,
ζζ) η μέριμνα για τη συλλογή και επεξεργασία στοι- χείων για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
ηη) ο έλεγχος και η έγκριση ενεργειακών μελετών σε βιομηχανικές μονάδες, που υποβάλλονται στο πλαίσιο αδειοδότησής τους,
θθ) η μέριμνα για την ενημέρωση των ενδιαφερό- μενων και την προετοιμασία και διάθεση οδηγιών και πληροφοριακού υλικού σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Άρθρο 48
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ορυ- κτών Πρώτων Υλών είναι ιδίως η ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, με βάση την αρχή της αειφορίας, την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανά- πτυξη, χωρίς να παραβλάπτεται η φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και γενικότερα η περιβαλλοντική προστασία.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών απαρ- τίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής.
β) Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομη- χανικών Ορυκτών.
γ) Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών.
Άρθρο 49
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής είναι η προώθηση της ορθολογικής αξιο- ποίησης τόσο των ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ.) και των προϊόντων τους, όσο και του γεωθερμικού δυναμι- κού της Χώρας, με όρους βιωσιμότητας, ασφάλειας, κοι- νωνικής συναίνεσης και σεβασμού του περιβάλλοντος, η αξιολόγηση των αντίστοιχων πολιτικών, η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ).
β) Τμήμα Γεωθερμίας. γ)Τμήμα Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτι- κών και Λατομικών Δραστηριοτήτων. 3.α) Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση προτάσεων για την ανάπτυξη του τομέα των Ο.Π.Υ., η μέριμνα για την προώθηση των πολιτικών του τομέα αυτού, καθώς και ο έλεγχος και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των εφαρμοζό- μενων πολιτικών,
ββ) η σύνταξη και έκδοση της ετήσιας έκθεσης, σε συ- νεργασία με το τμήμα Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων για την δραστηριότητα επί των Ο.Π.Υ της Χώρας κατά το προη- γούμενο έτος, ύστερα από επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των σχετικών στοιχείων, για την προβολή και την προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τομέα αυτού,
γγ) η εισήγηση για την απλοποίηση, τον εκσυγχρο- νισμό και την κωδικοποίηση των νομοθετικών και κα- νονιστικών διατάξεων της νομοθεσίας περί μεταλλείων και λατομείων και η εισήγηση των απαιτούμενων νο- μοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια θεματική υπηρεσία,
δδ) η παρακολούθηση των διεθνών και εθνικών εξελί- ξεων, η συνδρομή για την ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο, και η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων εφαρμογής τους, για την ορθολογική εκ- μετάλλευση των Ο.Π.Υ.,
εε) η παρακολούθηση της τήρησης των διεθνών συμ- βάσεων εργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην έρευνα και εκμετάλλευση των Ο.Π.Υ.
και του γεωθερμικού δυναμικού και η εισήγηση για την έκδοση/τροποποίηση/συμπλήρωση των Κανονισμών
Ασφάλειας Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
(Κ.Μ.Λ.Ε.), καθώς και Γεωθερμικών Εργασιών (Κ.ΓΘ.Ε.), στστ) η εισήγηση για την έκδοση γενικών αρχών ασφα- λούς διενέργειας των εργασιών και ορθολογικής εκμε- τάλλευσης στις δραστηριότητες των Ο.Π.Υ., που άπτονται θεμάτων ειδικών κανονισμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ζζ) ο συντονισμός δράσεων για την ανάπτυξη των Ο.Π.Υ. και της γεωθερμίας, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε θέματα ανάπτυ- ξης και ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών,
ηη) η εισήγηση για την αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποσών που προβλέπονται στις διατάξεις οικονομικού περιεχομένου περί μεταλλείας και λατομίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσιοδοτικές διατάξεις,
θθ) η εισήγηση επί της σκοπιμότητας και νομιμότητας για την έγκριση των προγραμμάτων του Ι.Γ.Μ.Ε., η παρα- κολούθησή τους δια των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμέ- νων του ΙΓΜΕ, καθώς και η άσκηση της εποπτείας στους ανωτέρω τομείς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σχε- τικά με την έρευνα των Ο.Π.Υ.,
ιι) η μέριμνα για την κήρυξη ερευνητέων και εξαιρετέ- ων από το Δημόσιο περιοχών, ιαια) η πρόσκληση των μεταλλειοκτητών για την εντός τριμήνου κατάθεση ειδικής έκθεσης περί των ερευνητι- κών τους προγραμμάτων, κατόπιν εισήγησης της αρμό- διας θεματικής διεύθυνσης, ιβιβ) η μέριμνα για την αναγκαστική εκτέλεση ερευνών από το Ι.Γ.Μ.Ε. σε παραχωρήσεις μεταλλείων και για τις οφειλές μεταλλειοκτητών για μεταλλευτικές έρευνες που έγιναν από το Δημόσιο σε παραχωρήσεις τους, ιγιγ) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ- βούλιο του Κράτους για τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για τη διαδικασία αποδοχής των σχετικών γνωμοδοτήσεων, ιδιδ) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της διοίκη- σης στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητικά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του τμήματος, για τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσε- ων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και αναφορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλή- νων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά.
β) Στο Τμήμα Γεωθερμίας ανήκουν οι ακόλουθες αρ- μοδιότητες:
αα) η διαχείριση του Γεωθερμικού Δυναμικού (ΓΘ.Δ.) της χώρας, ως ορυκτού πόρου, η επεξεργασία σχετικών στοιχείων για την αξιολόγησή του, η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών αποφά- σεων,
ββ) η μέριμνα και η εισήγηση για την εκπόνηση μελε- τών ή και προγραμμάτων για την έρευνα και τη βέλτιστη αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού,
γγ) η εισήγηση και η μέριμνα για τον καθορισμό/τρο- ποποίηση/συμπλήρωση των κριτηρίων χαρακτηρισμού περιοχών εντοπισμού Γεωθερμικού Δυναμικού (ΓΘ.Δ.), καθώς για τον χαρακτηρισμό τους, σύμφωνα με τα κρι- τήρια αυτά,
δδ) η γνωμοδότηση περί του ιδιαιτέρως συμφέροντος για την Εθνική Οικονομία της έρευνας και της εκμετάλ- λευσης γεωθερμικού δυναμικού σε δασικές εκτάσεις,
εε) η έγκριση πάσης φύσεως μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και η αξιολόγηση των αντίστοι- χων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και η εισήγηση περί των οφελών για την Εθνική και Τοπική οικονομία προς τον Υπουργό, στστ) η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτη- μάτων για την έρευνα και την εκμετάλλευση (εξόρυξη - επανεισαγωγή) ΓΘ.Δ., εντός των αντίστοιχων θεσμοθε- τημένων ΓΘ.Π., αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και η επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών,
ζζ) η εισήγηση και η μέριμνα για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων που κα- ταρτίζονται από τις μονάδες εκμετάλλευσης ΓΘ.Δ., η τήρηση μητρώου των επιβλεπόντων στις σχετικές μο- νάδες, καθώς και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,
ηη) η μέριμνα και η εισήγηση για την εκτίμηση εγκα- ταστάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού εντός των θεσμοθετημένων γεωθερμικών μεταλλευτικών χώρων,
θθ) η μέριμνα για όλα τα θέματα προκηρύξεων και συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και εκμε- τάλλευσης ΓΘ.Δ, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής των όρων των σχετικών συμβάσεων, η βεβαί- ωση των μισθωμάτων και η παρακολούθηση είσπραξής τους, καθώς και η επιβολή κυρώσεων για την παράβαση των σχετικών όρων,
ιι) η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την εγκα- τάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης (Θ/Ψ) χώρων, η παρακολούθηση της εξέλιξης των εφαρμογών συ- στημάτων Θ/Ψ και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και διευκρινίσεων, ιαια) η μέριμνα για την ενημέρωση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων (LATOMET) επί θεμάτων γεωθερμίας, ιβιβ) η εισήγηση και η μέριμνα για την απόκτηση δικαιωμάτων ΓΘ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου σε παραμεθόριες περιοχές και η μέριμνα επί της διαδικα- σίας απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ΓΘ.Δ. από αλλοδαπά πρόσωπα, ιγιγ) η εισήγηση και η μέριμνα για την κήρυξη ανα- γκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης ΓΘ.Δ. και η παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, ιδιδ) η εισήγηση και η μέριμνα για τη διακοπή, την οριστική απαγόρευση λειτουργίας μονάδων ΓΘ.Δ. για μη ορθολογική εκμετάλλευση, καθώς και για την έκπτωση εκμεταλλευτή Γ.Θ.Δ, ιειε) η έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών επί θεμά- των σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος, ιστιστ) η έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών κατά εντολών των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων σε εκμεταλ- λευτές ΓΘ.Δ., για τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, περιοίκων, έργων κ.λ.π. και κατά αποφάσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων επιβο- λής πάσης φύσεως κυρώσεων στις επιχειρήσεις αυτές, ιζιζ) η γνωμοδότηση επί θεμάτων αποθήκευσης CO2, ιηιη) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ- βούλιο του Κράτους για τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για τη διαδικασία αποδοχής των σχετικών γνωμοδοτήσεων, ιθιθ) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της διοί- κησης επί προσφυγών στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητικά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του τμήματος, για τη σύντα- ξη απαντήσεων επί ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και αναφορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων για τα θέματα αρ- μοδιότητας του τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλλογικών οργάνων και υπηρε- σιών, για τα θέματα αυτά.
