30 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15/2011

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.

02 Μαρτίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30
2 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 76Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α΄ 98).
γ) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 2672/3.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
δ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ.
ε) Την με αριθ. 271/2010 Γνωμοδότηση του E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1Περιεχόμενο της Διπλογραφικής ΛογιστικήςΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.1 Η αρχή του ιστορικού κόστους Σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, οι λογιστικές εγγραφές που απεικονίζουν την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων, την πραγματοποίηση εσόδων και εξόδων, και τη δημιουργία υποχρεώσεων και στοιχείων της καθαρής θέσης, καταχωρούνται στα βιβλία με αξίες κόστους κτήσης. Η αρχή αυτή ορίζει ακόμη ότι οι αξίες κόστους κτήσης διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της λογιστικής διαδικασίας και εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου η αποτίμηση ορίζεται διαφορετικά. Το κόστος κτήσης είναι το συνολικό αντάλλαγμα για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου και τα απαραίτητα κόστη που απαιτούνται ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον προορισμό του. 1.2 Η αρχή της πραγματοποίησης των εσόδων Στο πλαίσιο της λογιστικής του ιστορικού κόστους, τα έσοδα λογίζονται κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους (δεδουλευμένη βάση) και όχι κατά το χρόνο της είσπραξής τους (ταμειακή βάση). Τα έσοδα λογίζονται στη χρήση που βεβαιώθηκαν και όχι στη χρήση που εισπράχθηκαν. Σε περίπτωση εσόδων από υπηρεσίες, αυτά αναγνωρίζονται στη χρήση που προσφέρονται οι υπηρεσίες. 1.3 Η αρχή του συσχετισμού εσόδων – εξόδων Τα έσοδα κάθε λογιστικής περιόδου πρέπει να προσδιορίζονται με βάση την αρχή της πραγματοποίησής τους. Βάσει της αρχής του συσχετισμού εσόδων – εξόδων, στα έσοδα κάθε λογιστικής περιόδου πρέπει να αντιπαρατίθενται τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση των εσόδων αυτών, ώστε με το συσχετισμό αυτών των δύο μεγεθών, να προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της περιόδου. Αν ορισμένα έσοδα προέρχονται από μια προηγούμενη λογιστική περίοδο ή αναβάλλονται για μια επόμενη λογιστική περίοδο, τα έξοδα που σχετίζονται με τα έσοδα αυτά πρέπει κατά αντιστοιχία να μεταφέρονται από την προηγούμενη λογιστική περίοδο ή να αναβάλλονται για την επόμενη χρήση. 1.4 Η αρχή της αντικειμενικότητας Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι λογιστικές καταχωρήσεις και παρουσιάσεις πρέπει να βασίζονται σε γεγονότα αντικειμενικά προσδιορισμένα και ευχερώς επαληθεύσιμα. Γεγονότα αντικειμενικά προσδιορισμένα είναι όσα βασίζονται σε συναλλαγές, στο πλαίσιο εκτέλεσης αμφοτεροβαρών συμβάσεων. Στις περιπτώσεις που οι λογιστικές πράξεις βασίζονται σε εκτιμήσεις, η αρχή της αντικειμενικότητας υπαγορεύει οι σχετικοί υπολογισμοί να βασίζονται σε λογικές και συστηματικές διαδικασίες, μεθόδους και παραδοχές. Η προϋπόθεση του επαληθεύσιμου των γεγονότων υπαγορεύεται από την ανάγκη να στηρίζονται οι λογιστικές καταχωρήσεις, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, σε δικαιολογητικά που εκδίδονται από άλλους φορείς και οικονομικές μονάδες. 1.5 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων Για να είναι συγκρίσιμα τα λογιστικά μεγέθη και τα αποτελέσματα των χρήσεων, επιβάλλεται να μην μεταβάλλονται οι λογιστικές μέθοδοι κατά τη διαδοχή των χρήσεων. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων υποχρεώνει, κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων μιας λογιστικής περιόδου, την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων που εφαρμόστηκαν και κατά την προηγούμενη λογιστική περίοδο, ώστε να μην αλλοιώνεται διαχρονικά η χρηματοοικονομική εικόνα της Κεντρικής Διοίκησης. Σε περίπτωση ανάγκης μεταβολής της μεθόδου, θα πρέπει αυτή και οι συνέπειές της να απεικονίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και να αναλύονται στο Προσάρτημα. 1.6 Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων Ως λογιστική χρήση ορίζεται η διαχειριστική περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών Καταστάσεων Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμών). Οι χρήσεις πρέπει να καταλαμβάνουν ίση και συνεχή χρονική περίοδο ώστε να αποτελούν σταθερή χρονική μονάδα σύγκρισης των περιουσιακών στοιχείων και των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Διοίκησης στην πορεία του χρόνου, καθώς και παρακολούθησης της εξέλιξης της Κεντρικής Διοίκησης. Για να είναι ακριβή τα αποτελέσματα των επιμέρους χρήσεων, πρέπει κάθε χρήση να περιλαμβάνει μόνο τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη διάρκειά της και τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς κατά τη χρήση αυτή. Με τον τρόπο αυτό, η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων διασφαλίζει τον ακριβοδίκαιο διαχωρισμό των οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών και των αποτελεσμάτων μεταξύ των χρήσεων. Η αυτοτέλεια των χρήσεων επιτυγχάνεται με την αναγνώριση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, των προπληρωμένων εξόδων επομένων χρήσεων και των προεισπραχθέντων εσόδων επομένων χρήσεων. 1.7 Η αρχή της πλήρους γνωστοποίησης Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και κατανοητή παρουσίαση όλων των σημαντικών πληροφοριών που αναφέρονται στις οικονομικές υποθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πρέπει να είναι πλήρεις με την έννοια ότι όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι απαραίτητες για μια δημοσιονομικά ορθή παρουσίαση. 1.8 Η αρχή της συντηρητικότητας Βάσει της αρχής αυτής πρέπει η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (Αποτελέσματα Χρήσης) της Κεντρικής Διοίκησης να εμφανίζονται με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, με τη λιγότερο ευνοϊκή περιουσιακή κατάσταση και με το μικρότερο πλεόνασμα, με γνώμονα την ακριβή και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 2.1 Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης (ΔΛΤΤΒ) είναι το λογιστικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται κυρίως, στην αρχή του δεδουλευμένου των εσόδων και εξόδων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή: (α) λογιστικοποιούνται οι αποκτήσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, οι επενδύσεις, οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα, οι συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και οι βέβαιες και εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις (περιλαμβανομένου και του Δημόσιου Χρέους), (β) αναγνωρίζονται οι αγορές αναλωσίμων αποθεμάτων ως έξοδο της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν, (γ) δημιουργούνται προβλέψεις για έξοδα καθώς και για προκύπτουσες από νόμο θεσμοθετημένες υποχρεωτικές αποδόσεις προς διαφόρους φορείς, (δ) λογιστικοποιούνται τα έσοδα και τα έξοδα, (ε) δεν πραγματοποιούνται αποσβέσεις πλην εκείνων που αφορούν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 2.2 Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΔΛΤΤΒ είναι μια δομημένη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Κεντρικής Διοίκησης, για την ενημέρωση των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους και είναι οι ακόλουθες: (α) Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), (β) Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), (δ) Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ), και (ε) Προσάρτημα. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές με (α) τα στοιχεία του ενεργητικού, (β) τα στοιχεία του παθητικού, (γ) το καθαρό ενεργητικό, (δ) τα έσοδα, (ε) τα έξοδα και (στ) τις ταμειακές ροές της Κεντρικής Διοίκησης. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 2.3 Για τους σκοπούς του παρόντος, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται στην Κεντρική Διοίκηση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 3.1 Έξοδα Ως έξοδα στη ΔΛΤΤΒ θεωρούνται: (α) οι δαπάνες, εκτός της αγοράς παγίων περιουσιακών στοιχείων, δαπανών επενδύσεων και πληρωμών χρεολυσίων, για τις οποίες ολοκληρώνεται η θεώρησή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, οι επενδύσεις και οι πληρωμές χρεολυσίων δεν θεωρούνται έξοδα, αλλά εμφανίζονται στους κατάλληλους λογαριασμούς του ενεργητικού της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. (β) οι δαπάνες σταθερού και διαρκούς χαρακτήρα, όπως μισθώματα και πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήματα, που εξοφλούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) με άλλους τίτλους πληρωμής, καθώς και οι δαπάνες που εξοφλούνται με χρηματικά εντάλματα απ΄ ευθείας από τις ΔΟΥ. Οι δαπάνες αυτές υπόκεινται μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η εκκαθάρισή τους διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του διατάκτη. Η λογιστικοποίηση των εξόδων αυτών γίνεται με την εξόφλησή τους από τις ΔΟΥ. (γ) οι αγορές αποθεμάτων, που λογιστικοποιούνται στο στάδιο της θεώρησης των σχετικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (δ) τα δεδουλευμένα έξοδα, για τα οποία γίνονται εγγραφές προβλέψεων στο τέλος της χρήσης, προκειμένου να εμφανιστούν στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που κλείνει. Με τις εγγραφές αυτές λογιστικοποιούνται: (i) έξοδα χρήσης, των οποίων τα δικαιολογητικά δεν έχουν αποσταλεί στην αρμόδια προς εκκαθάριση υπηρεσία, περιλαμβανομένων και των αναπόδοτων των διαχειριστών παγίων προκαταβολών καθώς επίσης και των ενταλματοποιημένων και θεωρημένων εξόδων που δεν εξοφλήθηκαν είτε ουσιαστικά είτε οίκοθεν. (ii) έξοδα χρήσης, των οποίων τα δικαιολογητικά έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες προς εκκαθάριση υπηρεσίες αλλά μέχρι το τέλος της χρήσης είτε δεν εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι πληρωμής είτε δεν θεωρήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (iii) οι δεδουλευμένοι τόκοι του Δημοσίου Χρέους. Στην έναρξη της επόμενης χρήσης αντιλογίζονται οι εγγραφές των προβλέψεων της παρούσας περίπτωσης και τα σχετικά έξοδα καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς λογιστικής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και θεώρησης των σχετικών τίτλων πληρωμής. ε) οι δαπάνες που πληρώνοναι με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ΧΕΠ) οι οποίες λογιστικοποιούνται, κατά την απόδοση λογαριασμού του οικείου ΧΕΠ, με το ειδικό έντυπο που προβλέπεται στην παρ.1 του αρθρ. 41 του ν.2362/95 όπως ισχύει. 3.2 Υποχρεώσεις Ως υποχρεώσεις στη ΔΛΤΤΒ θεωρούνται: (α) Το Δημόσιο Χρέος. (β) Οι θεσμοθετημένες αποδόσεις υπέρ τρίτων που δεν έχουν αποδοθεί. (γ) Τα χρηματικά εντάλματα ή άλλοι τίτλοι πληρωμής, που εξοφλούνται λογιστικά οίκοθεν από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες κατά την 31η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.2362/95 εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, ενώ η εξόφλησή τους από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες είναι λογιστική και όχι πραγματική και τα σχετικά ποσά παραμένουν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέχρι την είσπραξή τους από τους δικαιούχους. (δ) Οι δεδουλευμένες δαπάνες, για τις οποίες έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί οι σχετικοί τίτλοι πληρωμής κατά τη διάρκεια της χρήσης, αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. (ε) Οι δεδουλευμένες δαπάνες που κατά το τέλος της χρήσης δεν έχουν εγκριθεί ή θεωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή βρίσκονται στην αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη ή στους υπολόγους των πάγιων προκαταβολών. Οι δαπάνες αυτές λογίζονται με χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών δαπανών ως προβλέψεις και με πίστωση μεταβατικών λογαριασμών. (στ) Οι οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού, και (ζ) Τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων εκτός προϋπολογισμού και δεν τους έχουν αποδοθεί. Οι έκτακτες υποχρεώσεις που αφορούν στο χρονικό διάστημα πριν την εφαρμογή της ΔΛΤΤΒ καταχωρούνται κατά την εξόφλησή τους. Οι λοιπές έκτακτες υποχρεώσεις εμφανίζονται όταν θεσμοθετηθούν και εφόσον εξοφληθούν. 3.3 Έσοδα 3.3.1 Ως έσοδα στην ΔΛΤΤΒ θεωρούνται τα ποσά που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που προέρχονται και το χρόνο είσπραξής τους. Στα έσοδα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο ποσό που γίνεται απαιτητό από το Δημόσιο εκτός από τις εισπράξεις δανείων. 3.3.2 Τα έσοδα λογιστικοποιούνται μόλις καταστούν βέβαια και εκκαθαρισμένα, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξής τους και παρακολουθούνται αναλυτικά στους σχετικούς υπολογαριασμούς της ομάδας 7. Ειδικά τα έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις και βεβαιώνονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση καταχωρούνται στην ομάδα 8. 3.4 Απαιτήσεις 3.4.1 Ως απαιτήσεις στην ΔΛΤΤΒ θεωρούνται τα βεβαιωθέντα έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν διαγραφεί από τις ΔΟΥ ή από άλλες αρμόδιες προς βεβαίωση υπηρεσίες. Επίσης, στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται κάθε είδους προκαταβολές και αξιώσεις της Κεντρικής Διοίκησης κατά φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως: (α) Ποσά που χορηγούνται για την πραγματοποίηση δαπανών για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης, είτε με πάγια προκαταβολή είτε με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, τα οποία κατά τη στιγμή της εξόφλησής τους λογίζονται ως προκαταβολές, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.2362/95. Η λογιστικοποίηση των ποσών ως έξοδα ή πάγια στοιχεία αυτών διενεργείται κατά το χρόνο απόδοσης λογαριασμού οπότε εκδίδεται το σχετικό παραστατικό απόδοσης. (β) Προκαταβολές που χορηγούνται σε φορείς, (γ) Προκαταβολές μισθοδοσίας σε υπαλλήλους, των οποίων η μισθοδοσία επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της Κεντρικής Διοίκησης, (δ) Άμεσες και έμμεσες πληρωμές του ΠΔΕ κατά την εκταμίευσή τους, και (ε) Δάνεια που έχουν χορηγηθεί από την Κεντρική Διοίκηση σε φορείς. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται χωριστά το μακροπρόθεσμο από το βραχυπρόθεσμο τμήμα τους. 3.4.2 Στο Προσάρτημα παρουσιάζεται ανάλυση των απαιτήσεων και διακριτά η τυχόν επισφάλειά τους, με αναφορά του τρόπου υπολογισμού της. Για τη διαγραφή, περιλαμβανομένης και της παραγραφής των απαιτήσεων και επισφαλών απαιτήσεων, απαιτείται διοικητική πράξη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των επισφαλών απαιτήσεων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 4.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ) ή Ισολογισμός είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζεται με διαφάνεια και αξιοπιστία μία σαφής εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης. 4.2 Οι βασικές κατηγορίες της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι: 4.2.1 Το Ενεργητικό 4.2.1.1 Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών, υλικών και άυλων, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, από τα οποία προσδοκώνται μελλοντικά οφέλη και μπορεί να αποτιμηθούν είτε αντικειμενικά είτε με κάποια αξιόπιστη μέθοδο, σε νομισματικές μονάδες. Το ενεργητικό περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητά της η Κεντρική Διοίκηση και τα ποσά που της οφείλονται από τρίτους. 4.2.1.2 ΄ Ενα αγαθό είναι στοιχείο του ενεργητικού όταν συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να είναι οικονομικό αγαθό και να ικανοποιεί οικονομικές ανάγκες, (β) να ανήκει κατά κυριότητα στην Κεντρική Διοίκηση ή να ελέγχεται από αυτή μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, (γ) η Κεντρική Διοίκηση να προσδοκά μελλοντικά οφέλη από αυτό και (δ) να είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. 4.2.1.3 Το ενεργητικό διακρίνεται σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό και σε κυκλοφορούν ενεργητικό: Στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται υλικά αγαθά, αξίες και δικαιώματα που: (α) αποκτώνται για σκοπούς της Κεντρικής Διοίκησης και προορίζονται να παραμείνουν σε αυτή για μακρό χρονικό διάστημα, με την ίδια περίπου μορφή και (β) αναμένεται να ρευστοποιηθούν, χρησιμοποιηθούν ή πωληθούν, στο πλαίσιο της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα αγαθά που αναμένεται να ρευστοποιηθούν, χρησιμοποιηθούν ή πωληθούν, στο πλαίσιο της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα καθώς και τα ισοδύναμα προς αυτά στοιχεία του ενεργητικού. 4.2.2 Υποχρεώσεις 4.2.2.1 Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις παρούσες υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης από παρελθούσες συναλλαγές, που αναμένεται να προκαλέσουν μία εκροή στοιχείων που περικλείουν οικονομικά οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο. Επίσης, στις υποχρεώσεις ανήκουν οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα. Η τακτοποίηση των υποχρεώσεων μπορεί να γίνει ενδεικτικά με: (α) πληρωμή μετρητών, (β) μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, ή (γ) αντικατάσταση μίας υποχρέωσης με μία άλλη υποχρέωση. 4.2.2.2 Ένα στοιχείο αποτελεί υποχρέωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) υπάρχει πιθανότητα μελλοντικής εκροής οικονομικών ωφελειών, και (β) έχει κόστος ή αξία που μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα ή να εκτιμηθεί με εύλογο τρόπο. 4.2.2.3 Οι Υποχρεώσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και σε μακροπρόθεσμες: Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων που αναμένεται να τακτοποιηθούν, μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων που αναμένεται να τακτοποιηθούν μετά την πάροδο μιας λογιστικής χρήσης (12 μηνών). 4.2.3 Καθαρή Θέση Πολιτών Καθαρή Θέση Πολιτών (ή Καθαρό Ενεργητικό) είναι το υπολειμματικό μέγεθος το οποίο προκύπτει αν από το Ενεργητικό αφαιρεθούν οι Υποχρεώσεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 5.1 Γενικοί κανόνες τήρησης των λογαριασμών 5.1.1 Για την ενημέρωση των λογαριασμών απαιτείται η ύπαρξη παραστατικού, με το οποίο αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και ο καταλογισμός κάθε εσόδου, εξόδου, είσπραξης και πληρωμής, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τη ΔΛΤΤΒ. Με βάση τα παραστατικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έσοδα και τα έξοδα. 5.1.2 Απόκλιση από τη βασική αρχή της παρ. 5.1.1, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 5.1.600, περ. 3, του Π.Δ. 1123/1980. 5.1.3 Στους αναλυτικούς λογαριασμούς (τελευταία βαθμίδα) του Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (ΣΛΓΛ) καταχωρείται τουλάχιστον: (α) ο αύξων αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση, (β) η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, (γ) το σχετικό ποσό, και (δ) σύντομη αιτιολογία της εγγραφής. 5.1.4 Για τους αναλυτικούς λογαριασμούς (τελευταία βαθμίδα) του ΣΛΓΛ δύναται να τηρούνται αναλυτικά καθολικά. 5.1.5 Στη ΔΛΤΤΒ ως παραστατικά εγγραφών θεωρούνται: (α) τα τακτικά Χρηματικά Εντάλματα, (β) τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, (γ) τα συμψηφιστικά Χρηματικά Εντάλματα, (δ) οι μισθοδοτικές καταστάσεις, και (ε) οι καταστάσεις δαπανών σταθερού ή περιοδικού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται και άλλα στοιχεία ως παραστατικά για την πραγματοποίηση των λογιστικών εγγραφών. 5.2 Λογιστικά Βιβλία και χρόνος ενημέρωσής τους 5.2.1 Για την εφαρμογή της ΔΛΤΤΒ, τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται είναι: (α) Ημερολόγιο (γενικό ημερολόγιο και αναλυτικά ημερολόγια), (β) Καθολικό (γενικό καθολικό και αναλυτικά καθολικά), (γ) Ισοζύγιο (γενικού καθολικού και αναλυτικών καθολικών), (δ) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, και (ε) Μητρώο παγίων. 5.2.2 Τα λογιστικά βιβλία είναι αθεώρητα και αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Το ισοζύγιο γενικού καθολικού (πρωτοβάθμιων λογαριασμών) εκτυπώνεται σε αθεώρητο έντυπο. 5.2.3 Το Γραφείο Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μπορεί να διενεργεί τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές για την εμφάνιση εσόδων και εξόδων μέχρι 3 μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου για τις εισπράξεις και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. 5.2.4 Η καταχώρηση των πράξεων Ισολογισμού (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και του κλεισίματος αυτού πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε 7 μήνες από τη λήξη της ετήσιας διαχειριστικής χρήσεως που αφορούν. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να ενημερώνεται και το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. 5.3 Κανόνες μηχανογραφικής τήρησης των λογιστικών βιβλίων 5.3.1 Τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά. 5.3.2 Για τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων απαιτείται: (α) αναλυτικό Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης του Λογισμικού (ΕΟΧΛ) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνο με τις διατάξεις του πδ 186/1992, το οποίο ενημερώνεται αμέσως για κάθε μεταβολή που επέρχεται στο Λογισμικό και στη λειτουργία του. (β) δυνατότητα εκτύπωσης ή εμφάνισης σε οθόνη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, στοιχείων που απαιτούνται για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, των λογιστικών εγγραφών, με δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία τους και με τις δυνατότητες του λογισμικού. (γ) φύλαξη ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης πληροφοριών μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους. (δ) φύλαξη βιβλίων και παραστατικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5.3.3 Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του πδ 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84) και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) να είναι προσαρμοσμένο στο παρόν λογιστικό σχέδιο (ΣΛΓΛ) και να παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης κωδικών αριθμών και τίτλων λογαριασμών, σύμφωνα με τις αρχές που αναπτύσσονται στο ΣΛΓΛ, (β) να παρέχει δυνατότητα προσδιορισμού των μεταβλητών παραμέτρων του, σε περίπτωση διαφοροποίησής τους, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του προγραμματιστή, (γ) να εξασφαλίζει καταχώρηση ετήσιας προοδευτικής αρίθμησης σε κάθε ημερολογιακή εγγραφή, χωριστά για κάθε ημερολόγιο, με αποκλεισμό δυνατότητας μεταβολής της από το χρήστη. (δ) να εξασφαλίζει υποχρεωτική ενημέρωση των βιβλίων με το περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά, με αποκλεισμό δυνατότητας του χρήστη για επιλεκτική καταχώρηση του περιεχομένου ορισμένων στοιχείων. (ε) να παρέχει δυνατότητα, κατά την περίοδο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, για διαχωρισμό, καταχώρηση και εκτύπωση των οικονομικών πράξεων της νέας διαχειριστικής περιόδου, παράλληλα με την καταχώρηση και επεξεργασία οικονομικών και τακτοποιητικών πράξεων της κλειόμενης χρήσης, καθώς και αυτόματης μεταφοράς των οριστικών και εκκαθαρισμένων υπολοίπων των λογαριασμών της κλειόμενης χρήσης σε λογαριασμούς της νέας χρήσης. (στ) να παρέχει δυνατότητα διαχωρισμού των πράξεων του τελευταίου μήνα της διαχειριστικής χρήσης που κλείνει, από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης και δυνατότητα χωριστής εκτύπωσής τους. (ζ) να μην επιτρέπει στο χρήστη αναδρομική τροποποίηση ή παρεμβολή οποιασδήποτε εγγραφής, μετά την πάροδο της προθεσμίας ενημέρωσης, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο. (η) να παρέχει δυνατότητα, σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, για μεταγενέστερη εκτύπωση των εγγραφών που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα πριν την τροποποίηση. (θ) να αθροίζει αυτόματα, κατά σελίδα, τα ποσά των ημερολογίων, των λογαριασμών, των ισοζυγίων, των καταστάσεων και των στηλών των βιβλίων και να μεταφέρει τα αθροίσματα στην επόμενη σελίδα. 5.3.4 Η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια: (α) στο στάδιο της ενημέρωσης, όπου εισάγονται τα δεδομένα κάθε οικονομικής πράξης. Η οριστικοποίηση της λογιστικής εγγραφής πραγματοποιείται ταυτόχρονα και αυτόματα με τη δημιουργία της και (β) στο στάδιο της εκτύπωσης, όπου οι λογιστικές εγγραφές και τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία τους, μεταφέρονται από το ηλεκτρονικό αρχείο και απεικονίζονται σε έντυπη μορφή (εκτύπωση) 5.3.5 Υποχρεωτική εκτύπωση γίνεται μόνο του ισοζυγίου του γενικού καθολικού. Στο ισοζύγιο αυτό αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες τα συνολικά προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών του γενικού καθολικού μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά, καθώς και τα υπόλοιπα, χρεωστικά ή πιστωτικά, των λογαριασμών αυτών κατά την ημερομηνία αυτή. 5.3.6 Η εκτύπωση των βιβλίων γίνεται σε ενιαίο μηχανογραφικό χαρτί, με την προϋπόθεση ότι αυτό φέρει ενιαία προοδευτική αρίθμηση των σελίδων του και κατά την εκτύπωση αναγράφεται το είδος του βιβλίου και δίνεται ενιαία εσωτερική αρίθμηση των σελίδων κάθε βιβλίου. 5.3.7 Το ΕΟΧΛ περιγράφει σε πλήρη ανάλυση το λογισμικό (προγράμματα εφαρμογής) και τις δυνατότητές του και παρέχει οδηγίες χρήσης του υπολογιστή, των περιφερειακών μονάδων του και του λογισμικού. Το ΕΟΧΛ αποτελεί βοήθημα για το χρήστη και εργαλείο ελέγχου και επαλήθευσης για την πραγματοποίηση τακτικού και έκτακτου ελέγχου. 5.3.8 Για κάθε μεταβολή σχετική με τη λειτουργία του λογισμικού, ενημερώνεται πρώτα το ΕΟΧΛ και μετά αρχίζει η εφαρμογή του νέου ή τροποποιημένου λογισμικού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.1 Απογραφή – ΚΧΘ Έναρξης για την εφαρμογή της ΔΛΤΤΒ από 1/1/2011 6.1.1 Ως Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Έναρξης θεωρείται η αποτύπωση της οικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης κατά τη στιγμή έναρξης εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής της Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης. Για την κατάρτιση της ΚΧΘ Έναρξης απαιτείται να προσδιοριστούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, μέσω των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. 6.1.2 Η απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται με βάση τις παραδοχές της ΔΛΤΤΒ, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν πραγματοποιείται απογραφή έναρξης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 6.1.3 Για την ολοκλήρωση της απογραφής και της σύνταξης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Έναρξης, τα κονδύλια των υπαρχόντων λογαριασμών των υπηρεσιών, των ΔΟΥ και των Ελεγκτηρίων Δαπανών (ΕΛΔΑΠ), που κινούνται εκτός προϋπολογισμού (ΕΠΛ), αντιστοιχούνται σε λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής του παρόντος Λογιστικού Σχεδίου. 6.1.4 Κατά την απογραφή ανοίγματος, υπόλοιπα λογαριασμών ανοίγματος, τα οποία δεν έχουν εκκαθαριστεί ή δεν δύνανται κατά τη φάση της απογραφής να εκκαθαριστούν, καταχωρούνται σε οικείο λογαριασμό της ομάδας που ανήκουν με πρόθεμα 99 και αντίστοιχη περιγραφή. 6.2 Σύνδεση της Γενικής Λογιστικής με τον Προϋπολογισμό 6.2.1 Το σχέδιο λογαριασμών ταυτόχρονα με τη λειτουργία της Γενικής Λογιστικής, εξυπηρετεί και την παρακολούθηση των κωδικών του Προϋπολογισμού (ΚΑΕ). 6.2.2 Συγκεκριμένοι λογαριασμοί της τελευταίας βαθμίδας του ΣΛΓΛ έχουν συσχετισθεί με περισσότερους του ενός αντίστοιχους ΚΑΕ της τελευταίας βαθμίδας του Προϋπολογισμού.ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 7.1 Ομάδες Λογαριασμών 7.1.1 Το σχέδιο λογαριασμών περιλαμβάνει οκτώ (8) ομάδες. Οι ομάδες 1−8 των λογαριασμών ακολουθούν την παρουσίαση των ομάδων 1−8 των λογαριασμών του ΕΓΛΣ. Η ομάδα 2 Αποθέματα παραλείπεται. 7.1.2 Οι ομάδες 1−8 καλύπτουν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής και η ομάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των λογαριασμών τάξεως. 7.1.3 Από τις ομάδες 1−8, οι 1 και 3−5 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμού), που στο τέλος κάθε χρήσης, κατά κανόνα, παρουσιάζουν υπόλοιπα χρεωστικά ή πιστωτικά, τα οποία συνθέτουν την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, και οι ομάδες 6−8 περιλαμβάνουν τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσης μηδενίζονται, έπειτα από τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) και σε συνέχεια σε λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 7.1.4 Στις ομάδες 1 και 3 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί ενεργητικού, στις ομάδες 4 και 5 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί παθητικού, στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εξόδων κατ’ είδος, στην ομάδα 7 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εσόδων κατ’ είδος, στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλλευσης, κύριας και παρεπόμενης δραστηριότητας, έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων, αποτελεσμάτων χρήσης, αποτελεσμάτων προς διάθεση και ο λογαριασμός της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και στην ομάδα 0 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως. 7.2 Κωδική Αρίθμηση Λογαριασμών 7.2.1 Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών βασικά γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστημα και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: (α) Οι λογαριασμοί κάθε ομάδας έχουν ως πρώτο ψηφίο το ψηφίο της ομάδας, (β) Σε κάθε ομάδα είναι δυνατό να σχηματίζονται μέχρι δέκα (10) πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με την προσθήκη, στο ψηφίο της ομάδας, των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. (γ) Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά το εκατονταδικό σύστημα. (δ) Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός δύναται να αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς, κατά το εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. δεκαχιλιαδικό) σύστημα. 7.2.2 Οι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής στο μηχανογραφικό σύστημα είναι δεκαψήφιοι και οι κινήσεις καταχωρούνται στο ελαχιστοβάθμιο επίπεδο (τέταρτο). Η ανάλυση τους φθάνει μέχρι και το τρίτο επίπεδο. Η πληροφορία για φορέα,ειδικό φορέα,ΚΑΕ κλπ προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα μέσω συγκεκριμένων πεδίων και δεν θα είναι μέρος της κωδικοποίησης των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. 7.3 Περιορισμένο Εκατονταδικό Σύστημα Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται σε περιορισμένο αριθμό δευτεροβάθμιων λογαριασμών, οι τίτλοι των οποίων εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών. Για την κάλυψη περιπτώσεων που δεν αντιμετωπίζονται από τους υφισταμένους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργούνται και άλλοι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί, εκτός από εκείνους που εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών και να εντάσσονται στους κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 90−99, όταν οι κωδικοί αυτοί αριθμοί δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του Σχεδίου. Τυχόν κενοί κωδικοί αριθμοί που τελειώνουν σε 00−89 συμπληρώνονται με νέους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών. 7. Δ ιά γρ α μμ α Δ ιά ρθ ρω σ ης τ ου Σ χε δί ου Λ ογ α ρι α σ μώ ν ȁȅ ī/Ȉ Ȃȅ ǿ ǹȆ ȅȉ Ǽȁ ǼȈ Ȃǹ ȉȍ ȃ ȅȡ ȖĮ ȞȚț Ȑ ȑȟȠ įĮ țĮ IJ’ İȓį ȠȢ ȅȡ ȖĮ ȞȚț Ȑȑ ıȠ įĮ țĮ IJ’ İȓį ȠȢ ȅȝ Ȑį Į 1 ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į 3 ȅȝ Ȑį Į 4 ȅȝ Ȑį Į 5 ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į 8 . Ǽ įĮij ȚțȑȢ ǼțIJ Ȑı İȚȢ ... ... ... ... ... ... ... . Ȁ ĮșĮ ȡȒ șȑı Șʌ ȠȜȚ IJȫ Ȟ . Ȇ ȡȠȝ Șșİ ȣIJȑ Ȣ . ǹ ȝȠȚ ȕȑȢ țĮȚ ȑȟȠ įĮ ʌȡ Ƞı Ȧʌ ȚțȠ Ȫ-Ȉ ȣȞ IJȐȟ İȚȢ . DZ ȝİı ȠȚij ȩȡȠ Ț . ī İȞȚ țȒ İțȝ /ıȘ . Ȁ IJȓȡȚ Į - ǼȖ țĮIJ Įı IJȐı İȚȢ ȀIJȚ ȡȓȦ Ȟ-ȉ İȤȞ ȚțȐ ȑȡȖ Į . ǹ ʌĮ ȚIJȒı İȚȢ Įʌ ȩij ȩȡȠ ȣȢ, țȠȚ ȞȦ ȞȚț ȠȪȢ ʌȩ ȡȠȣ Ȣ, İʌȚ ȤȠȡ ȘȖȒ ıİȚ Ȣ & ʌĮ ȡİʌ ȩȝİ ȞİȢ Įı ȤȠȜ ȓİȢ . ǹ ʌȠ șİȝ ĮIJȚț Ȑ - įȚĮ ijȠ ȡȑȢ ĮȞ Įʌ ȡȠı Įȡȝ ȠȖȒ Ȣ . Dz ȞIJȠ țĮ īȡĮ ȝȝȐ IJȚĮ ǼȜ ȜȘȞ ȚțȠ Ȫǻ ȘȝȠ ıȓȠ ȣ . ǹ ȝȠȚ ȕȑȢ țĮȚ ȑȟȠ įĮ IJȡȓIJ ȦȞ . Dz ȝȝİ ıȠ Țij ȩȡȠ Ț . Dz țIJĮ țIJĮ țĮȚ ĮȞ ȩȡȖ ĮȞ Į Įʌ ȠIJİ Ȝȑı ȝĮIJ Į . Ȃ ȘȤĮ ȞȒ ȝĮIJ Į-T İȤȞ ȚțȑȢ İȖț ĮIJĮ ıIJȐ ıİȚ Ȣ-ȁ ȠȚʌ ȩȢ ȝȘȤ ĮȞ ȠȜȠ ȖȚț ȩȢ İȟȠ ʌȜ Țıȝ ȩȢ ... ... ... ... ... ... . ǹ ʌȠ IJİȜ ȑıȝ ĮIJĮ İȚȢ ȞȑȠ . ȉ ȡȐʌ İȗİ ȢȜ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ ȕȡĮ Ȥȣʌ ȡȩș İıȝ ȦȞ ȣʌ ȠȤȡ İȫ ıİȦ Ȟ . Ȇ ĮȡȠ ȤȑȢ IJȡȓIJ ȦȞ . Ȃ Șij ȠȡȠ ȜȠȖ ȚțȐ ȑıȠ įĮ . Dz ȟȠį Į - ȑı ȠįĮ ʌȡ ȠȘȖ ȠȪȝ İȞȦ ȞȤ ȡȒı İȦ Ȟ . Ȃ İIJĮ ijȠ ȡȚț Ȑȝ ȑıĮ . ȋ ȡİȫ ıIJİ Ȣį ȚȐij ȠȡȠ Ț . Ǽ ʌȚȤ ȠȡȘ ȖȒı İȚȢ İʌİ Ȟį Ȫı İȦ Ȟ . Ȇ ȚıIJ ȦIJ ȑȢ įȚȐ ijȠ ȡȠȚ . ǹ ȞĮ Ȝȫ ıİȚ Ȣ Įʌ Ƞșİ ȝȐIJ ȦȞ - Ȇȡ ȠȝȒ șİȚ İȢ ĮȖĮ șȫ Ȟ . Dzı ȠįĮ Įʌ ȩȊ ʌȘ ȡİı ȓİȢ 3. Ȇȡ ȠȕȜ ȑȥ İȚȢ ȖȚĮ ȑțIJ ĮțIJ ȠȣȢ țȚȞ įȪȞ ȠȣȢ . Dz ʌȚʌ ȜĮ țĮȚ ȜȠȚ ʌȩ Ȣİ ȟȠʌ ȜȚı ȝȩȢ . ȋ ȡİȩ ȖȡĮ ijĮ . Ȇ ȡȠȕ Ȝȑȥ İȚȢ ... ... ... ... ... ... .. . ǻ ȚȐij ȠȡĮ ȑȟȠ įĮ . