103 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/2018

Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
13 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
13 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54
Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρ- ξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις των άρθρων 156 και 159 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ- θρα 10 παρ. 52 και 10 παρ. 55 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) αντίστοιχα.
(β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. α’ και γ’ του ν. 3148/2003 (Α’ 136).
(γ) Την με αριθμ. πρωτ. 2218/27.11.2017 γνωμοδότη- ση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο- θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
(ε) Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ.
Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(Β' 2168).
(στ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος π.δ.
(ζ) Τις με αριθ. 11/2018 και 86/2018 γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το π.δ. 15/2011 (Α΄30) «Περί ορισμού του περιεχομέ- νου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστι- κής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης», παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2018. Τα π.δ. 80/1997 (Α΄68) «Ορι- σμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», 205/1998 (Α΄163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 146/2003 (Α΄122) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και 315/1999 (Α΄302) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31.12.2022. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Λογαριασμών 1. Έσοδα 1 Έσοδα 1.1 Φόροι 1.1.1 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 1.1.1.01 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. 1.1.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. 1.1.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. 1.1.1.02 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία 1.1.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία 1.1.1.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία 1.1.1.03 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 1.1.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 1.1.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 1.1.1.04 Φόροι με μορφή χαρτοσήμου 1.1.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους με μορφή χαρτοσήμου 1.1.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων με τη μορφή χαρτοσήμου 1.1.1.05 Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 1.1.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 1.1.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 1.1.1.06 Φόροι ταξινόμησης οχημάτων 1.1.1.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.06.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους ταξινόμησης οχημάτων 1.1.1.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους ταξινόμησης οχημάτων 1.1.1.08 Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1.1.1.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.08.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1.1.1.08.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1.1.1.09 Λοιποί Φόροι επί αγαθών 1.1.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς φόρους επί αγαθών 1.1.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς φόρους επί αγαθών 1.1.2 Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 1.1.2.01 Δασμοί 1.1.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από δασμούς 1.1.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από δασμούς 1.1.2.02 Εισφορές επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων 1.1.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από ποσά εισφορών επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων 1.1.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ποσά εισφορών επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων 1.1.2.09 Λοιποί Φόροι επί εισαγωγών 1.1.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.2.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς φόρους επί εισαγωγών 1.1.2.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς φόρους επί εισαγωγών 1.1.3 Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 1.1.3.01 Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 1.1.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.3.01.90 Δουλευμένα έσοδα από τακτικούς φόρους επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 1.1.3.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τακτικούς φόρους επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 1.1.3.09 Λοιποί τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 1.1.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.3.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας 1.1.3.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας 1.1.4 Λοιποί φόροι επί παραγωγής 1.1.4.01 Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 1.1.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.01.90 Δουλευμένα έσοδα από επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 1.1.4.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 1.1.4.02 Φόροι επί χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.1.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.02.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.1.4.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.1.4.03 Φόροι επί ρύπανσης 1.1.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.03.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί ρύπανσης 1.1.4.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί ρύπανσης 1.1.4.04 Φόροι επί μισθοδοσίας και προσωπικού 1.1.4.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.04.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί μισθοδοσίας και προσωπικού 1.1.4.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί μισθοδοσίας και προσωπικού 1.1.4.05 Φόροι επί διεθνών συναλλαγών 1.1.4.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί διεθνών συναλλαγών 1.1.4.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί διεθνών συναλλαγών 1.1.4.09 Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής 1.1.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.09.90 Δουλευμένα έσοδα από διάφορους άλλους φόρους επί παραγωγής 1.1.4.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διάφορους άλλους φόρους επί παραγωγής 1.1.5 Φόρος εισοδήματος 1.1.5.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 1.1.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρο εισοδήματος πληρωτέο από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 1.1.5.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος πληρωτέο από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 1.1.5.02 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 1.1.5.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.02.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρο εισοδήματος πληρωτέο από εταιρίες (ΝΠ) 1.1.5.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος πληρωτέο από εταιρίες (ΝΠ) 1.1.5.03 Φόροι επί κερδών διακράτησης 1.1.5.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.03.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί κερδών διακράτησης 1.1.5.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί κερδών διακράτησης 1.1.5.04 Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια 1.1.5.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.04.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια 1.1.5.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια 1.1.5.05 Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 1.1.5.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρο εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 1.1.5.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 1.1.5.06 Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1.1.5.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.06.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1.1.5.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1.1.6 Φόροι κεφαλαίου 1.1.6.01 Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 1.1.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.6.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 1.1.6.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 1.1.6.02 Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου 1.1.6.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.6.02.90 Δουλευμένα έσοδα από έκτακτους φόρους κεφαλαίου 1.1.6.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από έκτακτους φόρους κεφαλαίου 1.1.9 Λοιποί τρέχοντες φόροι 1.1.9.01 Φόροι οχημάτων 1.1.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους οχημάτων 1.1.9.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους οχημάτων 1.1.9.02 Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας 1.1.9.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.02.90 Δουλευμένα έσοδα από τρέχοντες φόρους επί κινητής περιουσίας 1.1.9.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τρέχοντες φόρους επί κινητής περιουσίας 1.1.9.03 Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών 1.1.9.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.03.90 Δουλευμένα έσοδα από γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών 1.1.9.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών 1.1.9.04 Κατά κεφαλήν φόροι 1.1.9.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.04.90 Δουλευμένα έσοδα από κατά κεφαλήν φόρους 1.1.9.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από κατά κεφαλήν φόρους 1.1.9.05 Φόροι επί δαπανών 1.1.9.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί δαπανών 1.1.9.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί δαπανών 1.1.9.06 Φόροι επί διεθνών συναλλαγών 1.1.9.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.06.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί διεθνών συναλλαγών 1.1.9.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί διεθνών συναλλαγών 1.1.9.09 Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι 1.1.9.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.09.90 Δουλευμένα έσοδα από διάφορους άλλους τρέχοντες φόρους 1.1.9.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διάφορους άλλους τρέχοντες φόρους 1.2 Κοινωνικές εισφορές 1.2.1 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 1.2.1.01 Εισφορές εργοδοτών 1.2.