γ) Στο Τμήμα Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλ- λευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εποπτεία και εν γένει διαχείριση των δεδομένων της γεωχωρικής βάσης που τηρείται στη Γενική Διεύ- θυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, τα στοιχεία της οποίας καταχωρούνται με μέριμνα των αρμόδιων θεματικών υπηρεσιών, καθώς και η παροχή στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στη βάση αυτή προς πολίτες ή υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ββ) η διαχείριση, με την έναρξη της λειτουργίας του και κατά το σκέλος που αφορά τις ΟΠΥ, του ολοκληρω- μένου πληροφοριακού συστήματος της ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών με σκοπό να αποτελέσει αυτό την προβολή ολόκληρου του κλάδου της εξορυκτικής δραστηριότητας και των δραστηριοποιούμενων σε αυ- τόν επιχειρήσεων,
γγ) η διατύπωση απόψεων επί γεωχωρικών θεμάτων που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση των Ο.Π.Υ.
και της γεωθερμίας για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
δδ) η γνωμοδότηση επί τοπογραφικών θεμάτων σχε- τικά με την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. και της γεωθερμίας,
εε) Η συγκέντρωση και η τήρηση συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν τον τομέα των Ο.Π.Υ. και της γεωθερμίας, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγι- κός σχεδιασμός του υπουργείου στον τομέα αυτό, στστ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση σε συνεργασία με τις θεματικές διευθύνσεις, επεξεργασία , τήρηση και παροχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στοιχείων, που αφορούν την αγορά Ο.Π.Υ και η παρακο- λούθηση των τιμών βασικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά,
ζζ) η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης σε ενδι- αφερόμενους για επενδύσεις στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών στη Ελλάδα και η μέριμνα επί αιτημάτων ενδιαφερόμενων επενδυτών,
ηη) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την κατάρτιση πινάκων βασικών μεγεθών και δεικτών βιωσιμότητας σύμφωνα με τις καλές πρακτικές, του τομέα των Ο.Π.Υ., από στοιχεία που προέρχονται από τις αρμόδιες θεματι- κές διευθύνσεις, τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, τις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφερειακές Αυτοδιοική- σεις και υποβάλλονται στο τμήμα ή/και καταχωρούνται ψηφιακά σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων και η διάχυσή τους στο ευρύ κοινό,
θθ) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για τη διαδικασία αποδοχής των σχετικών γνωμοδοτήσεων,
ιι) η συνεργασία με θεσμικούς φορείς της δημόσια διοίκησης, Αυτοδιοίκησης, αγοράς ΟΠΥ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα επί θεμάτων αρμο- διότητάς της και προς σκοπό την προώθηση της ορθο- λογικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, με τη συνδρομή και του Τμήματος Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ο.Π.Υ, ιαια) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της διοίκη- σης στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητικά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του τμήματος, για τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσε- ων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και αναφορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλή- νων για τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά.
Άρθρο 50
Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και
Βιομηχανικών Ορυκτών
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Μεταλλευ- τικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών είναι η προώθηση της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποί- ησης των μεταλλευτικών, ενεργειακών και βιομηχανικών ορυκτών και των προϊόντων τους με όρους βιωσιμότη- τας, ασφάλειας, κοινωνικής συναίνεσης και σεβασμού του περιβάλλοντος.
2. Η Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιο- μηχανικών Ορυκτών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών.
β) Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών.
γ) Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων. 3.α) Στο Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυ- κτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των μεταλλείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, καθώς και η συ- γκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τη με- ταλλευτική έρευνα, την εκμετάλλευση, την επεξεργασία και κάθε συνοδό δραστηριότητα των σχετικών μονάδων,
ββ) η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επεν- δυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων.
γγ) η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας,
δδ) η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλ- λευσης των μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών,
εε) η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λει- τουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτη- μάτων επεξεργασίας ενεργειακών και μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων, στστ) η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μη- χανολογικού εξοπλισμού,
ζζ) η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό μεταλλευτικών περιοχών και μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών, καθώς και για την εξαίρεση ή μη ορυκτών και περιοχών υπέρ του Δημοσίου,
ηη) η μέριμνα για την εκτίμηση μεταλλείων και των εγκαταστάσεών τους, καθώς και η μέριμνα για τη διακο- πή λειτουργίας μεταλλείου για λόγους μη ορθολογικής δραστηριότητας,
θθ) η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμε- τάλλευσης μεταλλείων μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών,
ιι) η παρακολούθηση της δραστηριότητας των παρα- χωρήσεων μεταλλείων και η κρισιολόγησή τους, ιαια) η εισήγηση για την έκδοση απόφασης επίταξης εδαφικών εκτάσεων για την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ιβιβ) ο καθορισμός τεχνικών όρων για την απόκτηση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας, για την παράτα- ση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και για τη μίσθωση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, ιγιγ) η εισήγηση περί των οφελών για την Εθνική και Τοπική οικονομία για τα μεταλλεία μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών και για τις πάσης φύσεως εγκα- ταστάσεις επεξεργασίας αυτών, καθώς και η μέριμνα για την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας των σχετικών μονάδων ή τμημάτων αυτών, ιδιδ) η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας με- ταλλείων, ιειε) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Με- λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα μεταλλεία μεταλ- λευτικών και ενεργειακών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους, ιστιστ) η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ει- δικών κανονισμών ασφάλειας και οργανογραμμάτων των μονάδων μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών, ιζιζ) η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων για μεταλ- λεία, ιηιη) η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών μεταλλεί- ων κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετήσιων στοιχείων, ιθιθ) η διατύπωση απόψεων προς τα πολιτικά και δι- οικητικά δικαστήρια κάθε βαθμίδας σχετικά με τις αιτή- σεις αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων επί προσφυγών κατά αποφάσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων για μεταλλεία, κακα) η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρημα- τικών ποσών της μεταλλευτικής νομοθεσίας για υποχρε- ώσεις κατόχων άδειας μεταλλευτικών ερευνών, μεταλ- λειοκτητών και εκμεταλλευτών μεταλλείων, κβκβ) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ- βούλιο του Κράτους για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η μέριμνα για τη διαδικασία αποδοχής των σχετικών γνωμοδοτήσεων, κγκγ) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της διοίκη- σης στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητικά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του τμήματος, για τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσε- ων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και αναφορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλή- νων για τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά.
β) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών ανήκουν οι ακό- λουθες αρμοδιότητες:
αα) η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση, της λειτουργίας και της απόδοσης των λατομείων βιομη- χανικών ορυκτών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετι- κών με την έρευνα, την εκμετάλλευση, την επεξεργασία και κάθε συνοδό δραστηριότητα των σχετικών μονάδων και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτι- κών σχεδίων, νομοθετικών ρυθμίσεων και λοιπών σχε- τικών δράσεων,
ββ) η τήρηση μητρώου επιβλεπόντων των μονάδων βιομηχανικών ορυκτών και η έγκριση του αριθμού επι- βλέψεων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, πέραν των 5, από αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό,
γγ) η τήρηση στατιστικών ασφάλειας (ατυχημάτων) των μονάδων βιομηχανικών ορυκτών,
δδ) η έγκριση τεχνικών μελετών για: α. Έρευνα βιομη- χανικών ορυκτών, β. Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχα- νικών ορυκτών, και η έγκριση σχετικών συμπληρωματι- κών προσαρτημάτων,
εε) η χορήγηση αδειών (αρχικών ή παρατάσεων ή τροποποιήσεων) εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχα- νικών ορυκτών (πλην λατομείων αργίλων πλινθοποιίας και κεραμοποιίας), στστ) η ανάκληση ή προσωρινή αναστολή ή παύση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυ- κτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας ή αναστολής προ- ϋποθέσεων ισχύος τους ή μετά από αίτηση του εκμεταλ- λευτή κατ εφαρμογή ανάλογων διατάξεων,
ζζ) η έκδοση οδηγιών σε περιφερειακές Υπηρεσίες και επιχειρήσεις για κάθε θέμα που αφορά την εκμετάλλευ- ση βιομηχανικών ορυκτών σε σχέση με τις αρμοδιότητες του τμήματος,
ηη) η χορήγηση αδειών εγκατάστασης καθώς και αδειών λειτουργίας των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχα- νολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων βιομηχανικών ορυκτών,
θθ) η ανάκληση ή προσωρινή αναστολή αδειών λει- τουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας ή αναστολής των προϋποθέσεων ισχύος τους,
ιι) ο χαρακτηρισμός λατομικών ορυκτών ως βιομηχα- νικών ορυκτών ή μη, ιαια) η μέριμνα για τον καθορισμό αποθεματικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και η εκτίμηση της αξίας λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και των εγκα- ταστάσεων τους, ιβιβ) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Με- λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) καθώς και χωροταξικών σχεδίων για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους, καθώς και κάθε άλλη γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις, ιγιγ) η υπαγωγή έργου έρευνας βιομηχανικού ορυκτού, εντός μη δημόσιου χώρου, σε Πρότυπες Περιβαλλοντι- κές Δεσμεύσεις, ιδιδ) ο έλεγχος και χορήγηση άδειας απόληψης νο- μίμως εξορυγμένων προϊόντων σε μη νομίμως πλέον λειτουργούντα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, ιειε) η έκδοση και χορήγηση αντιγράφων και πιστο- ποιητικών για στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία εφόσον δεν υπάρχει απαγορευτική διάταξη, ιστιστ) η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ειδι- κών κανονισμών ασφάλειας και οργανογραμμάτων των μονάδων βιομηχανικών ορυκτών, ιζιζ) η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων σχετικών με τη διαχείριση και την εκμίσθωση των δημόσιων λα- τομείων βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και η αυτεπάγ- γελτη ακύρωση τέτοιων αποφάσεων λόγω παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας, ιηιη) η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επι- βολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων για λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, ιθιθ) η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών κατά αποφάσεων επιβολής χρη- ματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετήσιων στοιχείων, κακα) η διατύπωση απόψεων προς τα πολιτικά και δι- οικητικά δικαστήρια κάθε βαθμίδας σχετικά με τις αιτή- σεις αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων επί προσφυγών κατά αποφάσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων για λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, κβκβ) η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρημα- τικών ποσών της λατομικής νομοθεσίας για υποχρεώσεις εκμεταλλευτών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, κγκγ) η διαχείριση (παραλαβή - φύλαξη - κατάπτωση - επιστροφή) των εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης περιβάλλοντος για τα μη δημόσια λατομεία βιομηχανι- κών ορυκτών, κδκδ) η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφι- κών εκτάσεων για τις ανάγκες λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, κεκε) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ- βούλιο του Κράτους για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η μέριμνα για τη διαδικασία αποδοχής των σχετικών γνωμοδοτήσεων, κστκστ) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της διοίκησης στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητικά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του τμήματος, για τη σύνταξη απαντή- σεων επί ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και αναφορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων για τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά.
γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμά- των ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για τη σύσταση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας και τον καθορισμό των όρων αυτής, καθώς και η έκδοση απόφασης ανανέωσης αυτού,
ββ) η έγκριση των συμβάσεων για την απόκτηση δι- καιωμάτων μεταλλειοκτησίας και η βεβαίωση του οφει- λόμενου υπέρ του Δημοσίου φόρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
γγ) η έγκριση απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε παραμεθόριες περιοχές και η μέριμνα επί της δια- δικασίας απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων από αλλοδαπά πρόσωπα,
δδ) η παράταση ισχύος των Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ) και ο καθορισμός των όρων αυτής ή η απόρριψη της αίτησης για παραχώρηση μεταλλείου,
εε) η έκδοση απόφασης για την παραίτηση, έκπτωση ή κατάργηση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στστ) η μέριμνα για όλα τα θέματα προκηρύξεων και συμβάσεων μίσθωσης δημόσιων μεταλλείων, η παρακο- λούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των όρων των σχετι- κών συμβάσεων και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής τους,
ζζ) η βεβαίωση τελών παραχωρήσεων μεταλλείων και μισθωμάτων δημόσιων μεταλλείων και η απόδοσή τους στους δικαιούχους,
ηη) η μέριμνα επί της διαδικασίας παράδοσης και πα- ραλαβής μεταλλείου,
θθ) η τήρηση στοιχείων κτηματολογίου μεταλλείων και η χορήγηση βεβαιώσεων σε μεταλλειοκτήτες,
ιι) η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για τις ανάγκες μεταλλείων και απαλλοτρίωσης αποθεματικού μεταλλείου, ιαια) η έκδοση απόφασης επίταξης εδαφικών εκτά- σεων για την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ιβιβ) η έκδοση απόφασης καθορισμού ποσότητας Ναξίας σμύριδας που παραλαμβάνεται κατ’ έτος και απόφασης καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς της, η μέριμνα για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση απόφα- σης αναπροσαρμογής της τιμής πώλησης, ιγιγ) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβού- λιο του Κράτους για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμή- ματος και η μέριμνα για τη διαδικασία αποδοχής των σχετικών γνωμοδοτήσεων, ιδιδ) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της διοίκη- σης στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητικά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του τμήματος, για τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσε- ων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και αναφορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλή- νων για τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά, ιειε) η μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την Ναξία Σμύριδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών για τα οποία αρμόδιο είναι το Τμήμα Επιθε- ώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.
Άρθρο 51
Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών
Υλικών
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών είναι ιδίως η προώ- θηση της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης των λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών Υλικών και των προϊόντων τους με όρους ασφάλειας και βιωσιμότητας των περιεχομένων Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ).
2. Η Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων και Φυσικών Λίθων.
β) Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών.
γ) Τμήμα Ασφάλειας και Κανονισμών.
δ) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας. 3.α) Στο Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων και Φυσικών Λίθων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με την έρευνα, τη λειτουργία και την απόδοση των λατομείων μαρμάρων και φυσικών λίθων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων,
ββ) η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμε- τάλλευσης λατομείων μαρμάρων και φυσικών λίθων, η τροποποίηση αυτών και η έγκριση σχετικών συμπληρω- ματικών προσαρτημάτων καθώς και κάθε άλλη γνωμο- δότηση όπου απαιτείται για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις,
γγ) η χορήγηση, η ανάκληση, η προσωρινή αναστολή και η παύση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμά- ρων, η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας λατομείων μαρμάρων και φυσικών λίθων για λόγους δημόσιας ωφέλειας καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας λα- τομείων αυτών,
δδ) ο χαρακτηρισμός λατομικών ορυκτών ως μαρμά- ρων ή σχιστολιθικών πλακών, η μέριμνα για τον καθορι- σμό αποθεματικών λατομείων, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας έναρξης της εκμετάλλευσης κατά τις κεί- μενες διατάξεις και η παροχή οδηγιών για τα οριζόντια θέματα του τμήματος,
εε) η διατύπωση γνωμοδότησης επί Μελετών Περι- βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και των συνοδών έργων τους, στστ) η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δε- σμεύσεις των ερευνητικών έργων λατομείων μαρμάρου σε μη δημόσιες εκτάσεις (ιδιωτικές ή δημοτικές) που συ- νιστούν επέμβαση στο έδαφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υ.α 46294/8.12.2013 (Β΄2001),
ζζ) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της Διοίκησης επί προσφυγών στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητι- κά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος, τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και ανα- φορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλ- λογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά,
ηη) οι διαπιστωτικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 183 του ν.4001/2011 (Α΄179), όπως ισχύει.
β) Στο Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των λατομείων αδρανών υλικών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων,
ββ) η έγκριση, τροποποίηση ή επικαιροποίηση τε- χνικών μελετών εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών και η έγκριση σχετικών συμπληρωματικών προ- σαρτημάτων,
γγ) η έκδοση αποφάσεων α) περί συνδρομής προϋ- ποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις β) περί καθορισμού του ύψους πλεονάζουσας παραγωγής λατομείων αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιΐ- ες, γ) περί χαρακτηρισμού λατομικών ορυκτών ως αδρα- νών ειδικών χρήσεων,
δδ) η γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων αδρανών υλικών, καθώς και κάθε άλλη γνωμοδότηση όπου απαιτείται, για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις,
εε) η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών εκμετάλλευ- σης κοιτασμάτων αδρανών υλικών και η παρακολούθη- ση της χωροταξικής διάρθρωσης σε λατομικές περιοχές και η τήρηση σχετικού μητρώου, στστ) η έκδοση πράξεων και εγκυκλίων για οποιο- δήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων αδρανών υλικών, και ιδίως η διακοπή λειτουργίας των λατομείων αυτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας, καθώς και η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τα οριζόντια θέματα του τμήματος,
ζζ) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της Διοίκησης επί προσφυγών στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητι- κά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος, τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και ανα- φορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλ- λογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά.
γ) Στο Τμήμα Ασφάλειας και Κανονισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παρακολούθηση των θεμάτων υγείας και ασφά- λειας των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρων, φυ- σικών λίθων και αδρανών υλικών, η παρακολούθηση της τήρησης των διεθνών συμβάσεων εργασίας και της νομοθεσίας της Ε.Ε. σε συναφή θέματα και η εισήγηση για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ),
ββ) η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων που κα- ταρτίζονται από τις μονάδες εκμετάλλευσης του κλάδου των λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών, η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετι- κής νομοθεσίας, καθώς και η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας στα λατομεία του εν λόγω κλάδου,
γγ) η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων μαρμάρων και φυσικών λίθων, η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη χο- ρήγηση των αδειών αυτών καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών,
δδ) η έκδοση αποφάσεων για τον περιορισμό της ζώ- νης προστασίας των 500 μέτρων περιμετρικά των λατο- μικών περιοχών,
εε) η εισήγηση για την αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε εκμεταλλευ- τές λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών, στστ) η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εντός λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών, και η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού σε εκμεταλλευτές των λα- τομείων αυτών,
ζζ) η μελέτη των συνθηκών ατυχημάτων, η εισήγηση μέτρων για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλ- λευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) και η παροχή οδηγιών σε περιφερειακές υπηρεσίες και στις επιχειρή- σεις του κλάδου λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών, για τα θέματα εφαρμογής του ΚΜΛΕ.
ηη) η τήρηση Μητρώου των επιβλεπόντων λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών και η έκδοση απόφασης έγκρισης του αριθμού εργοταξίων που επιτρέπεται να επιβλέπονται από τον ίδιο μηχανικό,
θθ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τον έλεγ- χο των εργασιών των σχετικών μονάδων και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων,
ιι) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της Διοίκησης επί προσφυγών στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητι- κά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος, τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και ανα- φορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλ- λογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά.