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ İʌȚ ȤȠȡ ȘȖȒ ıİȚ Ȣ . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ ʌȡ ȠȕȜ ȑȥ İȚȢ . ǹ țȚȞ ȘIJȠ ʌȠ ȚȒı İȚȢ ȣʌ ȩİ țIJȑ Ȝİı Ș . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓį ȚĮȤ İȚȡ ȓıİ ȦȢ ʌȡ ȠțĮ IJĮȕ ȠȜȫ Ȟț ĮȚ ʌȚı IJȫ ıİȦ Ȟ . Ȃ Įțȡ Ƞʌ ȡȩș İıȝ İȢ ȣʌ ȠȤȡ İȫ ıİȚ Ȣ . ǹ ıij ĮȜȚ ıIJȚ țȠȓ ȠȡȖ ĮȞ Țıȝ Ƞȓ . ȉ ȩțȠ ȚțĮ Țı ȣȞ Įij Ȓȑ ȟȠį Į . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ ʌĮ ȡİʌ ȩȝİ ȞİȢ Įı ȤȠȜ ȓİȢ, įȦ ȡİȑ Ȣț ĮȚț ȜȘȡ ȠįȠ IJȒȝ ĮIJĮ . . ... ... ... ... ... ... ... . DZ ȣȜĮ ʌİȡ ȚȠȣ ıȚĮ țȐ ıIJȠ ȚȤİ ȓĮț ĮȚ ȑȟȠ įĮ ʌȠ Ȝȣİ IJȠȪ ȢĮ ʌȩ ıȕ İıȘ Ȣ .Ȃ İIJĮ ȕĮIJ ȚțȠ ȓȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ İȞİ ȡȖȘ IJȚțȠ Ȫ . … … … … ... ... . Ȃ İIJĮ ȕĮIJ ȚțȠ ȓȜȠ ȖĮȡ ȚĮı ȝȠȓ ʌĮ șȘIJ ȚțȠ Ȫ . ǹ ʌȠ ıȕ ȑıİ ȚȢ . Dz ıȠ įĮ țİij ĮȜĮ ȓȦȞ țĮȚ ıȣ ȝȝİ IJȠȤ ȫȞ . ǹ ʌȠ IJİȜ ȑıȝ ĮIJĮ ȤȡȒ ıȘ Ȣ . Ȇ ȐȖȚ Įİ Ȟȩ ʌȜ ȦȞ įȣȞ Ȑȝİ ȦȞ . … … … .. ... ... ... ... . … … … … ... ... .. . … … … … … ... . . ȋ ȡȘȝ ĮIJȠ įȠIJ Ȓı İȚȢ - ȆĮ ȡȠȤ ȑȢ - ȋ ȠȡȘ Ȗȓİ Ȣ- Ǽʌ ȚȤȠ ȡȘȖ Ȓı İȚȢ - Ǽʌ ȚįȠ IJȒı İȚȢ ... ... ... ... ... ... ... .. . … … … … … .. . ȉ ȓIJȜȠ Țʌ ȐȖȚ ĮȢ İʌȑ Ȟį ȣı ȘȢ țĮȚ ȝĮț ȡȠʌ ȡȩș İıȝ İȢ Įʌ ĮȚIJȒ ıİȚ Ȣ . ȋ ȡȘȝ ĮIJȚț Ȑį ȚĮș ȑıȚ ȝĮ . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ ıȣ Ȟį ȑıȝ Ƞȣ . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ ȩȢ ʌİȡ ȚȠį ȚțȒ Ȣ țĮIJ ĮȞ ȠȝȒ Ȣ . Ȇ ȡȠȕ Ȝȑȥ İȚȢ İțȝ İIJĮ ȜȜİ Ȫı İȦ Ȣ . . ... ... ... ... ... ... . … … … … … … … … . . Ȇ ȡȠȝ Ȓșİ ȚİȢ ʌĮ ȖȓȦ Ȟ ıIJȠ ȚȤİ ȓȦȞ ȣʌ ȩIJ ĮțIJ Ƞʌ ȠȓȘ ıȘ . . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... . Ȁ ĮIJȐ ıIJĮ ıȘ ȋȡ ȘȝĮ IJȠȠ ȚțȠ ȞȠ ȝȚț ȒȢ Ĭȑ ıȘ Ȣ ȁȅ ī/ Ȃ ȅǿ Ǽȃ Ǽȇ īǾ ȉǿȀ ȅȊ ȁȅ ī/ Ȃȅ ǿȆ ǹĬ Ǿȉ ǿȀȅ Ȋ ǻǿ ǹī ȇǹ ȂȂ ǹ ǻǿ ǹȇ Ĭȇ ȍȈ Ǽȍ Ȉ ȉȅ Ȋ Ȉȋ Ǽǻ ǿȅ Ȋ ȁȅ īǹ ȇǿ ǹȈ Ȃȍ ȃ īǼ ȃǿ ȀǾ ȁȅ īǿ Ȉȉ ǿȀ Ǿ ȁȅ īǹ ȇǿǹ ȈȂ ȅǿ ǿȈȅ ȁȅ īǿȈ Ȃȅ Ȋ ȁȅ ī/ Ȃȅ ǿǼ ȀȂ /ȈǼ ȍȈΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 8.1.1 Ομάδα 1 Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 10 Εδαφικές εκτάσεις 11 Κτίρια − Εγκαταστάσεις κτιρίων−Τεχνικά έργα 12 Μηχανήματα−Τεχνικές εγκαταστάσειςΛοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 16 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 17 Πάγια ενόπλων δυνάμεων 18 Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 19 Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 10 Εδαφικές εκτάσεις 10.00 Γήπεδα−Οικόπεδα 10.00.00 Γήπεδα−Οικόπεδα 10.00.00.0000 Γήπεδα−Οικόπεδα 10.05 Κοινόχρηστες εδαφικές εκτάσεις 10.05.00 Κοινόχρηστες εδαφικές εκτάσεις 10.05.00.0000 Κοινόχρηστες εδαφικές εκτάσεις 10.06 Εθνικό οδικό δίκτυο 10.06.01 Εθνικό οδικό δίκτυο 10.06.01.0000 Εθνικό οδικό δίκτυο 10.11 Λοιπές εδαφικές εκτάσεις (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 10.12 Γήπεδα − οικόπεδα εκτός εκμετάλλευσης (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 10.13 Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 10.14 Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 10.15 Αγροί εκτός εκμετάλλευσης (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 10.16 Δάση εκτός εκμετάλλευσης (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 10.99 Aποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις 10.99.00 Aποσβεσμένα γήπεδα − οικόπεδα 10.99.05 Aποσβεσμένες κοινόχρηστες εδαφικές εκτάσεις 10.99.05.0000 Aποσβεσμένες κοινόχρηστες εδαφικές εκτάσεις 10.99.06 Aποσβεσμένo εθνικό οδικό δίκτυο 10.99.06.0000 Aποσβεσμένo εθνικό οδικό δίκτυο 10.99.07 Aποσβεσμένα ορυχεία 10.99.08 Aποσβεσμένα λατομεία 10.99.09 Aποσβεσμένοι αγροί 10.99.10 Aποσβεσμένα δάση 10.99.11 Aποσβεσμένες λοιπές εδαφικές εκτάσεις 10.99.12 Aποσβεσμένα γήπεδα – οικόπεδα, εκτός εκμετάλλευσης 10.99.13 Aποσβεσμένα ορυχεία, εκτός εκμετάλλευσης 10.99.14 Aποσβεσμένα λατομεία, εκτός εκμετάλλευσης 10.99.15 Aποσβεσμένοι αγροί, εκτός εκμετάλλευσης 10.99.16 Aποσβεσμένα δάση, εκτός εκμετάλλευσης 11 Κτίρια − Εγκαταστάσεις κτιρίων − Τεχνικά έργα 11.00 Κτίρια − Εγκαταστάσεις κτιρίων 11.00.00 Κτίρια − Εγκαταστάσεις κτιρίων 11.00.00.0000 Κτίρια − Εγκαταστάσεις κτιρίων 11.01 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 11.02 Λοιπά τεχνικά έργα (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 11.03 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 11.05 Οδικό δίκτυο 11.05.00 Οδικό δίκτυο 11.05.00.0000 Οδικό δίκτυο 11.06 Λοιπές κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 11.06.00 Λοιπές κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 11.06.00.0000 Λοιπές κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 11.07 Κτίρια − Εγκαταστάσεις κτιρίων, εκτός εκμεταλλεύσεως (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 11.08 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών, εκτός εκμετάλλευσης (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 11.09 Λοιπά τεχνικά έργα, εκτός εκμετάλλευσης (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 11.10 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων, εκτός εκμετάλλευσης (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 11.99 Αποσβεσμένα κτίρια − εγκαταστάσεις κτιρίων − τεχνικά έργα 11.99.00 Αποσβεσμένα κτίρια − εγκαταστάσεις κτιρίων 11.99.00.0000 Αποσβεσμένα κτίρια − εγκαταστάσεις κτιρίων 11.99.01 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών 11.99.02 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα 11.99.03 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων 11.99.05 Αποσβεσμένο οδικό δίκτυο 11.99.05.0000 Αποσβεσμένο οδικό δίκτυο 11.99.06 Αποσβεσμένες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 11.99.06.0000 Αποσβεσμένες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 11.99.07 Αποσβεσμένα κτίρια − εγκαταστάσεις κτιρίων, εκτός εκμετάλλευσης 11.99.08 Αποσβεσμένο τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών, εκτός εκμετάλλευσης 11.99.09 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα, εκτός εκμετάλλευσης 11.99.10 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων, εκτός εκμετάλλευσης 12 Μηχανήματα − Τεχνικές εγκαταστάσεις − Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.00 Μηχανήματα − Εργαλεία − Μηχανολογικά όργανα 12.00.00 Μηχανήματα − Εργαλεία − Μηχανολογικά όργανα 12.00.00.0000 Μηχανήματα − Εργαλεία − Μηχανολογικά όργανα 12.01 Τεχνικές εγκαταστάσεις 12.01.00 Τεχνικές εγκαταστάσεις 12.01.00.0000 Τεχνικές εγκαταστάσεις 12.02 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.02.00 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.02.00.0000 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.90 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση 12.90.00 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση 12.90.00.0000 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση 12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα − τεχνικές εγκαταστάσεις − λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.99.00 Αποσβεσμένα μηχανήματα – εργαλεία − μηχανολογικά όργανα 12.99.00.0000 Αποσβεσμένα μηχανήματα – εργαλεία − μηχανολογικά όργανα 12.99.01 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις 12.99.01.0000 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις 12.99.02 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.99.02.0000 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 13.00 Μεταφορικά μέσα ξηράς 13.00.00 Μεταφορικά μέσα ξηράς 13.00.00.0000 Μεταφορικά μέσα ξηράς 13.03 Πλωτά μέσα μεταφοράς 13.03.00 Πλωτά μέσα μεταφοράς 13.03.00.0000 Πλωτά μέσα μεταφοράς 13.04 Εναέρια μέσα μεταφοράς 13.04.00 Εναέρια μέσα μεταφοράς 13.04.00.0000 Εναέρια μέσα μεταφοράς 13.05 Λοιπά μέσα μεταφοράς 13.05.00 Λοιπά μέσα μεταφοράς 13.05.00.0000 Λοιπά μέσα μεταφοράς 13.06 Λοιπά μέσα μεταφοράς, εκτός εκμετάλλευσης 13.06.00 Λοιπά μέσα μεταφοράς, εκτός εκμετάλλευσης 13.06.00.0000 Λοιπά μέσα μεταφοράς, εκτός εκμετάλλευσης 13.99 Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς 13.99.00 Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα ξηράς 13.99.00.0000 Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα ξηράς 13.99.03 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα μεταφοράς 13.99.03.0000 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα μεταφοράς 13.99.04 Αποσβεσμένα εναέρια μέσα μεταφοράς 13.99.04.0000 Αποσβεσμένα εναέρια μέσα μεταφοράς 13.99.05 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς 13.99.05.0000 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς 13.99.06 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς, εκτός εκμετάλλευσης 13.99.06.0000 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς, εκτός εκμετάλλευσης 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 14.00 Έπιπλα και σκεύη 14.00.00 Έπιπλα και σκεύη 14.00.00.0000 Έπιπλα και σκεύη 14.02 Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου 14.02.00 Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου 14.02.00.0000 Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου 14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.03.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.03.00.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.05 Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός 14.05.00 Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός 14.05.00.0000 Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός 14.09 Λοιπός εξοπλισμός ΦΕΚ 1141 14.09.00 Λοιπός εξοπλισμός 14.09.00.0000 Λοιπός εξοπλισμός 14.10 Έπιπλα και σκεύη εκτός εκμετάλλευσης 14.10.00 Έπιπλα και σκεύη εκτός εκμετάλλευσης 14.10.00.0000 Έπιπλα και σκεύη εκτός εκμετάλλευσης 14.11 Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 14.11.00 Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 14.11.00.0000 Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 14.30 Έργα τέχνης, κειμήλια, αρχαιότητες και λοιπό ιστορικό υλικό 14.30.00 Έργα τέχνης, κειμήλια, αρχαιότητες και λοιπό ιστορικό υλικό 14.30.00.0000 Έργα τέχνης, κειμήλια, αρχαιότητες και λοιπό ιστορικό υλικό με αντάλλαγμα 14.30.00.0000 Έργα τέχνης, κειμήλια, αρχαιότητες και λοιπό ιστορικό υλικό χωρίς αντάλλαγμα 14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 14.99.00 Αποσβεσμένα έπιπλα και σκεύη 14.99.00.0000 Αποσβεσμένα έπιπλα και σκεύη 14.99.02 Αποσβεσμένες μηχανές και εξοπλισμός γραφείων 14.99.02.0000 Αποσβεσμένες μηχανές και εξοπλισμός γραφείων 14.99.03 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.99.03.0000 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.99.05 Aποσβεσμένα μέσα επικοινωνίας και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 14.99.05.0000 Aποσβεσμένα μέσα επικοινωνίας και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 14.99.09 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 14.99.09.0000 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 14.99.10 Aποσβεσμένα έπιπλα και σκεύη, εκτός εκμετάλλευσης 14.99.10.0000 Aποσβεσμένα έπιπλα και σκεύη, εκτός εκμετάλλευσης 14.99.11 Aποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός, εκτός εκμετάλλευσης 14.99.11.0000 Aποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός, εκτός εκμετάλλευσης 14.99.30 Αποσβεσμένα έργα τέχνης, κειμήλια και λοιπό ιστορικό υλικό 14.99.30.0000 Αποσβεσμένα έργα τέχνης, κειμήλια και λοιπό ιστορικό υλικό 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 15.00 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 15.00.00 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 15.00.00.0000 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 15.00.10 Απαλλοτριώσεις 15.00.10.0000 Απαλλοτριώσεις 15.10 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση από ΠΔΕ 15.10.00 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση από ΠΔΕ 15.10.00.0000 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση από ΠΔΕ 15.17 Πάγια ενόπλων δυνάμεων υπό κατασκευή 15.17.00 Πάγια ενόπλων δυνάμεων υπό κατασκευή 15.17.00.0000 Πάγια ενόπλων δυνάμεων υπό κατασκευή 16 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 16.05 Λογισμικά προγράμματα H/Y 16.05.00 Λογισμικά προγράμματα H/Y 16.05.00.0000 Λογισμικά προγράμματα H/Y 16.13 Έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων 16.13.00 Έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων 16.13.00.0000 Έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων 16.16 Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 16.16.00 Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 16.16.00.0000 Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 16.99 Αποσβεσμένα έξοδα 16.99.05 Αποσβεσμένα έξοδα αγοράς λογισμικών προγραμμάτων H/Y 16.99.05.0000 Αποσβεσμένα έξοδα αγοράς λογισμικών προγραμμάτων H/Y 16.99.13 Αποσβεσμένα έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων 16.99.13.0000 Αποσβεσμένα έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων 16.99.16 Αποσβεσμένες διαφορές έκδοσης ομολογιακών δανείων 16.99.16.0000 Αποσβεσμένες διαφορές έκδοσης ομολογιακών δανείων 17 Πάγια ενόπλων δυνάμεων 17.00 Πάγια ενόπλων δυνάμεων 17.00.00 Πάγια ενόπλων δυνάμεων 17.00.00.0000 Πάγια ενόπλων δυνάμεων 17.99 Αποσβεσμένα πάγια ενόπλων δυνάμεων 17.99.00 Αποσβεσμένα πάγια ενόπλων δυνάμεων 17.99.00.0000 Αποσβεσμένα πάγια ενόπλων δυνάμεων 18 Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 18.00 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών 18.00.00 Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ 18.00.00.0000 Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ 18.00.01 Μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήριο (εξωτερικού) 18.00.01.0000 Μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήριο (εξωτερικού) 18.00.02 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού 18.00.02.0000 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού 18.00.03 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού 18.00.03.0000 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού 18.00.09 Λοιπές συμμετοχές 18.00.09.0000 Λοιπές συμμετοχές 18.02 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς 18.02.00 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς 18.02.00.0000 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς 18.04 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς με υποχρεώσεις αντικριζόμενες 18.04.00 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς με υποχρεώσεις αντικριζόμενες 18.04.00.0000 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς με υποχρεώσεις αντικριζόμενες 18.13 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 18.13.00 Απαιτήσεις από δάνεια στην Αλβανία 18.13.00.0000 Απαιτήσεις από δάνεια στην Αλβανία 18.13.01 Δάνεια στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 18.13.01.0000 Δάνεια στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 18.13.02 Δάνεια σε Δ.Ε.Υ.Α. 18.13.02.0000 Δάνεια σε Δ.Ε.Υ.Α. 18.14 Απαιτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 18.14.00 Απαιτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 18.14.00.0000 Απαιτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 19 Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση 19.00 Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση 19.00.00 Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση 19.00.00.0000 Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση 8.1.2 Ομάδα 3 Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30 ................................................... 31 Απαιτήσεις από φόρους, κοινωνικούς πόρους, επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες 32 ................................................... 33 Χρεώστες διάφοροι 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 38 Χρηματικά διαθέσιμα 39 ................................................... Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 31 Απαιτήσεις από φόρους, κοινωνικούς πόρους, επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες 31.00 Απαιτήσεις χρήσης 31.00.00 Απαιτήσεις χρήσης 31.00.00.0000 Απαιτήσεις χρήσης 31.01 Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων 31.01.00 Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων 31.01.00.0000 Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων 31.97 Επισφαλείς απαιτήσεις από τέλη, φόρους, κοινωνικούς πόρους και επιχορηγήσεις 31.97.00 Επισφαλείς απαιτήσεις από τέλη, φόρους, κοινωνικούς πόρους και, επιχορηγήσεις 31.97.00.0000 Επισφαλείς απαιτήσεις από τέλη, φόρους, κοινωνικούς πόρους και, επιχορηγήσεις 31.99 Απαιτήσεις – αντίθετος λογαριασμός 31.99.00 Απαιτήσεις – αντίθετος λογαριασμός 31.99.00.0000 Απαιτήσεις – αντίθετος λογαριασμός 33 Χρεώστες διάφοροι 33.00 Προκαταβολές προσωπικού 33.00.00 Προκαταβολές προσωπικού 33.00.00.0000 Προκαταβολές προσωπικού 33.10 Απαιτήσεις από τακτοποιητέες εισπράξεις 33.10.00 Τακτοποιητέες εισπράξεις μέσω τραπεζών 33.10.00.0000 Τακτοποιητέες εισπράξεις μέσω τραπεζών 33.10.01 Τακτοποιητέες εισπράξεις μέσω Ίντερνετ 33.10.01.0000 Τακτοποιητέες εισπράξεις μέσω Ίντερνετ 33.10.02 Τακτοποιητέες εισπράξεις μέσω τραπεζών για ΕΤΑΚ 33.10.02.0000 Τακτοποιητέες εισπράξεις μέσω τραπεζών για ΕΤΑΚ 33.11 Λογαριασμοί ενεργοποιήσεων εγγυήσεων προμηθευτών σε ΕΥΡΩ (Guarantees) (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 33.12 Λογαριασμοί ενεργοποιήσεων εγγυήσεων προμηθευτών σε Ξ.N. (Guarantees) (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 33.13 Mακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε ΕΥΡΩ (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 33.14 Mακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν. (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 33.17 Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων 33.17.00 Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων 33.17.00.0000 Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων 33.20 Υπόλογοι χρεώστες από ληψοδοσία (ΕΣ) 33.20.00 Υπόλογοι χρεώστες από ληψοδοσία (ΕΣ) 33.20.00.0000 Υπόλογοι χρεώστες από ληψοδοσία (ΕΣ) 33.24 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 33.24.00 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 33.24.00.0000 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 33.25 Απαιτήσεις από διαφορές διαχειριστικού ελέγχου 33.25.00 Απαιτήσεις από διαφορές διαχειριστικού ελέγχου 33.25.00.0000 Απαιτήσεις από διαφορές διαχειριστικού ελέγχου 33.30 Απαιτήσεις από χορηγούμενα δάνεια 33.30.00 Απαιτήσεις από χορηγούμενα δάνεια 33.30.00.0000 Απαιτήσεις από χορηγούμενα δάνεια 33.90 Απαιτήσεις ποσών από μεταφορές 33.90.00 Απαιτήσεις ποσών από μεταφορές 33.90.00.0000 Απαιτήσεις ποσών από μεταφορές 33.91 Απαιτήσεις από μη εξοφληθείσες επιταγές 33.91.00 Απαιτήσεις από μη εξοφληθείσες επιταγές 33.91.00.0000 Απαιτήσεις από μη εξοφληθείσες επιταγές 33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι 33.95.09 Δάνεια λοιπών περιπτώσεων 33.95.09.0000 Δάνεια λοιπών περιπτώσεων 33.95.90 Συμψηφιζόμενες απαιτήσεις Δημοσίου από φόρο εισοδήματος 33.95.90.0000 Συμψηφιζόμενες απαιτήσεις Δημοσίου από φόρο εισοδήματος 34 Χρεόγραφα 34.00 Χρεόγραφα ............................................................ (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.01 Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.02 Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑΑ ...... (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.03 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.04 Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.05 Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο εξωτερικού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.06 Μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο εξωτερικού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.07 Ομολογίες αλλοδαπών δανείων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.08 Τραπεζικά ομόλογα (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.09 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 34.10 Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 35 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 35.01 Λογαριασμοί προς απόδοση 35.01.00 Λογαριασμοί προς απόδοση 35.01.00.0000 Λογαριασμοί προς απόδοση 35.02 Νομικά πρόσωπα − λογαριασμοί προς απόδοση 35.02.00 Νομικά πρόσωπα − λογαριασμοί προς απόδοση 35.02.00.0000 Νομικά πρόσωπα − λογαριασμοί προς απόδοση 35.03 Πάγιες προκαταβολές 35.03.00 Πάγιες προκαταβολές 35.03.00.0000 Πάγιες προκαταβολές 35.04 Λογαριασμοί προς απόδοση φυσικών προσώπων ΠΔΕ 35.04.00 Λογαριασμοί προς απόδοση φυσικών προσώπων ΠΔΕ 35.04.00.0000 Λογαριασμοί προς απόδοση φυσικών προσώπων ΠΔΕ 35.04.01 Επιστροφές λογαριασμών προς απόδοση φυσικών προσώπων του ΠΔΕ 35.04.01.0000 Επιστροφές λογαριασμών προς απόδοση φυσικών προσώπων του ΠΔΕ 35.05 Ανέκκλητες εντολές 35.05.00 Ανέκκλητες εντολές 35.05.00.0000 Ανέκκλητες εντολές 35.06 Προσωρινά χρηματικά εντάλματα 35.06.00 Προσωρινά χρηματικά εντάλματα 35.06.00.0000 Προσωρινά χρηματικά εντάλματα 35.07 Προκαταβολές σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες 35.07.00 Προκαταβολές σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες 35.07.00.0000 Προκαταβολές σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες 35.10 Προκαταβολές − αντίτιμα 35.10.00 Προκαταβολές − αντίτιμα 35.10.00.0000 Προκαταβολές − αντίτιμα 35.89 Προκαταβολές για εξοπλιστικά προγράμματα 35.89.00 Προκαταβολές για εξοπλιστικά προγράμματα 35.89.00.0000 Προκαταβολές για εξοπλιστικά προγράμματα 36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 36.00 Έξοδα επόμενων χρήσεων 36.00.00 Έξοδα επόμενων χρήσεων 36.00.00.0000 Έξοδα επόμενων χρήσεων 36.00.01 Έξοδα επόμενων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 36.00.01.0000 Έξοδα επόμενων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 36.01 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 36.01.00 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 36.01.00.0000 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 36.90 Έξοδα υπό τακτοποίηση εσωτερικού 36.90.00 Έξοδα υπό τακτοποίηση εσωτερικού 36.90.00.0000 Έξοδα υπό τακτοποίηση εσωτερικού 38 Χρηματικά διαθέσιμα 38.00 Ταμειακά διαθέσιμα 38.00.00 Ταμειακά διαθέσιμα 38.00.00.0000 Ταμειακά διαθέσιμα 38.03 Καταθέσεις όψεως 38.03.00 Καταθέσεις όψεως στην ΤτΕ 38.03.00.0000 ΤτΕ − Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών 38.03.02 ΤτΕ − Τρεχ. λογ. Πεδίου Βολής Κρήτης 38.03.02.0000 ΤτΕ − Τρεχ. λογ. Πεδίου Βολής Κρήτης 38.03.06 ΤτΕ − Τρεχ. λογ. έργων υποδομής ΝΑΤΟ 38.03.06.0000 ΤτΕ − Τρεχ. λογ. έργων υποδομής ΝΑΤΟ 38.04 Καταθέσεις προθεσμίας 38.04.00 Καταθέσεις προθεσμίας σε εμπορικές τράπεζες σε ευρώ 38.04.00.0000 Καταθέσεις προθεσμίας σε εμπορικές τράπεζες σε ευρώ 38.04.01 Καταθέσεις προθεσμίας σε εμπορικές τράπεζες σε συνάλλαγμα 38.04.01.0000 Καταθέσεις προθεσμίας σε εμπορικές τράπεζες σε συνάλλαγμα 38.04.98 Καταθέσεις προθεσμίας σε εμπορικές τράπεζες σε συνάλλαγμα – αντίθετος λογαριασμός 38.04.98.0000 Καταθέσεις προθεσμίας σε εμπορικές τράπεζες σε συνάλλαγμα – αντίθετος λογαριασμός 38.05 Λοιποί λογαριασμοί στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) 38.05.00 Καταθέσεις Ε.Δ. από χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. 38.05.00.0000 Καταθέσεις Ε.Δ. από χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. 38.05.01 Συναλλαγματικές διαφορές 38.05.01.0000 Συναλλαγματικές διαφορές 38.05.02 Καταθέσεις σε ειδικούς λογαριασμούς εντός Π/Υ 38.05.02.0000 Καταθέσεις σε ειδικούς λογαριασμούς εντός Π/Υ 8.1.3 Ομάδα 4 ΟΜΑΔΑ 4η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ − ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 40 Καθαρή θέση πολιτών 41 Αποθεματικά − Διαφορές αναπροσαρμογής 42 Αποτέλεσμα σε νέο 43 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 44 Προβλέψεις 45 Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 46 ................................................... 47 ................................................... 48 Λογαριασμοί συνδέσμου 49 ................................................... Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 40 Καθαρή θέση πολιτών 40.00 Καθαρή θέση πολιτών 40.00.00 Καθαρή θέση πολιτών 40.00.00.0000 Καθαρή θέση πολιτών 40.00.01 Καθαρή θέση πολιτών − μεταβολές απογραφής 40.00.01.0000 Καθαρή θέση πολιτών − μεταβολές απογραφής 41 Αποθεματικά − Διαφορές αναπροσαρμογής 41.00 Αποθεματικά − Διαφορές αναπροσαρμογής 41.00.00 Αποθεματικά − Διαφορές αναπροσαρμογής 41.00.00.0000 Αποθεματικά − Διαφορές αναπροσαρμογής 41.06 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων πάγιας επένδυσης 41.06.00 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων πάγιας επένδυσης 41.06.00.0000 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων πάγιας επένδυσης 41.15 Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων παραχωρηθέντων δωρεάν 41.15.00 Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων παραχωρηθέντων δωρεάν 41.15.00.0000 Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων παραχωρηθέντων δωρεάν 42 Αποτέλεσμα σε νέο 42.00 Υπόλοιπα σε νέο 42.00.00 Υπόλοιπα σε νέο 42.00.00.0000 Υπόλοιπα σε νέο 42.90 Διαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων προηγούμενων χρήσεων 43 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 43.01 Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. 43.01.00 Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. από Ε.Ε. 43.01.00.0000 Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. από Ε.Ε. 44 Προβλέψεις 44.00 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 44.00.00 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 44.00.00.0000 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 44.09 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 44.09.00 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 44.09.00.0000 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων 44.10.00 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων 44.10.00.0000 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια 44.11.00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια 44.11.00.0000 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια 44.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 44.12.00 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 44.12.00.0000 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 44.13.00 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 44.13.00.0000 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 44.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 44.98.00 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 44.98.00.0000 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.02 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ 45.02.00 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ 45.02.00.0000 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ 45.02.90 Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ 45.02.90.0000 Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ 45.04 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ξένο νόμισμα 45.04.00 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ξένο νόμισμα 45.04.00.0000 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ξένο νόμισμα 45.04.90 Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν. 45.04.90.0000 Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν 45.10 Δάνεια σε ευρώ 45.10.00 Δάνεια σε ευρώ 45.10.00.0000 Δάνεια σε ευρώ 45.10.90 Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ (δάνεια) 45.10.90.0000 Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ (δάνεια) 45.11 Δάνεια σε ξένο νόμισμα 45.11.00 Δάνεια σε ξένο νόμισμα 45.11.00.0000 Δάνειο σε ξένο νόμισμα 45.11.90 Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν. (δάνεια) 45.11.90.0000 Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν. (δάνεια) 45.98 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.98.00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.98.00.0000 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.98.18 Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού 45.98.18.0000 Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού 45.99 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 45.99.00 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 45.99.00.0000 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 48 Λογαριασμοί συνδέσμου 48.00 Λογαριασμοί συνδέσμου με τις Δ.Ο.Υ. 48.00.00 Λογαριασμοί συνδέσμου με τις Δ.Ο.Υ. 48.00.00.0000 Λογαριασμοί συνδέσμου με τις Δ.Ο.Υ. 48.00.01 Προκαταβολές μέσω Δ.Ο.Υ. 48.00.01.0000 Πάγιες Προκαταβολές μέσω Δ.Ο.Υ. 48.00.02 Ταμίες Δ.Ο.Υ., λογαριασμός αναλήψεων 48.00.02.0000 Ταμίες Δ.Ο.Υ., λογαριασμός αναλήψεων 48.01 Λογαριασμός συνδέσμου με ΕΛ.ΔΑΠ. 48.01.00 Λογαριασμός συνδέσμου με ΕΛ.ΔΑΠ. 48.01.00.0000 Λογαριασμός συνδέσμου με ΕΛ.ΔΑΠ. 48.01.01 Πάγια προκαταβολή μέσω ΕΛ.ΔΑΠ. 48.01.01.0000 Πάγια προκαταβολή μέσω ΕΛ.ΔΑΠ. 48.02 Λογαριασμός συνδέσμου μέσω διευθύνσεων 48.02.00 Λογαριασμός συνδέσμου μέσω διευθύνσεων 48.02.00.0000 Λογαριασμός συνδέσμου μέσω διευθύνσεων 48.02.01 Πάγιες προκαταβολές μέσω διευθύνσεων 48.02.01.0000 Πάγιες προκαταβολές μέσω διευθύνσεων 48.02.04 ΤτΕ, συναλλαγματικές διάφορες 48.02.04.0000 ΤτΕ, συναλλαγματικές διάφορες 48.02.05 Διαχείριση κατάπτωσης εγγυήσεων 48.02.05.0000 Διαχείριση κατάπτωσης εγγυήσεων 48.02.10 Λογαριασμός διαχείρισης δημόσιου χρέους 48.02.10.0000 Λογαριασμός διαχείρισης δημόσιου χρέους 48.02.11 Λογαριασμός Διαχείρισης υποχρεώσεων 48.02.11.0000 Λογαριασμός Διαχείρισης υποχρεώσεων 48.02.20 Ελληνικό δημόσιο − απόσυρση μεταλλικών κερμάτων 48.02.20.0000 Ελληνικό δημόσιο − απόσυρση μεταλλικών κερμάτων 48.02.30 Ενδιάμεσος λογαριασμός συνεισφοράς Ελλάδος στο ΝΑΤΟ 48.02.30.0000 Ενδιάμεσος λογαριασμός συνεισφοράς Ελλάδος στο ΝΑΤΟ 48.02.40 Λογαριασμός διαχείρισης ακάλυπτων επιταγών 48.02.40.0000 Λογαριασμός διαχείρισης ακάλυπτων επιταγών 48.03 Ενδιάμεσος λογαριασμός εσωτερικών συναλλαγών Δ.Ο.Υ. 48.03.00 Κίνηση κεφαλαίων από διαχειριστές Δ.Ο.Υ. 48.03.00.0000 Κίνηση κεφαλαίων από διαχειριστές Δ.Ο.Υ. 48.03.01 Χρηματικά γραμμάτια Δ.Ο.Υ. 48.03.01.0000 Χρηματικά γραμμάτια Δ.Ο.Υ. 48.03.02 Γραμμάτια συμψηφισμού Δ.Ο.Υ. 48.03.02.0000 Γραμμάτια συμψηφισμού Δ.Ο.Υ. 48.03.03 Ενδιάμεσος λογαριασμός παράδοσης και παραλαβής ταμείου 48.03.03.0000 Ενδιάμεσος λογαριασμός παράδοσης και παραλαβής ταμείου 48.03.04 Δημόσιοι Διαχειριστές 48.03.04.0000 Δημόσιοι Διαχειριστές 48.03.05 Κίνηση κεφαλαίων από ταμίες Δ.Ο.Υ. 48.03.05.0000 Κίνηση κεφαλαίων από ταμίες Δ.Ο.Υ. 48.03.06 Τακτοποίηση επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού 48.03.06.0000 Τακτοποίηση επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού 48.04 Επιστροφές φόρων μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 48.04.00 Επιστροφές φόρων μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 48.04.00.0000 Επιστροφές φόρων μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 48.90 Ενδιάμεσος λογαριασμός τακτοποίησης επαναβεβαιωθέντων 48.90.00 Ενδιάμεσος λογαριασμός τακτοποίησης επαναβεβαιωθέντων 48.90.00.0000 Ενδιάμεσος λογαριασμός τακτοποίησης επαναβεβαιωθέντων 48.91 Ενδιάμεσος λογαριασμός τακτοποίησης συμψηφιστικών 48.91.00 Ενδιάμεσος λογαριασμός τακτοποίησης συμψηφιστικών 48.91.00.0000 Ενδιάμεσος λογαριασμός τακτοποίησης συμψηφιστικών 48.99 Ενδιάμεσος λογαριασμός διαχείρισης ΧΕΠ 48.99.99 Ενδιάμεσος λογαριασμός διαχείρισης ΧΕΠ 48.99.99.0000 Ενδιάμεσος λογαριασμός διαχείρισης ΧΕΠ 8.1.4 Ομάδα 5 Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 50 Προμηθευτές 51 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 52 Τράπεζες, λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 53 Πιστωτές διάφοροι 54 ................................................... 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 57 ................................................... 58 Λογαριασμός περιοδικής κατανομής 59 ................................................... Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 50 Προμηθευτές 50.00 Προμηθευτές 50.00.00 Προμηθευτές 50.00.00.0000 Προμηθευτές 50.01 Προμηθευτές εσωτερικού, λογαριασμός πάγιων στοιχείων 50.