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές εργοδοτών 1.2.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές εργοδοτών 1.2.1.02 Εισφορές εργαζομένων 1.2.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές εργαζομένων 1.2.1.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές εργαζομένων 1.2.1.03 Εισφορές αυτοαπασχολούμενων 1.2.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές αυτοαπασχολούμενων 1.2.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές αυτοαπασχολούμενων 1.2.1.04 Εισφορές αγροτών 1.2.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές αγροτών 1.2.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές αγροτών 1.2.1.05 Εισφορές ανέργων 1.2.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές ανέργων 1.2.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές ανέργων 1.2.1.06 Εισφορές συνταξιούχων 1.2.1.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.06.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές συνταξιούχων 1.2.1.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές συνταξιούχων 1.2.1.09 Λοιπές εισφορές μη κατανεμημένες 1.2.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές εισφορές μη κατανεμημένες 1.2.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές εισφορές μη κατανεμημένες 1.2.2 Λοιπές κοινωνικές εισφορές 1.2.2.01 Εισφορές εργαζομένων 1.2.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές εργαζομένων 1.2.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές εργαζομένων 1.2.2.02 Εισφορές εργοδοτών 1.2.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές εργοδοτών 1.2.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές εργοδοτών 1.3 Μεταβιβάσεις 1.3.1 Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις 1.3.1.01 Μεταβιβάσεις από Κεντρική Διοίκηση 1.3.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Κεντρική Διοίκηση 1.3.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Κεντρική Διοίκηση 1.3.1.02 Μεταβιβάσεις από νοσοκομεία 1.3.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Νοσοκομεία 1.3.1.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Νοσοκομεία 1.3.1.03 Μεταβιβάσεις από Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.) 1.3.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. 1.3.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. 1.3.1.04 Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 1.3.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Ο.Τ.Α. 1.3.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Ο.Τ.Α. 1.3.1.05 Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 1.3.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Ο.Κ.Α. 1.3.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Ο.Κ.Α. 1.3.1.08 Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.1.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.08.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.1.08.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.1.09 Λοιπές μεταβιβάσεις 1.3.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές μεταβιβάσεις 1.3.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές μεταβιβάσεις 1.3.2 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.Ε 1.3.2.01 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία 1.3.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία 1.3.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία 1.3.2.02 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 1.3.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 1.3.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 1.3.3 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού 1.3.3.01 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς 1.3.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.3.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς 1.3.3.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς 1.3.3.09 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.3.09.90 Δουλευμένα έσοδα από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.3.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.4 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 1.3.4.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση 1.3.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση 1.3.4.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση 1.3.4.02 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Νοσοκομεία 1.3.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.02.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Νοσοκομεία 1.3.4.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Νοσοκομεία 1.3.4.04 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 1.3.4.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.04.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΤΑ 1.3.4.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΤΑ 1.3.4.05 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 1.3.4.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.05.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΚΑ 1.3.4.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΚΑ 1.3.4.08 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.4.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.08.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.4.08.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.4.09 Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.3.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.3.4.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.3.5 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε. 1.3.5.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία 1.3.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.5.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία 1.3.5.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία 1.3.6 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού 1.3.6.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από διεθνείς οργανισμούς 1.3.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.6.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από διεθνείς οργανισμούς 1.3.6.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από διεθνείς οργανισμούς 1.3.6.09 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.6.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.6.09.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.6.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.9 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.3.9.01 Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων 1.3.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.01.90 Δουλευμένα έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων 1.3.9.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων 1.3.9.02 Έσοδα από αναλήψεις χρεών 1.3.9.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.02.90 Δουλευμένα έσοδα από αναλήψεις χρεών 1.3.9.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από αναλήψεις χρεών 1.3.9.03 Έσοδα από κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 1.3.9.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.02.90 Δουλευμένα έσοδα από κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 1.3.9.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 1.3.9.04 Έσοδα από δωρεές 1.3.9.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.04.90 Δουλευμένα έσοδα από δωρεές 1.3.9.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από δωρεές 1.3.9.05 Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 1.3.9.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.05.90 Δουλευμένα έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 1.3.9.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 1.3.9.09 Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.3.9.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.3.9.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.4 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.4.1 Πωλήσεις αγαθών 1.4.1.01 Πωλήσεις αγαθών 1.4.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από πωλήσεις αγαθών 1.4.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από πωλήσεις αγαθών 1.4.2 Παροχή υπηρεσιών 1.4.2.01 Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1.4.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1.4.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1.4.2.02 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 1.4.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 1.4.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 1.4.2.03 Παροχή δικαστικών υπηρεσιών 1.4.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.03.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών 1.4.2.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή δικαστικών υπηρεσιών 1.4.2.04 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου 1.4.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.04.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ελέγχου 1.4.2.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών ελέγχου 1.4.2.05 Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 1.4.2.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.05.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 1.4.2.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 1.4.2.06 Παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία 1.4.2.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.06.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία 1.4.2.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία 1.4.2.09 Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 1.4.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 1.4.2.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 1.4.3 Μισθώματα 1.4.3.01 Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 1.4.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.01.90 Δουλευμένα έσοδα από μισθώματα κτιρίων και υποδομών 1.4.3.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από μισθώματα κτιρίων και υποδομών 1.4.3.02 Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 1.4.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.02.90 Δουλευμένα έσοδα από μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 1.4.3.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 1.4.3.03 Μισθώματα οχημάτων 1.4.3.