δ) Στο Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η έκδοση πράξεων και εγκυκλίων για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων μαρμάρων, αδρανών υλικών και φυσικών λίθων, η παροχή οδηγιών σχετικά με οριζόντια θέματα εκμίσθωσης και λειτουργίας των λατομείων αυτών και η παροχή διευκρινίσεων για θέματα εφαρμογής της λατομικής νομοθεσίας, σχετικά με τη λειτουργία των λατομείων αυτών και θέματα που αφορούν την οριζόντια αντιμετώπιση καθορισμού λα- τομικών περιοχών,
ββ) η μέριμνα επί θεμάτων λατομείων μαρμάρων, φυ- σικών λίθων και αδρανών υλικών, καθώς και απαλλοτρι- ούμενων για τις ανάγκες τους περιοχών,
γγ) η έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών κατά απο- φάσεων περιφερειακών υπηρεσιών για τη μη χορήγηση ή ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών και λατομείων φυσικών λίθων ή μη χορήγηση πα- ράτασης αυτών και κατά αποφάσεων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με την εκμίσθωση δημόσιων λατο- μείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών, και επί προσφυγών κατά αποφάσεων Αποκεντρωμένων Διοι- κήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3200/1955(Α΄97) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν.2503/1997 (Α΄107), όπως ισχύουν κάθε φορά, σχετικών με τα λατομεία αυτά,
δδ) η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών λατομεί- ων μαρμάρων, φυσικών λίθων και λατομείων αδρανών υλικών κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετησίων στοιχείων,
εε) η εξέταση προσφυγών κατά εντολών και αποφάσε- ων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, σχετικά με επιχειρή- σεις λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών, στστ) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ- βούλιο του Κράτους για τα θέματα του Τμήματος και η μέριμνα για τη διαδικασία αποδοχής των σχετικών γνω- μοδοτήσεων,
ζζ) η μέριμνα για την υποβολή απόψεων της Διοίκησης επί προσφυγών στα αρμόδια δικαστήρια (ΣτΕ, Διοικητι- κά Δικαστήρια κ.λ.π.) κατά των πάσης φύσεως πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος, τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων και ανα- φορών, που κατατίθενται από τους βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλ- λογικών οργάνων και υπηρεσιών, για τα θέματα αυτά.
Άρθρο 52
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευ- σης Υδρογονανθράκων
Στο αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμε- τάλλευσης Υδρογονανθράκων ανήκουν οι ακόλουθες
αρμοδιότητες
αα) η εισήγηση για την πολιτική της χώρας στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων,
ββ) η εισήγηση δράσεων, πολιτικών, νομοθετικών πρωτοβουλιών, αποφάσεων για την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο- γονανθράκων, σε συνεργασία με την ΕΔΕΥ ΑΕ,
γγ) η εισήγηση και γνωμοδότηση επί θεμάτων αρμοδι- ότητάς του σχετικά με το έργο της ΕΔΕΥ, η γνωμοδότηση επί εισηγήσεων της ΕΔΕΥ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο,
δδ) η διαχείριση και αξιοποίηση του αρχείου χαρτών, δεδομένων και στοιχείων που αφορούν την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και την ΕΔΕΥ Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Άρθρο 53
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) περιγράφονται στο ν. 3199/2003 (Α΄280), όπως ισχύει και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α) το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος και την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος,
β) το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς της,
γ) τη συμμετοχή στα όργανα της ΕΕ, καθώς και σε περι- φερειακά και διεθνή όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων,
δ) την εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
2. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων απαρτίζεται από τις
ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α. Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και
β. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος.
Άρθρο 54
Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης
Υδάτινου Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προστα- σίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος είναι ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της πολι- τικής για την προστασία και τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, για την οργάνωση και υλοποίηση συστή- ματος παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του, καθώς και για την καταχώρηση, επεξεργασία και διάχυση των μετρητικών δεδομένων.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων. β. Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας-Λειψυδρί- ας και Διαχείρισης της Ζήτησης. γ. Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Ακτών Κολύμβησης. 3.α) Στο Τμήμα Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και έλεγχος της πολιτικής προστασίας των εσωτερικών υδάτων κυρίως στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.3199/2003, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ν.3199/2003 και του π.δ.51/2007 και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας της λήψης νομοθετικών μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις,
ββ) η μέριμνα για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχεί- ρισης λεκανών απορροής ποταμών, σύμφωνα με την παράγραφο 1ζ του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013, με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία,
γγ) ο συντονισμός και των υπηρεσιών και των κρατι- κών φορέων για την προστασία των υδατορεμάτων και η κατάρτιση του σχετικού νομικού πλαισίου,
δδ) η κατάρτιση μακροχρόνιων (με διάρκεια πάνω από έξι έτη) και μεσοχρόνιων (με διάρκεια από δύο έως έξι έτη) εθνικών προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και η παρακολούθη- ση και συντονισμός της εφαρμογής τους,
εε) ο συντονισμός των υπηρεσιών και των κρατικών φορέων και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και τη δι- αχείριση των υδάτων, στστ) η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο την ποιό- τητα και της ποσότητας των υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
ζζ) η παρακολούθηση της λειτουργίας των Διευθύνσε- ων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η πα- ροχή οδηγιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στο ν.3199/2003, όπως ισχύει,
ηη) η σύνταξη, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, εκθέσεων των χαρακτηριστικών της, των πι- έσεων και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστη- ριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ισοζυγίων και της κατανομής των ποσοτήτων νερού στις διάφορες χρήσεις,
θθ) η κατάρτιση των απαιτούμενων εκθέσεων που υποβάλλονται στην ΕΕ και της Ετήσιας Έκθεσης προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3199/2003 όπως ισχύει,
ιι) η κατάρτιση, λειτουργία και ενημέρωση μητρώου των βασικών αναπτυξιακών έργων των υδατικών πόρων και η μέριμνα για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχε- διασμού υλοποίησής τους, ιαια) ο καθορισμός των απαιτήσεων και των μέτρων για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, η παρακολού- θηση και ο συντονισμός της εφαρμογής τους, σε συ- νεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και η σχετική ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων της ΕΕ, ιβιβ) ο προσδιορισμός των κανόνων και των μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, ιγιγ) η μέριμνα για το σχεδιασμό και την παρακολού- θηση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολού- θησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων (επι- φανειακών και υπόγειων) της χώρας, και ο συντονισμός και εποπτεία των κρατικών υπηρεσιών και φορέων που αναλαμβάνουν τη λειτουργία και τη συντήρησή του, ιδιδ) η εισήγηση νομοθετικών μέτρων για τον καθο- ρισμό τους:
1. Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών, σε εθνικό επίπεδο, για τους ρύπους που διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν ώστε να μην επιτευχθεί η καλή χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων.
2. Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος για ορισμέ- νους ρύπους και τις ουσίες του καταλόγου ουσιών προ- τεραιότητας σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.
3. Τεχνικών Προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ελάχι- στων κριτηρίων επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, καθώς και κανόνων που αναφέρονται στην απόδειξη της ποι- ότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων. ιειε) η μέριμνα για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων των συστημάτων των επιφανει- ακών υδάτων, καθώς και των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, με σκοπό την επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών υδά- των, καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης για τα επιφανειακά ύδατα των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία, ιστιστ) η εποπτεία και ο συντονισμός της λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), ιζιζ) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για θέματα αρμοδιότητάς του, ιηιη) ο συντονισμός των υπηρεσιών και των κρατικών φορέων και η συμμετοχή στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του, ιθιθ) η εκπροσώπηση της χώρας και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, καθώς και σε περιφερειακά και διεθνή όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του, κακα) η παροχή τεχνικής υποστήριξης στη διαμόρ- φωση εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων τόσο με γειτονι- κές χώρες όσο και με κάθε κράτος της αλλοδαπής που συνάπτει σχέσεις συνεργασίας για θέματα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων, κβκβ) ο σχεδιασμός προγραμμάτων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων Φορέων και του κοινού για θέματα αρμοδιότητας του και η προ- ώθηση τις συμμετοχικών διαδικασιών.
β) Στο Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας-Λει- ψυδρίας και Διαχείρισης της Ζήτησης ανήκουν οι ακό- λουθες αρμοδιότητες:
αα) η διαμόρφωση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχος της πολιτικής για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και η εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και η ενημέρωση των αρμόδιων όργανα της ΕΕ,
ββ) η επεξεργασία σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς του εθνικού προγράμματος διαχείρισης των κιν- δύνων πλημμύρας και η κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του, τις οποίες υποβάλλει στην Εθνική Επι- τροπή Υδάτων,
γγ) η ευθύνη λειτουργίας, διαχείρισης και ενημέρωσης των εθνικών βάσεων δεδομένων της Ειδικής Γραμματεί- ας Υδάτων σε συνεργασία με την Δ/νση Γεωπληροφο- ρικής για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού καθώς των χαρακτηριστικών των πλημμυρικών φαινομένων,
δδ) η διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού και προ- ώθηση της εξοικονόμησης νερού,
εε) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για θέματα αρμοδιότητάς του, στστ) ο συντονισμός των υπηρεσιών και των κρατικών φορέων και η συμμετοχή στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του,
ζζ) η τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων τόσο με γειτονικές χώρες όσο και με κάθε κράτος της αλλοδαπής που συνάπτει σχέ- σεις συνεργασίας για θέματα λειψυδρίας ξηρασίας και κινδύνου των πλημμυρών,
ηη) η εκπροσώπηση της χώρας και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ για θέματα αρμοδιότητάς του,
θθ) ο σχεδιασμός προγραμμάτων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων Φορέων και του κοινού για θέματα αρμοδιότητας του και η προώ- θηση των συμμετοχικών διαδικασιών,
ιι) η συγκέντρωση και επεξεργασία ποσοτικών και ποι- οτικών δεδομένων από Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ζ του ν. 3199/2003 να παρέχουν στοιχεία στις βάσεις δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, ιαια) η μέριμνα για τη λειτουργία, συντήρηση και ενη- μέρωση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεω- ρολογικής Πληροφορίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Γεωπληροφορικής, ιβιβ) ο προσδιορισμός των αρχών και των μεθόδων της διαχείρισης των υδατικών πόρων στη βάση της δι- αχείρισης της ζήτησης, ιγιγ) η προώθηση και ενίσχυση της ανάπτυξης και εφαρμογής δράσεων, εργαλείων και έργων που στο- χεύουν στην εξοικονόμηση ύδατος σε κάθε κατηγορία χρήσης.