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 50.03 Προμηθευτές − παρακρατημένες εγγυήσεις (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 51 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 51.00 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 51.00.00 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) 51.00.00.0000 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 51.00.99 Ενσωματωμένοι μη δεδουλευμένοι τόκοι ΕΓΕΔ 51.00.99.0000 Ενσωματωμένοι μη δεδουλευμένοι τόκοι ΕΓΕΔ 52 Τράπεζες, λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 52.00 Τράπεζες, λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 52.00.00 Τράπεζες, λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 52.00.00.0000 Τράπεζες, λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 52.02 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (Eurocommercial papers) 52.02.00 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (Eurocommercial papers) 52.02.00.0000 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (Eurocommercial papers) 52.02.99 Ενσωματωμένοι μη δουλευμένοι τόκοι Eurocommercial papers 52.02.99.0000 Ενσωματωμένοι μη δουλευμένοι τόκοι Eurocommercial papers 53 Πιστωτές διάφοροι 53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 53.00.00 Λογαριασμοί μισθοδοσίας πληρωτέοι 53.00.00.0000 Λογαριασμοί μισθοδοσίας πληρωτέοι 53.00.10 Λογαριασμός μισθοδοσίας εφημεριακού κλήρου 53.00.10.0000 Λογαριασμός μισθοδοσίας εφημεριακού κλήρου 53.01 Διατροφές από πληρωμές μισθοδοσίας 53.01.00 Διατροφές από πληρωμές μισθοδοσίας, αποδιδόμενες μέσω Δ.Ο.Υ. 53.01.00.0000 Διατροφές από πληρωμές μισθοδοσίας, αποδιδόμενες μέσω Δ.Ο.Υ. 53.01.01 Διατροφές από πληρωμές μισθοδοσίας, αποδιδόμενες μέσω Ττ.Ε. 53.01.01.0000 Διατροφές από πληρωμές μισθοδοσίας, αποδιδόμενες μέσω Ττ.Ε. 53.02 Κατασχέσεις από πληρωμή μισθοδοσίας 53.02.00 Κατασχέσεις από πληρωμή μισθοδοσίας, αποδιδόμενες μέσω Ττ.Ε. 53.02.00.0000 Κατασχέσεις από πληρωμή μισθοδοσίας, αποδιδόμενες μέσω Ττ.Ε. 53.02.01 Κατασχέσεις από πληρωμή μισθοδοσίας, αποδιδόμενες μέσω Δ.Ο.Υ. 53.02.01.0000 Κατασχέσεις από πληρωμή μισθοδοσίας, αποδιδόμενες μέσω Δ.Ο.Υ. 53.03 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού από απορρίψεις μισθοδοσίας 53.03.00 Απορρίψεις μισθοδοσίας 53.03.00.0000 Απορρίψεις από πληρωμή μισθοδοσίας & λοιπών αμοιβών {αποδιδόμενες} 53.03.01 Απορρίψεις από πληρωμή μισθοδοσίας μέσω Δ.Ο.Υ 53.03.01.0000 Απορρίψεις από πληρωμή μισθοδοσίας μέσω Δ.Ο.Υ 53.04 Ομόλογα πληρωτέα 53.04.00 Ομόλογα πληρωτέα 53.04.00.0000 Ομόλογα πληρωτέα 53.06 Οφειλές για απόκτηση τίτλων πάγιας επένδυσης 53.06.00 Οφειλές για απόκτηση τίτλων πάγιας επένδυσης 53.06.00.0000 Οφειλές για απόκτηση τίτλων πάγιας επένδυσης 53.07 Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών − τοκομερίδια πληρωτέα 53.07.00 Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών − τοκομερίδια πληρωτέα 53.07.00.0000 Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών − τοκομερίδια πληρωτέα 53.08 Οφειλόμενα τοκομερίδια από επανέκδοση ομολόγων 53.08.00 Οφειλόμενα τοκομερίδια από επανέκδοση ομολόγων 53.08.00.0000 Οφειλόμενα τοκομερίδια από επανέκδοση ομολόγων 53.10 Δικαιούχοι από παροχή υπηρεσιών και λοιπών αγαθών 53.10.00 Δικαιούχοι από παροχή υπηρεσιών και λοιπών αγαθών 53.10.00.0000 Δικαιούχοι από παροχή υπηρεσιών και λοιπών αγαθών 53.15 Δικαιούχοι από απαλλοτριώσεις 53.15.00 Δικαιούχοι από απαλλοτριώσεις 53.15.00.0000 Δικαιούχοι από απαλλοτριώσεις 53.17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση, σε ευρώ 53.17.00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση, σε ευρώ 53.17.00.0000 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση, σε ευρώ 53.18 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση, σε Ξ.Ν. 53.18.00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση σε Ξ.Ν. 53.18.00.0000 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση σε Ξ.Ν. 53.20 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων 53.20.00 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων 53.20.00.0000 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων 53.21 Υπόλογοι πιστωτές από ληψοδοσία (ΕΣ) 53.21.00 Υπόλογοι πιστωτές από ληψοδοσία (ΕΣ) 53.21.00.0000 Υπόλογοι πιστωτές από ληψοδοσία (ΕΣ) 53.22 Διαφορές του Ν.Δ. 1265/72 υπό τακτοποίηση 53.22.00 Διαφορές του Ν.Δ. 1265/72 υπό τακτοποίηση 53.22.00.00.00 Διαφορές του Ν.Δ. 1265/72 υπό τακτοποίηση 53.30 Δικαιούχοι υπό τακτοποίηση 53.30.00 Δικαιούχοι υπό τακτοποίηση 53.30.00.0000 Δικαιούχοι υπό τακτοποίηση 53.31 Δικαιούχοι επιστροφών άμεσων και έμμεσων φόρων 53.31.00 Δικαιούχοι επιστροφών άμεσων και έμμεσων φόρων 53.31.00.0000 Δικαιούχοι επιστροφών άμεσων και έμμεσων φόρων 53.32 Δικαιούχοι επιστροφών πετρελαίου θέρμανσης 53.32.00 Δικαιούχοι επιστροφών πετρελαίου θέρμανσης 53.32.00.0000 Δικαιούχοι επιστροφών πετρελαίου θέρμανσης 53.40 Ενδιάμεσος λογαριασμός προξενείων 53.40.00 Ενδιάμεσος λογαριασμός προξενείων 53.40.00.0000 Ενδιάμεσος λογαριασμός προξενείων 53.50 Εισπράξεις − πληρωμές ΝΑΤΟ 53.50.00 Εισπράξεις − πληρωμές ΝΑΤΟ 53.50.00.0000 Εισπράξεις − πληρωμές για έργα ΝΑΤΟ 53.50.01 Εισπράξεις πληρωμές πεδίου βολής Κρήτης 53.50.01.0000 Εισπράξεις − πληρωμές πεδίου βολής Κρήτης 53.80 Αμοιβές προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εκτός Π/Υ 53.80.00 Αμοιβές προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ εκτός Π/Υ 53.80.00.0000 Αμοιβές προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ εκτός Π/Υ 53.89 Υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα 53.89.00 Υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα 53.89.00.0000 Υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα 53.90 Λοιποί πιστωτές − αποδόσεις σε τρίτους 53.90.00 Λοιποί πιστωτές − αποδόσεις σε τρίτους 53.90.00.0000 Λοιποί πιστωτές − αποδόσεις σε τρίτους 53.92 ΤτΕ − Λογαριασμοί υπό διακανονισμό 53.92.00 Λογαριασμός μη εισπραχθεισών επιταγών στην ΤτΕ 53.92.00.0000 Λογαριασμός μη εισπραχθεισών επιταγών στην ΤτΕ 53.92.01 ΤτΕ – Συναλλαγματικές διαφορές 53.92.01.0000 ΤτΕ – Συναλλαγματικές διαφορές 53.95 Λοιπές υποχρεώσεις 53.95.00 Λοιπές υποχρεώσεις από δάνεια 53.95.00.0000 Λοιπές υποχρεώσεις από δάνεια 53.98 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ. 53.98.00 Διάφοροι λογαριασμοί μισθοδοσίας 53.98.00.0000 Διάφοροι λογαριασμοί μισθοδοσίας 53.98.01 Κρατήσεις υπέρ τρίτων από μισθοδοσία 53.98.01.0000 Κρατήσεις υπέρ τρίτων από μισθοδοσία 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 55.00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 55.00.00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 55.00.00.0000 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 56.00.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 56.00.00.0000 Έσοδα επόμενων χρήσεων 56.00.16 Διαφορές από έκδοση ομολόγων υπέρ το άρτιο επομένων χρήσεων 56.00.16.0000 Διαφορές από έκδοση ομολόγων υπέρ το άρτιο επομένων χρήσεων 56.01 Έξοδα χρήσης δουλευμένα (πληρωτέα) 56.01.00 Έξοδα χρήσης δουλευμένα 56.01.00.0000 Έξοδα χρήσης δουλευμένα 56.01.60 Έξοδα μισθοδοσίας πληρωτέα 56.01.60.0000 Έξοδα μισθοδοσίας πληρωτέα 56.01.61 Έξοδα αμοιβών τρίτων πληρωτέα 56.01.61.0000 Έξοδα αμοιβών τρίτων πληρωτέα 56.01.62 Έξοδα παροχών τρίτων πληρωτέα 56.01.62.0000 Έξοδα παροχών τρίτων πληρωτέα 56.01.63 Έξοδα προμήθειας αγαθών πληρωτέα 56.01.63.0000 Έξοδα προμήθειας αγαθών πληρωτέα 56.01.64 Διάφορα έξοδα πληρωτέα 56.01.64.0000 Διάφορα έξοδα πληρωτέα 56.01.65 Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωτέα 56.01.65.0000 Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωτέα 56.90 Έσοδα υπό τακτοποίηση 56.90.00 Έσοδα υπό τακτοποίηση 56.90.00.0000 Έσοδα υπό τακτοποίηση 56.90.01 Έσοδα επομένων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 56.90.01.0000 Έσοδα επομένων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 56.91 Έξοδα υπό τακτοποίηση 56.91.00 Έξοδα υπό τακτοποίηση 56.91.00.0000 Έξοδα υπό τακτοποίηση 58 Λογαριασμός περιοδικής κατανομής 58.19 Προϋπολογισμένες – προπληρωμένες δαπάνες παγίων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 58.60 Προϋπολογισμένες – προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 58.61 Προϋπολογισμένες – προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 58.62 Προϋπολογισμένες – προπληρωμένες παροχές τρίτων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 58.63 Προϋπολογισμένες – προπληρωμένες προμήθειες αποθεμάτων, αναλωσίμων και λοιπών αγαθών (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 58.64 Προϋπολογισμένα – προπληρωμένα διάφορα έξοδα (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 58.65 Προϋπολογισμένοι – προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 58.67 Προϋπολογισμένες–προπληρωμένες χρηματοδοτήσεις, παροχές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 58.76 Προϋπολογισμένα – προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων και συμμετοχών (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 8.1.5 Ομάδα 6 Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού − Συντάξεις 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Αναλώσεις αποθεμάτων − Προμήθειες αγαθών 64 Διάφορα έξοδα 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 66 Αποσβέσεις 67 Χρηματοδοτήσεις − Παροχές − ΧορηγίεςΕπιχορηγήσεις − Επιδοτήσεις 68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 69 ................................................... Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού − Συντάξεις 60.00 Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων 60.00.00 Τακτικές αποδοχές πολιτικών υπαλλήλων μη ειδικών κατηγοριών μισθολογίου 60.00.00.0000 Τακτικές αποδοχές πολιτικών υπαλλήλων μη ειδικών κατηγοριών μισθολογίου 60.00.01 Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών 60.00.01.0000 Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών 60.00.02 Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών 60.00.02.0000 Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών 60.00.05 Τακτικές αποδοχές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. και Αγροφυλακής 60.00.05.0000 Τακτικές αποδοχές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. και Αγροφυλακής 60.00.10 Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.− Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 60.00.10.0000 Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.− Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 60.00.11 Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ 60.00.11.0000 Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ 60.00.50 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 60.00.50.0000 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 60.00.51 Διάφορες αποζημιώσεις στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. και Αγροφυλακής 60.00.51.0000 Διάφορες αποζημιώσεις στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. και Αγροφυλακής 60.00.52 Διάφορες αποζημιώσεις 60.00.52.0000 Διάφορες αποζημιώσεις 60.01 Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 60.01.00 Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) 60.01.00.0000 Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) 60.01.01 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 60.01.01.0000 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 60.01.02 Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή 60.01.02.0000 Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή 60.01.03 Αμοιβές εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 60.01.03.0000 Αμοιβές εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 60.01.04 Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 60.01.04.0000 Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 60.01.05 Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης 60.01.05.0000 Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης 60.02 Αμοιβές ειδικών κατηγοριών 60.02.00 Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων 60.02.00.0000 Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων 60.02.01 Μισθοτροφοδοσία πληρωμάτων, κρατικών και επίτακτων πλωτών μέσων (περιλαμβάνονται και όλες οι άλλες παροχές) 60.02.01.0000 Μισθοτροφοδοσία πληρωμάτων, κρατικών και επίτακτων πλωτών μέσων (περιλαμβάνονται και όλες οι άλλες παροχές) 60.02.02 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών 60.02.02.0000 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών 60.02.03 Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών 60.02.03.0000 Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών 60.02.04 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (άρθρ. 21 ν.2510/97) 60.02.04.0000 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (άρθρ. 21 ν.2510/97) 60.02.10 Διάφορες αποζημιώσεις 60.02.10.0000 Διάφορες αποζημιώσεις 60.03 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 60.03.00 Προεδρική χορηγία 60.03.00.0000 Προεδρική χορηγία 60.03.01 Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα 60.03.01.0000 Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα 60.20 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 60.20.00 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση τακτικών υπαλλήλων 60.20.00.0000 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση τακτικών υπαλλήλων 60.20.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών 60.20.01.0000 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών 60.20.02 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση στρατιωτικών 60.20.02.0000 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση στρατιωτικών 60.20.03 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών 60.20.03.0000 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών 60.50 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.50.00 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ. 60.50.00.0000 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ. 60.50.01 Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου 60.50.01.0000 Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου 60.50.50 Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία 60.50.50.0000 Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία 60.50.90 Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις 60.50.90.0000 Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις 60.70 Συντάξεις Δημοσίου 60.70.00 Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων 60.70.00.0000 Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων 60.70.01 Συντάξεις δικαστικών λειτουργών 60.70.01.0000 Συντάξεις δικαστικών λειτουργών 60.70.03 Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. κ.λπ. 60.70.03.0000 Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. κ.λπ. 60.70.04 Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών 60.70.04.0000 Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών 60.71 Χορηγία και συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 60.71.00 Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων 60.71.00.0000 Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων 60.71.01 Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 60.71.01.0000 Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 60.72 Λοιπές συντάξεις 60.72.00 Λοιπές συντάξεις 60.72.00.0000 Λοιπές συντάξεις 60.98 Δουλευμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού 60.98.00 Δουλευμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού 60.98.00.0000 Δουλευμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 61.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 61.01.00 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 61.01.00.0000 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 61.01.10 Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για την διενέργεια εκλογών 61.01.10.0000 Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για την διενέργεια εκλογών 61.90 Λοιπές αμοιβές τρίτων 61.90.00 Αμοιβές νομικών προσώπων 61.90.00.0000 Αμοιβές νομικών προσώπων 61.90.01 Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών 61.90.01.0000 Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών 61.90.02 Αμοιβές για εκπαίδευση 61.90.02.0000 Αμοιβές για εκπαίδευση 61.90.10 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 61.90.10.0000 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 61.90.98 Λοιπές αμοιβές 61.90.98.0000 Λοιπές αμοιβές 61.98 Δουλευμένα έξοδα τρίτων 61.98.00 Δουλευμένα έξοδα τρίτων 61.98.00.0000 Δουλευμένα έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων 62.03 Τηλεπικοινωνίες 62.03.00 Ταχυδρομικά 62.03.00.0000 Ταχυδρομικά 62.03.02 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, υπηρεσιών εξωτερικού 62.03.02.0000 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, υπηρεσιών εξωτερικού 62.03.03 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 62.03.03.0000 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 62.03.09 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 62.03.09.0000 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 62.04 Ενοίκια 62.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 62.04.00.0000 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 62.04.01 Ενοίκια κτιρίων − τεχνικών έργων 62.04.01.0000 Ενοίκια κτιρίων − τεχνικών έργων 62.04.02 Ενοίκια μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 62.04.02.0000 Ενοίκια μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 62.04.03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 62.04.03.0000 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 62.04.04 Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 62.04.04.0000 Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 62.04.09 Λοιπές μισθώσεις 62.04.09.0000 Λοιπές μισθώσεις 62.04.90 Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 62.04.90.0000 Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 62.05 Ασφάλιστρα (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 62.07 Επισκευές − Συντηρήσεις 62.07.01 Συντήρηση − επισκευή κτιρίων 62.07.01.0000 Συντήρηση − επισκευή κτιρίων 62.07.09 Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων 62.07.09.0000 Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων 62.07.19 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 62.07.19.0000 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 62.07.21 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 62.07.21.0000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 62.07.29 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 62.07.29.0000 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 62.90 Έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης άρδευσης φυσικού αερίου και καθαριότητας (πλην παραγωγής) 62.90.00 Έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας 62.90.00.0000 Έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας 62.90.01 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 62.90.01.0000 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 62.90.02 Έξοδα φυσικού αερίου 62.90.02.0000 Έξοδα φυσικού αερίου 62.90.03 Έξοδα καθαριότητας 62.90.03.0000 Έξοδα καθαριότητας 62.91 Λοιπές παροχές τρίτων 62.91.00 Λοιπές παροχές τρίτων 62.91.00.0000 Λοιπές παροχές τρίτων 62.98 Δουλευμένα έξοδα − παροχές τρίτων 62.98.00 Δουλευμένα έξοδα − παροχές τρίτων 62.98.00.0000 Δουλευμένα έξοδα − παροχές τρίτων 63 Αναλώσεις αποθεμάτων − Προμήθειες αγαθών 63.00 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 63.00.00 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 63.00.00.0000 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 63.00.01 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 63.00.01.0000 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 63.00.02 Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 63.00.02.0000 Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 63.01 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 63.01.00 Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 63.01.00.0000 Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 63.10.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 63.10.01.0000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 63.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 63.02.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 63.02.00.0000 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 63.05 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 63.05.00 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 63.05.00.0000 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 63.05.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 63.05.01.0000 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 63.06 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 63.06.00 Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών 63.06.00.0000 Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών 63.06.01 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης 63.06.01.0000 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης 63.06.02 Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας 63.06.02.0000 Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας 63.90 Λοιπές προμήθειες 63.90.00 Λοιπές προμήθειες 63.90.00.0000 Λοιπές προμήθειες 63.90.02 Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών 63.90.02.0000 Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών 63.90.09 Προμήθειες λοιπών υλικών 63.90.09.0000 Προμήθειες λοιπών υλικών 63.91 Ειδικές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων 63.91.00 Προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά 63.91.00.0000 Προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά 63.92 Ειδικές προμήθειες ΕΛ.ΑΣ. 63.92.00 Ειδικές προμήθειες ΕΛ.ΑΣ. 63.92.00.0000 Ειδικές προμήθειες ΕΛ.ΑΣ. 63.98 Δεδουλευμένες δαπάνες αποθεμάτων, αναλωσίμων και λοιπών αγαθών 63.98.00 Δεδουλευμένες δαπάνες αποθεμάτων, αναλωσίμων και λοιπών αγαθών 63.98.00.0000 Δεδουλευμένες δαπάνες αποθεμάτων, αναλωσίμων και λοιπών αγαθών 64 Διάφορα έξοδα 64.00 Έξοδα μεταφορών 64.00.01 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων 64.00.01.0000 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων 64.00.02 Λοιπές μεταφορές προσώπων 64.00.02.0000 Λοιπές μεταφορές προσώπων 64.00.08 Μεταφορά μαθητών 64.00.08.0000 Μεταφορά μαθητών 64.00.09 Λοιπές μεταφορές 64.00.09.0000 Λοιπές μεταφορές 64.01 Έξοδα ταξιδιών − οδοιπορικά 64.01.00 Έξοδα για μετακίνηση πολιτικών υπαλλήλων 64.01.00.0000 Έξοδα για μετακίνηση πολιτικών υπαλλήλων 64.01.01 Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία ΝΑΤΟ 64.01.01.0000 Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία ΝΑΤΟ 64.01.02 Έξοδα μετακίνησης δημοσίων υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε εργασίες κοινοτικών οργάνων, από εθνικούς πόρους 64.01.02.0000 Έξοδα μετακίνησης δημοσίων υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε εργασίες κοινοτικών οργάνων, από εθνικούς πόρους 64.01.04 Έξοδα μετακίνησης δημοσίων υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε εργασίες κοινοτικών οργάνων, από κοινοτικούς πόρους 64.01.04.0000 Έξοδα μετακίνησης δημοσίων υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε εργασίες κοινοτικών οργάνων, από κοινοτικούς πόρους 64.01.90 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 64.01.90.0000 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 64.02 Έξοδα προβολής εκθέσεων και συνεδρίων 64.02.00 Διαφημίσεις 64.02.00.0000 Διαφημίσεις 64.02.01 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 64.02.01.0000 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 64.02.09 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 64.02.09.0000 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 64.04 Ζημίες από πώληση συμμετοχών 64.04.00 Ζημίες από πώληση συμμετοχών 64.04.00.0000 Ζημίες από πώληση συμμετοχών 64.05 Συνδρομές − εισφορές 64.05.00 Εισφορές και συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς 64.05.00.0000 Εισφορές και συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς 64.07 Έξοδα εκδόσεων, εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 64.07.00 Έξοδα εκδόσεων, εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 64.07.00.0000 Έξοδα εκδόσεων, εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 64.09.00 Έξοδα δημοσιεύσεων 64.09.00.0000 Έξοδα δημοσιεύσεων 64.10 Έξοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 64.10.00 Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς και πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 64.10.00.0000 Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς και πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 64.15 Δαπάνες εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας 64.15.00 Δαπάνες διαχείρισης και εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας 64.15.00.0000 Δαπάνες διαχείρισης και εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας 64.60 Διάφορα έξοδα προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού προϋπολογισμού 64.60.00 Έξοδα προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού προϋπολογισμού, χρηματοδοτούμενων από ΕΕ 64.60.00.0000 Έξοδα προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού προϋπολογισμού, χρηματοδοτούμενων από ΕΕ 64.60.01 Έξοδα προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού προϋπολογισμού, χρηματοδοτούμενων από εθνική συμμετοχή 64.60.01.0000 Έξοδα προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού προϋπολογισμού, χρηματοδοτούμενων από εθνική συμμετοχή 64.80 Συμμετοχή της Ελλάδας για δαπάνες ΝΑΤΟ 64.80.00 Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα ΝΑΤΟ που εκτελούνται σε χώρες − μέλη 64.80.00.0000 Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα ΝΑΤΟ που εκτελούνται σε χώρες − μέλη 64.80.01 Έργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη − μέλη του ΝΑΤΟ 64.80.01.0000 Έργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη − μέλη του ΝΑΤΟ 64.80.02 Εισφορές σε υπηρεσίες ΝΑΤΟ 64.80.02.0000 Εισφορές σε υπηρεσίες ΝΑΤΟ 64.80.03 Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών ΝΑΤΟ και σταθμού FORACS Κρήτης 64.80.03.0000 Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών ΝΑΤΟ και σταθμού FORACS Κρήτης 64.80.04 Απαλλοτριώσεις 64.80.04.0000 Απαλλοτριώσεις 64.81 Δαπάνες Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών μελών 64.81.00 Δαπάνες προσωπικού 64.81.00.0000 Δαπάνες προσωπικού 64.81.01 Λοιπές δαπάνες ΝΑΤΟ 64.81.01.0000 Λοιπές δαπάνες ΝΑΤΟ 64.81.02 Κατασκευές 64.81.02.0000 Κατασκευές 64.81.03 Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης 64.81.03.0000 Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης 64.81.04 Συμμετοχή των λοιπών κρατών−μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κ.λπ. 64.81.04.0000 Συμμετοχή των λοιπών κρατών−μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κ.λπ. 64.90 Διάφορα έξοδα 64.90.00 Έξοδα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών 64.90.00.0000 Έξοδα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών 64.90.01 Έξοδα παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη 64.90.01.0000 Έξοδα παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη 64.90.02 Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας 64.90.02.0000 Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας 64.90.03 Έξοδα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 64.90.03.0000 Έξοδα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 64.90.04 Διάφορα έξοδα εθνικού χαρακτήρα 64.90.04.0000 Διάφορα έξοδα εθνικού χαρακτήρα 64.90.05 Έξοδα στατιστικών ερευνών και απογραφών 64.90.05.0000 Έξοδα στατιστικών ερευνών και απογραφών 64.90.06 Έξοδα διενέργειας εκλογών 64.90.06.0000 Έξοδα διενέργειας εκλογών 64.90.07 Έξοδα κοινωνικής προστασίας 64.90.07.0000 Έξοδα κοινωνικής προστασίας 64.90.08 Έξοδα προστασίας της υγείας 64.90.08.0000 Έξοδα προστασίας της υγείας 64.90.09 Έξοδα εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού 64.90.09.0000 Έξοδα εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού 64.90.10 Διάφορα έξοδα προστασίας γεωργικής παραγωγής 64.90.10.0000 Διάφορα έξοδα προστασίας γεωργικής παραγωγής 64.90.90 Λοιπά έξοδα 64.90.90.0000 Λοιπά έξοδα 64.90.91 Λοιπές ειδικές δαπάνες 64.90.91.0000 Λοιπές ειδικές δαπάνες 64.98 Δουλευμένα διάφορα έξοδα 64.98.00 Δουλευμένα διάφορα έξοδα 64.98.00.0000 Δουλευμένα διάφορα έξοδα 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 65.00 Τόκοι ομολογιακών δανείων 65.00.00 Τόκοι ομολογιακών δανείων σε ευρώ 65.00.00.0000 Τόκοι ομολογιακών δανείων σε ευρώ 65.00.01 Τόκοι ομολογιακών δανείων σε ξένο νόμισμα 65.00.01.0000 Τόκοι ομολογιακών δανείων σε ξένο νόμισμα 65.01 Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 65.01.00 Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ 65.01.00.0000 Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ 65.01.01 Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 65.01.01.0000 Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 65.05 Τόκοι εντόκων γραμματίων 65.05.00 Τόκοι εντόκων γραμματίων 65.05.00.0000 Τόκοι εντόκων γραμματίων 65.06 Τόκοι λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 65.06.00 Τόκοι λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ 65.06.00.0000 Τόκοι λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ 65.06.01 Τόκοι λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 65.06.01.0000 Τόκοι λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 65.12 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 65.12.00 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 65.12.00.0000 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 65.52 Διαφορές κεφαλαίου τιμαριθμοποιημένων ομολόγων 65.52.00 Διαφορές κεφαλαίου τιμαριθμοποιημένων ομολόγων 65.52.00.0000 Διαφορές κεφαλαίου τιμαριθμοποιημένων ομολόγων 65.90 Λοιπά έξοδα 65.90.00 Λοιπές αμοιβές και προμήθειες 65.90.00.0000 Λοιπές αμοιβές και προμήθειες 65.90.01 Εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου 65.90.01.0000 Εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου 65.90.03 Δαπάνες έκδοσης και προβολής τίτλων Ελληνικού Δημοσίου 65.90.03.0000 Δαπάνες έκδοσης και προβολής τίτλων Ελληνικού Δημοσίου 65.90.09 Λοιπές δαπάνες 65.90.09.0000 Λοιπές δαπάνες 65.91 Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 65.91.00 Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 65.91.00.0000 Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 65.98 Δουλευμένα χρηματοοικονομικά έξοδα 65.98.00 Δουλευμένα χρηματοοικονομικά έξοδα 65.98.00.0000 Δουλευμένα χρηματοοικονομικά έξοδα 66 Αποσβέσεις παγίων 66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων 66.00.01 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων 66.00.01.0000 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων 66.00.05 Αποσβέσεις κοινόχρηστων εδαφικών εκτάσεων 66.00.05.0000 Αποσβέσεις κοινόχρηστων εδαφικών εκτάσεων 66.00.06 Αποσβέσεις εθνικού οδικού δικτύου 66.00.06.0000 Αποσβέσεις εθνικού οδικού δικτύου 66.01 Αποσβέσεις κτιρίων − εγκαταστάσεων κτιρίων− τεχνικών έργων 66.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων − εγκαταστάσεων κτιρίων 66.01.00.0000 Αποσβέσεις κτιρίων − εγκαταστάσεων κτιρίων 66.01.05 Αποσβέσεις οδικού δικτύου 66.01.05.0000 Αποσβέσεις οδικού δικτύου 66.01.06 Αποσβέσεις κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 66.01.06.0000 Αποσβέσεις κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων − τεχνικών εγκαταστάσεων − λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 66.02.