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.03.90 Δουλευμένα έσοδα από μισθώματα οχημάτων 1.4.3.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από μισθώματα οχημάτων 1.4.3.04 Μισθώματα οπλικών συστημάτων 1.4.3.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.04.90 Δουλευμένα έσοδα από μισθώματα οπλικών συστημάτων 1.4.3.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από μισθώματα οπλικών συστημάτων 1.4.3.05 Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 1.4.3.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.05.90 Δουλευμένα έσοδα από άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 1.4.3.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 1.4.3.09 Λοιπά μισθώματα 1.4.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπά μισθώματα 1.4.3.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπά μισθώματα 1.4.4 Προμήθειες 1.4.4.01 Προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων 1.4.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.4.01.90 Δουλευμένα έσοδα από προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων 1.4.4.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων 1.4.4.02 Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών) 1.4.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.4.02.90 Δουλευμένα έσοδα από προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών) 1.4.4.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών) 1.4.4.03 Προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών 1.4.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.4.03.90 Δουλευμένα έσοδα από προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών 1.4.4.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών 1.4.5 Διοικητικές αμοιβές 1.4.5.01 Παράβολα 1.4.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.5.01.90 Δουλευμένα έσοδα από παράβολα 1.4.5.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παράβολα 1.4.8 Ιδιοπαραγωγή παγίων 1.4.8.01 Ιδιοπαραγωγή παγίων 1.4.8.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.8.01.90 Δουλευμένα έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων 1.4.8.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ιδιοπαραγωγή παγίων 1.4.9 Λοιπές πωλήσεις 1.4.9.09 Έσοδα από λοιπές πωλήσεις 1.4.9.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.9.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές πωλήσεις 1.4.9.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές πωλήσεις 1.5 Λοιπά τρέχοντα έσοδα 1.5.1 Τόκοι 1.5.1.01 Τόκοι καταθέσεων 1.5.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους καταθέσεων 1.5.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους καταθέσεων 1.5.1.02 Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους βραχυπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους βραχυπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.03 Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους μακροπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους μακροπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.04 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 1.5.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους βραχυπρόθεσμων δανείων 1.5.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους βραχυπρόθεσμων δανείων 1.5.1.05 Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 1.5.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους μακροπρόθεσμων δανείων 1.5.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους μακροπρόθεσμων δανείων 1.5.1.09 Λοιποί Τόκοι 1.5.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς τόκους 1.5.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς τόκους 1.5.2 Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών 1.5.2.01 Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.02 Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.03 Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών 1.5.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.2.03.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών 1.5.2.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών 1.5.3 Ενοίκια φυσικών πόρων 1.5.3.01 Ενοίκια πόρων υπεδάφους 1.5.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.3.01.90 Δουλευμένα έσοδα από ενοίκια πόρων υπεδάφους 1.5.3.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ενοίκια πόρων υπεδάφους 1.5.3.02 Ενοίκια γης 1.5.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.3.02.90 Δουλευμένα έσοδα από ενοίκια γης 1.5.3.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ενοίκια γης 1.5.3.09 Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 1.5.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.3.09.90 Δουλευμένα έσοδα από ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 1.5.3.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 1.5.4 Εισόδημα από άλλες επενδύσεις 1.5.4.01 Διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων 1.5.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.4.01.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων 1.5.4.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων 1.5.6 Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί 1.5.6.01 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.02 Τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.02.90 Δουλευμένα έσοδα από τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.03 Ασφαλιστικά Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.03.90 Δουλευμένα έσοδα από ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.04 Καταλογισμοί 1.5.6.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.04.90 Δουλευμένα έσοδα από καταλογισμούς 1.5.6.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από καταλογισμούς 1.5.6.09 Λοιπά πρόστιμα 1.5.6.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπά πρόστιμα 1.5.6.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπά πρόστιμα 1.5.7 Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής 1.5.7.01 Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής 1.5.7.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.7.01.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής 1.5.7.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής 1.5.9 Επιστροφές δαπανών 1.5.9.01 Επιστροφές αποδοχών 1.5.9.03 Επιστροφές μεταβιβάσεων 1.5.9.04 Επιστροφές δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες 1.5.9.06 Επιστροφές δαπανών για τόκους 1.5.9.07 Επιστροφές λοιπών δαπανών 2. Δαπάνες 2 Δαπάνες 2.1 Παροχές σε εργαζόμενους 2.1.1 Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.01 Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.1.01.90 Δουλευμένες τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.01.91 Αναταξινομήσεις τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.02 Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.1.02.90 Δουλευμένες πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.02.91 Αναταξινομήσεις πρόσθετων αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.03 Αποδοχές σε είδος αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.1.03.90 Δουλευμένες αποδοχές σε είδος αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.03.91 Αναταξινομήσεις αποδοχών σε είδος αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.2 Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.01 Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.2.01.90 Δουλευμένες τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.01.91 Αναταξινομήσεις τακτικών αποδοχών τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.02 Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.2.02.90 Δουλευμένες πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.02.91 Αναταξινομήσεις πρόσθετων αποδοχών τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.03 Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.2.03.90 Δουλευμένες αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.03.91 Αναταξινομήσεις αποδοχών σε είδος τακτικών υπαλλήλων 2.1.3 Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών 2.1.3.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.3.01.90 Δουλευμένες τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.01.91 Αναταξινομήσεις τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.02 Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.3.02.90 Δουλευμένες πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.02.91 Αναταξινομήσεις πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.03 Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.3.03.90 Δουλευμένες παροχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.03.91 Αναταξινομήσεις παροχών σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.04 Παροχές κληρωτών 2.1.3.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.3.04.90 Δουλευμένες παροχές κληρωτών 2.1.3.04.91 Αναταξινομήσεις παροχών κληρωτών 2.1.9 Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών 2.1.9.01 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.9.01.90 Δουλευμένες εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.9.01.91 Αναταξινομήσεις εργοδοτικών εισφορών αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.9.02 Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 2.1.9.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.9.02.90 Δουλευμένες εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 2.1.9.02.91 Αναταξινομήσεις εργοδοτικών εισφορών τακτικών υπαλλήλων 2.1.9.03 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.9.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.9.03.90 Δουλευμένες εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.9.03.91 Αναταξινομήσεις εργοδοτικών εισφορών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.2 Κοινωνικές Παροχές 2.2.1 Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2.2.1.01 Παροχές Κύριας Σύνταξης 2.2.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.01.90 Δουλευμένες παροχές Κύριας Σύνταξης 2.2.1.01.91 Αναταξινομήσεις παροχών κύριας σύνταξης 2.2.1.01.97 Προβλέψεις για παροχές κύριας σύνταξης 2.2.1.02 Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 2.2.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.02.90 Δουλευμένες παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 2.2.1.02.91 Αναταξινομήσεις παροχών επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 2.2.1.02.97 Προβλέψεις για παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 2.2.1.03 Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 2.2.