γ) Στο Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Ακτών Κολύμβη- σης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της πολιτικής για την προστασία και διαχεί- ριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όπως καθορίζεται στο ν.3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος − Εναρμό- νιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» και της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση των ακτών κολύμβησης, όπως ορίζεται στην υπ΄ Αριθμ. H.Π. 8600/416/E103/2009 κ.υ.α. «Ποι- ότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κο- λύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006» (Α΄144),
ββ) ο συντονισμός των Διευθύνσεων Υδάτων των Απο- κεντρωμένων Διοικήσεων σε θέματα του αντικειμένου του και η παροχή οδηγιών/κατευθύνσεων για την άσκη- ση των αρμοδιοτήτων τους,
γγ) ο συντονισμός των υπηρεσιών και των αρμόδι- ων φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά τα θέματα του αντικειμένου του,
δδ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών,
εε) η εκπροσώπηση της χώρας και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ για θέματα αρμοδιότητάς του, στστ) ο σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποί- ησης, η μέριμνα για την πληροφόρηση των ενδιαφε- ρομένων φορέων και του κοινού και η προώθηση και ενθάρρυνση των συμμετοχικών διαδικασιών σε θέματα του αντικειμένου του,
ζζ) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τα θέματα αρμοδιότητάς του,
ηη) η ενημέρωση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διε- θνών φορέων και οργανισμών σχετικά με τα ποιοτικά, ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων,
θθ) η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Θαλάσ- σιας Στρατηγικής, η παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισμός για την εφαρμογή του,
ιι) η συνεργασία με άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ και με τρίτες χώρες, για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης και ο συντονισμός των δράσεών τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), ιαια) η εκπόνηση προγραμμάτων/μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η εισήγηση της έγκρισής τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΕΕΘΠΕΣ, ιβιβ) ο καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων και των σχετικών δεικτών, για την επίτευξη της καλής περι- βαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και η εισήγηση της έγκρισής τους στον Υπουργό Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας, ιγιγ) η κατάρτιση των Προγραμμάτων Παρακολούθη- σης των Θαλάσσιων Περιοχών, η εισήγηση της έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η μέριμνα για την εφαρμογή τους, ιδιδ) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Περιοχών, καθώς και των υποχρεώσεων των εν λόγω φορέων, ιειε) η κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων για την υλοποί-
ηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του ν.
3983/2011
και η υποβολή προς έγκριση στην ΕΕΘΠΕΣ, ιστιστ) η μέριμνα και διασφάλιση ότι παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκαιρες και ουσιαστι- κές δυνατότητες συμμετοχής στην εφαρμογή του ν.
3983/2011
,
ιζιζ) η υποστήριξη του έργου της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ),
ιηιη) ο καθορισμός των κανόνων, τις προϋποθέσεων, μέτρων και απαιτήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου,
ιθιθ) η αξιολόγηση των προτάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί η απόφαση προσδιορισμού των υδάτων κολύμβησης κάθε Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης της χώρας και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου,
κακα) η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παρακολούθηση των απαιτούμενων ποιοτικών και οπτικά παρακολουθούμενων παραμέτρων των υδά- των κολύμβησης και η αξιολόγηση των εν λόγω δεδο- μένων,
κβκβ) η λήψη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, των κατάλληλων κατά περίπτωση διαχειριστικών μέ- τρων για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών της ρύπανσης των υδάτων κολύμβησης και η σχετική ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε., κγκγ) η υποβολή στην Ε.Ε. όλων των απαιτούμενων στοιχείων και αποτελεσμάτων της παρακολούθησης
καθώς και της ταξινόμησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, Το Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Ακτών Κολύμβησης επικουρείται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλο- ντος από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΓΕΕΘΠΕΣ) του
ν. 3983/2011
.
Άρθρο 55
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης
Υπηρεσιών Ύδατος
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση -
Αρμοδιότητες
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδια- σμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος είναι η διαμόρ- φωση και αξιολόγηση της πολιτικής για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος στο πλαί- σιο εφαρμογής και εξειδίκευσης των γενικών κανόνων και αρχών χρήσης των υδάτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280), όπως ισχύει. Η Διεύ- θυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή της πολιτι- κής αυτής με τους εμπλεκόμενους φορείς.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσι- ών Ύδατος αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος. β. Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυ- μάτων. γ. Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Αξιολόγη- σης Υπηρεσιών Ύδατος. 3.α) Στο Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπη- ρεσιών Ύδατος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η διαμόρφωση και επεξεργασία των εισηγήσεων προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 (παρ. 1) του ν. 3199/2003, σχετικά με:
1. τις διαδικασίες, τη μέθοδο και τα επίπεδα ανάκτη- σης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003, όπως ισχύει,
2. τους γενικούς κανόνες για την κοστολόγηση και τι- μολόγηση των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του καθώς και τη σχετική πολιτική προστίμων, με στόχο να εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστης από πλευράς ποι- ότητας και ποσότητας και οικονομικά προσιτής παροχής νερού στους χρήστες-καταναλωτές,
3. τους κανόνες και τα μέτρα που συμβάλλουν στη βελ- τίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας με στόχο την ώθηση στην οικονομία,
ββ) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτρο- πής Υδάτων:
1. της έγκρισης των ετήσιων εκθέσεων για την υλο- ποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδά- των και τη συμβατότητά της με το κοινοτικό κεκτημένο.
Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται από τον Υπουργό Περι- βάλλοντος και Ενέργειας στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων,
2. της μεθοδολογίας και των κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση τους οι οποίοι, στο πλαίσιο εφαρμογής των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης, εφό- σον έχουν εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία και, εφόσον πρόκειται για συμ- βάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους, μετά από διαβούλευση με τους εν λόγω παρόχους υπη- ρεσιών ύδατος και
3. της θέσπισης γενικών κατευθύνσεων, οδηγιών, μέ- τρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων από τις δημόσιες αρχές με στόχο την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.
γγ) η παρακολούθηση και εποπτεία:
1. της εφαρμογής των κανόνων διαχείρισης των υπη- ρεσιών ύδατος σε όλους τους τομείς της χρήσης του,
2. της εφαρμογής της μεθοδολογίας και των κανόνων τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρή- ση τους και
3. της απρόσκοπτης, αξιόπιστης και οικονομικά προ- σιτής παροχής νερού προς τους χρήστες-καταναλωτές,
δδ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων από τις δημόσιες αρχές, καθώς και του επιπέδου ευθυγράμμισης των επί μέρους δράσεών τους με τις αποφάσεις αυτές,
εε) η συνεργασία με τις συναφείς αρχές άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ, για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτι- κών και πληροφόρησης στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, της παροχής και της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του, στστ) η διαμόρφωση σχετικών προγραμμάτων κατάρ- τισης και ενημέρωσης των καταναλωτών και χρηστών των υδάτων, τα οποία εκτελούνται σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς,
ζζ) η συλλογή, αξιολόγηση και έλεγχος στοιχείων κό- στους - οφέλους σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της πολιτικής δια- χείρισης των υπηρεσιών ύδατος,
ηη) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για θέματα αρμοδιότητάς του,
θθ) ο συντονισμός των υπηρεσιών και των κρατικών φορέων και η συμμετοχή στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του,
ιι) η εκπροσώπηση της χώρας και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, καθώς και σε περιφερειακά και διεθνή όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του.
β) Στο Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παρακολούθηση, διαχείριση, συλλογή και επε- ξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών που εμπί- πτουν στις υποχρεώσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ,
ββ) η μέριμνα για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξερ- γασία και την αξιολόγηση των λειτουργικών δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) κα- θώς και το συντονισμό της καταχώρησης αυτών στη δι- αδικτυακή Εθνική Βάση Δεδομένων των Ε.Ε.Λ. από τους αρμοδίους φορείς λειτουργίας,
γγ) ο προσδιορισμός των απαιτήσεων και δράσεων σε ό,τι αφορά την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα Σχέδια Διαχείρισης των λε- κανών απορροής ποταμών με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της σημειακής και διάχυτης ρύπανσης των υδάτων και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς των διεθνών συμβάσεων,
δδ) η παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσης των αναγκαίων υποδομών διαχείρισης των αστικών λυμάτων στους οικισμούς που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ,
εε) η κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ των Εθνικών Εκθέσεων Παρακολούθησης και Εφαρ- μογής που συνιστούν υποχρεώσεις της χώρας, στστ) η διαχείριση των υποθέσεων παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και η τακτική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε.,
ζζ) η ενημέρωση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διε- θνών φορέων και οργανισμών σχετικά με τα ποιοτικά, ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,
ηη) ο καθορισμός των μέτρων και απαιτήσεων για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλή- των, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή τους, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους αρμό- διους εμπλεκόμενους φορείς,
θθ) η τήρηση μητρώου των βασικών έργων τεχνολο- γίας περιβάλλοντος που στοχεύουν στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος,
ιι) η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για θέματα αρμοδιότητάς του, ιαια) ο σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίη- σης και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων και του κοινού, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για θέματα αρμοδιότητας του, ιβιβ) ο συντονισμός των υπηρεσιών και τους κρατικών φορέων και η συμμετοχή στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του, ιγιγ) η εκπροσώπηση της χώρα και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ για θέματα αρμοδιότητάς του.