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων, εργαλείων μηχανολογικών οργάνων 66.02.00.0000 Αποσβέσεις μηχανημάτων, εργαλείων μηχανολογικών οργάνων 66.02.01 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων 66.02.01.0000 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων 66.02.02 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 66.02.02.0000 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 66.03.00 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων ξηράς 66.03.00.0000 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων ξηράς 66.03.03 Αποσβέσεις πλωτών μέσων μεταφοράς 66.03.03.0000 Αποσβέσεις πλωτών μέσων μεταφοράς 66.03.04 Αποσβέσεις εναέριων μέσων μεταφοράς 66.03.04.0000 Αποσβέσεις εναέριων μέσων μεταφοράς 66.03.05 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς 66.03.05.0000 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς 66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 66.04.00 Αποσβέσεις επίπλων και σκευών 66.04.00.0000 Αποσβέσεις επίπλων και σκευών 66.04.02 Αποσβέσεις μηχανών και εξοπλισμού γραφείων 66.04.02.0000 Αποσβέσεις μηχανών και εξοπλισμού γραφείων 66.04.03 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 66.04.03.0000 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 66.04.05 Αποσβέσεις μέσων επικοινωνίας και λοιπού εξοπλισμού 66.04.05.0000 Αποσβέσεις μέσων επικοινωνίας και λοιπού εξοπλισμού 66.04.09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 66.04.09.0000 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 66.04.30 Αποσβέσεις έργων τέχνης, κειμηλίων και λοιπού ιστορικού υλικού 66.04.30.0000 Αποσβέσεις έργων τέχνης, κειμηλίων και λοιπού ιστορικού υλικού 66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 66.05.05 Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων H/Y 66.05.05.0000 Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων H/Y 66.05.13 Αποσβέσεις εξόδων έκδοσης ομολογιακών δανείων 66.05.13.0000 Αποσβέσεις εξόδων έκδοσης ομολογιακών δανείων 66.05.16 Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 66.05.16.0000 Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 66.05.66 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως ομολογιακών δανείων 66.05.66.0000 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως ομολογιακών δανείων 66.06 Αποσβέσεις παγίων ενόπλων δυνάμεων 66.06.00 Αποσβέσεις παγίων ενόπλων δυνάμεων 66.06.00.0000 Αποσβέσεις παγίων ενόπλων δυνάμεων 67 Χρηματοδοτήσεις −Παροχές − ΧορηγίεςΕπιχορηγήσεις − Επιδοτήσεις 67.00 Συντάξεις κοινωνικού χαρακτήρα 67.00.00 Συντάξεις κοινωνικού χαρακτήρα 67.00.00.0000 Συντάξεις κοινωνικού χαρακτήρα 67.01 Επιδοτήσεις, οικονομικές − εισοδηματικές ενισχύσεις τακτικού προϋπολογισμού 67.01.00 Οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα 67.01.00.0000 Οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα 67.01.01 Οικονομικές ενισχύσεις φορέων εξωτερικού 67.01.01.0000 Οικονομικές ενισχύσεις φορέων εξωτερικού 67.01.02 Οικονομικές ενισχύσεις πολιτικών κομμάτων 67.01.02.0000 Οικονομικές ενισχύσεις πολιτικών κομμάτων 67.01.03 Οικονομικές ενισχύσεις δήμων 67.01.03.0000 Οικονομικές ενισχύσεις δήμων 67.01.90 Επιδοτήσεις 67.01.90.0000 Επιδοτήσεις 67.03 Εισοδηματικές ενισχύσεις αποδιδόμενες σε δικαιούχους από τακτικό προϋπολογισμό 67.03.00 Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη 67.03.00.0000 Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη 67.03.01 Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας 67.03.01.0000 Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας 67.03.02 Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας 67.03.02.0000 Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας 67.03.03 Υποτροφίες 67.03.03.0000 Υποτροφίες 67.03.04 Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών 67.03.04.0000 Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών 67.03.90 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα 67.03.90.0000 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα 67.10 Αποδόσεις σε νομικά πρόσωπα 67.10.00 Αποδόσεις σε δήμους 67.10.00.0000 Αποδόσεις σε δήμους 67.10.01 Αποδόσεις σε περιφέρειες 67.10.01.0000 Αποδόσεις σε περιφέρειες 67.10.02 Λοιπές χρηματοδοτήσεις σε δήμους 67.10.02.0000 Λοιπές χρηματοδοτήσεις σε δήμους 67.10.03 Αποδόσεις σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα 67.10.03.0000 Αποδόσεις σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα 67.10.04 Αποδόσεις σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης 67.10.04.0000 Αποδόσεις σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης 67.10.05 Αποδόσεις σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 67.10.05.0000 Αποδόσεις σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 67.10.06 Αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς 67.10.06.0000 Αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς 67.10.07 Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία 67.10.07.0000 Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία 67.10.08 Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα 67.10.08.0000 Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα 67.11 Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 67.11.00 Αποδόσεις − Συνεισφορές στην ΕΕ 67.11.00.0000 Αποδόσεις − Συνεισφορές στην ΕΕ 67.11.01 Συμμετοχή σε προγράμματα 67.11.01.0000 Συμμετοχή σε προγράμματα 67.21 Επιχορηγήσεις φορέων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 67.21.00 Επιχορηγήσεις σε δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις 67.21.00.0000 Επιχορηγήσεις σε δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις 67.21.01 Επιχορηγήσεις περιφερειών 67.21.01.0000 Επιχορηγήσεις περιφερειών 67.21.02 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας 67.21.02.0000 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας 67.21.03 Επιχορηγήσεις σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς 67.21.03.0000 Επιχορηγήσεις σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς 67.21.04 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας 67.21.04.0000 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας 67.21.05 Επιχορηγήσεις σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας 67.21.05.0000 Επιχορηγήσεις σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας 67.21.06 Επιχορηγήσεις σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας 67.21.06.0000 Επιχορηγήσεις σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας 67.21.07 Επιχορηγήσεις σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα 67.21.07.0000 Επιχορηγήσεις σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα 67.21.08 Επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 67.21.08.0000 Επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ΦΕΚ 1157 67.21.09 Επιχορηγήσεις σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα 67.21.09.0000 Επιχορηγήσεις σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα 67.21.10 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικά ιδρύματα 67.21.10.0000 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικά ιδρύματα 67.21.11 Επιχορηγήσεις σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς 67.21.11.0000 Επιχορηγήσεις σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς 67.21.12 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής 67.21.12.0000 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής 67.21.13 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς φορείς 67.21.13.0000 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς φορείς 67.21.14 Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς 67.21.14.0000 Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς 67.21.90 Επιχορηγήσεις σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς 67.21.90.0000 Επιχορηγήσεις σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς 67.22 Επιχορηγήσεις για κοινωνική πολιτική 67.22.01 Επιχορηγήσεις περιφερειών 67.22.01.0000 Επιχορηγήσεις περιφερειών 67.22.02 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής 67.22.02.0000 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής 67.22.03 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας 67.22.03.0000 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας 67.22.04 Επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 67.22.04.0000 Επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 67.22.90 Επιχορηγήσεις σε λοιπούς φορείς 67.22.90.0000 Επιχορηγήσεις σε λοιπούς φορείς 67.23 Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση 67.23.00 Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση 67.23.00.0000 Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση 67.60 Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων 67.60.00 Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων 67.60.00.0000 Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων 67.60.01 Επιχορηγήσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους 67.60.01.0000 Επιχορηγήσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους 67.98 Δουλευμένα έξοδα χρηματοδοτήσεων αποδόσεων κλπ 67.98.00 Δουλευμένα έξοδα χρηματοδοτήσεων αποδόσεων κλπ 67.98.00.0000 Δουλευμένα έξοδα χρηματοδοτήσεων αποδόσεων κλπ 68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 68.00 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 68.00.00 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 68.00.00.0000 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 68.09.00 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 68.09.00.0000 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 68.18 Ζημίες από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 68.18.00.00 Ζημίες από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 8.1.6 Ομάδα 7 Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 70 Άμεσοι φόροι 71 Έμμεσοι φόροι 72 Μη φορολογικά έσοδα 73 Έσοδα από υπηρεσίες 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες, δωρεές και κληροδοτήματα 76 Έσοδα κεφαλαίων και συμμετοχών 77 ................................................... 78 ................................................... Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 70 Άμεσοι φόροι 70.00 Φόρος στο εισόδημα (φυσικών και νομικών προσώπων) 70.00.00 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 70.00.00.0000 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 70.00.01 Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων 70.00.01.0000 Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων 70.01 Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 70.01.00 Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων 70.01.00.0000 Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων 70.01.01 Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης 70.01.01.0000 Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης 70.04 Φόροι στην περιουσία 70.04.00 Φόροι και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ. 70.04.00.0000 Φόροι και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ. 70.04.01 Φόρος ακίνητης περιουσίας 70.04.01.0000 Φόρος ακίνητης περιουσίας 70.50 Άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 70.50.00 Έσοδα υπέρ τρίτων 70.50.00.0000 Έσοδα υπέρ τρίτων 70.70 Λοιποί άμεσοι φόροι 70.70.00 Λοιποί άμεσοι φόροι 70.70.00.0000 Λοιποί άμεσοι φόροι 70.90 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους 70.90.00 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές 70.90.00.0000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές 71 Έμμεσοι φόροι 71.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ 71.00.00 Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) 71.00.00.0000 Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) 71.00.01 Φ.Π.Α. εισαγομένων 71.00.01.0000 Φ.Π.Α. εισαγομένων 71.01 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 71.01.00 Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων 71.01.00.0000 Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων 71.01.01 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων 71.01.01.0000 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων 71.01.02 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων 71.01.02.0000 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων 71.01.03 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων, εγχώριο και Ε.Ε. 71.01.03.0000 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων, εγχώριο και Ε.Ε. 71.01.04 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης, εγχώριοι και Ε.Ε. 71.01.04.0000 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης, εγχώριοι και Ε.Ε. 71.01.05 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε. 71.01.05.0000 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε. 71.01.09 Λοιποί ειδικοί φόροι κατανάλωσης 71.01.09.0000 Λοιποί ειδικοί φόροι κατανάλωσης 71.05 Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων 71.05.00 Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων 71.05.00.0000 Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων 71.08 Τέλη χαρτοσήμου 71.08.00 Τέλη χαρτοσήμου 71.08.00.0000 Τέλη χαρτοσήμου 71.09 Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων 71.09.00 Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων 71.09.00.0000 Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων 71.10 Τέλη και εισφορές στα οχήματα 71.10.00 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 71.10.00.0000 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 71.10.01 Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα 71.10.01.0000 Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα 71.50 Έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 71.50.00 Έσοδα υπέρ ΟΓΑ 71.50.00.0000 Έσοδα υπέρ ΟΓΑ 71.50.01 Λοιπά έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων 71.50.01.0000 Λοιπά έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων 71.60 Έσοδα, που εισπράττονται για την ΕΕ 71.60.00 Δασμοί υπέρ ΕΕ 71.60.00.0000 Δασμοί υπέρ ΕΕ 71.60.01 Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα 71.60.01.0000 Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα 71.70 Λοιποί έμμεσοι φόροι 71.70.00 Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) 71.70.00.0000 Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) 71.70.01 Έσοδα υπέρ ειδικών σκοπών 71.70.01.0000 Έσοδα υπέρ ειδικών σκοπών 71.70.02 Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα 71.70.02.0000 Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα 71.70.09 Λοιποί έμμεσοι φόροι 71.70.09.0000 Λοιποί έμμεσοι φόροι 71.90 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους 71.90.00 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές 71.90.00.0000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές 72 Μη φορολογικά έσοδα 72.10 Έσοδα από δραστηριότητες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων 72.10.00 Έσοδα από δραστηριότητες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων 72.10.00.0000 Έσοδα από δραστηριότητες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων 72.20 Επιστροφές χρημάτων 72.20.01 Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται 72.20.01.0000 Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται 72.50 Έσοδα υπέρ τρίτων 72.50.00 Έσοδα υπέρ διάφορων τρίτων 72.50.00.0000 Έσοδα υπέρ διάφορων τρίτων 72.50.01 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων 72.50.01.0000 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων 72.50.02 Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων 72.50.02.0000 Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων 72.60 Παράβολα 72.60.00 Παράβολα 72.60.00.0000 Παράβολα 72.70 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε μη φορολογικά έσοδα 72.70.00 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές 72.70.00.0000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές 72.70.01 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια 72.70.01.0000 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια 72.70.02 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 72.70.02.0000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 72.80 Έσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς 72.80.00 Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08 72.80.00.0000 Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08 72.90 Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 72.90.00 Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων 72.90.00.0000 Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων 72.90.01 Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές 72.90.01.0000 Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές 73 Έσοδα από υπηρεσίες 73.00 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου 73.00.00 Έσοδα από προσφορά οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου 73.00.00.0000 Έσοδα από προσφορά οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου 73.00.01 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 73.00.01.0000 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 73.00.02 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές 73.00.02.0000 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές 73.00.03 Έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών 73.00.03.0000 Έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών 73.90 Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου 73.90.00 Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου 73.90.00.0000 Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου 73.91 Έσοδα από εκμετάλλευση έργων από ΠΔΕ 73.91.00 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων που εκτελέστηκαν από ΠΔΕ 73.91.00.0000 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων που εκτελέστηκαν από ΠΔΕ 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 74.00 Απολήψεις από την Ε.Ε. και κοινοτικά ταμεία ή οργανισμούς 74.00.00 Απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη μέλη 74.00.00.0000 Απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη μέλη 74.00.01 Απολήψεις από Κοινοτικά Ταμεία ή Οργανισμούς 74.00.01.0000 Απολήψεις από Κοινοτικά Ταμεία ή Οργανισμούς 75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες, δωρεές και κληροδοτήματα 75.00 Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας 75.00.00 Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας 75.00.00.0000 Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας 75.01 Έσοδα από κινητή περιουσία 75.01.00 Έσοδα από κινητή περιουσία 75.01.00.0000 Έσοδα από κινητή περιουσία 75.02 Έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του Δημοσίου 75.02.00 Έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του Δημοσίου 75.02.00.0000 Έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του Δημοσίου 75.03 Έσοδα από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 75.04 Έσοδα από ενοίκια κτιρίων τεχνικών έργων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 75.05 Έσοδα από ενοίκια μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 75.06 Έσοδα από ενοίκια μεταφορικών μέσων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 75.07 Έσοδα από ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 75.10 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες κ.λπ. 75.10.00 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 75.10.00.0000 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 75.10.01 Έσοδα από χορηγίες και εισφορές τρίτων 75.10.01.0000 Έσοδα από χορηγίες και εισφορές τρίτων 75.11 Διάφορα έσοδα από οργανισμούς 75.11.00 Διάφορες εισπράξεις από οργανισμούς 75.11.00.0000 Διάφορες εισπράξεις από οργανισμούς 75.50 Έσοδα λοιπών περιπτώσεων 75.50.01 Διάφορα ειδικά έσοδα 75.50.01.0000 Διάφορα ειδικά έσοδα 75.50.02 Λοιπά έσοδα λοιπών περιπτώσεων 75.50.02.0000 Λοιπά έσοδα λοιπών περιπτώσεων 75.60 Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. 75.60.00 Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. για εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος 75.60.00.0000 Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. για εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος 75.60.01 Απολήψεις από Ν.Α.Τ.Ο. 75.60.01.0000 Απολήψεις από Ν.Α.Τ.Ο. 75.70 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων, που εκτελέστηκαν από ΠΔΕ 75.70.00 Έσοδα από έργα που χρηματοδοτήθηκαν με βάση ειδικές συμβάσεις έργων ΔΟΣ ή ΟΚΑ 75.70.00.0000 Έσοδα από έργα που χρηματοδοτήθηκαν με βάση ειδικές συμβάσεις έργων ΔΟΣ ή ΟΚΑ 75.70.01 Έσοδα από έργα που χρηματοδοτήθηκαν από γενικούς πόρους του Π.Δ.Ε. 75.70.01.0000 Έσοδα από έργα που χρηματοδοτήθηκαν από γενικούς πόρους του Π.Δ.Ε. 75.71 Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων ΠΔΕ 75.71.00 Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων ΠΔΕ 75.71.00.0000 Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων ΠΔΕ 75.90 Λοιπά έσοδα 75.90.00 Λοιπά έσοδα 75.90.00.0000 Λοιπά έσοδα 75.91 Έσοδα από πώληση αγαθών 75.91.00 Έσοδα από πώληση αγαθών 75.91.00.0000 Έσοδα από πώληση αγαθών 75.92 Διάφορα έσοδα από δημόσιες επενδύσεις 75.92.00 Έσοδα από επιστροφές, καταλογισμούς κ.λπ. 75.92.00.0000 Έσοδα από επιστροφές, καταλογισμούς κ.λπ. 75.92.01 Διάφορα έσοδα από ΠΔΕ 75.92.01.0000 Διάφορα έσοδα από ΠΔΕ 75.94 Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων 75.94.00 Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων 75.94.00.0000 Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων 75.94.99 Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων, αντίθετος λογαριασμός 75.94.99.0000 Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων, αντίθετος λογαριασμός 76 Έσοδα κεφαλαίων και συμμετοχών 76.00 Τόκοι κεφαλαίων 76.00.00 Τόκοι καταθέσεων 76.00.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 76.00.04 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 76.00.04.0000 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 76.01 Μερίσματα μετοχών 76.01.00 Μερίσματα μετοχών 76.01.00.0000 Μερίσματα μετοχών 76.02 Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 76.02.00 Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 76.02.00.0000 Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 76.04 Κέρδη από πώληση συμμετοχών 76.04.00 Κέρδη από πώληση συμμετοχών 76.04.00.0000 Κέρδη από πώληση συμμετοχών 76.10 Έσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς 76.10.00 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κ.λπ. 76.10.00.0000 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κ.λπ. 76.10.01 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ. 76.10.01.0000 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ. 76.34 Κέρδη από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 76.34.00 Κέρδη από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 76.34.00.0000 Κέρδη από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 76.90 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 76.90.10 Διαφορά εκδόσεως ομολόγων υπέρ το άρτιο 76.90.10.0000 Διαφορά εκδόσεως ομολόγων υπέρ το άρτιο 76.98 Δεδουλευμένα έσοδα 76.98.00 Δεδουλευμένα έσοδα 76.98.00.0000 Δεδουλευμένα έσοδα 8.1.7 Ομάδα 8 Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 80 Γενική εκμετάλλευση 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 82 Έξοδα − έσοδα προηγούμενων χρήσεων 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 85 ................................................... 86 Αποτελέσματα χρήσης 87 ................................................... 88 ................................................... 89 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ) Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 80 Γενική εκμετάλλευση 80.00 Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης 80.00.00 Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης 80.00.00.0000 Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 81.00.02 Καταπτώσεις εγγυήσεων, ρητρών κλπ 81.00.02.0000 Καταπτώσεις εγγυήσεων, ρητρών κλπ 81.00.04 Συναλλαγματικές διαφορές 81.00.04.0000 Συναλλαγματικές διαφορές 81.00.05 Τόκοι υπερημερίας 81.00.05.0000 Τόκοι υπερημερίας 81.00.10 Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων 81.00.10.0000 Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων 81.00.99 Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα 81.00.99.0000 Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα 81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 81.01.02 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ. 81.01.02.0000 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ. 81.01.03 Έσοδα ποινικές ρήτρες και καταπτώσεις εγγυήσεων από ΠΔΕ 81.01.03.0000 Έσοδα ποινικές ρήτρες και καταπτώσεις εγγυήσεων από ΠΔΕ 81.01.04 Έσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους 81.01.04.0000 Έσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους 81.01.05 Έσοδα από τόκους υπερημερίας και λοιπά έσοδα 81.01.05.0000 Έσοδα από τόκους υπερημερίας και λοιπά έσοδα 81.01.06 Έσοδα από τόκους υπερημερίας από ΠΔΕ 81.01.06.0000 Έσοδα από τόκους υπερημερίας από ΠΔΕ 81.01.10 Έσοδα από καταλογισμούς 81.01.10.0000 Έσοδα από καταλογισμούς 81.01.11 Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα ταμείων της ΕΕ 81.01.11.0000 Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα ταμείων της ΕΕ 81.01.90 Διάφορα έκτακτα έσοδα 81.01.90.0000 Διάφορα έκτακτα έσοδα 81.01.91 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 81.01.91.0000 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 81.02 Έκτακτες ζημίες 81.02.00 Ζημίες από εκποιήσεις παγίων 81.02.00.0000 Ζημίες από εκποιήσεις παγίων 81.02.01 Ζημίες από καταστροφή παγίων 81.02.01.0000 Ζημίες από καταστροφή παγίων 81.02.02 Ζημιές από ανταλλαγή παγίων 81.02.02.0000 Ζημιές από ανταλλαγή παγίων 81.02.06 Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτήσεων 81.02.06.0000 Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτήσεων 81.02.99 Λοιπές έκτακτες ζημίες 81.02.99.0000 Λοιπές έκτακτες ζημίες 81.03 Έκτακτα κέρδη 81.03.00 Κέρδη από εκποίηση παγίων 81.03.00.0000 Κέρδη από εκποίηση παγίων 81.03.01 Κέρδη από ανταλλαγή παγίων 81.03.01.0000 Κέρδη από ανταλλαγή παγίων 82 Έξοδα−έσοδα προηγούμενων χρήσεων 82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 82.00.02 Καταπτώσεις ποινικών ρητρών 82.00.02.0000 Καταπτώσεις ποινικών ρητρών 82.00.03 Κλοπές − Υπεξαιρέσεις 82.00.03.0000 Κλοπές − Υπεξαιρέσεις 82.00.07 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικών λογαριασμών 82.00.07.0000 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικών λογαριασμών 82.00.08 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται από άμεσους φόρους 82.00.08.0000 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται από άμεσους φόρους 82.00.09 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται από έμμεσους φόρους 82.00.09.0000 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται από έμμεσους φόρους 82.00.10 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται από ΦΠΑ 82.00.10.0000 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται από ΦΠΑ 82.00.11 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται από λοιπές περιπτώσεις εσόδων 82.00.11.0000 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται από λοιπές περιπτώσεις εσόδων 82.00.12 Επιστροφές Εσόδων ΠΟΕ 82.00.12.0000 Επιστροφές Εσόδων ΠΟΕ 82.00.13 Διαγραφές Εσόδων ΠΟΕ 82.00.13.0000 Διαγραφές Εσόδων ΠΟΕ 82.00.90 Τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 7 Ν.2362/95 82.00.90.0000 Τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 7 Ν.2362/95 82.00.91 Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 82.00.91.0000 Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 82.01.00 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 82.01.00.0000 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 82.01.01 Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων 82.01.01.0000 Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων 82.01.02 Φόρος στην ακίνητη περιουσία 82.01.02.0000 Φόρος στην ακίνητη περιουσία 82.01.03 Λοιποί άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών 82.01.03.0000 Λοιποί άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών 82.01.04 Άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων 82.01.04.0000 Άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων 82.01.10 Λοιποί έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 82.01.10.0000 Λοιποί έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 82.01.11 Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά 82.01.11.0000 Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά 82.01.12 Φ.Π.Α των παρ.2 και 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και τουν.3259/04 82.01.12.0000 Φ.Π.Α των παρ.2 και 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και τουν.3259/04 82.01.13 Φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. 82.01.13.0000 Φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. 82.01.14 Λοιποί έμμεσοι φόροι 82.01.14.0000 Λοιποί έμμεσοι φόροι 82.01.90 Διάφορα μη φορολογικά έσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά γενικά 82.01.90.0000 Διάφορα μη φορολογικά έσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά γενικά 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες) 86 Αποτελέσματα χρήσης 86.00 Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης 86.00.00 Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης 86.00.00.0000 Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης 86.01 Μη λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης 86.01.00 Μη λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης 86.01.00.0000 Μη λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης 86.99 Πλεόνασμα (΄Ελλειμμα) χρήσης 86.99.00 Πλεόνασμα (΄Ελλειμμα) χρήσης 86.99.00.0000 Πλεόνασμα (΄Ελλειμμα) χρήσης 89 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 89.00 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ανοίγματος χρήσης 89.00.00 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ανοίγματος χρήσης 89.00.00.0000 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ανοίγματος χρήσης 89.01 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης κλεισίματος χρήσης 89.01.00 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης κλεισίματος χρήσης 89.01.00.0000 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης κλεισίματος χρήσης 8.1.8 Ομάδα 0 Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 00 ................................................... 01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 02 ................................................... 03 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών και απαιτήσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 04 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί 05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 06 ................................................... 07 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών και υποχρεώσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 09 ................................................... Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 01.00 Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 01.00.00 Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 01.00.00.0000 Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 01.01 Αξίες τρίτων προς είσπραξη 01.01.00 Αξίες τρίτων προς είσπραξη 01.01.00.0000 Αξίες τρίτων προς είσπραξη 01.99 Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 01.99.00 Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 01.99.00.0000 Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 03 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών και απαιτήσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 03.00 Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.00.00 Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.00.00.0000 Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.01 Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.01.00 Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.01.00.0000 Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.02 Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση απαιτήσεων ή για εκτέλεση όρων συμβάσεων 03.02.00 Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση απαιτήσεων ή για εκτέλεση όρων συμβάσεων 03.02.00.0000 Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση απαιτήσεων ή για εκτέλεση όρων συμβάσεων 03.03 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.03.00 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.03.00.0000 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.04 Εγγυητικές επιστολές γα εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με προμηθευτές 03.04.00 Εγγυητικές επιστολές γα εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με προμηθευτές 03.04.00.0000 Εγγυητικές επιστολές γα εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με προμηθευτές 03.09 Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.09.00 Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.09.00.0000 Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 03.13 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 03.13.00 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 03.13.00.0000 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 03.14 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων 03.14.00 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων 03.14.00.0000 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων 03.18 Εγγύηση του Δημοσίου σε δάνεια τρίτων 03.18.00 Εγγύηση του Δημοσίου σε δάνεια τρίτων 03.18.00.0000 Εγγύηση του Δημοσίου σε δάνεια τρίτων 03.19 Άλλες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων 03.19.00 Άλλες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων 03.19.00.0000 Άλλες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων 03.30 Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση ομολόγων 03.30.00 Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση ομολόγων 03.30.00.0000 Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση ομολόγων 03.50 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 03.50.00 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 03.50.00.0000 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 04 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί 04.00 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί 04.00.00 Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) 04.00.00.0000 Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) 04.01 Έκδοση ομολόγων για εξασφάλιση ρευστότητας τραπεζών 04.01.00 Έκδοση ομολόγων για εξασφάλιση ρευστότητας τραπεζών 04.01.00.0000 Έκδοση ομολόγων για εξασφάλιση ρευστότητας τραπεζών 04.02 Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός προμηθειών 04.02.00 Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός προμηθειών 04.02.00.0000 Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός προμηθειών 04.03 Ανείσπρακτα ποσά τελωνείων 04.03.00 Ανείσπρακτα ποσά τελωνείων 04.03.00.0000 Ανείσπρακτα ποσά τελωνείων 05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 05.00 Δικαιούχοι χρεογράφων προς φύλαξη 05.00.00 Δικαιούχοι χρεογράφων προς φύλαξη 05.00.00.0000 Δικαιούχοι χρεογράφων προς φύλαξη 05.01 Δικαιούχοι αξιών προς είσπραξη 05.01.00 Δικαιούχοι αξιών προς είσπραξη 05.01.00.0000 Δικαιούχοι αξιών προς είσπραξη 05.99 Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων 05.99.00 Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων 05.99.00.0000 Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων 07 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών και υποχρεώσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 07.00 Δικαιούχοι ενεχύρων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.00.00 Δικαιούχοι ενεχύρων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.00.00.0000 Δικαιούχοι ενεχύρων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.01 Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.01.00 Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.01.00.0000 Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.02 Παραχωρητές γραμματείων εισπρακτέων για εξασφάλιση απαιτήσεων ή για εκτέλεση όρων συμβάσεων 07.02.00 Παραχωρητές γραματείων εισπρακτέων για εξασφάλιση απαιτήσεων ή για εκτέλεση όρων συμβάσεων 07.02.00.0000 Παραχωρητές γραμματείων εισπρακτέων για εξασφάλιση απαιτήσεων ή για εκτέλεση όρων συμβάσεων 07.03 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.03.00 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.03.00.0000 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.04 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων 07.04.00 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων 07.04.00.0000 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων 07.09 Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.09.00 Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.09.00.0000 Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων 07.13 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση υποχρεώσεων 07.13.00 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση υποχρεώσεων 07.13.00.0000 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση υποχρεώσεων 07.14 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβατικών υποχρεώσεων 07.14.00 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβατικών υποχρεώσεων 07.14.00.0000 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβατικών υποχρεώσεων 07.18 Δικαιούχοι εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια τρίτων 07.18.00 Δικαιούχοι εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια τρίτων 07.18.00.0000 Δικαιούχοι εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια τρίτων 07.19 Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 07.19.00 Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 07.19.00.0000 Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 07.30 Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση ομολόγων 07.30.00 Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση ομολόγων 07.30.00.0000 Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση ομολόγων 07.50 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 07.50.00 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 07.50.00.0000 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 08.00 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 08.00.00 Ανταλλαγές επιτοκίων (IRS) 08.00.00.0000 Ανταλλαγές επιτοκίων (IRS) 08.01 Δέκτες ομολόγων για εξασφάλιση ρευστότητας τραπεζών 08.01.00 Δέκτες ομολόγων για εξασφάλιση ρευστότητας τραπεζών 08.01.00.0000 Δέκτες ομολόγων για εξασφάλιση ρευστότητας τραπεζών 08.02 Πιστωτικός πληροφοριακός λογαριασμός προμηθειών 08.02.00 Πιστωτικός πληροφοριακός λογαριασμός προμηθειών 08.02.00.0000 Πιστωτικός πληροφοριακός λογαριασμός προμηθειών 08.03 Ανείσπρακτα ποσά τελωνείων 08.03.00 Ανείσπρακτα ποσά τελωνείων 08.03.00.0000 Ανείσπρακτα ποσά τελωνείωνΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 9.1 Ομάδα 1η: Πάγιο Ενεργητικό 9.1.1 Περιουσιακά Στοιχεία που Περιλαμβάνονται στο Πάγιο Ενεργητικό 9.1.1.1 Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων, που αποκτώνται για να παραμείνουν μακροχρόνια, με την ίδια περίπου μορφή, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 9.1.1.2 Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες στοιχείων του Ενεργητικού: (α) Ενσώματα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 10 έως 15 και 17): Είναι τα υλικά αγαθά που αποκτώνται με σκοπό τη χρήση τους ως μέσα δράσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος. (β) Άυλα περιουσιακά στοιχεία και έξοδα πολυετούς απόσβεσης (λογαριασμοί 16.05,16.13 και 16.16): Ο λογαριασμός 16.05 αναφέρεται στην αξία αγοράς λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ, ο λογαριασμός 16.13 αφορά τα έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων, και ο λογαριασμός 16.16 αφορά τις διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών. (γ) Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογαριασμός 18.00 έως 18.04): Είναι οι συμμετοχές σε άλλες οικονομικές μονάδες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που αποκτώνται με σκοπό την διαρκή κατοχή τους. 9.1.2 Επέκταση ή Προσθήκη, Βελτίωση, Συντήρηση και Επισκευή Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 9.1.2.1 Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως ή και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών υλικών. Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος, τεχνικής εγκατάστασης ή και μηχανολογικού εξοπλισμού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ’ αυτά και αυξάνει το μέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική δυναμικότητά τους. 9.1.2.2 Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ’ αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησής του. 9.1.2.3 Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σ’ αυτό με σκοπό να διατηρείται στην αρχική παραγωγική ικανότητά του, για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 9.1.2.4 Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής ικανότητάς του ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη. 9.1.2.5 Το κόστος των επεκτάσεων ή των προσθηκών και των βελτιώσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (περιπτ. 9.1.2.1 και 9.1.2.2) προσαυξάνει την αξία κτήσης τους και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των αυτών παγίων στοιχείων. 9.1.2.6 Τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των παγίων περιουσιακών στοιχείων (περιπτ 9.1.2.3 και 9.1.2.4) είναι κόστος τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ’ είδος της ομάδας 6. 9.1.3 Προσδιορισμός Αξίας Κτήσης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 9.1.3.1 Με την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Π.Δ. τα πάγια κατά την απόκτησή τους καταγράφονται αρχικά στην αξία κτήσης τους εκτός από τις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και ανταλλαγής παγίων, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 9.1.3.2 Στην αξία κτήσης περιλαμβάνεται η τιμολογιακή αξία, οι φόροι που έχουν επιβαρύνει το αγαθό καθώς και τα έξοδα κτήσης του. 9.1.4 Ειδικές Περιπτώσεις 9.1.4.1 Με την πώληση του παγίου, εκτός από την εγγραφή του εσόδου, εξισώνεται ο λογαριασμός της κτήσης του παγίου και ταυτόχρονα ο λογαριασμός του ως αποσβεσμένου στην περίπτωση που έχουν γίνει αποσβέσεις. Εάν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την υπολειπόμενη αξία, η διαφορά εμφανίζεται ως έκτακτο κέρδος από πώληση παγίων, ενώ εάν είναι μικρότερη εμφανίζεται ως ζημιά από εκποίηση παγίων. 9.1.4.2 Εάν το πάγιο προς πώληση, καταστροφή ή ανταλλαγή δεν έχει απογραφεί και δεν εμφανίζεται στην ΚΧΘ της Κεντρικής Διοίκησης, τότε πριν από την πώλησή, καταστροφή ή ανταλλαγή του διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: (α) σε περίπτωση παγίου σημαντικής αξίας πραγματοποιείται εκτίμηση της αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών στην εύλογη αξία, (β) σε περίπτωση παγίου μικρής αξίας αυτό απογράφεται σε αξία μνείας. Η αξία που προκύπτει από τις ανωτέρω περιπτώσεις καταχωρείται σε χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του περιουσιακού στοιχείου στο ενεργητικό και σε πίστωση της Καθαρής Θέσης Πολιτών. 9.1.4.3 Σε κάθε περίπτωση ανταλλαγής παγίων, τα ανταλλασσόμενα πάγια (χορηγούμενα και λαμβανόμενα) θα αποτιμώνται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία ανταλλαγής. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: (α) εάν τα χορηγούμενα πάγια δεν είχαν απογραφεί έως και την ημερομηνία της ανταλλαγής τους, τότε η αποτίμησή τους θα πραγματοποιηθεί όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 9.1.4.2 ανωτέρω, (β) εάν τα χορηγούμενα πάγια έχουν καταχωρηθεί σε αξία κτήσης, θα αποτιμώνται στην εύλογη αξία από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Η διαφορά που θα προκύπτει από την ανωτέρω εκτίμηση, καταχωρείται στον αντίστοιχο λογαριασμό του περιουσιακού στοιχείου που αφορά, με ισόποση εγγραφή της Καθαρής Θέσης Πολιτών. (γ) εάν τα ανταλλασσόμενα πάγια είναι όμοια και ίσης αξίας, οι μεταβολές που γίνονται είναι μόνο στο μητρώο παγίων, όπου διαγράφεται η προηγούμενη μερίδα και εγγράφεται η νέα, (δ) εάν τα λαμβανόμενα πάγια είναι μεγαλύτερης αξίας από τα χορηγούμενα η πλεονάζουσα αξία λογίζεται ως έκτακτο έσοδο, (ε) εάν τα χορηγούμενα πάγια είναι μεγαλύτερης αξίας από τα λαμβανόμενα η διαφορά θα λογίζεται ως έκτακτη ζημιά. 9.1.4.4 Με την απόσυρση ή την καταστροφή παγίου, μειώνονται η αξία κτήσης του και οι σωρευμένες αποσβέσεις του, που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ η διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης και σωρευμένων αποσβέσεων εμφανίζεται ως έκτακτη ζημιά από καταστροφή ή απόσυρση παγίου. 9.1.4.5 Τα στοιχεία του Ενεργητικού που λαμβάνονται δωρεάν, εφόσον είναι ακίνητα, καταχωρούνται σε αξία εκτίμησης από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών και εφόσον είναι κινητά πάγια στοιχεία, καταχωρούνται σε αξία μνείας. Ταυτόχρονα προσαυξάνεται ισόποσα το αποθεματικό από δωρεές στο σκέλος του Παθητικού. 9.1.4.6 Το κόστος απαλλοτρίωσης καταχωρείται στην αξία κτήσης των παγίων στοιχείων, για τα οποία πραγματοποιείται η απαλλοτρίωση. 9.1.4.7 Εάν μεταφέρεται ένα πάγιο από μία υπηρεσιακή θέση σε άλλη, τότε είτε μεταβάλλονται στοιχεία του παγίου στο μητρώο παγίων, είτε διαγράφονται η αξία κτήσης του και οι σωρευμένες αποσβέσεις του από την αρχική θέση του παγίου και εγγράφονται στη νέα θέση του παγίου, αντίστοιχα και η αποσβεσμένη αξία του. Σε περίπτωση μεταφοράς παγίων για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί απογραφή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9.1.4.2 αναλόγως. 9.1.5 Μισθώσεις 9.1.5.1 Μίσθωση (leasing) είναι η συμφωνία κατά την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος (εκμισθωτής) παραδίδει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος (μισθωτής) έναντι ενοικίου τη χρήση ενός παγίου ενεργητικού στοιχείου (ιδιοκτησίας του εκμισθωτή) για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο. 9.1.5.2 Για τις περιπτώσεις στις οποίες η Κεντρική Διοίκηση κατέχει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο και μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου αυτού σε μια οικονομική οντότητα, η Κεντρική Διοίκηση καλείται «εκμισθωτής» και η οικονομική οντότητα «μισθωτής». Αντίθετα, όταν μια οικονομική οντότητα κατέχει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο και μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου αυτού στην Κεντρική Διοίκηση, η οικονομική οντότητα καλείται «εκμισθωτής» και η Κεντρική Διοίκηση «μισθωτής». Οι πληρωμές από την οικονομική οντότητα προς την Κεντρική Διοίκηση και αντιστρόφως, σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης καλούνται «μισθώματα». Η μίσθωση διακρίνεται σε λειτουργική και χρηματοδοτική μίσθωση. 9.1.5.3 Κατά τη λειτουργική μίσθωση, ο μισθωτής αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Όταν λήξει η περίοδος μίσθωσης, ο εκμισθωτής μπορεί να εκμισθώσει το αγαθό σε άλλον μισθωτή ή να το χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τα καταβαλλόμενα μισθώματα καταχωρούνται από τον μισθωτή στο λογαριασμό 62.04 «Ενοίκια» και σε ιδιαίτερους (κατά κατηγορία ή είδος παγίου περιουσιακού στοιχείου) τριτοβάθμιούς του, που δημιουργούνται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, όπως: (α) 62.04.00 «Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων», (β) 62.04.01 «Ενοίκια κτιρίων τεχνικών έργων», (γ) 62.04.02 «Ενοίκια μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», (δ) 62.04.03 «Ενοίκια μεταφορικών μέσων», (ε) 62.04.04 «Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού», και (στ) 62.04.09 «Λοιπές μισθώσεις». 9.1.5.4 Κατά τη χρηματοδοτική μίσθωση, ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στον μισθωτή τη χρήση του παγίου στοιχείου μαζί με όλα τα συνήθη δικαιώματα και κινδύνους του ιδιοκτήτη. Συνήθως, αναλαμβάνει και την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του παγίου στο μισθωτή, στη λήξη της σύμβασης, έναντι ενός συμβολικού ποσού (ή και δωρεάν). 9.1.5.5 Το εάν μία μίσθωση είναι χρηματοδοτική ή λειτουργική εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής και όχι από τη μορφή του συμβολαίου. Ενδείξεις, οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μπορούν να συνεπάγονται την κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής, είναι οι εξής: (α) η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του παγίου στοιχείου στο μισθωτή, μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, (β) ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του παγίου στοιχείου σε τιμή που εκτιμάται ότι θα είναι επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της μίσθωσης, να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί, (γ) η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε μεταβιβάζεται, (δ) κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων ισούται ουσιαστικά τουλάχιστον με το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθωμένου παγίου περιουσιακού στοιχείου και (ε) τα μισθωμένα πάγια στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε μόνον ο μισθωτής μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις. 9.1.5.6 Ενδείξεις οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μπορούν επίσης να συνεπάγονται την κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής, είναι οι εξής: (α) αν ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη μίσθωση, οι ζημίες του εκμισθωτή που συνδέονται με την ακύρωση καλύπτονται από το μισθωτή, (β) κέρδη και ζημίες από τη διακύμανση της εύλογης αξίας του υπολείμματος ανήκουν στο μισθωτή (για παράδειγμα με τη μορφή έκπτωσης του μισθώματος που ισούται με το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος της πώλησης στη λήξη της μίσθωσης), και (γ) ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη μίσθωση με μίσθωμα σημαντικά χαμηλότερο από τα τρέχοντα μισθώματα της αγοράς. 9.1.5.7 Ο λογιστικός χειρισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης για το μισθωτή έχει ως εξής: (α) Κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, τα περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αρχικά με ποσό ίσο με την εύλογη αξία της μισθούμενης ιδιοκτησίας ή, εφόσον είναι χαμηλότερη, με την παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας λαμβάνεται υπόψη το αποτελεσματικό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εφόσον αυτό δεν είναι προσδιορίσιμο, το επαυξητικό επιτόκιο του μισθωτή. Το αποτελεσματικό επιτόκιο της μίσθωσης είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς για τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και προσδιορίζεται ως εξής: (i) Κατά τον υπολογισμό του αποτελεσματικού επιτοκίου, η Κεντρική Διοίκηση υπολογίζει τις ταμειακές ροές λαμβάνοντας υπόψη όλους τους συμβατικούς όρους που διέπουν τη χρηματοοικονομική υποχρέωση. (ii) Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη όλες οι αμοιβές και οι μονάδες που καταβλήθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αποτελεσματικού επιτοκίου, το κόστος συναλλαγής και κάθε επαύξηση. (iii) Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η αξιόπιστη εκτίμηση των ταμειακών ροών της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η Κεντρική Διοίκηση χρησιμοποιεί τις συμβατικές ταμειακές ροές για ολόκληρη τη συμβατική διάρκεια της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. (iv) Αν η Κεντρική Διοίκηση αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις των καταβολών της, θα προσαρμόσει τη λογιστική αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ώστε να αντανακλά τις πραγματικές και αναθεωρημένες εκτιμώμενες ταμειακές ροές. Η Κεντρική Διοίκηση υπολογίζει εκ νέου τη λογιστική αξία, υπολογίζοντας την παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών στο αρχικό αποτελεσματικό επιτόκιο της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η προσαρμογή αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο στα αποτελέσματα. (β) Αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται για συγκεκριμένες μισθωτικές δραστηριότητες, όπως στη διαπραγμάτευση του μισθώματος και στην εξασφάλιση του μισθίου και τα οποία επιβαρύνουν τον μισθωτή, αποτελούν μέρος της τιμής κτήσης του στοιχείου του ενεργητικού. (γ) Με την αξία της αρχικής αναγνώρισης, πιστώνεται ο λογαριασμός μακροπρόθεσμης υποχρέωσης 45.99 «Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» με χρέωση των οικείων λογαριασμών των παγίων στοιχείων, π.χ. 10 «Εδαφικές εκτάσεις», 11 «Κτίρια−εγκαταστάσεις κτιρίων−τεχνικά έργα», 12 «Μηχανήματα−τεχνικές εγκαταστάσεις−λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός», 13 «Μεταφορικά μέσα», και 14 «΄Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός». Οι ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων επιμερίζονται σε χρηματοδοτική επιβάρυνση (τόκους) και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης (χρεολύσιο). Η χρηματοδοτική επιβάρυνση πρέπει να κατανέμεται στη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. Τα ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα στις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούνται. (δ) Με την καταβολή των μισθωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν το χρεολύσιο και τους τόκους της περιόδου, χρεώνεται ο λογαριασμός της υποχρέωσης (με το χρεολύσιο) και ο οικείος λογαριασμός των εξόδων χρηματοδότηση 62.04.90 «Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης» (με τους τόκους της περιόδου), καθώς και με πίστωση του λογαριασμού 38 «Χρηματικά διαθέσιμα». (ε) Τα μισθωμένα πάγια στοιχεία αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους. Εάν προβλέπεται να μην μεταβιβαστεί, στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, η κυριότητα στο μισθωτή, τότε η απόσβεση γίνεται εντός της μικρότερης περιόδου μεταξύ της ωφέλιμης ζωής και της διάρκειας της μίσθωσης. 9.1.5.8 Ο λογιστικός χειρισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης για τον εκμισθωτή έχει ως εξής: (α) Τα κατεχόμενα πάγια στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση εμφανίζονται ως απαίτηση ποσού, ίσου με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Καθαρή επένδυση είναι η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση, προεξοφλούμενη με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση είναι το σύνολο των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που μπορεί να απαιτήσει ο εκμισθωτής βάσει της χρηματοδοτικής μίσθωσης, και κάθε μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθωτής. (β) Με βάση την αξία της καθαρής επένδυσης, χρεώνεται ο λογαριασμός 18.14 «Απαιτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» με πίστωση, των αντίστοιχων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που το ποσό της καθαρής επένδυσης είναι διαφορετικό από τη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων, η διαφορά (κέρδος ή ζημιά) θα καταχωρείται είτε στο λογαριασμό 56.90.01.0000 «΄Εσοδα επομένων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις» σε περίπτωση κέρδους, είτε στο λογαριασμό 36.00.01.0000 «΄Εξοδα επομένων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις» σε περίπτωση ζημιάς, και θα μεταφέρεται σταδιακά στα αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, με πίστωση του λογαριασμού 81.03.00 «κέρδη από εκποίηση παγίων» ή του λογαριασμού 81.02.00 «ζημιές από εκποίηση παγίων» αντίστοιχα. (γ) Με τα εισπρακτέα μισθώματα κάθε περιόδου χρεώνεται ο λογαριασμός 33 «Χρεώστες διάφοροι», στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (μέσω του οποίου πραγματοποιείται και η είσπραξη των μισθωμάτων) με πίστωση του λογαριασμού 18.14 «Απαιτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» με το ποσό του χρεολυσίου της περιόδου, ενώ το ποσό του μισθώματος που αντιστοιχεί σε έσοδα από τόκους θα καταχωρείται στο λογαριασμό 76.00.04 «Τόκοι λοιπών περιπτώσεων». 9.1.5.9 Μια συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης συνεπάγεται την πώληση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου και στη συνέχεια την επαναμίσθωση του ίδιου παγίου περιουσιακού στοιχείου. Ο λογιστικός χειρισμός μιας συναλλαγής πώλησης και επαναμίσθωσης εξαρτάται από το είδος της μίσθωσης. Ειδικότερα για την πώληση και επαναμίσθωση ισχύουν τα παρακάτω: (α) Σε περίπτωση που μία συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης καταλήγει σε μία χρηματοδοτική μίσθωση, το κέρδος από την πώληση δεν αναγνωρίζεται στην ΚΧΕ αλλά στην ΚΧΘ στο λογαριασμό 56.90.01.0000 «΄Εσοδα επομένων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις» και αποσβένεται στη διάρκεια της μίσθωσης με πίστωση του λογαριασμού 81.03.00 «Κέρδη από εκποίηση παγίων». Σε περίπτωση που η παραπάνω συμφωνία καταλήξει σε ζημιές, τότε οι ζημιές αυτές καταχωρούνται στην ΚΧΘ στον λογαριασμό 36.00.01.0000 «΄Εξοδα επομένων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις» και αποσβένεται στη διάρκεια της μίσθωσης με πίστωση του λογαριασμού 81.02.00 «Ζημίες από εκποιήσεις παγίων». (β) Σε περίπτωση που μία συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης καταλήγει σε μία λειτουργική μίσθωση και η συναλλαγή έγινε αναμφισβήτητα στην εύλογη αξία, το αποτέλεσμα από την πώληση αναγνωρίζεται στην ΚΧΕ Σε περίπτωση κέρδους χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 81.03.00 «Κέρδη από εκποίηση παγίων» και σε περίπτωση ζημιάς χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 81.02.00 «Ζημίες από εκποίηση παγίων». (γ) Σε περίπτωση που μία συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης καταλήγει σε μία λειτουργική μίσθωση και η συναλλαγή έγινε σε αξία χαμηλότερη της εύλογης αξίας, το αποτέλεσμα θα αναγνωρίζεται στον λογαριασμό 81.02.00 «Ζημίες από εκποίηση παγίων», εκτός εάν ο μισθωτής πρόκειται να αποζημιωθεί με μικρότερες μελλοντικές πληρωμές στη διάρκεια της μίσθωσης, οπότε το αποτέλεσμα αναγνωρίζεται στην ΚΧΘ στο λογαριασμό 36.00.01.0000 «΄Εξοδα επομένων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις» και αποσβένεται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. (δ) Σε περίπτωση που μία συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης καταλήγει σε μία λειτουργική μίσθωση και η συναλλαγή έγινε σε αξία μεγαλύτερη της εύλογης, το πάνω από την εύλογη αξία ποσό αναγνωρίζεται στην ΚΧΘ στο λογαριασμό 56.90.01.0000 «΄Εσοδα επομένων χρήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις» και θα αποσβένεται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού ενώ το υπόλοιπο αποτέλεσμα αναγνωρίζεται στον λογαριασμό 81.03.00 «Κέρδη από εκποίηση παγίων». 9.1.5.10 Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας, στο πλαίσιο του λογιστικού χειρισμού των χρηματοδοτικών μισθώσεων, η εκτίμηση διενεργείται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. 9.1.6 Οι Αποσβέσεις των Παγίων Στοιχείων του Ενεργητικού 9.1.6.1 Στη ΔΛΤΤΒ δεν πραγματοποιούνται αποσβέσεις των παγίων στοιχείων του Ενεργητικού (πλην των περιπτώσεων αποσβέσεων των εξόδων πολυετούς απόσβεσης). 9.1.6.2 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί (α) Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του παγίου στοιχείου, στο χρόνο που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια της ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση της ωφέλιμης ζωής του. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσης βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή, όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος, βαρύνουν απευθείας τα αποτελέσματα χρήσης. Το ποσό της ετήσιας απόσβεσης αντιπροσωπεύει την κατά τη διάρκεια του έτους μείωση της αξίας του παγίου στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσης του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής απαξίωσής του. (β) Αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο είναι το ενσώματο ή άυλο πάγιο στοιχείο που αποκτάται από την Κεντρική Διοίκηση για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει διάρκεια ωφέλιμης ζωής περιορισμένη, πάντως μεγαλύτερη από ένα έτος. (γ) Ωφέλιμη ζωή είναι είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά είτε η ολική ποσότητα παραγωγής του ή το ολικό έργο το οποίο αναμένεται να επιτύχει η Κεντρική Διοίκηση από αυτό το πάγιο στοιχείο (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής μηχανήματος μετρημένη σε παραγωγικές ώρες). (δ) Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου παγίου στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό νομότυπης μεταγενέστερης αποτίμησής του (π.χ. αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή αξία που έχει προκύψει από εκτίμηση λόγω συγχωνεύσεως) μειωμένη κατά την υπολειμματική αξία του. 9.1.6.3 Γενικές Αρχές Λογισμού των Αποσβέσεων (α) Η αποσβεστέα αξία των παγίων στοιχείων κατανέμεται σε κάθε λογιστική χρήση, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, με ομοιόμορφο τρόπο. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων εφαρμόζεται η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης. (β) Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής απόσβεσης για κάθε κατηγορία αποσβέσιμων παγίων στοιχείων. Οι συντελεστές αυτοί, κατά τεκμήριο, καλύπτουν τη φυσική φθορά από τη χρήση και από την πάροδο του χρόνου καθώς και την οικονομική απαξίωση των οικείων στοιχείων. (γ) Ο υπολογισμός των αποσβέσεων αρχίζει από τη στιγμή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει με την έναρξη της λογιστικής χρήσης, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα της ετήσιας απόσβεσης, όσοι είναι οι μήνες μέχρι το τέλος της χρήσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας μέσα στον οποίο το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. 9.1.6.4 Γενικά Θέματα Σχετικά με τις Αποσβέσεις (α) Οι αποσβέσεις που διενεργούνται για κάθε λογιστική χρήση καταλογίζονται σε αυτή, με χρέωση των λογαριασμών 66 «Αποσβέσεις παγίων» και με πίστωση των από το ΣΛΓΛ προβλεπόμενων αντίθετων λογαριασμών της ομάδας 1, 10.99 «Aποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις», 11.99 «Αποσβεσμένα κτίρια − εγκαταστάσεις κτιρίων − τεχνικά έργα», 12.99 «Αποσβεσμένα μηχανήματα − τεχνικές εγκαταστάσεις − λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός», 13.99 «Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς», 14.99 «Αποσβεσμένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» και 16.99 «Αποσβεσμένα έξοδα». (β) Από τις αποσβέσεις που διενεργούνται σε κάθε χρήση, οι τακτικές, που θεωρούνται ότι αφορούν το λειτουργικό κόστος (δηλαδή όλες τις λειτουργίες του Δημοσίου) καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 66 «Αποσβέσεις παγίων» και τελικά μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.00 «Γενική Εκμετάλλευση». 9.1.7 Λογαριασμός 10 «Εδαφικές εκτάσεις» 9.1.7.1 Εδαφικές εκτάσεις είναι τα οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια, δάση, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, και γενικά οποιαδήποτε έκταση γης, της οποίας η κυριότητα ανήκει στο Δημόσιο. 9.1.7.2 Οι εδαφικές εκτάσεις διακρίνονται σε εκείνες που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή, όπως οικόπεδα, γήπεδα και αγροτεμάχια, και σε αυτές που η ωφέλιμη ζωή τους είναι περιορισμένη και για το λόγο αυτό η αξία τους είναι αποσβεστέα. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν για παράδειγμα τα ορυχεία, τα μεταλλεία και τα λατομεία. 9.1.7.3 Στο λογαριασμό 10 «Εδαφικές εκτάσεις» και με ιδιαίτερη κωδικοποίηση παρακολουθούνται τα κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Διοίκησης (οδικό δίκτυο, κ.λπ.). 9.1.7.4 Τα έργα διαμόρφωσης των γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) Σε εκείνα που δεν φθείρονται (π.χ. εκβραχισμοί ή ισοπεδώσεις) και επομένως προσδίδουν αξία στο γήπεδο, συνεπώς τα σχετικά έξοδα αυξάνουν την αξία κτήσης του. (β) Σε εκείνα που φθείρονται (π.χ. κατεδάφιση παλαιού κτιρίου, πλακόστρωση, αποχέτευση) και επομένως υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επακολουθεί ανέγερση κτιρίου, γιατί τότε προσαυξάνουν το κόστος ανέγερσής του. 9.1.7.5 Τα γήπεδα−οικόπεδα και άλλες εδαφικές εκτάσεις, κατά κανόνα, δε φθείρονται από τη χρήση τους ή την πάροδο του χρόνου και για το λόγο αυτό δεν αποσβένονται. Όταν όμως για εδαφικές εκτάσεις υπάρχει κίνδυνος οικονομικής απαξίωσης υποτίμησης, τότε σχηματίζεται ειδική πρόβλεψη, η οποία καταχωρείται στο λογαριασμό 44.10 «Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων» με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του λογαριασμού 83. 9.1.8 Λογαριασμός 11 «Κτίρια − Εγκαταστάσεις κτιρίων − Τεχνικά έργα» 9.1.8.1 Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατασκευές που γίνονται με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για γραφεία, κατοικίες, αποθήκες ή άλλη δραστηριότητα. 9.1.8.2 Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχέτευσης, πνευματικής ή μη μεταφοράς, ενδοσυνεννόησης, και άλλες, οι οποίες είναι συνδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του κτιρίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους ίδιους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 11.00 «Κτίρια − Εγκαταστάσεις Κτιρίων» στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια στα οποία είναι ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες. Τα κτίρια−εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 11 έπειτα από καταχώρηση σε αυτούς: (α) της αξίας κτήσης τους (αγοράς, εκτίμησης όταν πρόκειται για εισφορά, παραχώρηση κ.λπ.) ή της αξίας που προκύπτει μετά από νόμιμη αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης και, (β) του κόστους κατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές. Η αξία κτήσης των κτιρίων και τεχνικών έργων προσαυξάνεται με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και των βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. 9.1.8.3 Τεχνικά έργα είναι κατά κανόνα μόνιμες, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων (π.