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.03.90 Δουλευμένες εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 2.2.1.03.91 Αναταξινομήσεις εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών 2.2.1.03.97 Προβλέψεις για εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 2.2.1.04 Παροχές ανεργίας 2.2.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.04.90 Δουλευμένες παροχές ανεργίας 2.2.1.04.91 Αναταξινομήσεις παροχών ανεργίας 2.2.1.05 Παροχές υγείας σε χρήμα 2.2.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.05.90 Δουλευμένες παροχές υγείας σε χρήμα 2.2.1.05.91 Αναταξινομήσεις παροχών υγείας σε χρήμα 2.2.1.09 Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2.2.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2.2.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2.2.2 Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 2.2.2.01 Δαπάνες για φαρμακευτική περίθαλψη ασφαλισμένων 2.2.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.01.90 Δουλευμένες παροχές για φαρμακευτική περίθαλψη ασφαλισμένων 2.2.2.01.91 Αναταξινομήσεις παροχών για φαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων 2.2.2.02 Δαπάνες για ιατρική περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.02.90 Δουλευμένες δαπάνες για ιατρική περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.02.91 Αναταξινομήσεις δαπανών για ιατρική περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.03 Δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω παρόχων υγείας ιδιωτικού δικαίου 2.2.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.03.90 Δουλευμένες δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω παρόχων υγείας ιδιωτικού δικαίου 2.2.2.03.91 Αναταξινομήσεις δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω παρόχων υγείας ιδιωτικού δικαίου 2.2.2.04 Λοιπές παροχές υγείας σε είδος μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.04.90 Δουλευμένες λοιπές παροχές υγείας σε είδος μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.04.91 Αναταξινομήσεις λοιπών παροχών υγείας σε είδος μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.05 Πληρωμές προς Δημόσια Νοσοκομεία 2.2.2.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.05.90 Δουλευμένες πληρωμές προς Δημόσια Νοσοκομεία 2.2.2.05.91 Αναταξινομήσεις πληρωμών προς Δημόσια Νοσοκομεία 2.2.2.09 Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 2.2.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.09.90 Δουλευμένες λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 2.2.2.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 2.2.3 Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα 2.2.3.01 Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών 2.2.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.3.01.90 Δουλευμένες συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών 2.2.3.01.91 Αναταξινομήσεις συνταξιοδοτικών παροχών εργοδοτών 2.2.3.09 Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα 2.2.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.3.09.90 Δουλευμένες λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα 2.2.3.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών κοινωνικών παροχών εργοδοτών σε χρήμα 2.2.4 Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος 2.2.4.01 Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος 2.2.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.4.01.90 Δουλευμένες παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος 2.2.4.01.91 Αναταξινομήσεις παροχών υγείας εργοδοτών σε είδος 2.2.4.09 Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος 2.2.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.4.09.90 Δουλευμένες λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος 2.2.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών κοινωνικών παροχών εργοδοτών σε είδος 2.2.5 Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα 2.2.5.01 Προνοιακά επιδόματα υγείας σε χρήμα 2.2.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.5.01.90 Δουλευμένα προνοιακά επιδόματα υγείας σε χρήμα 2.2.5.01.91 Αναταξινομήσεις προνοιακών επιδομάτων υγείας σε χρήμα 2.2.5.09 Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα 2.2.5.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.5.09.90 Δουλευμένα λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα 2.2.5.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών προνοιακών επιδομάτων σε χρήμα 2.2.6 Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος 2.2.6.01 Προνοιακά επιδόματα υγείας σε είδος 2.2.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.6.01.90 Δουλευμένα προνοιακά επιδόματα υγείας σε είδος 2.2.6.01.91 Αναταξινομήσεις προνοιακών επιδομάτων υγείας σε είδος 2.2.6.09 Λοιπά Προνοιακά επιδόματα σε είδος 2.2.6.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.6.09.90 Δουλευμένα λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος 2.2.6.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών Προνοιακών επιδομάτων σε είδος 2.3 Μεταβιβάσεις 2.3.1 Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις 2.3.1.01 Μεταβιβάσεις στην κεντρική διοίκηση 2.3.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.01.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις στην κεντρική διοίκηση 2.3.1.01.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων στην κεντρική διοίκηση 2.3.1.02 Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία 2.3.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.02.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία 2.3.1.02.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων σε νοσοκομεία 2.3.1.03 Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.) 2.3.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.03.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. 2.3.1.03.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. 2.3.1.04 Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 2.3.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.04.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις σε Ο.Τ.Α. 2.3.1.04.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων σε Ο.Τ.Α. 2.3.1.05 Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 2.3.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.05.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις σε Ο.Κ.Α. 2.3.1.05.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων σε Ο.Κ.Α. 2.3.1.08 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.1.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.08.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.1.08.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.1.09 Λοιπές μεταβιβάσεις 2.3.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές μεταβιβάσεις 2.3.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών μεταβιβάσεων 2.3.2 Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.) 2.3.2.01 Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 2.3.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.2.01.90 Δουλευμένες αποδόσεις στην Ε.Ε. 2.3.2.01.91 Αναταξινομήσεις αποδόσεων στην Ε.Ε. 2.3.3 Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού 2.3.3.01 Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς 2.3.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.3.01.90 Δουλευμένες τρέχουσες μεταβιβάσεις προς διεθνείς οργανισμούς 2.3.3.01.91 Αναταξινομήσεις τρεχουσών μεταβιβάσεων προς διεθνείς οργανισμούς 2.3.3.09 Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.3.09.90 Δουλευμένες τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.3.09.91 Αναταξινομήσεις τρεχουσών μεταβιβάσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.4 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 2.3.4.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε κεντρική διοίκηση 2.3.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.01.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε κεντρική διοίκηση 2.3.4.01.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε κεντρική διοίκηση 2.3.4.02 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία 2.3.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.02.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία 2.3.4.02.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε νοσοκομεία 2.3.4.03 Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.) 2.3.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.03.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων στις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 2.3.4.03.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων στις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 2.3.4.04 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 2.3.4.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.04.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. 2.3.4.04.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. 2.3.4.05 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 2.3.4.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.05.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. 2.3.4.05.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. 2.3.4.08 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.4.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.08.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.4.08.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.4.09 Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.3.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.09.90 Δουλευμένες λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.3.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών επιχορηγήσεων επενδύσεων 2.3.6 Επιχορηγήσεις επενδύσεων Εξωτερικού 2.3.6.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς 2.3.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.6.01.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς 2.3.6.01.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς 2.3.6.09 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.6.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.6.09.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.6.09.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.9 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 2.3.9.01 Καταπτώσεις εγγυήσεων 2.3.