γ) Στο Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Αξι- ολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η διαμόρφωση και επεξεργασία των εισηγήσεων προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 (παρ.
1) του ν. 3199/2003, σχετικά με:
1.τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη εναρ- μονισμένων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης των υπηρεσιών
ύδατος και
2. τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση της εφαρ- μογής της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, κατά τρόπο ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα δεδομένα και πορίσματα και να εξασφαλίζεται έτσι η ποιότητα των αξιολογήσεων των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του.
ββ) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτρο- πής Υδάτων, της λήψης των απαραίτητων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη μεταφορά και υλοποίη- ση των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων στο πεδίο της εξειδίκευσης και των πρακτικών εφαρμογών,
γγ) η παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής εφαρ- μογή συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ύδρευ- σης- αποχέτευσης και ειδικότερα:
1. Ως προς τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, παρακολουθεί και, εφόσον δεν ορίζεται δι- αφορετικά, εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των υφιστά- μενων συμβάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτές όρων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων συμβά- σεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιριών ΕΥΔΑΠ Α.Ε και ΕΥΔΑΠ Παγίων και ΕΥΑΘ Α.Ε και ΕΥΑΘ Παγίων αντιστοίχως.
2. Σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων ή τροπο- ποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών:
α) επεξεργάζεται τους όρους της σύμβασης στα θέ- ματα αρμοδιότητας του σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς,
β) συμμετέχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις,
γ) μετά την έγκριση της σύμβασης, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή της σύμβασης ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν όρων που εμπί- πτουν στις αρμοδιότητές της και εισηγείται τις προβλε- πόμενες σε αυτήν κυρώσεις,
δ) εποπτεύει τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες,
ε) εξετάζει καταγγελίες, αναφορές και προσφυγές τρί- των, που έχουν έννομο συμφέρον, κατά των παρόχων των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβα- ση παραχώρησης και, εφόσον διαπιστώνει παράβαση, εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την άρση της παράβασης,
δδ) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 11 του ν.3199/2003 και εισηγείται στο Υπουργό Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των υπηρε- σιών ύδατος,
εε) η μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση κατά τις οικείες διατάξεις συμβά- σεων προμηθειών, έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Ειδικότε- ρα, η σύνταξη και επεξεργασία διακηρύξεων, προδια- γραφών, τευχών δημοπράτησης, σχεδίων συμβάσεων, αποφάσεων για συγκρότηση επιτροπών, κατακύρωση διαγωνισμών και εν γένει η σύνταξη και επεξεργασία όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη σύνα- ψη και εκτέλεση των πιο πάνω συμβάσεων καθώς και την ενημέρωση των σχετικών Πληροφοριακών Συστη- μάτων. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας του το Τμήμα συνεπικουρείται, ανάλογα με το περιεχόμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, από τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, στστ) η διαχείριση του Ολοκληρωμένου Πληροφορια- κού Συστήματος (Ο.Π.Σ) για έργα στα οποία δικαιούχος είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Άρθρο 56
Κοινές Διατάξεις ΕΓΥ
1. Κατά το στάδιο διαμόρφωσης και επεξεργασίας των εισηγήσεων των Διευθύνσεων προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα συνεργά- ζονται με τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούνται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 3199/2003, και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και με άλλες αρχές του δημόσιου, καθώς και φορείς του ιδιω- τικού τομέα.
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συνεπικουρείται από τη Γνωμοδο- τική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρά- γραφο 1 (περ. δ) του πέμπτου άρθρου του ν.4117/2013, η οποία υποβάλλει προτάσεις και γνωμοδοτεί για τα θέ- ματα που περιγράφονται στις ανωτέρω διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
Άρθρο 57
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Ειδικής Γραμματείας Σώ- ματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ είναι ιδίως:
α) η προαγωγή της εφαρμογής της κείμενης περιβαλ- λοντικής πολεοδομικής και ενεργειακής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος,
β) η μέριμνα για την πρόληψη και αποκατάσταση ζη- μιών στο περιβάλλον,
γ) ο έλεγχος των κτηρίων ως προς την εφαρμογή του οικοδομικού και κτηριοδομικού κανονισμού και για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης. και την ενεργειακή απόδοσή τους,
δ) ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας,
ε) η προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας των Εργα- ζομένων σε Μεταλλευτικές και Λατομικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ),
στ) ο έλεγχος της Διακίνησης και Αποθήκευσης Πε- τρελαιοειδών προϊόντων σύμφωνα με την κείμενη νο- μοθεσία.
2. Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών απαρτίζεται από τις κάτωθι υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης:
α) Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι Περιφέρειες Κε- ντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου και έχει έδρα το νομό Θεσσαλονίκης.
β) Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας οποία υπάγονται οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαί- ου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος.
γ) Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων .
δ) Στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ ανήκει επίσης το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, που λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος.
3. Κάθε Σώμα Επιθεώρησης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος.
β) Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων.
γ) Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας.
δ) Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.
4. Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος ανήκει:
α) το Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
β) το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπά- γεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και έχει έδρα τη Νάξο Άρθρο 58 Σώματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας Επιχειρησιακοί στόχοι - Αρμοδιότητες και Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών - Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, είναι ιδίως οι ακόλουθοι:
α) η επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντι- κών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
β) η διαπίστωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς και ο εντοπισμός του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης,
γ) ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων και ελέγχων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού καθώς επίσης και των ενεργειακών επιθεωρητών,
δ) ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ελέγχων δόμησης καθώς επίσης και των Ελεγκτών Δόμησης,
ε) ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τη δι- ενέργεια κατεδαφίσεων,
στ) η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση των σχετικών Μητρώων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Επιθεώρησης,
ζ) ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατο- μικούς χώρους αντίστοιχα.
2. α) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ββ) η διενέργεια ελέγχων κατά τη διασυνοριακή μετα- φορά αποβλήτων, σε συνεργασία με την επισπεύδουσα Υπηρεσία του ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες τελωνειακές υπη- ρεσίες.
β) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσε- ων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης και η εισήγηση επιβολής ποι- νών προς το Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 17 του ν.4030/2011 (Α΄249),
ββ) ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης,
γγ) η εισήγηση προς το Εποπτικό Συμβούλιο επιβολής ποινών παρανόμως υποβληθείσες δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α΄209) ή στο ν. 4178/2013 (Α΄174), όπως εκάστοτε ισχύει.
γ) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας ανήκουν οι ακό- λουθες αρμοδιότητες:
αα) ο έλεγχος της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίου, της διενέργειας επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και συστημά- των κλιματισμού, ο έλεγχος της διαδικασίας έκδοσής τους, ο έλεγχος των ενεργειακών επιθεωρητών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών και η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων,
ββ) η σύσταση, η τροποποίηση, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρη- τών καθώς και του Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων,
γγ) η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελε- σμάτων από τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμαν- σης και κλιματισμού,
δδ) η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με τον έλεγχο και την παρακολούθη- ση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέ- ντων Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού κτιρίων, καθώς και των Ενεργειακών Επιθεωρητών,
εε) ο έλεγχος της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου των υπόχρεων προς τούτο επιχειρήσεων, η διασφάλιση και ο έλεγχος της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, ο έλεγχος των ενεργειακών ελεγκτών και των φορέων εκ- παίδευσης αυτών και η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων, στστ) η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με τον έλεγχο και την παρακολού- θηση της διαδικασίας των ενεργειακών ελέγχων, καθώς και των ενεργειακών ελεγκτών.
ζζ) η σύσταση, η τροποποίηση, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών, καθώς και του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων,
ηη) η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελε- σμάτων από τον έλεγχο των ενεργειακών ελέγχων,
δ) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των εξα- γωγικών μεταλλουργιών, εντός μεταλλευτικών και λατο- μικών χώρων αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην ορθολογική και σύννομη εκμετάλλευση, στην ασφάλεια των έργων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έρ- γων δημόσιας ωφέλειας καθώς επίσης η επιβολή λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και η επιβολή κυρώσεων,
ββ) ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών για μεταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά,
γγ) η γνωμοδότηση και εισήγηση για την αναγκαιότητα των αιτούμενων προς προσωρινή κατάληψη ή απαλλο- τρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος των απαλλοτριωμένων εκτάσεων που παρα- χωρήθηκαν κατά χρήση, σύμφωνα με τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, ως προς τη χρήση τους, για το σκοπό που έγιναν αυτές,
δδ) η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, για ατυχήματα - δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των λατομικών χώρων αντίστοιχα,
εε) η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρμοδίως για την οριστική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων για λόγους ασφα- λείας, στστ) η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των μεταλλείων και λατομείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών,
ζζ) ο έλεγχος της εφαρμογής της Μεταλλευτικής Νο- μοθεσίας για το γεωθερμικό δυναμικό,
ηη) η συνεργασία και παροχή στοιχείων και δεδομέ- νων στο Τμήμα Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλ- λευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Δ/νσης ΟΠΥ και η διατύπωση προτάσεων νομοθετικών παρεμβάσεων, ως αποτέλεσμα του ελεγκτικού έργου,
θθ) όλες οι λοιπές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, πλην των περιπτώσεων με επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη. Η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστη- ριότητας κάθε μεταλλείου. Η σύνταξη αντίστοιχων εκθέ- σεων κρισιολόγησης καθώς και η εκτίμηση της αξίας των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων αυτών,
ιι) η οριοθέτηση των μεταλλείων, ιαια) η Επιθεώρηση Μεταλλείων επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατο- μικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), της Μεταλλευτικής και της Λα- τομικής Νομοθεσίας και του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών που απαιτούν επιτόπιο έλεγχο και αυτοψία, ιβιβ) ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτρομηχανο- λογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ευρισκομένων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, μεταλλείων και λατομείων, σύμφωνα με τις χορηγούμε- νες άδειες και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.
3. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου Αντι- μετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών είναι οι ακόλουθες:
αα) η μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρό- κλησης περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, τα νερά και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της επο- πτείας και του ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 148/2009 (Α΄190), και η εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών,
ββ) η παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων πρόλη- ψης και αποκατάστασης και ο συντονισμός των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλ-
λοντικών Ζημιών.
4.Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Οινοφύτων είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων της χωρικής του αρμο- διότητας, η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται ρητά από τις διατάξεις της κείμενης νο- μοθεσίας στους επιθεωρητές περιβάλλοντος.
5.Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Σμυριδωρυχείου Νά- ξου αφορούν θέματα εξόρυξης, διαλογής, αποθήκευσης, φύλαξης και πώλησης της Ναξίας Σμύριδας, σύμφωνα με την κείμενη περί σμύριδας νομοθεσία Άρθρο 59
Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και
Αποθήκευσης Καυσίμων
Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ελέγχου Δι- ακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.) είναι ιδίως η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αγοράς καυ- σίμων, για τη διασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας της και την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων.
β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστη- μάτων και Τεκμηρίωσης.
γ) Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων. 3.α) Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα)η τήρηση του «Μητρώου Ελεγκτών» που προβλέ- πεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3335/2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό,
ββ) ο έλεγχος και αξιολόγηση των καταγγελιών πολι- τών ή φορέων,
γγ) η κατάρτιση των προγραμμάτων των ημερήσιων ελέγχων που πραγματοποιούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Δια- κίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), συγκρό- τηση των κλιμακίων για τη διενέργεια κάθε τακτικού ή εκτάκτου ελέγχου, εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα έγγραφα, έντυπα και υλικά και συντονισμός του έργου των ελεγκτών,
δδ) η παρακολούθηση της εξέλιξης του ελέγχου, σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλε- κτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, εε)η παραλαβή και αξιολόγηση των εκθέσεων και αναφορών των Ελεγκτών των ΚΕΔΑΚ και παραπομπή των υποθέσεων στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για την περαιτέρω αξιολόγηση και τυχόν κίνηση της διοικητικής ή ποινικής διαδικασίας, στστ) η παραλαβή των δειγμάτων καυσίμων και πα- ράδοση αυτών, με τις συνοδευτικές τους εκθέσεις, στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημά- των και Τεκμηρίωσης, για την περαιτέρω απαιτούμενη διαδικασία,
ζζ) η συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Δικαστι- κών Υποθέσεων για την υποστήριξη των ελεγκτών και των λοιπών μελών των ΚΕΔΑΚ, όταν προκύπτει ανάγκη παρουσίας τους ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων,
ηη) η εισήγηση στον Προϊστάμενο της ΔΕΔΑΚ των ανα- γκαίων τροποποιήσεων της διαδικασίας ελέγχου,
θθ) η αλληλογραφία με τις Αρχές και τους Φορείς για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και τον προγραμ- ματισμό των ελέγχων και τήρηση σχετικού αρχείου,
ιι) η μέριμνα για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Από- φασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών ΚΕΔΑΚ, ιαια) η έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων ελέγ- χων για την αποζημίωση των μελών ΚΕΔΑΚ, ιβιβ) η μέριμνα σε συνεργασία με την αρμόδια Υπη- ρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή εποπτευόμενου φορέα για την καταβολή κάθε αμοιβής στους ελεγκτές ΚΕΔΑΚ.
β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισμι- κού και του εν γένει ηλεκτρονικού υλικού της ΔΕΔΑΚ, καθώς και για τη συντήρηση των μηχανημάτων ελέγχου της ΔΕΔΑΚ και την περιοδική ρύθμιση αυτών,
ββ) η παραλαβή από το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, των δειγμάτων των ελέγχων και προώθηση αυτών, εφόσον απαιτείται, προς την Αρχή ή τον πιστοποιημένο Φορέα για τις αναλύσεις και τις εξακριβώσεις, παραλαβή των σχετικών εκθέσεων και ενημέρωση του Τμήματος Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην αρμο- διότητα αυτού,
γγ) η μέριμνα για την εκπαίδευση των μελών των ΚΕ- ΔΑΚ και των μελών της ΔΕΔΑΚ, στα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Προ- γραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων,
δδ) η εισήγηση για τη λήψη κάθε μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των ελέγχων και την αποτροπή πρόκλησης οποιουδήποτε συναφούς κινδύ- νου σε πρόσωπα, μέσα ή εγκαταστάσεις,
εε) η έκδοση τεχνικών οδηγιών προς τους ελεγκτές και τα λοιπά μέλη των Κλιμακίων, για την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου, στστ) η συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς και Αρχές για την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας και των μέσων διεξαγωγής του ελέγχου και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των Ηλεκτρο- νικών Υπολογιστών και των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελέγχου,
ζζ) η οργάνωση και τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης, του αρχείου με τις εκθέσεις και απαντήσεις των Φορέων ανάλυσης των δειγμάτων, του αρχείου του Τμήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και του αρχείου με τις αποδείξεις και τα παραστατικά των πραγματοποι- ούμενων δαπανών,
ηη) η συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία των στοιχείων των ελέγχων,
θθ) η κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της ΔΕ- ΔΑΚ,
ιι) η τήρηση του «Ημερολόγιου Ελέγχων» που προ- βλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3335/2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ιαια) η υποβολή αιτημάτων για την πραγματοποίηση κάθε τακτικής ή έκτακτης δαπάνης η οποία απαιτείται κατά τη διεξαγωγή του Ελέγχου και των εργασιών της ΔΕΔΑΚ και ειδικότερα:για την προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και κάθε είδους υλικού (αναλωσίμου ή μη) που κρίνεται αναγκαίο για την διεξαγωγή του ελέγχου, για τη φύλαξη του αναλωσίμου υλικού της ΔΕΔΑΚ και των Κλιμακίων Ελέγχου ,για την παραλαβή, φύλαξη, τρο- φοδοσία, τακτική και έκτακτη συντήρηση και ασφάλιση των οχημάτων ελέγχου κατά την πρόβλεψη του νόμου, ιβιβ) η έκδοση των δελτίων κίνησης και των διαταγών πορείας των οχημάτων ελέγχου των ΚΕΔΑΚ.
γ) Στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η τήρηση του «Βιβλίου Κυρώσεων» που προβλέπε- ται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3335 /2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό,
ββ) η παραλαβή, για αξιολόγηση, των εκθέσεων ελέγ- χου που διαβιβάζονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων και το Τμήμα Τεχνικής Υποστή- ριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης,
γγ) η εισήγηση στη ΔΕΔΑΚ του διοικητικού ελέγχου των παραβάσεων και διαβίβαση των σχετικών φακέλων στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης,
δδ) η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενερ- γειών για τη βεβαίωση και είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων, διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την ολοκλήρωσή της,
εε) η τήρηση στοιχείων σχετικά με τα επιβληθέντα πρόστιμα, στστ) η σύνταξη των εκθέσεων απόψεων της Διοίκη- σης και υποβολή αυτών σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή,
ζζ) η διατύπωση και παροχή γνώμης στη ΔΕΔΑΚ και τα Τμήματα αυτής για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην άσκηση και τη διαδικασία ελέγχου και μέριμνα, σε συνερ- γασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υποστήριξη της ΔΕΔΑΚ, των Τμημάτων αυτής και των ΚΕΔΑΚ ενώπιον κάθε Αρχής ή Φορέα,
ηη) η εισήγηση της βελτίωσης του υφιστάμενου νομι- κού καθεστώτος και της διαδικασίας ελέγχου και υποβο- λή σχετικών προτάσεων,
θθ) η τήρηση των φακέλων των ελεγχομένων υποθέ- σεων και του αρχείου του Τμήματος,
ιι) η οργάνωση και ενημέρωση της νομικής βιβλιοθή- κης και μέριμνα για τη σύνδεση του Τμήματος με ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Άρθρο 60
Κοινές Διατάξεις
Οι Υπηρεσιακές μονάδες - δικαιούχοι συγχρηματοδο- τούμενων πράξεων/δράσεων αναλαμβάνουν τη διεξαγω-
γή όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών για την υλοποίηση αυτών. Kατόπιν αιτιολογημένου αιτήμα- τος της δικαιούχου υπηρεσιακής μονάδας και έγκρισης αυτού από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Ειδικές Υπηρεσίες Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ του Υπουργεί- ου δύνανται να υποκαθιστούν κατά τούτο την δικαιούχο υπηρεσιακή μονάδα για τη διενέργεια πράξεων αρμο- διότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να παρέχουν υπηρεσίες «διοίκησης έργου» σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 61
Θέσεις προσωπικού
Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού ανέρ- χεται σε χίλιους ογδόντα δύο (1082).
