103 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/2018

Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 12 - Προϋπολογισμός Α. Ορισμοί προϋπολογισμού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
13 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
13 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54
Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρ- ξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις των άρθρων 156 και 159 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ- θρα 10 παρ. 52 και 10 παρ. 55 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) αντίστοιχα.
(β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. α’ και γ’ του ν. 3148/2003 (Α’ 136).
(γ) Την με αριθμ. πρωτ. 2218/27.11.2017 γνωμοδότη- ση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο- θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
(ε) Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ.
Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(Β' 2168).
(στ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος π.δ.
(ζ) Τις με αριθ. 11/2018 και 86/2018 γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα της Γενι- κής Κυβέρνησης, είναι η αναλυτική πρόβλεψη των μει- ζόνων κατηγοριών, μέχρι τον τελευταίο βαθμό ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης, όπως αυτός καθορίζεται από τις εκδιδόμενες κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 55 και 156 του ν. 4270/2014, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001031306180088*