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.01.90 Δουλευμένες καταπτώσεις εγγυήσεων 2.3.9.01.91 Αναταξινομήσεις καταπτώσεων εγγυήσεων 2.3.9.01.97 Προβλέψεις για καταπτώσεις εγγυήσεων 2.3.9.02 Αναλήψεις χρεών 2.3.9.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.02.90 Δουλευμένες αναλήψεις χρεών 2.3.9.02.91 Αναταξινομήσεις αναλήψεων χρεών 2.3.9.03 Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 2.3.9.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.03.90 Δουλευμένες κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 2.3.9.03.91 Αναταξινομήσεις κεφαλαιουχικών ενισχύσεων 2.3.9.04 Δωρεές 2.3.9.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.04.90 Δουλευμένες δωρεές 2.3.9.04.91 Αναταξινομήσεις δωρεών 2.3.9.05 Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 2.3.9.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.05.90 Δουλευμένες αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 2.3.9.05.91 Αναταξινομήσεις αποζημιώσεων λόγω δικαστικών αποφάσεων 2.3.9.05.97 Προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 2.3.9.09 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 2.3.9.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.09.90 Δουλευμένες λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 2.3.9.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων διαφόρων 2.4 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.4.1 Αγορές αγαθών 2.4.1.01 Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων 2.4.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.01.90 Δουλευμένες αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων 2.4.1.01.91 Αναταξινομήσεις αγορών φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων 2.4.1.02 Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης 2.4.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.02.90 Δουλευμένες αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης 2.4.1.02.91 Αναταξινομήσεις αγορών υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης 2.4.1.03 Αγορές καυσίμων 2.4.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.03.90 Δουλευμένες αγορές καυσίμων 2.4.1.03.91 Αναταξινομήσεις αγορών καυσίμων 2.4.1.04 Αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού 2.4.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.04.90 Δουλευμένες αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού 2.4.1.04.91 Αναταξινομήσεις αγορών αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού 2.4.1.05 Αγορές εμπορευμάτων για μεταπώληση 2.4.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.05.90 Δουλευμένες αγορές εμπορευμάτων για μεταπώληση 2.4.1.05.91 Αναταξινομήσεις αγορών εμπορευμάτων για μεταπώληση 2.4.1.09 Λοιπές αγορές αγαθών 2.4.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές αγορές αγαθών 2.4.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών αγορών αγαθών 2.4.2 Αμοιβές για υπηρεσίες 2.4.2.01 Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 2.4.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.01.90 Δουλευμένες αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 2.4.2.01.91 Αναταξινομήσεις αμοιβών για μεταφορές και επικοινωνίες 2.4.2.02 Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 2.4.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.02.90 Δουλευμένες δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 2.4.2.02.91 Αναταξινομήσεις δαπανών ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 2.4.2.03 Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 2.4.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.03.90 Δουλευμένες αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 2.4.2.03.91 Αναταξινομήσεις αμοιβών για συντηρήσεις και επισκευές 2.4.2.04 Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού 2.4.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.04.90 Δουλευμένες δαπάνες μετακίνησης προσωπικού 2.4.2.04.91 Αναταξινομήσεις δαπανών μετακίνησης προσωπικού 2.4.2.05 Ασφάλιστρα 2.4.2.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.05.90 Δουλευμένα ασφάλιστρα 2.4.2.05.91 Αναταξινομήσεις ασφαλίστρων 2.4.2.09 Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 2.4.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.09.90 Δουλευμένες λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 2.4.2.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών δαπανών για υπηρεσίες 2.4.3 Προμήθειες 2.4.3.01 Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό 2.4.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.3.01.90 Δουλευμένες προμήθειες 2.4.3.01.91 Αναταξινομήσεις προμηθειών 2.4.3.02 Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.4.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.3.02.90 Δουλευμένες προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.4.3.02.91 Αναταξινομήσεις προμηθειών για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.4.3.03 Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων 2.4.3.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.3.03.90 Δουλευμένες προμήθειες για παροχή εγγυήσεων 2.4.3.03.91 Αναταξινομήσεις προμηθειών για παροχή εγγυήσεων 2.4.4 Μισθώματα 2.4.4.01 Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 2.4.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.01.90 Δουλευμένα μισθώματα 2.4.4.01.91 Αναταξινομήσεις μισθωμάτων 2.4.4.02 Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 2.4.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.02.90 Δουλευμένα μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 2.4.4.02.91 Αναταξινομήσεις μισθωμάτων μηχανολογικού εξοπλισμού 2.4.4.03 Μισθώματα οχημάτων 2.4.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.03.90 Δουλευμένα μισθώματα οχημάτων 2.4.4.03.91 Αναταξινομήσεις μισθωμάτων οχημάτων 2.4.4.04 Μισθώματα οπλικών συστημάτων 2.4.4.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.04.90 Δουλευμένα μισθώματα οπλικών συστημάτων 2.4.4.04.91 Αναταξινομήσεις μισθωμάτων οπλικών συστημάτων 2.4.4.05 Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 2.4.4.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.05.90 Δουλευμένες άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 2.4.4.05.91 Αναταξινομήσεις αδειών χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 2.4.4.09 Λοιπά μισθώματα 2.4.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.09.90 Δουλευμένα λοιπά μισθώματα 2.4.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών μισθωμάτων 2.5 Επιδοτήσεις 2.5.1 Επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.01 Επιδοτήσεις στις μεταφορές 2.5.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.5.1.01.90 Δουλευμένες επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.01.91 Επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.09 Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.5.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.09.91 Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.2 Επιδοτήσεις στην παραγωγή 2.5.2.01 Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων 2.5.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.5.2.01.90 Δουλευμένες επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων 2.5.2.01.91 Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων 2.5.2.09 Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή 2.5.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.5.2.09.90 Δουλευμένες λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή 2.5.2.09.91 Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή 2.6 Τόκοι 2.6.1 Τόκοι καταθέσεων 2.6.1.01 Τόκοι καταθέσεων 2.6.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.1.01.90 Δουλευμένοι τόκοι καταθέσεων 2.6.1.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων καταθέσεων 2.6.2 Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων 2.6.2.01 Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού 2.6.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.2.01.90 Δουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων 2.6.2.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων 2.6.2.02 Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.2.02.90 Δουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.2.02.91 Αναταξινομήσεις τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.3 Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων 2.6.3.01 Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού 2.6.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.3.01.90 Δουλευμένοι τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού 2.6.3.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού 2.6.3.02 Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.3.02.90 Δουλευμένοι τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.3.02.91 Αναταξινομήσεις τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.4 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 2.6.4.01 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.4.01.90 Δουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.4.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.4.02 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.4.02.90 Δουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.4.02.91 Αναταξινομήσεις τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.5 Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 2.6.5.01 Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.5.01.90 Δουλευμένοι τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.5.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.5.02 Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.5.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.5.02.90 Δουλευμένοι τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.5.02.91 Αναταξινομήσεις τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.9 Λοιποί Τόκοι 2.6.9.01 Τόκοι εμπορικών πιστώσεων 2.6.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.9.01.90 Δουλευμένοι τόκοι εμπορικών πιστώσεων 2.6.9.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων εμπορικών πιστώσεων 2.7 Λοιπές δαπάνες 2.7.1 Φόροι 2.7.1.01 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 2.7.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.01.90 Δουλευμένοι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 2.7.1.01.91 Αναταξινομήσεις φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών 2.7.1.02 Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 2.7.