χ. δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, φράγματα, λίμνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόμια ή στάδια). 9.1.8.4 Ο λογαριασμός 11.05 «Οδικό δίκτυο» αναφέρεται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις σε ιδιόχρηστους χώρους (π.χ. εσωτερικό οδικό δίκτυο μέσα σε ένα στρατώνα) και διακρίνεται από το λογαριασμό 10.06 «Εθνικό οδικό δίκτυο», καθόσον ο μεν δεύτερος αναφέρεται στο εθνικό δίκτυο της χώρας, ενώ ο λογαριασμός 11.05 «Οδικό δίκτυο» αναφέρεται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις σε ιδιόχρηστους χώρους (π.χ. μέσα σε ένα στρατώνα υπάρχει εσωτερικό οδικό δίκτυο). 9.1.9 Λογαριασμός 12 «Μηχανήματα − Τεχνικές εγκαταστάσεις − Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» 9.1.9.1 Στο λογαριασμό 12.00 «Μηχανήματα − Εργαλεία − Μηχανολογικά όργανα» παρακολουθούνται οι μηχανολογικές κατασκευές, μόνιμα εγκαταστημένες ή κινητές, οι οποίες χρησιμεύουν για να αποσπούν από τη φύση, να επεξεργάζονται ή να μετασχηματίζουν υλικά αγαθά ή για να παρέχουν υπηρεσίες. 9.1.9.2 Στο λογαριασμό 12.01 «Τεχνικές εγκαταστάσεις» παρακολουθούνται οι τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάσταση μηχανημάτων και τη σύνδεσή τους. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις, οι οποίες, χωρίς να συσχετίζονται με τα μηχανήματα, έχουν σχέση με το παραγωγικό και γενικά με το λειτουργικό κύκλωμα (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές δεξαμενές), με την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεμένες με τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεδεμένες με αυτές, αλλά κατά τρόπο που ο αποχωρισμός τους είναι δυνατό να συντελεστεί εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή των κτιριακών εγκαταστάσεων. 9.1.9.3 Στο λογαριασμό 12.02 «Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» παρακολουθείται ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός όπως φορητά μηχανήματα, διάφορα μηχανολογικά όργανα, όπως π.χ. μετρήσεων, πειραματισμών ή ελέγχων. 9.1.9.4 Στο λογαριασμό 12.90 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση» παρακολουθούνται τα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που βρίσκεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) για εκποίηση. 9.1.9.5 Τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 12 έπειτα από καταχώρηση σε αυτούς: (α) Της αξίας κτήσης τους που αποτελείται από την τιμολογιακή αξία αγοράς που αναγράφεται στα οικεία τιμολόγια αγοράς, μειωμένη κατά τις τυχόν χορηγημένες από τους προμηθευτές εκπτώσεις και από τα ειδικά έξοδα αγοράς, δηλαδή εκείνα που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο για κάθε συγκεκριμένη αγορά, μέχρι να παραληφθεί το πάγιο. (β) Η παραπάνω αξία κτήσης και το κόστος ιδιοκατασκευής προσαυξάνεται με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. 9.1.9.6 Σχετικά με τις αποσβέσεις των παγίων του λογαριασμού 12 (μηχανημάτων − τεχνικών εγκαταστάσεων − λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού) ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα 9.1.6 (οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων). 9.1.10 Λογαριασμός 13 «Μεταφορικά μέσα» 9.1.10.1 Στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 13 παρακολουθούνται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία διενεργούνται μεταφορές και μετακινήσεις προσωπικού και υλικών αγαθών, είτε μέσα στους χώρους, είτε έξω από αυτούς. 9.1.10.2 Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 13 ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην παρ. 9.1.9 για το λογαριασμό 12. 9.1.11 Λογαριασμός 14 «΄Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός» 9.1.11.1 Στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των διαφόρων κτιριακών χώρων (π.χ. γραφείων, εργαστηρίων, αποθηκών κ.λπ.). 9.1.11.2 Στον υπολογαριασμό 14.00 «΄Επιπλα και σκεύη» παρακολουθούνται τα κινητά αντικείμενα ή εκείνα που είναι εγκαταστημένα, αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα και χωρίς βλάβη και τα οποία προορίζονται για τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό των κτιριακών χώρων και χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, από το προσωπικό του Δημοσίου στο οποίο ανήκουν. Στον ίδιο υπολογαριασμό παρακολουθούνται τα διάφορα είδη εστίασης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών του Δημοσίου (π.χ. ψύκτες νερού, ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι ή σκεύη κουζίνας). 9.1.11.3 Στον υπολογαριασμό 14.02 «Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου» παρακολουθούνται οι κάθε είδους μηχανές γραφείων (π.χ. λογιστικές, αριθμομηχανές ή γραφομηχανές) του Δημοσίου. 9.1.11.4 Στον υπολογαριασμό 14.03 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» παρακολουθούνται τα κάθε είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δημοσίου, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές λογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικές οθόνες, οι εκτυπωτές, κ.λ.π. 9.1.11.5 Στον υπολογαριασμο 14.05 «Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός» παρακολουθούνται τα κάθε είδους φορητά ή εγκατεστημένα μέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές ή συσκευές τέλεξ και φαξ). 9.1.11.6 Στο υπολογαριασμό 14.09 «Λοιπός εξοπλισμός» καταχωρούνται τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κατηγορία των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού, αλλά δεν εντάσσονται στους λογαριασμούς 14.00 έως και 14.08. 9.1.11.7 Στον λογαριασμό 14.30 «΄Εργα τέχνης, κειμήλια, αρχαιότητες και λοιπό ιστορικό υλικό», καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα έργα τέχνης και λοιπά είδη, όπως ζωγραφικοί πίνακες, ιστορικά έγγραφα ή άλλα αντικείμενα μεγάλης ιστορικής ή άλλης αξίας (κειμήλια), για τα οποία δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας αποσβέσεων. Έργα τέχνης, κειμήλια, αρχαιότητες και λοιπό ιστορικό υλικό που αποκτώνται χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. με δωρεά στο κράτος) θα αναγνωρίζονται με αξία €1 (καθαρά για λόγους απογραφής) με ισόποση πίστωση του λογαριασμού 41.15 «Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων παραχωρηθέντων δωρεάν». 9.1.11.8 Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του 14 ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην παρ. 9.1.9 για το λογαριασμό 12. 9.1.12 Λογαριασμός 15 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» 9.1.12.1 Στο λογαριασμό 15 παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία διατίθενται για την κατασκευή νέων ενσώματων παγίων στοιχείων, καθώς και τα ποσά τα οποία προκαταβάλλονται για την αγορά όμοιων στοιχείων. Το κατά την ημέρα κλεισίματος της χρήσης υπόλοιπο του λογαριασμού 15 (πλην του υπολογαριασμού 15.10 η λειτουργία του οποίου περιγράφεται στις παρ. 9.1.12.4 και 9.1.12.5 της παρούσης) απεικονίζει το μη ολοκληρωμένο κόστος των παγίων στοιχείων, τα οποία μέχρι την ημέρα εκείνη, δεν είχαν παραληφθεί ή δεν είχαν αποπερατωθεί. 9.1.12.2 Ο λογαριασμός 15.00 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» χρεώνεται με τα ποσά κτήσης των υπό κατασκευή νέων ενσώματων παγίων στοιχείων, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 50 «Προμηθευτές». Στην περίπτωση των απαλλοτριώσεων, χρεώνεται ο λογαριασμός 15.00.10.0000 «Απαλλοτριώσεις» με πίστωση του λογαριασμού 53.15.00.0000 «Δικαιούχοι από απαλλοτριώσεις». 9.1.12.3 Οι υπολογαριασμοί του 15.00 κλείνουν πιστούμενοι σε χρέωση λογαριασμών παγίων (λογαριασμοί 10 έως 14 και λογαριασμός 17). 9.1.12.4 Στο λογαριασμό 15.10 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση από ΠΔΕ» παρακολουθούνται οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με τα ποσά κτήσης των υπό κατασκευή νέων ενσώματων παγίων στοιχείων και με τις δαπάνες του ΠΔΕ, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 50 «Προμηθευτές». 9.1.12.5 Στη ΔΛΤΤΒ, τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του λογαριασμού 15.10 στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης». 9.1.13 Λογαριασμός 16 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία και έξοδα πολυετούς απόσβεσης» 9.1.13.1 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το λογαριασμό 16.05 «Λογισμικά προγράμματα H/Y», και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης περιλαμβάνουν το λογαριασμό 16.13 «΄Εξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων» και το λογαριασμό 16.16 «Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών». 9.1.13.2 Στο λογαριασμό 16.05 «Λογισμικά προγράμματα H/Y» καταχωρείται το κόστος κτήσης των λογισμικών προγραμμάτων. 9.1.13.3 Στο λογαριασμό 16.13 «΄Εξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων» καταχωρούνται τα έξοδα που πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιακών δανείων. Τα έξοδα αυτά αποσβένονται ισόποσα, κατά την διάρκεια των αντίστοιχων ομολογιακών δανείων. 9.1.13.4 Ο λογαριασμός 16.16 «Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών» χρεώνεται με τη διαφορά υπό το άρτιο που δημιουργείται κατά την έκδοση των ομολόγων, σε πίστωση του λογαριασμού του Παθητικού 45.02 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ» ή 45.04 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε Ξ.Ν.». Ο λογαριασμός αυτός κλείνει πιστούμενος με χρέωση του λογαριασμού 16.99.16 «Αποσβεσμένες διαφορές έκδοσης ομολογιακών δανείων» κατά το κλείσιμο του ομολογιακού δανείου. Αντίστοιχα ο λογαριασμός 16.99.16 «Αποσβεσμένες διαφορές έκδοσης ομολογιακών δανείων» πιστώνεται με την εγγραφή των δεδουλευμένων υπό το άρτιο διαφορών ή των δεδουλευμένων τόκων των μηδενικών κουπονιών (zero coupon), οπότε χρεώνεται ο λογαριασμός 66.05.66 «Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης ομολογιακών δανείων». 9.1.14 Λογαριασμός 17 «Πάγια ενόπλων δυνάμεων» 9.1.14.1 Στο λογαριασμό 17 παρακολουθείται το σύνολο των ενσώματων ακινητοποιήσεων των ενόπλων δυνάμεων, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι εξοπλισμοί των ενόπλων δυνάμεων, ενώ το αναλώσιμο υλικό (πχ πολεμοφόδια) που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις παρακολουθείται σε λογαριασμούς της ομάδας 6. 9.1.14.2 Τα πάγια των ενόπλων δυνάμεων δε θα είναι διακριτά κατά είδος, αλλά θα είναι διακριτά κατά αξία (δηλαδή η κατηγορία κάθε παγίου θα ενημερώνεται μόνο με αξίες). 9.1.15 Λογαριασμός 18 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» 9.1.15.1 Στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 18 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» παρακολουθούνται οι επενδύσεις σε μετοχές ανωνύμων εταιριών όπου η πρόθεση της Κεντρικής Διοίκησης είναι η διαρκής κατοχή τους. 9.1.15.2 Οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών χαρακτηρίζονται ως μορφή πάγιας επένδυσης, όταν κατά την απόκτησή τους υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή τους. Στην αντίθετη περίπτωση, χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34. 9.1.15.3 Κατά την απόκτησή τους, οι συμμετοχές παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 18 με την αξία κτήσης τους. (α) Αξία κτήσης είναι το ποσό που καταβάλλεται είτε απευθείας στην εταιρεία κατά τη συγκρότηση του κεφαλαίου της είτε για την αγορά των τίτλων, καθώς και η ονομαστική αξία των τίτλων που δίδονται στο κράτος χωρίς αντάλλαγμα, λόγω κεφαλαιοποίησης νόμιμης αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων της εκδότριας εταιρίας ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών της. (β) Σε περίπτωση λήψης τίτλων χωρίς αντάλλαγμα, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του λογαριασμού 18.00 «Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών» με πίστωση του λογαριασμού 41.06 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων πάγιας επένδυσης». (γ) Τα ειδικά έξοδα αγοράς τίτλων συμμετοχής καταχωρούνται στο λογαριασμό 64.10 «΄Εξοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων». (δ) Όταν αναλαμβάνεται η κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας με τον όρο η καταβολή του να γίνει σε δόσεις, οι μετοχές που αποκτώνται με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 18 κατά περίπτωση, με τη συνολική αξία τους, με πίστωση του λογαριασμού 53.06 «Οφειλές για απόκτηση τίτλων πάγιας επένδυσης» με την αξία των οφειλόμενων δόσεων. 9.1.15.4 Σε περίπτωση πώλησης τίτλων πάγιας επένδυσης, το τίμημα της πώλησης καταχωρείται στην πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του λογαριασμού 18. Το αποτέλεσμα που προκύπτει καταχωρείται στο λογαριασμό 64.04 «Ζημίες από πώληση συμμετοχών» αν πρόκειται για ζημία ή στον λογαριασμό 76.04 «Κέρδη από πώληση συμμετοχών» αν πρόκειται για κέρδος. 9.1.15.5 Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποτιμώνται με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή τους, ενώ όσα δεν είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποτιμώνται με βάση την μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως περιγράφεται κατωτέρω. (α) Σύμφωνα με την μέθοδο της καθαρής θέσης, για την αποτίμηση των συμμετοχών και των χρεογράφων που δεν είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, η αξία των συμμετοχών και των λοιπών χρεογράφων διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των μετοχών της εκδότριας εταιρείας που κατέχεται από το Κράτος επί της καθαρής θέσης της εκδότριας εταιρείας με βάση την τελευταία δημοσιευμένη ΚΧΘ των αντίστοιχων νομικών προσώπων. Με τη μέθοδο αυτή, η επένδυση αρχικά θα αναγνωρίζεται στο κόστος κτήσης και η λογιστική αξία θα αυξάνεται ή θα μειώνεται, έτσι ώστε η αξία της συμμετοχής να ισούται με το ποσοστό του Κράτους επί της καθαρής θέσης της εκδότριας εταιρείας. (β) Τα κέρδη που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της αποτίμησης με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καταχωρούνται στο λογαριασμό 76.34 «Κέρδη από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων» και οι αντίστοιχες ζημίες καταχωρούνται στον λογαριασμό 68.18 «Ζημίες από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων». (γ) Όταν η συμμετοχή της Κεντρικής Διοίκησης μειωθεί στο μηδέν και προκύπτουν πρόσθετες ζημίες, αναγνωρίζεται υποχρέωση μόνο στην έκταση που η Κεντρική Διοίκηση έχει επιβαρυνθεί με νομικές δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της εκδότριας εταιρείας. Αν η εκδότρια εταιρεία παρουσιάσει κέρδη μεταγενέστερα, η Κεντρική Διοίκηση αρχίζει να αναγνωρίζει εκ νέου το μερίδιό της επί των κερδών, μόνον αφού το μερίδιό της επί των κερδών εξισωθεί προς το μερίδιο των καθαρών ζημιών που δεν έχουν αναγνωριστεί. (δ) Τα μερίσματα που λαμβάνει η Κεντρική Διοίκηση από τις συμμετοχές της, σε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες, καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 76.01 «Μερίσματα μετοχών». (ε) Για την αποτίμηση των συμμετοχών και των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο θα χρησιμοποιείται η χρηματιστηριακή τους τιμή κατά την τελευταία ημέρα της χρήσης. Tα κέρδη που θα προκύπτουν κατά την αποτίμηση των εν λόγω συμμετοχών και χρεογράφων θα καταχωρούνται στον λογαριασμό 76.34 «Κέρδη από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων» και οι αντίστοιχες ζημίες θα καταχωρούνται στον λογαριασμό 68.18 «Ζημίες από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων». (στ) Στους λογαριασμούς 18.02 «Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς» και 18.04 «Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς με υποχρεώσεις αντικρυζόμενες» παρακολουθούνται οι συμμετοχές σε Διεθνείς Οργανισμούς. Στο λογαριασμό 18.04 «Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς με υποχρεώσεις αντικρυζόμενες» παρακολουθούνται οι συμμετοχές σε Διεθνείς Οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν με ποσά που αντικρύζονται ισόποσα στην ΚΧΘ. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται στο λογαριασμό 45.98.18 «Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού». 9.1.15.6 Τηρείται αναλυτικό Μητρώο συμμετοχών/χρεογράφων, το οποίο αποτελεί αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού 18.00 «Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών» και του λογαριασμού 34 «Χρεόγραφα» και στο οποίο παρακολουθείται η κίνηση, σε ποσότητες και αξίες, των τίτλων πάγιας επένδυσης του λογαριασμού 18 και των χρεογράφων του λογαριασμού 34. Από το Μητρώο συμμετοχών/χρεογράφων προκύπτουν τα εξής τουλάχιστον στοιχεία κατά διαχειριστική χρήση: (α) Το υπόλοιπο έναρξης της χρήσης κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία, αποτιμημένο με βάση τους κανόνες αποτίμησης, (β) Οι προσθήκες της χρήσης κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία, (γ) Οι μειώσεις της χρήσης κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία και (δ) Το υπόλοιπο λήξης της χρήσης κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία, αποτιμημένο με βάση τους κανόνες αποτίμησης. 9.1.16 Λογαριασμός 19 «Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση» Στο λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται οι υπό τακτοποίηση δαπάνες από προμήθειες παγίων στοιχείων που δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων. 9.1.17 Μητρώο Παγίων − Καθορισμός Κατηγοριών Παγίων 9.1.17.1 Τα πάγια ομαδοποιούνται σε κατηγορίες παγίων. Η ομαδοποίηση ανά κατηγορία είναι η σημαντικότερη λογιστική ομαδοποίηση παγίων. Ο βασικός αριθμός κάθε παγίου και ο υπο−αριθμός (υποπάγιο) θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατηγορία παγίων (το υποπάγιο είναι συνδεδεμένο στο κύριο πάγιο π.χ. κλιματιστικό σε συγκεκριμένο κτίριο). 9.1.17.2 Η κατηγορία παγίων ορίζει (μέσω του καθορισμού λογαριασμού) ποιοι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής κινούνται με κάθε επιχειρησιακή κίνηση που πραγματοποιείται στο υποσύστημα παγίων. 9.1.17.3 Ενδεικτικά, ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες παγίων. Εφόσον υπάρξει ανάγκη στο μέλλον, δημιουργούνται νέες κατηγορίες παγίων, με μεταφορά παγίων σε αυτές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ 100000 Γήπεδα−οικόπεδα 100500 Κοινόχρηστες εδαφικές εκτάσεις 110000 Κτίρια − Εγκαταστάσεις Κτιρίων 110500 Οδικό δίκτυο 110600 Λοιπές κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 120000 Μηχανήματα−Εργαλεία−Μηχανολογικά όργανα 120100 Τεχνικές εγκαταστάσεις 120200 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 129000 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση 130000 Μεταφορικά μέσα ξηράς 130300 Πλωτά μέσα 130400 Εναέρια μέσα 130500 Λοιπά μέσα μεταφοράς 140000 Έπιπλα και σκεύη 140200 Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου 140300 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 140500 Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός 140900 Λοιπός εξοπλισμός 143000 Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού 150000 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 150010 Απαλλοτριώσεις 151000 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση από ΠΔΕ 151700 Πάγια υπό κατασκευή ενόπλων δυνάμεων 9.1.17.4 Κάθε κατηγορία παγίου από την παραπάνω κατάσταση αντιστοιχείται σε λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής (μέσω του καθορισμού λογαριασμού) όπως π.χ. ΦΕΚ 1173 η κατηγορία 110000 αντιστοιχείται με το λογαριασμό κτήσης 1100000000 και με το λογαριασμό αποσβεσμένων 1199000000, κ.ο.κ. 9.1.18 Καθορισμός Μορφής Αναφοράς Μητρώου Παγίων 9.1.18.1 Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε παγίου στοιχείου και για τη λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσης και των αποσβέσεών του, τηρείται Μητρώο Παγίων στοιχείων, το οποίο αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των παγίων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμοί τέταρτου βαθμού). 9.1.18.2 Το Μητρώο Παγίων εμφανίζει στοιχεία του βασικού αρχείου και κινήσεων παγίων ανά κατηγορία παγίου, λογαριασμό γενικής λογιστικής και κωδικό παγίου. 9.1.18.3 Από το Μητρώο Παγίων προκύπτουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: (α) στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου (ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία), (β) στοιχεία της λογιστικής τους ένταξης (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του πρωτοβάθμιου λογαριασμού και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας), (γ) η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσης, η αρχική αξία κτήσης και οι μεταβολές της (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις), (δ) ο τόπος εγκατάστασης, (ε) η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του, καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια, (στ) ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων, (ζ) στοιχεία λογισμένων αποσβέσεων (συντελεστής και ποσά) καθώς και οι αντιλογισμένες αποσβέσεις, π.χ. σε περίπτωση πώλησης ή καταστροφής, και (η) τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής ζωής του παγίου (π.χ. εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή). 9.2 Ομάδα 3η : Απαιτήσεις και Διαθέσιμα 9.2.1 Περιεχόμενο και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 9.2.1.1 Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης. 9.2.1.2 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που, κατά το κλείσιμο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, είναι εισπρακτέες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία σύνταξης της ΚΧΘ. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, κάθε απαίτηση του Δημοσίου, για την οποία η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέσα στην επόμενη χρήση, καταχωρείται στον οικείο λογαριασμό της ομάδας 3. 9.2.1.3 Τα διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης απεικονίζονται στους λογαριασμούς της ομάδας 3 και περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τους λογαριασμούς σε τρίτες τράπεζες, τα μετρητά των ΔΟΥ και κονδύλια εκτός Π/Υ τα οποία όμως σε επόμενο έτος θα μεταφερθούν στον Π/Υ. 9.2.1.4 Σημειώνεται ότι ενδέχεται το σύνολο των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης να είναι αρνητικό, καθότι τραπεζικοί λογαριασμοί που τηρούνται στην ΤτΕ και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των διαθεσίμων του Δημοσίου δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης. 9.2.2 Λογαριασμός 31 «Απαιτήσεις από φόρους, κοινωνικούς πόρους, επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες» 9.2.2.1 Στο λογαριασμό 31 των απαιτήσεων παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης από τα βεβαιωθέντα έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν διαγραφεί από τις ΔΟΥ η από άλλες αρμόδιες προς βεβαίωση υπηρεσίες. 9.2.2.2 Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει το λογαριασμό 31.00 «Απαιτήσεις χρήσης» για τις απαιτήσεις που δημιουργούνται στην τρέχουσα χρήση και το λογαριασμό 31.01 «Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων» για τις απαιτήσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες χρήσεις. Ειδικότερα: (α) Ο λογαριασμός 31.00 «Απαιτήσεις χρήσης» χρεώνεται με την αρχική βεβαίωση των εσόδων, με ταυτόχρονη πίστωση των ανάλογων λογαριασμών εσόδων και πιστώνεται είτε με την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, είτε με τη διαγραφή απαιτήσεων, είτε με την επιστροφή ποσών, που δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους στις τράπεζες και επιστρέφουν στα διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης, από τις περιπτώσεις επιστροφής άμεσων και έμμεσων φόρων, είτε με την μεταφορά στην αρχή του έτους του ανείσπρακτου υπολοίπου του λογαριασμού δηλαδή των επαναβεβαιωθέντων εσόδων με χρέωση του λογαριασμού 31.01 «Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων». (β) Ο λογαριασμός 31.01 «Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων» χρεώνεται με την επαναβεβαίωση των εσόδων στην έναρξη του έτους, με ισόποση πίστωση του λογαριασμού 31.00 «Απαιτήσεις χρήσης». Πιστώνεται με την είσπραξη των ποσών, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων ή με διαγραφή απαιτήσεων. (γ) Στο τέλος της χρήσης προσδιορίζονται οι επισφαλείς απαιτήσεις με χρέωση του λογαριασμού 31.97 «Επισφαλείς απαιτήσεις από τέλη, φόρους, κοινωνικούς πόρους και επιχορηγήσεις» και πίστωση του αντίθετου λογαριασμού 31.99 «Απαιτήσεις−αντίθετος». Τα ποσά των επισφαλειών εμφανίζονται διακριτά στην ΚΧΘ και αναλύονται στο Προσάρτημα. 9.2.3 Λογαριασμός 33 «Χρεώστες διάφοροι» 9.2.3.1 Στους υπολογαριασμούς του 33 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία απαιτήσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 3. 9.2.3.2 Στο λογαριασμό 33.00 «Προκαταβολές προσωπικού» καταχωρούνται οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό έναντι των αποδοχών της μισθολογικής περιόδου (π.χ. μήνα ή 15ήμερο) η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού τους (εκκαθαρίσεως). Ο λογαριασμός 33.00 «Προκαταβολές προσωπικού» κατά την εκκαθάριση των αποδοχών της οικείας περιόδου πιστώνεται με τα ποσά που παρακρατούνται κατά την εκκαθάριση των αποδοχών της οικείας περιόδου, τα οποία είναι ίσα με τις δοσμένες προκαταβολές, οπότε εξισώνεται. 9.2.3.3 Στο λογαριασμό 33.10 «Απαιτήσεις από τακτοποιητέες εισπράξεις» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου από τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω τραπεζών, μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς τους στο λογαριασμό της ΤτΕ. 9.2.3.4 Ο λογαριασμός 33.30 «Απαιτήσεις από χορηγούμενα δάνεια» χρεώνεται αφενός όταν γίνεται εκταμίευση για ταμειακή ή άλλη διευκόλυνση (προσωρινό δάνειο), οπότε πιστώνεται με την είσπραξη του ποσού και την εμφάνισή του στα διαθέσιμα και αφετέρου όταν αποκτούνται μετοχές με διαγραφή χρεών, με το ποσό του χρέους όταν αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο, οπότε πιστώνεται λογαριασμός 40.00.01 «Καθαρή θέση πολιτών − μεταβολές απογραφής». Ο λογαριασμός 33.30 πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού 53.06 «Οφειλές για απόκτηση τίτλων πάγιας επένδυσης» κατά την απόκτηση των τίτλων πάγιας επένδυσης με διαγραφή χρεών. 9.2.3.5 Ο λογαριασμός 33.91 «Απαιτήσεις από μη εξοφληθείσες επιταγές » χρεώνεται κατά την εμφάνιση επιταγών που δεν ήταν δυνατόν να εισπραχθούν, με πίστωση του λογαριασμού 53.92.00 «Λογαριασμός μη εισπραχθεισών επιταγών στην ΤτΕ», ενώ πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού 53.92.00 «Λογαριασμός μη εισπραχθεισών επιταγών στην ΤτΕ» με την εντολή πληρωμής προς την ΤτΕ. 9.2.4 Λογαριασμός 34 «Χρεόγραφα» 9.2.4.1 Στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 34 παρακολουθούνται τα χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα) τα οποία αποκτώνται με σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων και την πραγματοποίηση άμεσης προσόδου. Τα χρεόγραφα καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 34 με την αξία κτήσης τους, για την οποία, καθώς και για τα ειδικά έξοδα αγορών τους, ισχύουν ανάλογα όσα καθορίζονται για τους υπολογαριασμούς του 18. 9.2.4.2 Στους λογαριασμούς 34.01 «Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ», 34.05 «Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο εξωτερικού», 34.02 «Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑΑ» και 34.06 «Μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο εξωτερικού» καταχωρείται αντίστοιχα η συνολική αξία των μετοχών που αποκτώνται (χωρίς πρόθεση διαρκούς κατοχής) από την κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας. 9.2.4.3 Στους λογαριασμούς 34.03 «Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού» και 34.08 «Τραπεζικά ομόλογα» παρακολουθούνται, αντίστοιχα, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και τα ομόλογα τραπεζών που αποκτώνται. 9.2.4.4 Στους λογαριασμούς 34.04 «Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού» και 34.10 «Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού» παρακολουθούνται τα χρεόγραφα που δεν εντάσσονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες που προβλέπονται από τους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 34. 9.2.4.5 Για την αποτίμηση των χρεογράφων ισχύουν όσα καθορίζονται στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 18. 9.2.5 Λογαριασμός 35 «Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» 9.2.5.1 Στο λογαριασμό 35.01 «Λογαριασμός προς απόδοση» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από τους υπαλλήλους που προέρχονται από καταβολές ποσών που γίνονται σε αυτούς προσωρινά για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας. Ο λογαριασμός 35.01 χρεώνεται με πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού 48 « Λογαριασμοί συνδέσμου », ή του λογαριασμού 38 «Χρηματικά διαθέσιμα», ενώ πιστώνεται κατά την εγγραφή του εξόδου ή με χρέωση του προμηθευτή (κτήση παγίων), ή με την επιστροφή του αδιάθετου υπόλοιπου, οπότε χρεώνεται ο λογαριασμός των χρηματικών διαθεσίμων. Ο λογαριασμός 35.01 πιστώνεται επίσης με χρέωση του 15.17 «Πάγια ενόπλων δυνάμεων υπό κατασκευή» στα εξοπλιστικά προγράμματα βάσει ΧΕΠ. 9.2.5.2 Ο λογαριασμός 35.02 «Νομικά πρόσωπα−λογαριασμοί προς απόδοση» χρησιμοποιείται στη διαχείριση του ΠΔΕ. Χρεώνεται σε πίστωση του τρεχούμενου 38 «Χρηματικά διαθέσιμα», ενώ πιστώνεται με χρέωση των επιχορηγήσεων 67.60 «Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων». 9.2.5.3 Στο λογαριασμό 35.03 «Πάγιες προκαταβολές» παρακολουθούνται οι πάγιες προκαταβολές, δηλαδή τα ποσά που καταβάλλονται σε διαχειριστές και μετά από κάθε απόδοση συμπληρώνονται και πάλι, ώστε οι διαχειριστές αυτοί να κρατούν πάγια το αυτό συνολικό ποσό. Ο λογαριασμός 35.03 χρεώνεται με τα ποσά της σύστασης της πάγιας προκαταβολής σε πίστωση του λογαριασμού 38 «Χρηματικά διαθέσιμα» (με παρεμβολή ενδιάμεσων χρεοπιστώσεων του λογαριασμού 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου» όπου απαιτείται). 9.2.5.4 Ο λογαριασμός 35.04 «Λογαριασμός προς απόδοση φυσικών προσώπων ΠΔΕ» χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με υπόλογο φυσικό πρόσωπο. Ο λογαριασμός 35.04 χρεώνεται σε πίστωση του λογαριασμού 38 «Χρηματικά διαθέσιμα» με την πραγματοποίηση των πληρωμών και πιστώνεται σε χρέωση του λογαριασμού 50.00 «Προμηθευτές» ή του 53.10 «Δικαιούχοι από παροχή υπηρεσιών και λοιπών αγαθών» ανάλογα με το είδος της δαπάνης που πραγματοποιείται. Ο λογαριασμός 35.04 πιστώνεται επίσης σε χρέωση του λογαριασμού 35.04.01 «Επιστροφές λογαριασμών προς απόδοση φυσικών προσώπων του ΠΔΕ» με την επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων. 9.2.5.5 Ο λογαριασμός 35.05 «Ανέκκλητες εντολές» χρεώνεται κατά την πληρωμή προμήθειας στεγαστικών δανείων και πιστώνεται με τη χρέωση του σχετικού εξόδου. 9.2.5.6 Ο λογαριασμός 35.10 «Προκαταβολές−αντίτιμα» χρεώνεται με τα ποσά των αντιτίμων, με πίστωση του λογαριασμού 38 «Χρηματικά διαθέσιμα» (με παρεμβολή ενδιάμεσων χρεοπιστώσεων του λογαριασμού 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου») και πιστώνεται σε επόμενο μήνα. 9.2.6 Λογαριασμός 36 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού» 9.2.6.1 Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού δημιουργούνται, κατά κανόνα, στο τέλος κάθε χρήσης με σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων και εσόδων, έτσι ώστε στα αποτελέσματά της να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και έξοδα που πράγματι αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή χρήση. 9.2.6.2 Με την τακτοποίηση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα αναμόρφωση των λογαριασμών της ΚΧΘ στο πραγματικό μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης. 9.2.6.3 Στο λογαριασμό 36.00 «΄Εξοδα επομένων χρήσεων», σε περίπτωση που δεν καταχωρούνται απευθείας σε αυτόν, μεταφέρονται από τους οικείους λογαριασμούς εξόδων, εκείνα τα έξοδα που δεν αφορούν την κλειόμενη, αλλά την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. Η ανάλυση του λογαριασμού 36.00 «΄Εξοδα επομένων χρήσεων» σε τριτοβάθμιους υπολογαριασμούς είναι αντίστοιχη με τις αναλύσεις των λογαριασμών εξόδων, στους οποίους μεταφέρονται τα κονδύλια που αφορούν τη νέα (επόμενη) χρήση, αμέσως με την έναρξή της. 9.2.6.4 Στο λογαριασμό 36.01 «΄Εσοδα χρήσης εισπρακτέα» καταχωρούνται, με αντίστοιχη πίστωση των οικείων λογαριασμών εσόδων της ομάδας 7, τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση, αλλά δεν εισπράττονται μέσα σε αυτή και τα οποία, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις ή σχετικές συμβάσεις, δεν είναι στο τέλος της χρήσης απαιτητά και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται ορθό να εμφανίζονται σε λογαριασμό απαιτήσεων. 