Άρθρο 62
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπι-
κού κατά κατηγορία και κλάδο
Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρ- χονται σε οκτακόσιους σαράντα δύο (842) και κατανέ- μονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
Κατηγορία - Κλάδος Σύνολο
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΠΕ Γεωτεχνικών 105
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 140
ΠΕ Μηχανικών 290
ΠΕ Περιβάλλοντος 65
ΠΕ Πληροφορικής 20
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
ΤΕ Δασοπόνων 20
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 8
ΤΕ Μηχανικών 40
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1
ΤΕ Πληροφορικής 2
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 110
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 11
ΔΕ Τεχνικών 19
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1
ΥΕ Επιμελητών 5
ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων 5
Σύνολο 842
Άρθρο 63
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα
και ειδικότητα
1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση ερ- γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε διακόσους είκοσι οκτώ (228) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:
Εκπαιδευτική Βαθμίδα - Ειδικότητα Σύνολο ΙΔΑΧ Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΠΕ Γεωτεχνικών 10
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 25
ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 11
ΠΕ Μηχανικών 46
ΠΕ Περιβάλλοντος 12
Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 3
ΤΕ Τεχνολόγων - Γεωπόνων 1
ΤΕ Μηχανικών 6
Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 90
ΔΕ Οδηγών 9
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2
ΔΕ Τεχνικών 8
Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΥΕ Επιμελητών 3
ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων 2
Σύνολο 228
2. Με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο μείωση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων Γεωτεχνικών κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού - Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, Περιβάλλοντος κατηγορίας ΠΕ, Διοικητι- κού - Λογιστικού κατηγορίας ΤΕ, Τεχνολόγων Γεωπόνων κατηγορίας ΤΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΤΕ του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.
Άρθρο 64
1. Με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο μείωση οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Διοικητικών - Γραμματέων κα- τηγορίας ΔΕ, Οδηγών κατηγορίας ΔΕ, Προσωπικού Η/Υ κατηγορίας ΔΕ, Επιμελητών κατηγορίας ΥΕ μόνιμου προ- σωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου αορίστου χρόνου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου Διοι- κητικού Οικονομικού ΠΕ, στον οποίο και προσμετράται. Η μετατροπή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 τοις εκατό των συνολικών θέσεων των παραπάνω κατηγοριών όπως αναλύονται στα άρθρα 62 και 63 παράγραφος 1.
2. Από τις 140 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του
άρθρου 62, τουλάχιστον 30 είναι με πτυχίο νομικής.
Άρθρο 65
Θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής και θέσεις με θητεία
Οι θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής ανέρ- χονται σε δέκα (10). Οι θέσεις με τριετή θητεία Ελεγκτών Ιατρών του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 ανέρχονται σε δύο (2).
Άρθρο 66
Κατάταξη προσωπικού
1. Όσοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας, κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.
2. Για το υπόλοιπο προσωπικό ισχύει η διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του ΠΔ100/2014.
Άρθρο 67
Προσόντα διορισμού
1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσό- τερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότη- τα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.
Άρθρο 68
Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύν- σεων είναι τα παρακάτω:
α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γε- νικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου.
β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξι- ολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλα- κτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακο- λούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ- ον θεσμικό πλαίσιο.
ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαι- τείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ- μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια- τάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 69
Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων
Διευθύνσεων
1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύ- θυνσης στην οποία υπάγεται,
β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων,
γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης,
ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσω- πικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού,
στ) Η έγκριση των Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η ει- σήγηση τυχόν τροποποιήσεων,
ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσ- διορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων,
η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επι- χειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης
ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ- μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια- τάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 70
Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων
1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω:
α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμο- διοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκεί- μενης Διεύθυνσης.
β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρου- σίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος.
δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος.
ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπη- ρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης.
στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προ- σωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.
ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος.
η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρω- τοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.
θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ- ον θεσμικό πλαίσιο
ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λει- τουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμε- νων προθεσμιών.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ- μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια- τάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 71 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 1.α) Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων με εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.
β) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό πλαί- σιο που αφορά στους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ισχύει κάθε φορά.
γ) Στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης και Γεωχωρικων Πληροφοριών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στους προϊσταμένους Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης , όπως ισχύει κάθε φορά.
δ) Στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων με εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.
ε) Στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλ- λοντος προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων με εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.
στ) Στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ όλων των κλάδων με εμπει- ρία σχετική με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης.
ζ) Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προ- ΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων με εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.
η) Στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προΐσταται υπάλ- ληλος ΠΕ όλων των κλάδων με εμπειρία σε σχετικά αντι- κείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
θ) Στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών προ- ΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων με εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Δι- εύθυνσης.
2. Στις Γενικές Διευθύνσεις μπορεί να προΐσταται υπάλ- ληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προ- σωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.
3. Για την κάλυψη των θέσεων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι απαραίτητη η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 72
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
1. α) Στην Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δρα- στηριοτήτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων με προαπαιτούμενο την άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
β) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύ- θυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προ- βλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου, σύμφωνα με το άρ- θρο 73 του παρόντος.
γ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυν- ση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
δ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύ- θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληρο- φοριών, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
ε) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυν- ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
στ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύ- θυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύ- θυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Πε- ριβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
ζ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυν- ση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
η) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυν- ση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
θ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύ- θυνση Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
ι) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυν- ση Ορυκτών Πρώτων υλών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
κ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν την Ειδική Γραμ- ματεία Υδάτων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ των κλάδων που έχουν προβλεφθεί ως Προϊστάμενοι στα επιμέρους τμήματα της κάθε Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος.
λ) Στις Υπηρεσίες επιπέδου διεύθυνσης που απαρτί- ζουν την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών με την επιφύλαξη της περίπτωσης αα.
αα) Στη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθή- κευσης Καυσίμων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων.
2. Στις Διευθύνσεις μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.
Άρθρο 73
Προϊστάμενοι Τμημάτων
1. α) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη- ρεσιών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή του κλάδου ΤΕ όλων των κλά- δων και ειδικοτήτων.
β) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Νομικής.
γ) Στο αυτοτελές Τμήμα ΠΣΕΑ, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή, υπάλληλος κατηγο- ρίας ΤΕ όλων των κλάδων. 2.α) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικη- τικού - Λογιστικού.
β) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρι- σης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
γ) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υπο- δομών και Διαχείρισης Υλικού προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή του κλάδου ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
3. α) Στα τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δι- ακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών.
β) Στα τμήματα της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληρο- φοριών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχα- νικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Γεωτεχνικών με εμπειρία σχετική με τις αρμοδιότητες της εν θέματι Διεύθυνσης.
4. α) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊ- κών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορί- ας ΠΕ όλων των κλάδων με προαπαιτούμενο την άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων με προα- παιτούμενο την άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
5. α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐ- σταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πε- ριβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β.
β) Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων προ- ΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.
6. α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρακάτω περιπτώσεων β, γ και δ.
β) Στο Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES της Διεύθυνσης Προγραμ- ματισμού και Δασικής Πολιτικής της ως άνω Γενικής Δι- εύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτε- χνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.
γ) Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων της Διεύθυν- σης Προστασίας Δασών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
δ) Στο Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής της Διεύθυνσης Προστασίας Δα- σών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλ- ληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.
7. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
8. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 9.α) Στα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα- ρακάτω περίπτωσης β.
β) Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρο- γονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών.
10. α) Στα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ανα- νεώσεων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας προΐσταται υπάλλη- λος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β.
β) Στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας της Διεύ- θυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλ- λακτικών Καυσίμων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
11. α) Στα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργει- ας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β.
β) Στο Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέρ- γειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
12. α) Στα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλλη- λος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού -Οικο- νομικού με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β.
β) Στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύ- θυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Απο- δοτικότητας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
13. α) Στα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ανά- πτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικο- νομικού με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β.
β) Στο Τμήμα Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλ- λευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυν- σης Ανάπτυξης και Πολιτικής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητι- κού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής.
14. α) Στα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυ- κτών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα- ρακάτω περίπτωσης β
β) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμά- των της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών.
15. α) Στα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Λα- τομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Δι- εύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλλη- λος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β.
β) Στο Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας της Διεύθυν- σης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών, προ- ΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
16. Στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμε- τάλλευσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών προΐσταται υπάλ- ληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
17. α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν την Ειδική Γραμματεία Υδάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών με την επιφύλαξη των διατάξεων των της παρακάτω περίπτωσης β.
β) Στο Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρε- σιών Ύδατος και στο Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχεί- ρισης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλο- ντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
18. α) Στα Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών
β) Στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφί- σεων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλλη- λος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
γ) Στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
δ) Στα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, προΐσταται υπάλλη- λος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 ΚΜΛΕ.
19. α) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνη- σης και Αποθήκευσης Καυσίμων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλο- ντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρακάτω περιπτώσεων β και γ.
β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητι- κού - Οικονομικού.
γ) Στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοι- κητικού - Οικονομικού.
20. Στο αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγ- χου, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.
21. Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, προ- ΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.
22. Στο Συντονιστικό γραφείο Αντιμετώπισης Περι- βαλλοντικών Ζημιών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.
23. Στα Τμήματα μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό
που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.
Άρθρο 74
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε άλλη σχε- τική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος, καταργείται.
Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει 10 ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέ- τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια- τάγματος.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Άρθρο Άρθρο Μόνο