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.02.90 Δουλευμένοι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 2.7.1.02.91 Αναταξινομήσεις φόρων και δασμών επί εισαγωγών 2.7.1.03 Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας 2.7.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.03.90 Δουλευμένοι τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας 2.7.1.03.91 Αναταξινομήσεις τακτικών φόρων επί ακίνητης περιουσίας 2.7.1.04 Λοιποί φόροι επί παραγωγής 2.7.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.04.90 Δουλευμένοι λοιποί φόροι επί παραγωγής 2.7.1.04.91 Αναταξινομήσεις λοιπών φόρων επί παραγωγής 2.7.1.05 Φόρος εισοδήματος 2.7.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.05.90 Δουλευμένος φόρος εισοδήματος 2.7.1.05.91 Αναταξινομήσεις φόρου εισοδήματος 2.7.1.06 Φόροι κεφαλαίου 2.7.1.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.06.90 Δουλευμένοι φόροι κεφαλαίου 2.7.1.06.91 Αναταξινομήσεις φόρων κεφαλαίου 2.7.1.09 Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.7.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.09.90 Δουλευμένοι λοιποί τρέχοντες φόροι 2.7.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών τρεχόντων φόρων 2.7.2 Διανομές κερδών 2.7.2.01 Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών 2.7.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.2.01.90 Δουλευμένο διανεμόμενο εισόδημα εταιριών 2.7.2.01.91 Αναταξινομήσεις διανεμόμενου εισοδήματος εταιριών 2.7.3 Ενοίκια φυσικών πόρων 2.7.3.01 Ενοίκια πόρων υπεδάφους 2.7.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.3.01.90 Δουλευμένα ενοίκια πόρων υπεδάφους 2.7.3.01.91 Αναταξινομήσεις ενοικίων πόρων υπεδάφους 2.7.3.02 Ενοίκια γης 2.7.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.3.02.90 Δουλευμένα ενοίκια γης 2.7.3.02.91 Αναταξινομήσεις ενοικίων γης 2.7.3.09 Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 2.7.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.3.09.90 Δουλευμένα ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 2.7.3.09.91 Αναταξινομήσεις ενοικίων λοιπών φυσικών πόρων 2.7.4 Πρόστιμα 2.7.4.01 Πρόστιμα από Ε.Ε. 2.7.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.4.01.90 Δουλευμένα πρόστιμα από Ε.Ε. 2.7.4.01.91 Αναταξινομήσεις προστίμων από Ε.Ε. 2.7.4.01.97 Προβλέψεις για πρόστιμα από Ε.Ε. 2.7.4.02 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.7.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.4.02.90 Δουλευμένα φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.7.4.02.91 Αναταξινομήσεις φορολογικών προστίμων και προσαυξήσεων 2.7.4.02.97 Προβλέψεις για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.7.4.03 Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 2.7.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.4.03.90 Δουλευμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 2.7.4.03.91 Αναταξινομήσεις προστίμων και προσαυξήσεων σε ασφαλιστικές εισφορές 2.7.4.03.97 Προβλέψεις για πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 2.7.4.09 Λοιπά πρόστιμα 2.7.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.4.09.90 Δουλευμένα λοιπά πρόστιμα 2.7.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών προστίμων 2.7.4.09.97 Προβλέψεις για λοιπά πρόστιμα 2.7.9 Επιστροφές εσόδων 2.7.9.01 Επιστροφές εσόδων από φόρους 2.7.9.03 Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις 2.7.9.05 Επιστροφές λοιπών εσόδων 2.8 Αποσβέσεις 2.8.1 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 2.8.1.01 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 2.9 Πιστώσεις υπό κατανομή 3. Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα 3 Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα 3.1 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.1.1 Κτίρια και συναφείς υποδομές 3.1.1.01 Βελτιώσεις γης 3.1.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.01.90 Δουλευμένες βελτιώσεις γης 3.1.1.01.91 Αναταξινομήσεις βελτιώσεων γης 3.1.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας βελτιώσεων γης 3.1.1.01.93 Διαφορές εύλογης αξίας σωρευμένων αποσβέσεων βελτιώσεων γης 3.1.1.01.94 Απομείωση βελτιώσεων γης 3.1.1.01.96 Σωρευμένες αποσβέσεις βελτιώσεων γης 3.1.1.02 Κατοικίες 3.1.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.02.90 Δουλευμένες κατοικίες 3.1.1.02.91 Αναταξινομήσεις κατοικιών 3.1.1.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας κατοικιών 3.1.1.02.93 Διαφορές εύλογης αξίας σωρευμένων αποσβέσεων κατοικιών 3.1.1.02.94 Απομείωση κατοικιών 3.1.1.02.96 Σωρευμένες αποσβέσεις κατοικιών 3.1.1.03 Λοιπά κτίρια 3.1.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.03.90 Δουλευμένα λοιπά κτίρια 3.1.1.03.91 Αναταξινομήσεις λοιπών κτιρίων 3.1.1.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών κτιρίων 3.1.1.03.93 Διαφορές εύλογης αξίας σωρευμένων αποσβέσεων λοιπών κτιρίων 3.1.1.03.94 Απομείωση λοιπών κτιρίων 3.1.1.03.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών κτιρίων 3.1.1.04 Υποδομές μεταφορών 3.1.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.04.90 Δουλευμένες υποδομές μεταφορών 3.1.1.04.91 Αναταξινομήσεις υποδομών μεταφορών 3.1.1.04.94 Απομείωση υποδομών μεταφορών 3.1.1.04.96 Σωρευμένες αποσβέσεις υποδομών μεταφορών 3.1.1.09 Λοιπές υποδομές 3.1.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές υποδομές 3.1.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών υποδομών 3.1.1.09.94 Απομείωση λοιπών υποδομών 3.1.1.09.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπές υποδομών 3.1.2 Μηχανήματα και εξοπλισμός 3.1.2.01 Μηχανήματα και εργαλεία 3.1.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.01.90 Δουλευμένα μηχανήματα και εργαλεία 3.1.2.01.91 Αναταξινομήσεις μηχανημάτων και εργαλείων 3.1.2.01.94 Απομείωση μηχανημάτων και εργαλείων 3.1.2.01.96 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων και εργαλείων 3.1.2.02 Μεταφορικά μέσα 3.1.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.02.90 Δουλευμένα μεταφορικά μέσα 3.1.2.02.91 Αναταξινομήσεις μεταφορικών μέσων 3.1.2.02.94 Απομείωση μεταφορικών μέσων 3.1.2.02.96 Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 3.1.2.03 Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.03.90 Δουλευμένος εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.03.91 Αναταξινομήσεις εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.03.94 Απομείωση εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.03.96 Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.04 Έπιπλα 3.1.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.04.90 Δουλευμένα έπιπλα 3.1.2.04.91 Αναταξινομήσεις επίπλων 3.1.2.04.94 Απομείωση επίπλων 3.1.2.04.96 Σωρευμένες αποσβέσεις επίπλων 3.1.2.09 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 3.1.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.09.90 Δουλευμένα λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 3.1.2.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 3.1.2.09.94 Απομείωση λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 3.1.2.09.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 3.1.3 Οπλικά συστήματα 3.1.3.01 Οπλικά συστήματα 3.1.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.3.01.90 Δουλευμένα οπλικά συστήματα 3.1.3.01.91 Αναταξινομήσεις οπλικών συστημάτων 3.1.3.01.94 Απομείωση οπλικών συστημάτων 3.1.3.01.96 Σωρευμένες αποσβέσεις οπλικών συστημάτων 3.1.4 Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.01 Έρευνα και ανάπτυξη 3.1.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.4.01.90 Δουλευμένα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.01.91 Αναταξινομήσεις προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.02 Έρευνες ορυκτών πόρων 3.1.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.4.02.90 Δουλευμένες έρευνες ορυκτών πόρων 3.1.4.02.91 Αναταξινομήσεις ερευνών ορυκτών πόρων 3.1.4.03 Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων 3.1.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.4.03.90 Δουλευμένο λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων 3.1.4.03.91 Αναταξινομήσεις λογισμικού υπολογιστών και βάσεων δεδομένων 3.1.4.03.94 Απομείωση λογισμικού υπολογιστών και βάσεων δεδομένων 3.1.4.03.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λογισμικού υπολογιστών και βάσεων δεδομένων 3.1.4.09 Λοιπά προϊόντα πνευματικής Ιδιοκτησίας 3.1.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.4.09.90 Δουλευμένα λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.09.94 Απομείωση λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.09.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών προϊόντων πνευματικής Ιδιοκτησίας 3.1.5 Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία 3.1.5.01 Γη 3.1.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.01.90 Δουλευμένη γη 3.1.5.01.91 Αναταξινομήσεις γης 3.1.5.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας γης 3.1.5.01.94 Απομείωση γης 3.1.5.02 Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα 3.1.5.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.02.90 Δουλευμένα ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα 3.1.5.02.91 Αναταξινομήσεις ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων 3.1.5.02.99 Λοιπές ροές ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων 3.1.5.03 Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 3.1.5.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.03.90 Δουλευμένοι μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 3.1.5.03.91 Αναταξινομήσεις μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων 3.1.5.03.99 Λοιπές ροές μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων 3.1.5.04 Υδάτινοι πόροι 3.1.5.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.04.90 Δουλευμένοι υδάτινοι πόροι 3.1.5.04.91 Αναταξινομήσεις υδάτινων πόρων 3.1.5.04.99 Λοιπές ροές υδάτινων πόρων 3.1.5.05 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα) 3.1.5.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.05.90 Δουλευμένο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα) 3.1.5.05.91 Αναταξινομήσεις ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (ραδιοφάσματος) 3.1.5.06 Λοιποί Φυσικοί Πόροι 3.1.5.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.06.90 Δουλευμένοι λοιποί φυσικοί πόροι 3.1.5.06.91 Αναταξινομήσεις λοιπών φυσικών πόρων 3.1.5.06.99 Λοιπές ροές λοιπών φυσικών πόρων 3.1.5.09 Μη παραγόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.1.5.