9.2.7 Λογαριασμός 38 «Χρηματικά διαθέσιμα» 9.2.7.1 Στο λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται τα χρηματικά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου και διακρίνονται σε λογαριασμούς μετρητών (38.00), σε λογαριασμούς καταθέσεων όψεως (38.03) που τηρούνται στην ΤτΕ, σε λογαριασμούς καταθέσεων προθεσμίας (38.04) που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες, και σε λοιπούς λογαριασμούς στην ΤτΕ (38.05). Ειδικότερα: (α) Ο λογαριασμός 38.03 «Καταθέσεις όψεως» χρεοπιστώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες και στις περιπτώσεις των εξοφλήσεων μέσω ΔΟΥ και ΕΛΔΑΠ με την παρεμβολή του ενδιάμεσου λογαριασμού 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου». Οι χρεώσεις του λογαριασμού 38.03 αφορούν είσπραξη χρηματικών διαθεσίμων και οι πιστώσεις του τη μεταφορά ποσών για πληρωμή δαπανών, καταβολή προκαταβολών ή άλλες εκταμιεύσεις της Κεντρικής Διοίκησης. (β) Ο λογαριασμός 38.04 «Καταθέσεις προθεσμίας» χρεώνεται όταν κατατίθενται διαθέσιμα σε προθεσμιακούς λογαριασμούς στις εμπορικές τράπεζες και πιστώνεται με τις αναλήψεις χρημάτων από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς καθώς και με τη μεταφορά διαθεσίμων από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς στο λογαριασμό 38.03 «Καταθέσεις όψεως». 9.3 Ομάδα 4η : Καθαρή Θέση Πολιτών − Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 9.3.1 Περιεχόμενο και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 9.3.1.1 Στηv ομάδα 4 παρακολουθούνται η Καθαρή Θέση Πολιτών (ή Καθαρή Θέση του Δημοσίου), και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου, όπου περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί των προβλέψεων. 9.3.2 Λογαριασμός 40 «Καθαρή θέση πολιτών» 9.3.2.1 Ο λ. 40 εμφανίζει την καθαρή θέση του Δημοσίου και προσδιορίζεται, σε αρχική φάση, από τη διαφορά ενεργητικού και υποχρεώσεων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των αποθεματικών (λογ. 41) και οι επιχορηγήσεις επενδύσεων (λογ. 43). Η διαφορά αυτή εμφανίζεται κατά την απογραφή έναρξης, ενώ οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μελλοντικά, από την απογραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, μεταβάλλει αντίστοιχα το λογαριασμό αυτό. 9.3.2.2 Ο λογαριασμός 40.00 «Καθαρή θέση πολιτών» κινείται ως εξής: (α) πιστώνεται κατά την απογραφή έναρξης, με το ποσό της καθαρής θέσης που προκύπτει από την αφαίρεση των υποχρεώσεων από το ενεργητικό. (β) χρεοπιστώνεται σε οποιαδήποτε μεταβολή της καθαρής θέσης προκύπτει μετά την απογραφή έναρξης, η οποία οφείλεται σε μεταβολή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αφορά το χρονικό διάστημα πριν την απογραφή έναρξης. (γ) πιστώνεται με τα έσοδα από την έκδοση και κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων. 9.3.3 Λογαριασμός 41 «Αποθεματικά−διαφορές αναπροσαρμογής» 9.3.3.1 Στους υπολογαριασμούς της κατηγορίας αυτής παρακολουθούνται τα διάφορα αποθεματικά που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των χρήσεων. 9.3.3.2 Σε πρώτη φάση, στον υπολογαριασμό της κατηγορίας αυτής 41.15 «Αξία ακινήτων και λοιπών πάγιων στοιχείων παραχωρηθέντων δωρεάν» εμφανίζονται οι αξίες των παγίων στοιχείων που έχουν αποκτηθεί δωρεάν και έχουν αποτιμηθεί με την απογραφή των παγίων στοιχείων. 9.3.3.3 Οποιαδήποτε διαφορά της απογραφής έναρξης προκύψει μετά την απογραφή των παγίων και οφείλεται σε δωρεά, εμφανίζεται στο λογαριασμό αυτό. Ειδικότερα: (α) Ο λογαριασμός 41.06 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων πάγιας επένδυσης» πιστώνεται με τις διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των τίτλων πάγιας επένδυσης με χρέωση του λογαριασμού 18 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». Ο λογαριασμός κλείνει με την πώληση των χρεογράφων. (β) Ο λογαριασμός 41.15 «Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων παραχωρηθέντων δωρεάν» πιστώνεται κατά τη δωρεάν απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων με χρέωση του παγίου. Στο λογαριασμό 41.15 παρακολουθούνται επίσης η αξία των ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων, που παραχωρούνται από δωρεές, κληρονομιές κ.λπ., δηλαδή χωρίς αντάλλαγμα. Αν πρόκειται για επικαρπίες περιουσιακών στοιχείων, τότε τα έσοδα αυτών καταχωρούνται σε οικείο λογαριασμό εσόδου (λογαριασμός 75 ). (γ) Προκειμένου για δωρεές ή κληρονομίες κ.λπ. λοιπών ειδών, εκτός παγίων (όπως πρώτων υλών, υλικών, τροφίμων, ιματισμού, φαρμάκων κ.λπ.), με την αξία τους χρεώνονται οι οικείοι λογαριασμοί και πιστώνεται αντίστοιχος υπολογαριασμός του λογαριασμού 75.10 «΄Εσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κλπ». 9.3.4 Λογαριασμός 42 «Αποτέλεσμα σε νέο» 9.3.4.1 Ο λογαριασμός 42 «Αποτελέσματα εις νέο» εμφανίζει το οικονομικό αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων σωρευτικά. 9.3.4.2 Ο λογαριασμός πιστώνεται με το λογιστικό πλεόνασμα της χρήσης και χρεώνεται με το λογιστικό έλλειμμα της χρήσης κατά τη διαδικασία των εγγραφών κλεισίματος της χρήσης και κατάρτισης της ΚΧΘ. 9.3.5 Λογαριασμός 43 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» 9.3.5.1 Ο λογαριασμός 43 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» πιστώνεται με τις χορηγούμενες επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση παγίων στοιχείων κοινής χρήσης, με χρέωση του οικείου λογαριασμού του εvεργητικού (λογαριασμός απαιτήσεων ή ταμειακών διαθεσίμων). Οι επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 74. 9.3.5.2 Στο τέλος της χρήσης, από το λογαριασμό 43 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» (πλην του λογαριασμού 43.01 η λειτουργία του οποίου περιγράφεται στις παραγράφους 9.3.5.5, 9.3.5.6 και 9.3.5.7 της παρούσης), μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.01.91 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» ποσό ίσο με τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων των υπολογαριασμών του λογαριασμού 66 «Αποσβέσεις παγίων», που αναλογούν στην αξία των αποσβέσιμων παγίωv στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις. 9.3.5.3 Σε περίπτωση εκποίησης, καταστροφής ή αχρήστευσης οποιουδήποτε παγίου στοιχείου που χρηματοδοτήθηκε από επιχορηγήσεις, από το λογαριασμό 43 μεταφέρεται στην πίστωση του οικείου λογαριασμού του παγίου στοιχείου το υπόλοιπο της επιχορήγησης που αφορά το στοιχείο αυτό, οπότε ο λογαριασμός της συγκεκριμένης επιχορήγησης εξισώνεται. 9.3.5.4 Με την απογραφή των παγίων στοιχείων, η αξία όσων προέρχονται από επιχορηγήσεις, εμφανίζεται και στην πίστωση του λογαριασμού 43. Οποιαδήποτε διαφορά της απογραφής έναρξης προκύψει μετά την απογραφή των παγίων και οφείλεται σε επιχορήγηση, εμφανίζεται επίσης στο λογαριασμό 43. 9.3.5.5 Στο λογαριασμό 43.01 «Επιχορηγήσεις από ΕΕ» παρακολουθούνται οι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ΠΔΕ. 9.3.5.6 Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των επιχορηγήσεων σε «φυσικούς φορείς» και «νομικά πρόσωπα». Για το λόγο αυτό θα παρακολουθούνται όλες οι επιχορηγήσεις στον λογαριασμό 43.01, όπου και θα εμφανίζονται ταμειακά. 9.3.5.7 Τα υπόλοιπα του λογαριασμού 43.01 στο τέλος της χρήσης, στην παρούσα φάση, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης». 9.3.6 Λογαριασμός 44 «Προβλέψεις» 9.3.6.1 Στο λογαριασμό 44 παρακολουθούνται οι προβλέψεις που δημιουργούνται κατά το κλείσιμο της χρήσης. Πρόβλεψη θεωρείται η αναγνώριση ορισμένου ποσού, που γίνεται κατά το κλείσιμο της χρήσης, με επιβάρυνση της ΚΧΕ της χρήσης και αποβλέπει στην κάλυψη ζημίας ή ενδεχόμενης υποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης είναι πιθανή η πραγματοποίησή τους. 9.3.6.2 Οι προβλέψεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: (α) Στις προβλέψεις για κινδύνους εκμετάλλευσης, οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του λογαριασμού 68 «Προβλέψεις εκμετάλλευσης». Οι προβλέψεις αυτές προορίζονται να καλύψουν έξοδα της χρήσης που πιθανολογείται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων και τα οποία, αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί σε προσαύξηση των εξόδων της ομάδας 6. (β) Στις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζημίες και έξοδα), οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του λογαριασμού 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». Οι προβλέψεις αυτές προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ζημίες και έκτακτα έξοδα που πιθανολογείται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων και τα οποία, αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 81 «΄Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» ή του λογαριασμού 82 «΄Εξοδα − έσοδα προηγουμένων χρήσεων». 9.3.6.3 Οι έκτακτες ζημίες και τα έκτακτα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τις επόμενες χρήσεις, για περιπτώσεις που είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται κανονικά στους οικείους υπολογαριασμούς των λογαριασμών 81 και 82. Μετά από κάθε καταχώρηση ζημίας ή εξόδου αυτής της μορφής, από τις σχηματισμένες προβλέψεις μεταφέρονται τα ποσά των προβλέψεων που είχαν σχηματισθεί για τις ζημίες και τα έξοδα που ήδη πραγματοποιήθηκαν, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 44 και πίστωση υπολογαριασμού 84 «΄Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων». 9.3.6.4 Σχετικά με το σχηματισμό και τη χρησιμοποίηση των προβλέψεων ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: (α) Ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. (β) Οι προβλέψεις εκμετάλλευσης σχηματίζονται, κατά το κλείσιμο της χρήσης, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του λογαριασμού 68 και πίστωση των λογαριασμών 44.00 και 44.09. 9.3.6.5 Σε περίπτωση εκποιήσεως παγίου για το οποίο είχε προηγηθεί ο σχηματισμός πρόβλεψης, η πρόβλεψη αυτή μεταφέρεται από το λογαριασμό 44.10 στην πίστωση του λογαριασμού του παγίου που εκποιείται. 9.3.6.6 Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια σχηματίζονται με χρέωση υπολογαριασμού του λογαριασμού 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» και πίστωση του λογαριασμού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια». Σε περίπτωση διαγραφής απαιτήσεων, ο λογαριασμός 44.11 θα χρεώνεται με το ποσό των διαγραφών. 9.3.6.7 Οι σχηματισμένες προβλέψεις αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσης, με βάση τις νέες συνθήκες που στο μεταξύ έχουν διαμορφωθεί. Αν υπάρχουν ποσά προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν (επειδή οι ζημίες ή τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις σχηματισμένες γι’ αυτά προβλέψεις, ή επειδή εξέλιπαν οι κίνδυνοι για τους οποίους είχαν σχηματισθεί) αυτά μεταφέρονται στην πίστωση υπολογαριασμού του λογαριασμού 84 «΄Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων». 9.3.7 Λογαριασμός 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» 9.3.7.1 Οι υποχρεώσεις από δανεισμό διακρίνονται, ανάλογα με το χρόνο ληκτότητάς τους, σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μετά από το τέλος της χρήσης που ακολουθεί την κλειόμενη χρήση. Οι λοιπές υποχρεώσεις, δηλαδή εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει ως το τέλος της χρήσης που ακολουθεί, θεωρούνται βραχυπρόθεσμες. 9.3.7.2 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 45 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 5. 9.3.7.3 Για να τακτοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά την κατάρτιση της ΚΧΘ εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: (α) Κάθε μακροπρόθεσμη υποχρέωση ή τμήμα αυτής που μετατρέπεται σε βραχυπρόθεσμη, διαχωρίζεται για να εμφανιστεί χωριστά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. (β) Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα υπολογίζονται με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που αποτελεί κατάλογο ισοτιμιών συγκεκριμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, τη μέση τιμή fixing του δελτίου τιμών ξένων νομισμάτων κατά την ημέρα κλεισίματος της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, η οποία προκύπτει από σχετικό δελτίο της ΤτΕ. 9.3.7.4 Στους λογαριασμούς 45.02 − 45.04 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις από την έκδοση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, στο λογαριασμό 45.02 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ» παρακολουθούνται τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, ενώ στο λογαριασμό 45.04 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ξένο νόμισμα» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις από έκδοση ομολόγων σε ξένο νόμισμα. Σχετικά με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ισχύουν τα εξής: (α) Η καταχώρηση των ομολόγων γίνεται στην τιμή εξόφλησης της ομολογίας. (i) Σε περίπτωση διαφοράς στην έκδοση υπό το άρτιο, η διαφορά καταχωρείται στο λογαριασμό 16.16 «Διαφορά έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών» και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης. (ii) Κατά την ολοκλήρωση της απόσβεσης της αρχικής αξίας των εξόδων πολυετούς απόσβεσης, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 16.99 «Αποσβεσμένα έξοδα» στους οικείους λογαριασμούς του λογαριασμού 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται. (iii) Σε περίπτωση έκδοσης υπέρ το άρτιο πιστώνεται ο λογαριασμός 56.00.16 «Διαφορές από έκδοση ομολόγων υπέρ το άρτιο επομένων χρήσεων». (β) Ο λογαριασμός 45.02.00 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ » πιστώνεται με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων ή με χρέωση της «Καθαρή θέση πολιτών − μεταβολές απογραφής » 40.00.01, ενώ εάν υπάρχει διαφορά υπό το άρτιο κατά την έκδοση η διαφορά αυτή εμφανίζεται στη χρέωση του λογαριασμού 16.16.00 «Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών». (γ) Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την έκδοση, αυτή εμφανίζεται στη χρέωση του λογαριασμού 45.02.00 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ» σε πίστωση του λογαριασμού 56.00.16 «Διαφορές από έκδοση ομολόγων υπέρ το άρτιο επομένων χρήσεων». (δ) Επίσης, ο λογαριασμός 45.02.00 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ» χρεοπιστώνεται με αντίστοιχη χρεοπίστωση του λογαριασμού 65.52.00 «Διαφορές κεφαλαίου τιμαριθμοποιημένων ομολόγων» με τη διαφορά τιμαριθμοποίησης του κεφαλαίου, όταν υπάρχει τέτοια. Στο τέλος της χρήσης (31/12) το βραχυπρόθεσμο μέρος του χρέους μεταφέρεται από το λογαριασμό 45.02.00 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ» σε πίστωση του λογαριασμού «Ομόλογα πληρωτέα» (53.04.00) και στην έναρξη της επόμενης χρήσης (1/1) γίνεται αντίθετη εγγραφή (για τη σωστή εμφάνιση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στην ΚΧΘ). (ε) Επίσης, ο λογαριασμός 45.02.00 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ» χρεώνεται με την αποπληρωμή των ομολόγων. (στ) Στο λογαριασμό 45.02.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ» παρακολουθούνται οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων σε ευρώ και στο λογαριασμό 45.04.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ΞΝ» παρακολουθούνται οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων σε ξένο νόμισμα. (ζ) Ο λογαριασμός 45.02.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ»: (i) πιστώνεται, κατά τη συμφωνία swap, με χρέωση του λογαριασμού 45.04.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ΞΝ» όταν τα swap πραγματοποιούνται με ανταλλαγή νομίσματος ή/και επιτοκίου, χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων ή με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, όταν τα swap πραγματοποιούνται με ανταλλαγή κεφαλαίων. (ii) χρεώνεται, με τη μετατροπή από ευρώ σε ΞΝ χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων, σε πίστωση του 45.04.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν.» ή σε πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων, όταν υπάρχει ανταλλαγή κεφαλαίων. (iii) Στη λήξη και με ανταλλαγή κεφαλαίων, πιστώνεται με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, ενώ χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού 45.04.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν.». Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και οι εναλλακτικές εγγραφές χρέωση 45.02.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ» σε πίστωση χρηματικών διαθεσίμων στην ανταλλαγή κεφαλαίων και χρέωση 45.02.90 με πίστωση του 45.04.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν.» χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων. (η) Ο λογαριασμός 45.04.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων σε ξένο νόμισμα» χρεοπιστώνεται (πλην των ανωτέρω περιπτώσεων) όταν η συμφωνία swap γίνεται με ανταλλαγή κεφαλαίων, οπότε χρεώνεται σε πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων, ενώ όταν η συμφωνία γίνεται χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων πιστώνεται με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων. (i) Στη μετατροπή από ξένο νόμισμα σε άλλο ξένο νόμισμα (χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων) χρεώνεται και πιστώνεται ο ίδιος λογαριασμός, ενώ με ανταλλαγή κεφαλαίων χρεοπιστώνεται με αντισυμβαλλόμενο τα χρηματικά διαθέσιμα. Στο τέλος της χρήσης, 31/12, χρεοπιστώνεται με το λογαριασμό 81 «΄Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» για την εμφάνιση των χρεωστικών ή πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών. (ii) Με τη λήξη και με ανταλλαγή κεφαλαίων χρεώνεται σε πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων, ενώ χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων ισχύει όπως αναφέρεται παραπάνω στην περιγραφή του λογαριασμού 45.02.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ» ή εναλλακτικά με πίστωση σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων. (θ) Κατά το κλείσιμο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι ομολογίες που είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 53.04 «Ομόλογα πληρωτέα» (για τη σωστή απεικόνιση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ομόλογα) και με την έναρξη της νέας χρήσης γίνεται η αντίθετη εγγραφή. 9.3.7.5 Στο λογαριασμό 45.10 «Δάνεια σε ευρώ» παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ, προς τράπεζες και ταμιευτήρια, από δάνεια ή άλλες χορηγήσεις και στο λογαριασμό 45.11 «Δάνεια σε ξένο νόμισμα» οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Στο λογαριασμό 45.10.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ (δάνεια)» παρακολουθούνται οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων σε ευρώ και στο λογαριασμό 45.11.90 «Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ΞΝ (δάνεια)» παρακολουθούνται οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων σε ξένο νόμισμα. (α) Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται με τη λήψη των δανείων σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων και χρεώνονται κατά την αποπληρωμή τους, σε πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων. (β) Επίσης, οι ανωτέρω λογαριασμοί χρεώνονται με τις συναλλαγματικές διαφορές, όταν αυτές είναι πιστωτικές με αντίστοιχη πίστωση των λογαριασμών των εκτάκτωνανοργάνων εσόδων (λογ/μος 81) και πιστώνονται όταν οι συναλλαγματικές διαφορές είναι χρεωστικές, σε χρέωση των εκτάκτων−ανοργάνων εξόδων (λογμ/μος 81). (γ) Στο τέλος της χρήσης, οι υποχρεώσεις από δάνεια που είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς 53.17 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση σε ευρώ» και 53.18 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.», για τη σωστή απεικόνιση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από δάνεια, και με την έναρξη της νέας χρήσης γίνεται αντίθετη εγγραφή της προηγουμένης. 9.3.7.6 Στο λογαριασμό 45.98.18 «Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού » παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού, που αντιστοιχούν στους οργανισμούς στο λογαριασμό 18.04 «Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς με υποχρεώσεις αντικρυζόμενες» οι οποίοι δεν αυξάνουν το δημόσιο χρέος. Ο λογαριασμός πιστώνεται, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων στην έναρξη, ενώ στη λήξη χρεώνεται, με πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων. 9.3.8 Λογαριασμός 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου» 9.3.8.1 Στο λογαριασμό 48 και στους υπολογαριασμούς του, παρακολουθούνται οι συναλλαγές με τις ΔΟΥ και τα ΕΛΔΑΠ και γενικότερα χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσοι λογαριασμοί όπου δεν υπάρχουν δικαιούχοι/ πιστωτές/ προμηθευτές. 9.3.8.2 Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται ή χρεώνονται ως ενδιάμεσοι για την παρακολούθηση των συναλλαγών με τις ΔΟΥ (λογαριασμός 48.00), τα ΕΛΔΑΠ (λογαριασμός 48.01) και τις Δ/νσεις του ΓΛΚ. 9.3.8.3 Η ύπαρξη των λογαριασμών 48.00 «Λογαριασμοί συνδέσμου με τις ΔΟΥ» και 48.01 «Λογαριασμός συνδέσμου με ΕΛΔΑΠ» απαιτείται για τη συμφωνία των συναλλαγών συνδέσμου και λόγω της ύπαρξης ξεχωριστών πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους φορείς αυτούς. 9.3.8.4 Στο λογαριασμό 48.03 «Ενδιάμεσος λογαριασμός εσωτερικών συναλλαγών ΔΟΥ» παρακολουθούνται οι εσωτερικές συναλλαγές εντός των ΔΟΥ. 9.3.8.5 Στο λογαριασμό 48.04 «Επιστροφές φόρων μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων» παρακολουθούνται οι επιστροφές φόρων εισοδήματος και πετρελαίου θέρμανσης, μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. 9.4 Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.4.1 Περιεχόμενο και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Στην ομάδα 5 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες οι υποχρεώσεις για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 9.4.2 Λογαριασμός 50 «Προμηθευτές» Στους υπολογαριασμούς του 50 παρακολουθούνται όλες οι δοσοληψίες του Δημοσίου με τους προμηθευτές του, από τους οποίους αγοράζει στοιχεία ενεργητικού (πάγια ή κυκλοφορούντα) ή υπηρεσίες. 9.4.3 Λογαριασμός 51 «΄Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου» 9.4.3.1 Στο λογαριασμό 51 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις, σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα, από Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ). 9.4.3.2 Ο λογαριασμός 51 πιστώνεται με την έκδοση των ΕΓΕΔ, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, και χρεώνεται με την πληρωμή των προαναφερόμενων τίτλων. 9.4.3.3 Οι τόκοι των ΕΓΕΔ καταχωρούνται στο λογαριασμό 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα». Στο τέλος της χρήσης οι μη δουλευμένοι τόκοι μεταφέρονται σε πίστωση του λογαριασμού 65, με χρέωση του λογαριασμού 51.00.99 «Ενσωματωμένοι μη δεδουλευμένοι τόκοι ΕΓΕΔ». Στην αρχή της επόμενης χρήσης, 1/1, με την αντίθετη εγγραφή μεταφέρονται οι τόκοι στα έξοδα. 9.4.4 Λογαριασμός 52 «Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» 9.4.4.1 Στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 52 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες καθώς και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τίτλους που έχει εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο. 9.4.4.2 Στο λογαριασμό 52.00 «Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις από βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις τραπεζών. Ο λογαριασμός 52.00 πιστώνεται με χρέωση των λογαριασμών των χρηματικών διαθεσίμων και χρεώνεται κατά την αποπληρωμή των δανείων. 9.4.4.3 Οι σχετικοί χρεωστικοί τόκοι καταχωρούνται στο λογαριασμό 65. 9.4.4.4 Ο λογαριασμός 52.02 «Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (Eurocommercial papers)» πιστώνεται σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων κατά την είσπραξη των χρημάτων από την έκδοση, ενώ χρεώνεται κατά την αποπληρωμή των τίτλων. Στο τέλος της χρήσης, 31/12, χρεώνεται ο αντίθετος λογαριασμός 52.02.99 «Ενσωματωμένοι μη δουλευμένοι τόκοι Eurocommercial papers» σε πίστωση των χρηματοοικονομικών εξόδων (λογαριασμός 65) και στην αρχή της επόμενης χρήσης, 1/1, δημιουργείται η αντίθετη εγγραφή. 9.4.5 Λογαριασμός 53 «Πιστωτές διάφοροι» 9.4.5.1 Στο λογαριασμό 53 «Πιστωτές διάφοροι» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης οι οποίες δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία των υποχρεώσεων που παρακολουθούνται στους υπόλοιπους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 5. Ειδικότερα: (α) Ο λογαριασμός 53.00 «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» χρησιμοποιείται για την καταγραφή της υποχρέωσης που οφείλεται στο προσωπικό. Στην πίστωση του λογαριασμού αυτού, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού – Συντάξεις» ή του λογαριασμού 67.21 «Επιχορηγήσεις φορέων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» καταχωρούνται οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές του προσωπικού, ενώ στη χρέωση του 53.00 καταχωρούνται οι καταβολές προς τους δικαιούχους. (β) Οι λογαριασμοί 53.01 «Διατροφές από πληρωμές μισθοδοσίας» και 53.02 «Κατασχέσεις από πληρωμή μισθοδοσίας» πιστώνονται κατά την ανάλυση της μισθοδοσίας και χρεώνονται με την απόδοση των διατροφών και κατασχέσεων, σε πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων. (γ) Ο λογαριασμός 53.03 «Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού από απορρίψεις μισθοδοσίας» πιστώνεται με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, ενώ όταν αποδίδονται χρεώνεται σε πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων. (δ) Ο λογαριασμός 53.04 «Ομόλογα πληρωτέα» εμφανίζει τις οφειλές της Κεντρικής Διοίκησης σε δικαιούχους ομολογιών, οι οποίες οφείλονται κατά την επόμενη χρήση. Ο λογαριασμός 53.04 πιστώνεται στο τέλος της χρήσης, 31/12, με το βραχυπρόθεσμο τμήμα τους, ώστε να εμφανιστούν κατάλληλα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντιλογίζονται στην αρχή της επόμενης χρήσης, 1/1. (ε) Στο λογαριασμό 53.06 «Οφειλές για απόκτηση τίτλων πάγιας επένδυσης» καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από συμμετοχές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο λογαριασμός 53.06 πιστώνεται σε κάθε περίπτωση που αποκτώνται τίτλοι πάγιας επένδυσης, με χρέωση των τίτλων πάγιας επένδυσης (λογ/μος 18) και των προμηθειών και λοιπών εξόδων συμμετοχών (λογ/μος 64.10.00), ενώ χρεώνεται σε πίστωση είτε των λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων είτε λογαριασμών απαιτήσεων (πχ του λογαριασμού 33.30 «Απαιτήσεις από χορηγούμενα δάνεια») σε περιπτώσεις που αποκτώνται τίτλοι έναντι απαιτήσεων. (στ) Ο λογαριασμός 53.07 «Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών − τοκομερίδια πληρωτέα» πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα» και χρεώνεται κατά την πληρωμή τους σε πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων. (ζ) Ο λογαριασμός 53.08 «Οφειλόμενα τοκομερίδια από επανέκδοση ομολόγων» πιστώνεται με τους εισπραχθέντες δουλευμένους τόκους ομολόγων, κατά την επανέκδοση ομολόγων, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 53.08 στο τέλος της χρήσης, 31/12, χρεώνεται, σε πίστωση του λογαριασμού 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα». Με την εξόφληση του πρώτου τοκομεριδίου με επανέκδοση, όταν είναι στο ίδιο έτος, ο λογαριασμός 53.08 χρεώνεται σε πίστωση του λογαριασμού 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα». Στα ομόλογα ειδικού σκοπού (για πληρωμή υποχρεώσεων) ο λογαριασμός 53.08 πιστώνεται με τους εισπραχθέντες δεδουλευμένους τόκους ομολόγων με επανέκδοση, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων. (η) Ο λογαριασμός 53.10 «Δικαιούχοι από παροχή υπηρεσιών και λοιπών αγαθών» πιστώνεται κατά τη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων με χρέωση των αντίστοιχων δαπανών και χρεώνεται με την εξόφληση των ενταλμάτων. (θ) Ο λογαριασμός 53.15 «Δικαιούχοι από απαλλοτριώσεις» πιστώνεται κατά την απόκτηση παγίων με απαλλοτρίωση, σε χρέωση του λογαριασμού 15.00.10 «Απαλλοτριώσεις» και χρεώνεται με την εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων. (ι) Στους λογαριασμούς 53.17 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση, σε ευρώ » και 53.18 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση, σε Ξ.Ν» καταχωρούνται στο τέλος κάθε χρήσης το τμήμα εκείνο των αντίστοιχων υποχρεώσεων του λογαριασμού 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», το οποίο είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση. (ια) Στο λογαριασμό 53.20 «Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις προς τρίτους, από ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τους. Ο λογαριασμός 53.20 πιστώνεται κατά την είσπραξη ποσών για λογαριασμό τρίτων και χρεώνονται κατά την απόδοσή τους. Δεν παρακολουθούνται στο λογαριασμό 53.20 οι υποχρεώσεις από ασφαλιστικές κρατήσεις των εργαζομένων και εισφορές των εργοδοτών υπέρ των Ταμείων (παρακολουθούνται στο λογαριασμό 55 «Ασφαλιστικοί οργανισμοί»). (ιβ) Ο λογαριασμός 53.30 «Δικαιούχοι υπό τακτοποίηση» πιστώνεται με τις πληρωμές μέσω της ΤτΕ, με χρέωση των αντίστοιχων εξόδων και χρεώνεται με την τακτοποίηση των πληρωμών, με πίστωση του λογαριασμού των χρηματικών διαθεσίμων. (ιγ) Ο λογαριασμός 53.31 «Δικαιούχοι επιστροφών έμμεσων και άμεσων φόρων» πιστώνεται κατά τη διαδικασία επιστροφής φόρων και αξίας πετρελαίου θέρμανσης, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων και χρεώνεται με την απόδοση των ποσών αυτών, με πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων. Επίσης ο λογαριασμός 53.31 χρεώνεται με πίστωση του λογαριασμού 31.00 «Απαιτήσεις χρήσης» για την επαναφορά στα διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης των ανείσπρακτων ποσών, από τους δικαιούχους επιστροφών άμεσων και έμμεσων φόρων και αξίας πετρελαίου θέρμανσης. (ιδ) Ο λογαριασμός 53.40 «Ενδιάμεσος λογαριασμός προξενείων» πιστώνεται με χρέωση των εξόδων που πραγματοποιούνται από τα προξενεία και χρεώνεται με πίστωση των απαιτήσεων που δημιουργούνται από τα προξενεία. (ιε) Οι υπολογαριασμοί του 53.50 «Εισπράξεις − πληρωμές ΝΑΤΟ» πιστώνονται με τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται για τα αντίστοιχα έργα, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων και χρεώνονται με τις σχετικές πληρωμές, με πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων, ενώ γίνεται συμψηφισμός του λογαριασμού αυτού με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από έργα ΝΑΤΟ και Πεδίου Βολής Κρήτης. (ιστ) Ο λογαριασμός 53.80 «Αμοιβές προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εκτός Π/Υ» πιστώνεται με εσωτερική εντολή, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, ενώ χρεώνεται, με πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων. (ιζ) Ο λογαριασμός 53.90 «Λοιποί πιστωτές − Αποδόσεις σε τρίτους» χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση και απόδοση σε τρίτους, εσόδων που ανήκουν σε αυτούς και συνεισπράττονται μέσω του τακτικού Π/Υ. Ο λογαριασμός 53.90 πιστώνεται με την είσπραξη των ποσών και χρεώνεται με την απόδοσή τους, με κίνηση του λογαριασμού των χρηματικών διαθεσίμων. (ιη) Ο λογαριασμός 53.92.00 «Λογαριασμός μη εισπραχθεισών επιταγών στην ΤτΕ» χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των ακάλυπτων επιταγών. Ο λογαριασμός πιστώνεται με την εμφάνιση των μη εισπραχθεισών επιταγών, σε χρέωση των απαιτήσεων από μη εξοφληθείσες επιταγές (λογ/μος 33.91.00), ενώ χρεώνεται με πίστωση τού λογαριασμού 33.91 «Απαιτήσεις από μη εξοφληθείσες επιταγές » με την εντολή πληρωμής προς την ΤτΕ. (ιθ) Ο λογαριασμός 53.92.01 «ΤτΕ − συναλλαγματικές διαφορές» χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των συναλλαγματικών διαφορών που δημιουργούνται στη ΤτΕ. Ο λογαριασμός πιστώνεται με την εμφάνιση των συναλλαγματικών διαφορών, με χρέωση του λογαριασμού των χρηματικών διαθεσίμων που παρακολουθεί τις συναλλαγματικές διαφορές (λογ/μος 38.05.01), ενώ χρεώνεται με πίστωση του ίδιου λογαριασμού (38.05.01) σε εγγραφή που ακολουθεί την εγγραφή εμφάνισης της δαπάνης που δημιουργείται από το γεγονός των συναλλαγματικών διαφορών. (κ) Στο λογαριασμό 53.98 παρακολουθούνται οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου σε ευρώ, οι οποίες δεν εντάσσονται σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες λογαριασμών της ομάδας 5. 