Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Έτος: 2019
Θεματική Ενότητα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαρισμός πεδίων
20 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 2820/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Δραστηριότητα με αντικείμενο εργασιών την αγοροπωλησία ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28§3 του ν.2238/94 - Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη/συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους- Ο σκοπός του κέρδους συνάγεται από διάφορα περιστατικά, όπως ο χρόνος μεταξύ κτήσης και πώλησης, η αξία ακινήτου κατά τους χρόνους αυτούς κ.α. Πρόστιμο 1/1-31/12/2011 μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων, πρόστιμο (άρθρου 4 ν.2523/1997) λόγω μη δήλωσης έναρξης εργασιών άρθρο 64 του ν.4174/2013 _1111 _2272703_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/10/2019
Σελίδα 1 από 1