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.09.90 Δουλευμένα μη παραγόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.1.5.09.91 Αναταξινομήσεις μη παραγόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων 3.1.6 Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.1.6.01 Καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 3.1.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.6.01.90 Δουλευμένοι καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 3.1.6.01.91 Αναταξινομήσεις λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.1.6.01.94 Απομείωση λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.1.6.01.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.1.7 Πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.01 Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.7.01.90 Δουλευμένα ενσώματα πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.01.91 Αναταξινομήσεις ενσώματων παγίων υπό κατασκευή 3.1.7.02 Άυλα πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.02.(1-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.7.02.90 Δουλευμένα άυλα πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.02.91 Αναταξινομήσεις αύλων παγίων υπό κατασκευή 3.2 Αποθέματα 3.2.1 Εμπορεύματα 3.2.1.01 Εμπορεύματα 3.2.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.2.2 Προϊόντα 3.2.2.01 Προϊόντα 3.2.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.2.3 Παραγωγή σε εξέλιξη 3.2.3.01 Παραγωγή σε εξέλιξη 3.2.3.01.(01-89) 3.2.4 Υλικά και εφόδια 3.2.4.01 Καύσιμα 3.2.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.2.4.02 Φαρμακευτικά υλικά και υγειονομικά αναλώσιμα 3.2.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.2.5 Αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού 3.2.5.01 Αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού 3.2.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3 Τιμαλφή 3.3.1 Πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι 3.3.1.01 Πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι 3.3.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων 3.3.2 Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης 3.3.2.01 Αντίκες 3.3.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3.2.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας αντικών 3.3.2.02 Έργα τέχνης 3.3.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3.2.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας έργων τέχνης 3.3.3 Λοιπά τιμαλφή 3.3.3.01 Λοιπά τιμαλφή 3.3.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3.3.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών τιμαλφών 4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4.1 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 4.1.2 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 4.1.2.01 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 4.1.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.1.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDRs) 4.2 Μετρητά και καταθέσεις 4.2.1 Ταμιακά διαθέσιμα 4.2.1.01 Ταμιακά διαθέσιμα 4.2.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.1.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές ταμιακών διαθεσίμων 4.2.2 Μεταβιβάσιμες καταθέσεις 4.2.2.01 Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εσωτερικού 4.2.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές μεταβιβάσιμων καταθέσεων εσωτερικού 4.2.2.02 Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εξωτερικού 4.2.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.2.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές μεταβιβάσιμων καταθέσεων εξωτερικού 4.2.3 Άλλες καταθέσεις 4.2.3.01 Προθεσμιακές Καταθέσεις εσωτερικού 4.2.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.3.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές προθεσμιακών καταθέσεων εσωτερικού 4.2.3.02 Προθεσμιακές καταθέσεις εξωτερικού 4.2.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.3.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές προθεσμιακών καταθέσεων εξωτερικού 4.2.4 Επιταγές εισπρακτέες/πληρωτέες 4.2.4.01 Επιταγές εισπρακτέες 4.2.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.4.02 Επιταγές πληρωτέες 4.2.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3 Χρεωστικοί τίτλοι 4.3.1 Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 4.3.1.01 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας Βραχυπρόθεσμων τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.1.09 Λοιποί βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 4.3.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.1.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών βραχυπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων 4.3.2 Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 4.3.2.01 Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.2.01.90 Δουλευμένοι μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.2.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας μακροπρόθεσμων τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.2.02 Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Δημόσιων επιχειρήσεων 4.3.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.2.02.90 Δουλευμένοι μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης δημόσιων επιχειρήσεων 4.3.2.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας μακροπρόθεσμων τίτλων έκδοσης δημόσιων επιχειρήσεων 4.3.2.09 Λοιποί Μακροπρόθεσμοι τίτλοι 4.3.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.2.09.90 Δουλευμένοι λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι 4.3.2.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων 4.3.3 4.3.3.01 Εκδόσεις υπέρ/υπό το άρτιο Εκδόσεις υπέρ/υπό το άρτιο 4.4 Δάνεια 4.4.1 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 4.4.1.01 Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.01.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.1.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.1.02 Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ 4.4.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.02.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς ΝΠΙΔ 4.4.1.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΙΔ 4.4.1.03 Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ 4.4.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.03.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς ΝΠΔΔ 4.4.1.03.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ 4.4.1.04 Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ 4.4.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.04.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς ΟΤΑ 4.4.1.04.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΟΤΑ 4.4.1.05 Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ 4.4.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.05.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς ΟΚΑ 4.4.1.05.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΟΚΑ 4.4.1.09 Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια 4.4.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.09.94 Απομείωση λοιπών βραχυπροθέσμων δανείων 4.4.1.09.95 Συναλλαγματικές διαφορές λοιπών βραχυπρόθεσμων δανείων 4.4.2 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 4.4.2.01 Μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.01.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.2.02 Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ 4.4.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.02.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΙΔ 4.4.2.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΙΔ 4.4.2.03 Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ 4.4.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.03.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ 4.4.2.03.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ 4.4.2.04 Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ 4.4.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.04.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς ΟΤΑ 4.4.2.04.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς ΟΤΑ 4.4.2.05 Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ 4.4.2.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.05.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς ΟΚΑ 4.4.2.05.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς ΟΚΑ 4.4.2.09 Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια 4.4.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.09.94 Απομείωση λοιπών μακροπροθέσμων δανείων 4.4.2.09.95 Συναλλαγματικές διαφορές λοιπών μακροπροθέσμων δανείων 4.5 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 4.5.1 Εισηγμένες μετοχές 4.5.1.01 Εισηγμένες μετοχές θυγατρικών 4.5.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας εισηγμένων μετοχών θυγατρικών 4.5.1.02 Εισηγμένες μετοχές συγγενών 4.5.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.1.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας εισηγμένων μετοχών συγγενών 4.5.1.03 Εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών 4.5.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.1.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας εισηγμένων μετοχών κοινοπραξιών 4.5.1.09 Λοιπές εισηγμένες μετοχές 4.5.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.1.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών εισηγμένων μετοχών 4.5.2 Μη εισηγμένες μετοχές 4.5.2.01 Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών 4.5.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.2.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας μη εισηγμένων μετοχών θυγατρικών 4.5.2.02 Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών 4.5.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.2.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας μη εισηγμένων μετοχών συγγενών 4.5.2.03 Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών 4.5.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.2.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας μη εισηγμένων μετοχών κοινοπραξιών 4.5.2.09 Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές 4.5.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.2.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών μη εισηγμένων μετοχών 4.5.3 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 4.5.3.01 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι θυγατρικών 4.5.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.3.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων θυγατρικών 4.5.3.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι συγγενών 4.5.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.3.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων συγγενών 4.5.3.03 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι κοινοπραξιών 4.5.3.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.3.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων κοινοπραξιών 4.5.3.09 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 4.5.3.09(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.3.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων 4.5.4 Τίτλοι επενδυτικών κεφαλαίων 4.5.4.01 Τίτλοι επενδυτικών κεφαλαίων 4.5.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.4.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας τίτλων επενδυτικών κεφαλαίων 4.8 Απαιτήσεις 4.8.1 Απαιτήσεις από φόρους 4.8.1.01 Απαιτήσεις από φόρους 4.8.1.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από φόρους 4.8.1.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από φόρους 4.8.1.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από φόρους 4.8.2 Απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές 4.8.2.01 Απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές 4.8.2.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές 4.8.2.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από κοινωνικές εισφορές 4.8.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από κοινωνικές εισφορές 4.8.3 Απαιτήσεις από μεταβιβάσεις 4.8.3.01 Απαιτήσεις από μεταβιβάσεις 4.8.3.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από μεταβιβάσεις 4.8.3.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από μεταβιβάσεις 4.8.3.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από μεταβιβάσεις 4.8.4 Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.4.01 Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.4.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.4.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.4.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.5 Απαιτήσεις από τόκους 4.8.5.01 Απαιτήσεις από τόκους 4.8.5.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από τόκους 4.8.5.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από τόκους 4.8.5.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από τόκους 4.8.6 Απαιτήσεις από λοιπά έσοδα 4.8.6.01 Απαιτήσεις από λοιπά έσοδα 4.8.6.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από λοιπά έσοδα 4.8.6.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από λοιπά έσοδα 4.8.6.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από λοιπά έσοδα 4.8.7 Απαιτήσεις από πωλήσεις τιμαλφών 4.8.7.01 Απαιτήσεις από πωλήσεις τιμαλφών 4.8.7.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από πωλήσεις τιαμλφών 4.8.7.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από πωλήσεις τιμαλφών 4.8.7.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από πωλήσεις τιμαλφών 4.8.8 Απαιτήσεις από διαθέσεις παγίων 4.8.8.01 Απαιτήσεις από διαθέσεις παγίων 4.8.8.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από διαθέσεις παγίων 4.8.8.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από διαθέσεις παγίων 4.8.8.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από διαθέσεις παγίων 4.8.9 Απαιτήσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.8.9.01 Απαιτήσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.8.9.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.8.9.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.8.9.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.9 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 4.9.1 Προκαταβολές σε προμηθευτές 4.9.1.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές 4.9.1.01.94 Απομείωση προκαταβολών σε προμηθευτές 4.9.2 Λοιπές Προκαταβολές 4.9.2.01. Προκαταβολές μισθών και συντάξεων 4.9.2.02 Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές 4.9.2.09 Λοιπές προκαταβολές 4.9.3 Απαιτήσεις από εισπράξεις τρίτων 4.9.3.01 Απαιτήσεις από εισπράξεις τρίτων 4.9.4 Έξοδα τρίτων 4.9.4.01 4.9.4.02 Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ 4.9.4.09 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.9.9 Λοιπές απαιτήσεις διάφορες 4.9.9.01 Λοιπές απαιτήσεις διάφορες 4.9.9.01.90 Δουλευμένες λοιπές απαιτήσεις διάφορες 4.9.9.01.94 Απομείωση λοιπών απαιτήσεων διαφόρων 5. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 5 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 5.1 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 5.1.2 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 5.1.2.01 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 5.1.2.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.1.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDRs) 5.2 Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις 5.2.1 Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία 5.2.1.01 Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία 5.2.1.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.2.2 Υποχρεώσεις από μεταβιβάσιμες καταθέσεις 5.2.2.01 Υποχρεώσεις από μεταβιβάσιμες καταθέσεις 5.2.2.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.2.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές υποχρεώσεων από μεταβιβάσιμες καταθέσεις 5.2.3 Υποχρεώσεις από άλλες καταθέσεις 5.2.3.01 Υποχρεώσεις από άλλες καταθέσεις 5.2.3.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.2.3.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές υποχρεώσεων από άλλες καταθέσεις 5.3 Χρεωστικοί τίτλοι (Υποχρεώσεις) 5.3.1 Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 5.3.1.01 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού 5.3.1.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.3.1.02 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού 5.3.1.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.3.1.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 5.3.2 Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 5.3.2.01 Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού 5.3.2.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.3.2.02 Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού 5.3.2.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.3.2.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 5.3.3 5.3.3.01 Εκδόσεις υπέρ/υπό το άρτιο Εκδόσεις υπέρ/υπό το άρτιο 5.4 Δάνεια 5.4.1 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 5.4.1.01 Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού 5.4.1.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.4.1.02 Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού 5.4.1.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.4.1.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 5.4.2 Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.4.2.01 Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού 5.4.2.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.4.2.02 Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού 5.4.2.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.4.2.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 5.6 Δεσμευμένο για Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αποθεματικά 5.7 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 5.7.1 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 5.7.1.01 Συμβάσεις ανταλλαγής 5.7.1.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.7.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας συμβάσεων ανταλλαγής 5.7.1.02 Προθεσμιακά συμβόλαια 5.7.1.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.7.1.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας προθεσμιακών συμβολαίων 5.7.1.03 Δικαιώματα προαίρεσης 5.7.1.03.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.7.1.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης 5.8 Υποχρεώσεις 5.8.1 Υποχρεώσεις από παροχές προς εργαζομένους 5.8.1.01 Υποχρεώσεις από παροχές προς εργαζομένους 5.8.1.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από παροχές προς εργαζομένους 5.8.2 Υποχρεώσεις από κοινωνικές παροχές 5.8.2.01 Υποχρεώσεις από κοινωνικές παροχές 5.8.2.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από κοινωνικές παροχές 5.8.3 Υποχρεώσεις από μεταβιβάσεις 5.8.3.01 Υποχρεώσεις από μεταβιβάσεις 5.8.3.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από μεταβιβάσεις 5.8.4 Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.8.4.01 Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.8.4.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.8.4.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.8.5 Υποχρεώσεις από επιδοτήσεις 5.8.5.01 Υποχρεώσεις από επιδοτήσεις 5.8.5.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από επιδοτήσεις 5.8.6 Υποχρεώσεις από τόκους 5.8.6.01 Υποχρεώσεις από τόκους 5.8.6.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από τόκους 5.8.7 Υποχρεώσεις από λοιπές δαπάνες 5.8.7.01 Υποχρεώσεις από λοιπές δαπάνες 5.8.7.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από λοιπές δαπάνες 5.8.8 Υποχρεώσεις από αποκτήσεις παγίων και τιμαλφών 5.8.8.01 Υποχρεώσεις από αποκτήσεις παγίων και τιμαλφών 5.8.8.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από αποκτήσεις παγίων και τιμαλφών 5.8.8.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές υποχρεώσεων από αποκτήσεις παγίων και τιμαλφών 5.8.9 Υποχρεώσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 5.8.9.01 Υποχρεώσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 5.8.9.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 5.9 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις 5.9.1 Προκαταβολές εσόδων 5.9.1.01 Προκαταβολές φορολογικών εσόδων 5.9.1.02 Προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών 5.9.2 Λοιπές Προκαταβολές 5.9.3 Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.9.3.01 Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων 5.9.3.02 Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών 5.9.3.09 Λοιπές υποχρεώσεις από Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.9.9 Λοιπές υποχρεώσεις διάφορες

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001031306180088*