9.4.6 Λογαριασμός 55 «Ασφαλιστικοί οργανισμοί» 9.4.6.1 Στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 55 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς διάφορους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, για εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις, που προέρχονται από μισθοδοσία του προσωπικού του. 9.4.6.2 Οι υπολογαριασμοί του λογαριασμού 55 πιστώνονται με την εμφάνιση των υποχρεώσεων κατά την εγγραφή της μισθοδοσίας και χρεώνονται κατά την απόδοση των κρατήσεων, με πίστωση των λογαριασμών των χρηματικών διαθεσίμων. 9.4.7 Λογαριασμός 56 «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού» 9.4.7.1 Στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού καταχωρούνται τα έσοδα των επόμενων χρήσεων που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της κλειόμενης χρήσης, που πραγματοποιούνται δηλαδή μέσα στη χρήση, δεν πληρώνονται όμως μέσα σ’ αυτή, ούτε ενδείκνυται η πίστωσή τους σε προσωπικούς λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσης. 9.4.7.2 Στο λογαριασμό 56.00 «΄Εσοδα επομένων χρήσεων», τα σχετικά έσοδα είτε καταχωρούνται απευθείας σε αυτόν είτε μεταφέρονται από τους οικείους λογαριασμούς εσόδων της ομάδας 7, εάν δεν αφορούν την κλειόμενη, αλλά την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. 9.4.7.3 Ειδικότερα ο λογαριασμός 56.00.16 «Διαφορές από έκδοση ομολόγων υπέρ το άρτιο επομένων χρήσεων» πιστώνεται με τη διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την έκδοση των ομολόγων σε χρέωση των λογαριασμών 45.02 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ» και 45.04 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ξένο νόμισμα» και χρεώνεται στο τέλος της χρήσης, 31/12, με τις δεδουλευμένες υπέρ το άρτιο διαφορές, με πίστωση του λογαριασμού εσόδων 76.90.10 «Διαφορά εκδόσεως ομολόγων υπέρ το άρτιο». 9.4.7.4 Σε περίπτωση ακύρωσης ομολόγου γίνονται οι εγγραφές εξόφλησης και εάν μένει υπόλοιπο στο λογαριασμό 56.00.16 «Διαφορές από έκδοση ομολόγων υπέρ το άρτιο επομένων χρήσεων» θα πρέπει αυτό να εξισώνεται και κλείνει με την πληρωμή στην ΤτΕ. Αν ακόμη παραμένει διαφορά μεταξύ του πληρωτέου ποσού και του λογαριασμού 56.00.16 «Διαφορές από έκδοση ομολόγων υπέρ το άρτιο επομένων χρήσεων» τότε αυτή μεταφέρεται στο λογαριασμό 81. 9.4.7.5 Στο λογαριασμό 56.01 «΄Εξοδα χρήσης δουλευμένα (πληρωτέα)» καταχωρούνται, με αντίστοιχη χρέωση των οικείων λογαριασμών εξόδων της ομάδας 6 ή τον υπολογαριασμό του λογαριασμού 19 «Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση», τα έξοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν μέσα σ’ αυτή. Στην έναρξη της επόμενης χρήσης αντιλογίζονται οι προβλέψεις αυτές και επανεκδίδονται τα ακυρωμένα εντάλματα ή/και ενταλματοποιούνται οι μη ενταλματοποιημένες δαπάνες. Όταν ολοκληρώνεται η θεώρησή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι δαπάνες καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της νέας χρήσης. 9.4.7.6 Ειδικότερα, οι δαπάνες χρήσης που δεν ενταλματοποιήθηκαν, ή θεωρημένες και μη θεωρημένες δαπάνες που δεν πληρώθηκαν (δεδουλευμένες) εγγράφονται στο τέλος της χρήσης μέσω μεταβατικών λογαριασμών με χρέωση των δεδουλευμένων εξόδων χρήσης 6Χ98. Με την έναρξη της νέας χρήσης δημιουργείται αντίθετη κίνηση και οι δαπάνες αυτές θεωρούνται έξοδα χρήσης όταν πληρώνονται. 9.4.7.7 Στο λογαριασμό 56.91 «΄Εξοδα υπό τακτοποίηση» καταχωρούνται με αντίστοιχη χρέωση των οικείων λογαριασμών εξόδων 67.98 «Δεδουλευμένα έξοδα χρηματοδοτήσεων αποδόσεων κλπ» τα έξοδα που εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν σε τρίτους μέσα στη χρήση. 9.4.7.8 Ειδικότερα, οι εισπράξεις που έγιναν υπέρ τρίτων ή οι υποχρεωτικές αποδόσεις υπέρ τρίτων που δεν αποδόθηκαν μέσα στην χρήση εγγράφονται στο τέλος της χρήσης με πίστωση του λογαριασμού 56.91 «΄Εξοδα υπό τακτοποίηση» και χρέωση των δεδουλευμένων εξόδων χρήσης 67.98 «Δεδουλευμένα έξοδα χρηματοδοτήσεων αποδόσεων κλπ». Με την έναρξη της νέας χρήσης δημιουργείται αντίθετη κίνηση και οι δαπάνες αυτές θεωρούνται έξοδα χρήσης όταν πληρώνονται. 9.4.8 Λογαριασμός 58 «Λογαριασμός περιοδικής κατανομής» 9.4.8.1 Ο λογαριασμός 58 «Λογαριασμός περιοδικής κατανομής» χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Οι υπολογαριασμοί του λογαριασμού 58 χρησιμοποιούνται στο τέλος κάθε ενδιάμεσης περιόδου λογισμού (πχ στο τέλος μηνός, τριμήνου κλπ) ώστε στους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων να περιλαμβάνονται τα δουλευμένα έσοδα και έξοδα που αφορούν την περίοδο λογισμού. 9.4.8.2 Με τη λειτουργία του λογαριασμού 58 επιτυγχάνεται: (α) να καταχωρούνται στους αποτελεσματικούς λογαριασμούς της ομάδας 6 τα δουλευμένα και μη λογιστικοποιημένα έξοδα, δηλαδή τα έξοδα που αφορούν την περίοδο λογισμού, αλλά δεν έχουν ακόμη λογιστικοποιηθεί είτε είναι με ακρίβεια γνωστά (π.χ. ασφάλιστρα, δώρα εορτών κλπ) είτε προσδιορίζονται προϋπολογιστικά (πχ αποζημιώσεις κλπ), καθώς και οι προϋπολογισμένες προμήθειες πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση (β) να καταχωρούνται στους αποτελεσματικούς λογαριασμούς της ομάδας 7 τα δουλευμένα και μη λογιστικοποιημένα έσοδα, δηλαδή τα έσοδα που αφορούν την περίοδο λογισμού, αλλά δεν έχουν ακόμη λογιστικοποιηθεί κυρίως επειδή δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί ή καταστεί απαιτητά είτε είναι με ακρίβεια γνωστά (πχ ενοίκια) είτε προσδιορίζονται προϋπολογιστικά (πχ τόκοι καταθέσεων). 9.4.8.3 Ο λογαριασμός 58 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους λογαριασμούς που είναι αντίστοιχοι με τους ενδιάμεσους λογαριασμούς παρακολούθησης των προϋπολογισμένων εξόδων της ομάδας 6 και των προϋπολογισμένων εσόδων της ομάδας 7. 9.4.8.4 Στο τέλος της περιόδου λογισμού, ο λογαριασμός 58 λειτουργεί ως εξής: (α) χρεώνεται με τα προϋπολογισμένα έσοδα, με πίστωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων 7, (β) πιστώνεται με τα προϋπολογισμένα έξοδα, με χρέωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων 6. 9.4.8.5 Στην αρχή της επόμενης της περιόδου λογισμού, ακυρώνονται οι εγγραφές των προϋπολογισμένων εσόδων και εξόδων, και διενεργούνται νέες αντίστοιχες εγγραφές για τη νέα (επόμενη) περίοδο λογισμού. 9.4.8.6 Στο τέλος της χρήσης ο λογαριασμός 58 εξισώνεται, αφού σε περίπτωση που είτε υπάρχουν δουλευμένα έσοδα ή έξοδα είτε έχουν πραγματοποιηθεί έσοδα ή έξοδα που αφορούν την επόμενη χρήση, τα αντίστοιχα ποσά καταχωρούνται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού (λογ/μος. 36) ή του παθητικού (λογ/μος 56), σύμφωνα με όσα ορίζονται για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών σε προηγούμενες παραγράφους. 9.5 Ομάδα 6η : Οργανικά Έξοδα Κατ’ Είδος 9.5.1 Περιεχόμενο και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 9.5.1.1 Ως έξοδα, κατά τη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακή Βάση όπως προαναφέρθηκε προσδιορίζονται εκείνες οι δαπάνες (πλην της αγοράς παγίων στοιχείων, των δαπανών επενδύσεων και της πληρωμής των χρεολυσίων) που έφτασαν στο στάδιο “προς εντολή πληρωμής” και ειδικότερα μετά το πέρας της θεώρησης/ έγκρισης τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 9.5.1.2 Για την απεικόνιση στο τέλος της χρήσης όλων των δεδουλευμένων εξόδων, για έξοδα που βαρύνουν την χρήση αλλά δεν έχουν εκδοθεί/θεωρηθεί η εξοφληθεί (είτε πραγματικά είτε οίκοθεν) οι κατάλληλοι τίτλοι πληρωμής, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο 9.4.7 περί των λογαριασμών 56.01 και 56.91 διαδικασίες. 9.5.1.3 Με τον τρόπο αυτό απεικονίζονται στο τέλος χρήσης σωστά όλα τα δουλευμένα έξοδα της χρήσης. Με την έναρξη της νέας χρήσης δημιουργείται αντίθετη κίνηση. 9.5.1.4 Στην ομάδα 6 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην ομαλή δραστηριότητα της χρήσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. 9.5.1.5 Ειδικότερα, στους λογαριασμούς της ομάδας 6 δεν καταχωρούνται: (α) Οι προμήθειες παγίων που καταχωρούνται στους αντίστοιχους λογαριασμούς της ομάδας 1. (β) Τα έργα, οι μελέτες και οι απαλλοτριώσεις που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 15. (γ) Οι συμμετοχές κ.λπ. που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 18. (δ) Τα ποσά που αφορούν ζημίες και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 81 «΄Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». (ε) Τα ποσά που αφορούν ζημίες και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 82 «΄Εξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων». (στ) Τα ποσά προβλέψεων που δεν αφορούν άμεσα την εκμετάλλευση, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». 9.5.1.6 Οι λογαριασμοί των εξόδων χρεώνονται σε πίστωση των κατάλληλων, κατά περίπτωση, λογαριασμών της ομάδας 5 ή της ομάδας 3 και στο τέλος της χρήσης πιστώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο 9.5.2 του παρόντος. 9.5.2 Τακτοποίηση Λογαριασμών Εξόδων στο Τέλος της Χρήσης 9.5.2.1 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 6 στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης». 9.5.2.2 Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εξόδων περιλαμβάνουν και προπληρωμένα ποσά εξόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις ή σε περίπτωση που οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν ποσά δουλευμένων εξόδων, επειδή θα πληρωθούν κατά τις επόμενες χρήσεις, πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο λογαριασμό 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης» γίνονται εγγραφές τακτοποίησης, έτσι ώστε τα υπόλοιπα αυτά να απεικονίζουν το ακριβές ύψος όλων των δουλευμένων εξόδων δραστηριότητας της χρήσης που κλείνει. 9.5.2.3 Οι εγγραφές τακτοποίησης της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογαριασμός 36) και παθητικού (λογαριασμός 56). 9.5.3 Λογαριασμός 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού − Συντάξεις» 9.5.3.1 Στο λογαριασμό 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού – Συντάξεις» καταχωρούνται όλα τα έξοδα προσωπικού που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό στα οποία περιλαμβάνονται οι αμοιβές των μονίμων υπαλλήλων και λειτουργών, των υπαλλήλων ή λειτουργών με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου (αορίστους ή ορισμένου χρόνου), οι εργοδοτικές εισφορές, οι πρόσθετες παροχές και οι συντάξεις (πλην εκείνων των συντάξεων που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα οι οποίες παρακολουθούνται στο λογαριασμό 67.00). Στο λογαριασμό 60 παρακολουθούνται επίσης και οι αμοιβές και συντάξεις των εκλεγμένων οργάνων της πολιτείας (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βουλευτές , δήμαρχοι κ.λπ.). Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 60.00 «Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων» καταχωρούνται όλες οι αμοιβές για το έμμισθο τακτικό προσωπικό, δηλαδή. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, άλλα επιδόματα, οδοιπορικά, αμοιβή για νυκτερινή εργασία, αποζημιώσεις κ.λπ. (β) Στο λογαριασμό 60.01 «Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» καταχωρούνται όλες οι αμοιβές των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (γ) Στο λογαριασμό 60.02 «Αμοιβές ειδικών κατηγοριών» καταχωρούνται όλες οι αμοιβές ειδικών κατηγοριών, όπως π.χ. αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. (δ) Στο λογαριασμό 60.20 «Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση» καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. (ε) Στο λογαριασμό 60.50 «Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού» καταχωρούνται οι παρεπόμενες παροχές και τα έξοδα προσωπικού, όπως π.χ. τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του δημοσίου και οι λοιπές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις. (στ) Στο λογαριασμό 60.70 «Συντάξεις δημοσίου» καταχωρούνται οι συντάξεις του δημοσίου (ενώ στο λογαριασμό 67.00 «Συντάξεις κοινωνικού χαρακτήρα» παρακολουθούνται μόνο οι τιμητικές συντάξεις). 9.5.4 Λογαριασμός 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» 9.5.4.1 Στο Λογαριασμό 61 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές και τα έξοδα που αφορούν τρίτους (συνεργάτες κ.λπ.) που δεν έχουν εξαρτημένη εργασία. 9.5.4.2 Σημειώνεται ότι όπως στον προϋπολογισμό, δε γίνεται διάκριση των αμοιβών σε ελευθέρων επαγγελματιών (νομικών, συμβούλων κ.λπ.) και σε τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών. 9.5.4.3 Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του λογαριασμού 61 παρακολουθούνται οι διάφορες κατηγορίες αμοιβών τρίτων και στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται ανάλυση με βάση το Δημόσιο Λογιστικό. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 61.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» καταχωρούνται οι αμοιβές για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και μη. (β) Στο λογαριασμό 61.90 «Λοιπές αμοιβές τρίτων» καταχωρούνται οι λοιπές προμήθειες, τα έξοδα επεξεργασίας και λοιπές αμοιβές τρίτων. 9.5.5 Λογαριασμός 62 «Παροχές τρίτων» 9.5.5.1 Στο λογαριασμό 62 καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν παροχές τρίτων, όπως ηλεκτρικό ρεύμα (κίνησης και φωτισμού), ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ασφάλιστρα, ενοίκια, επισκευές και συντηρήσεις κ.λπ. 9.5.5.2 Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του λογαριασμού 62 παρακολουθείται κάθε κατηγορία εξόδου χωριστά και στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται ανάλυση σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 62.03 «Τηλεπικοινωνίες» καταχωρούνται τα έξοδα τηλεπικοινωνιών (ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.). (β) Στο λογαριασμό 62.04 «Ενοίκια» καταχωρούνται τα έξοδα για ενοίκια κτιρίων, μεταφορικών μέσων κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης. (γ) Στο λογαριασμό 62.05 «Ασφάλιστρα» καταχωρούνται τα έξοδα του Δημοσίου για ασφάλιστρα. (δ) Στο λογαριασμό 62.07 «Επισκευές – Συντηρήσεις» καταχωρούνται τα έξοδα για διάφορες επισκευές και συντηρήσεις που διενεργούνται από τρίτους. (ε) Στο λογαριασμό 62.90 «΄Εξοδα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης άρδευσης φυσικού αερίου και καθαριότητας (πλην παραγωγής)» καταχωρούνται τα έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξοδα ύδρευσης και άρδευσης τα έξοδα για φυσικό αέριο και οι δαπάνες καθαριότητας. (στ) Στο λογαριασμό 62.91 «Λοιπές παροχές τρίτων» καταχωρούνται τα έξοδα για λοιπές παροχές τρίτων. 9.5.6 Λογαριασμός 63 «Αναλώσεις αποθεμάτων − Προμήθειες αγαθών» 9.5.6.1 Στο λογαριασμό 63 καταχωρούνται οι αναλώσεις αποθεμάτων (προμήθειες αναλωσίμων, αποθέματα κ.λπ.). 9.5.6.2 Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του λογαριασμού 63 παρακολουθούνται οι διάφορες κατηγορίες αναλώσεων αποθεμάτων και στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται ανάλυση με βάση το Δημόσιο Λογιστικό. 9.5.7 Λογαριασμός 64 «Διάφορα έξοδα» Στο λογαριασμό 64 καταχωρούνται όλα τα κατ’ είδος έξοδα που δεν καταχωρούνται σε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 64.00 «΄Εξοδα μεταφορών» καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν μεταφορές. (β) Στο λογαριασμό 64.01 «΄Εξοδα ταξιδιών – οδοιπορικά» καταχωρούνται όλα τα έξοδα ταξιδιών που αφορούν οδοιπορικά εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων, ημερήσιες αποζημιώσεις για μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό κ.λπ. (γ) Στο λογαριασμό 64.02 «΄Εξοδα προβολής εκθέσεων και συνεδρίων» καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν την προβολή και διαφήμιση, τη διοργάνωση εκθέσεων κ.λπ. και κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (δ) Στο λογαριασμό 64.04 «Ζημιές από πώληση συμμετοχών» καταχωρείται η ζημία από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων. (ε) Στο λογαριασμό 64.05 «Συνδρομές − εισφορές» καταχωρούνται οι δαπάνες για συνδρομές και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς. (στ) Στο λογαριασμό 64.07 «΄Εξοδα εκδόσεων, εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας» καταχωρούνται τα έξοδα εκδόσεων, εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας (ζ) Στο λογαριασμό 64.09 «΄Εξοδα δημοσιεύσεων» καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν διάφορες δημοσιεύσεις, όπως αγγελιών, οικονομικών καταστάσεων, ανακοινώσεων κ.λπ. (η) Στο λογαριασμό 64.15 «Δαπάνες εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας» καταχωρούνται κάθε είδους έξοδα του Δημοσίου που αφορούν δαπάνες εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας. (θ) Στο λογαριασμό 64.60 «Διάφορα έξοδα προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού Π/Υ» παρακολουθούνται ξεχωριστά οι δαπάνες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που καλύπτονται από κοινοτικούς πόρους ή εθνικούς πόρους. (ι) Στο λογαριασμό 64.80 καταχωρείται η συμμετοχή της Ελλάδος για δαπάνες του ΝΑΤΟ. (ια) Στο λογαριασμό 64.81 «Δαπάνες Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών μελών» καταχωρούνται οι δαπάνες που γίνονται για τα έργα του ΝΑΤΟ και αντιστοιχίζονται με τα έσοδα του λογαριασμού 75.60 «΄Εσοδα από ΝΑΤΟ». (ιβ) Στο λογαριασμό 64.90 «Διάφορα έξοδα» καταχωρούνται οι λοιπές δαπάνες και έξοδα όπως έξοδα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών, έξοδα παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη, έξοδα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, έξοδα εκλογών κλπ. Στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς του 64.90 «Διάφορα έξοδα» γίνεται ανάλυση με βάση το Δημόσιο Λογιστικό. 9.5.8 Λογαριασμός 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα» 9.5.8.1 Στο λογαριασμό 65 καταχωρούνται όλα τα χρηματοοικονομικά έξοδα, δηλαδή όλα τα έξοδα που αφορούν τόκους δανείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και οι προμήθειες τραπεζών και λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου έξοδα. 9.5.8.2 Ειδικότερα, στο λογαριασμό 65.91 «Συναλλαγματικές διαφορές δανείων» παρακολουθούνται οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μετατροπή σε ευρώ δανείων και πιστώσεων από ξένο νόμισμα. 9.5.9 Λογαριασμός 66 «Αποσβέσεις παγίων» 9.5.9.1 Στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης δεν πραγματοποιούνται αποσβέσεις των παγίων στοιχείων του ενεργητικού (πλην των περιπτώσεων αποσβέσεων των εξόδων πολυετούς απόσβεσης). 9.5.9.2 Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του λογαριασμού 66 χρεώνονται με πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 1. 9.5.10 Λογαριασμός 67 «Χρηματοδοτήσεις − Παροχές − Χορηγίες− Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις» 9.5.10.1 Στο λογαριασμό 67 παρακολουθούνται χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, αποδόσεις σε νομικά πρόσωπα και Τοπική Αυτοδιοίκηση, παροχές κλπ, υποχρεωτικές ή μη. 9.5.10.2 Στο λογαριασμό 67.00 «Συντάξεις κοινωνικού χαρακτήρα» καταχωρούνται οι συντάξεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως θυμάτων πολέμων, εθνικής αντίστασης κλπ.(οι συντάξεις των υπαλλήλων, όπως προαναφέρθηκε (παρ. 9.5.7), παρακολουθούνται στο λογαριασμό 60.70). 9.5.10.3 Στο λογαριασμό 67.01 «Επιδοτήσεις, οικονομικές − εισοδηματικές ενισχύσεις τακτικού προϋπολογισμού» καταχωρούνται οι επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη γεωργικών ελλειμμάτων, νοικοκυριών, πολιτικών κομμάτων κλπ. 9.5.10.4 Στο λογαριασμό 67.03 «Εισοδηματικές ενισχύσεις αποδιδόμενες σε δικαιούχους από τακτικό προϋπολογισμό» καταχωρούνται οι οικονομικές ενισχύσεις και βοηθήματα που αποδίδονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, όπως βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη, ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, υποτροφίες, κ.λπ. 9.5.10.5 Στο λογαριασμό 67.10 «Αποδόσεις σε νομικά πρόσωπα» καταχωρούνται όλες οι αποδόσεις σε νομικά πρόσωπα και οργανισμούς που είναι υποχρεωτικές όπως οι αποδόσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού, σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, σε οργανισμούς και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, σε ταμεία κλπ. 9.5.10.6 Στο λογαριασμό 67.11 «Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση» καταχωρούνται οι αποδόσεις στην ΕΕ, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε προγράμματα. 9.5.10.7 Στο λογαριασμό 67.21 «Επιχορήγηση φορέων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις φορέων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 9.5.10.8 Στο λογαριασμό 67.22 «Επιχορηγήσεις για κοινωνική πολιτική» καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις σε φορείς για κοινωνική πολιτική. 9.5.10.9 Στο λογαριασμό 67.23 «Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση» καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση. 9.5.10.10 Στο λογαριασμό 67.60 «Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων » καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις νομικών προσώπων του ΠΔΕ, για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και από κοινοτικούς πόρους. 9.5.11 Λογαριασμός 68 «Προβλέψεις εκμετάλλευσης» Στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 68 καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται για κινδύνους εκμετάλλευσης. 9.6 Ομάδα 7η : Οργανικά Έσοδα Χρήσης Κατά Είδος 9.6.1 Περιεχόμενο και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 9.6.1.1 Στην ομάδα 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατά είδος τα έσοδα τα οποία αναφέρονται στην ομαλή δραστηριότητα της Κεντρικής Διοίκησης κατά τη διάρκεια της χρήσης. Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 δεν καταχωρούνται: (α) Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και τα έκτακτα κέρδη, τα οποία καταχωρούνται στην ομάδα 8 και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 81.01 «΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα». (β) Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία καταχωρούνται στην ομάδα 8 και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 82.01 «΄Εσοδα προηγουμένων χρήσεων». (γ) Οι εισπράξεις που δεν αποτελούν έσοδα, αλλά εισπράξεις από δάνεια κ.λπ., οι οποίες παρακολουθούνται στους αντίστοιχους λογαριασμούς υποχρεώσεων των ομάδων 4 και 5. (δ) Οι εισπράξεις από έσοδα προηγούμενων χρήσεων (που βεβαιώθηκαν ως έσοδα στα παρελθόντα οικονομικά έτη) οι οποίες παρακολουθούνται στο λογαριασμό 31 «Απαιτήσεις από φόρους, κοινωνικούς πόρους, επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες». (ε) Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 43 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων». (στ) Τα έσοδα από την κυκλοφορία νομισμάτων στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης θα παρακολουθούνται στο λογαριασμό 40 «Καθαρή θέση πολιτών». 9.6.1.2 Τα έσοδα για λογαριασμό τρίτων παρακολουθούνται στην ομάδα 7 και οι αποδόσεις τους στην ομάδα 6. Στο τέλος του έτους, για το ποσό που έχει εισπραχθεί και δεν έχει αποδοθεί γίνεται εγγραφή με πίστωση του μεταβατικού λογαριασμού 56.91 «΄Εξοδα υπό τακτοποίηση» και χρέωση του 67.98 «Δεδουλευμένα έξοδα χρηματοδοτήσεων αποδόσεων κλπ», ενώ πραγματοποιείται αντίθετη εγγραφή στην έναρξη του νέου έτους. 9.6.1.3 Στο λογαριασμό 70 παρακολουθούνται τα έσοδα από άμεσους φόρους και στο λογαριασμό 71 τα έσοδα από έμμεσους φόρους. 9.6.2 Τακτοποίηση Λογαριασμών Εσόδων στο Τέλος της Χρήσης 9.6.2.1 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 7 μεταφέρονται, στο τέλος της χρήσης, στην πίστωση του λογαριασμού 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης». Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εσόδων περιλαμβάνουν και ποσά εσόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις και έχουν προεισπραχθεί, ή οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν ποσά δουλευμένων εσόδων, επειδή αφορούν επόμενες χρήσεις, πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο λογαριασμό 80.00 γίνονται εγγραφές τακτοποίησης, έτσι ώστε τα υπόλοιπα των εξόδων να απεικονίζουν το ακριβές ύψος όλων των δουλευμένων εσόδων δραστηριότητας της χρήσης που κλείνει. 9.6.2.2 Οι εγγραφές τακτοποίησης της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογαριασμός 36) και παθητικού (λογαριασμός 56). 9.6.3 Λογαριασμός 70 «Άμεσοι φόροι» 9.6.3.1 Στο λογαριασμό 70 παρακολουθούνται τα έσοδα που, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αποκτά η Κεντρική Διοίκηση από άμεσους φόρους. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 70.00 «Φόρος στο εισόδημα (φυσικών και νομικών προσώπων)» παρακολουθούνται τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος των φυσικών και των νομικών προσώπων. (β) Στο λογαριασμό 70.01 «Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών» παρακολουθούνται τα έσοδα από ειδικούς φόρους εισοδήματος, όπως πλοίων, κατοίκων αλλοδαπής κ.λπ. (γ) Στο λογαριασμό 70.04 «Φόροι στην περιουσία» παρακολουθούνται τα έσοδα από φόρους και τέλη στην περιουσία, όπως κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ακίνητης περιουσίας κ.λπ. (δ) Στο λογαριασμό 70.50 «Άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων» παρακολουθούνται τα έσοδα από άμεσους φόρους υπέρ τρίτων. (ε) Στο λογαριασμό 70.70 «Λοιποί άμεσοι φόροι» παρακολουθούνται τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους. (στ) Στο λογαριασμό 70.90 «Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους» παρακολουθούνται τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους. 9.6.4 Λογαριασμός 71 «΄Εμμεσοι φόροι» 9.6.4.1 Στο λογαριασμό 71 παρακολουθούνται τα έσοδα που, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αποκτά η Κεντρική Διοίκηση από έμμεσους φόρους. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 71.00 «Φόρος προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ» παρακολουθούνται τα έσοδα από το Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ). (β) Στο λογαριασμό 71.01 «Ειδικοί φόροι κατανάλωσης» παρακολουθούνται τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης. (γ) Στο λογαριασμό 71.05 «Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων» παρακολουθούνται τα έσοδα από φόρους στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων. (δ) Στο λογαριασμό 71.08 «Τέλη χαρτοσήμου» παρακολουθούνται τα έσοδα από τέλη χαρτοσήμου. (ε) Στο λογαριασμό 71.09 «Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων» παρακολουθούνται τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων. (στ) Στο λογαριασμό 71.10 «Τέλη και εισφορές στα οχήματα» τα έσοδα από τα τέλη και εισφορές οχημάτων. (ζ) Στο λογαριασμό 71.50 «΄Εμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων» παρακολουθούνται τα έσοδα από έμμεσους φόρους υπέρ τρίτων. (η) Στο λογαριασμό 71.60 «΄Εσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε.» παρακολουθούνται τα έσοδα που εισπράττονται για την ΕΕ. (θ) Στο λογαριασμό 71.70 «Λοιποί έμμεσοι φόροι» παρακολουθούνται τα έσοδα από λοιπούς έμμεσους φόρους. (ι) Στο λογαριασμό 71.90 «Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους» παρακολουθούνται τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους. 9.6.5 Λογαριασμός 72 «Μη φορολογικά έσοδα» 9.6.5.1 Στο λογαριασμό 72 παρακολουθούνται τα έσοδα που, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αποκτά η Κεντρική Διοίκηση από μη φορολογικά έσοδα, όπως από δραστηριότητα νομικών προσώπων (πώληση κρατικών λαχείων κ.λπ.), από επιστροφές χρημάτων, παράβολα, έσοδα υπέρ τρίτων, έσοδα καταργούμενων ειδικών λογαριασμών και λοιπά μη φορολογικά έσοδα. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 72.10 παρακολουθούνται τα έσοδα από δραστηριότητες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων. (β) Στο λογαριασμό 72.50 παρακολουθούνται τα «΄Εσοδα υπέρ τρίτων» κατά τη διάρκεια της χρήσης, αλλά ο λογαριασμός εξισώνεται στο τέλος της χρήσης μέσω του λογαριασμού 56.91 «΄Εξοδα υπό τακτοποίηση» και ως εκ τούτου δεν υπάρχει επίπτωση στα αποτελέσματα. (γ) Στο λογαριασμό 72.60 παρακολουθούνται τα έσοδα από παράβολα. (δ) Στο λογαριασμό 72.70 παρακολουθούνται τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές. (ε) Στο λογαριασμό 72.90 παρακολουθούνται τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα. 9.6.6 Λογαριασμός 73 «΄Εσοδα από υπηρεσίες» 9.6.6.1 Στο λογαριασμό 73 παρακολουθούνται όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της Κεντρικής Διοίκησης από τις υπηρεσίες που παρέχει. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 73.00 «΄Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου» παρακολουθούνται τα έσοδα από υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως έσοδα από το λογαριασμό ΔΕΤΕ (άρθ.11 ν.1798/88), έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών, έσοδα από χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους, έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές, έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών κλπ. (β) Στο λογαριασμό 73.90 «Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου» παρακολουθούνται τα λοιπά έσοδα από υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως από τις εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου, έσοδα από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών σε δομικά υλικά, έσοδα από υπηρεσίες της Υ.Π.Α. (ν.1340/83). 9.6.7 Λογαριασμός 74 «΄Εσοδα από επιχορηγήσεις» 9.6.7.1 Στο λογαριασμό 74 καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις που προέρχονται από την ΕΕ ή από οργανισμούς της αλλοδαπής. 9.6.7.2 Οι επιχορηγήσεις που καταχωρούνται στο λογαριασμό 74 είναι αυτές που χορηγούνται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή για επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ ή για κάλυψη εξόδων κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και άλλων συναφών σκοπών. 9.6.7.3 Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται για πραγματοποίηση επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης, καταχωρούνται στο λογαριασμό 43. 9.6.8 Λογαριασμός 75 «΄Εσοδα από παρεπόμενες ασχολίες, δωρεές και κληροδοτήματα» Στο λογαριασμό 75 παρακολουθούνται τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες, όπως τα έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας, έσοδα από δωρεές, κληροδοσίες, έσοδα από ΝΑΤΟ, κ.λπ. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 75.00 καταχωρούνται τα έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας. (β) Στο λογαριασμό 75.02 καταχωρούνται τα έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του Δημοσίου. (γ) Στο λογαριασμό 75.10 καταχωρούνται τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες κ.λπ.. (δ) Στο λογαριασμό 75.11 καταχωρούνται διάφορα έσοδα από οργανισμούς. (ε) Στο λογαριασμό 75.50 καταχωρούνται τα έσοδα λοιπών περιπτώσεων. (στ) Στο λογαριασμό 75.60 «΄Εσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.» καταχωρούνται τα έσοδα για το ΝΑΤΟ τα οποία αντιστοιχίζονται με τα έξοδα στο λογαριασμό 64.81 «Δαπάνες Βορειοαντλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών μελών». (ζ) Στο λογαριασμό 75.70 «΄Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων, που εκτελέστηκαν από ΠΔΕ» καταχωρούνται τα έσοδα από την εκμετάλλευση έργων του ΠΔΕ και στο λογαριασμό 75.71 «Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων ΠΔΕ» τα έσοδα που αποτελούν συνεισφορές φορέων για την εκτέλεση έργων του ΠΔΕ. (η) Στο λογαριασμό 75.90 «Λοιπά έσοδα» καταχωρούνται διάφορα άλλα έσοδα που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω λογαριασμούς. (θ) Στο λογαριασμό 75.91 «΄Εσοδα από πώληση αγαθών» καταχωρούνται τα έσοδα από την πώληση αγαθών. (ι) Στο λογαριασμό 75.94 «Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων» και στους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται οι πωλήσεις των παγίων στοιχείων (ακινήτων, μηχανημάτων, επίπλων κ.λπ.). Ταυτόχρονα προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα των πωλήσεων των παγίων, το οποίο μεταφέρεται στον κατάλληλο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου 81 «΄Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». Ειδικότερα, οι λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν από την πώληση του πάγιου στοιχείου, αντί να καταχωρούνται στο λογαριασμό του πωλούμενου στοιχείου και σ’ αυτόν να προσδιορίζεται το αποτέλεσμα, καταχωρούνται σε αντίστοιχο υπολογαριασμό του δευτεροβάθμιου 75.94 «Ενδιάμεσος λογ/σμος πωλήσεων πάγιων στοιχείων», υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα: (i) Η αξία κτήσεως του πωλούμενου πάγιου στοιχείου θα μεταφέρεται, από τον οικείο υπολογαριασμό του παγίου σε αντίστοιχο υπολογαριασμό του 75.94.99 «Αντίθετος λογαριασμός» και στην πίστωση του μεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την πώληση. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και μεταφορές μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.02.00 «Ζημίες από εκποίηση παγίων», όταν είναι ζημία, ή στο λογαριασμό 81.03.00 «Κέρδη από εκποίηση παγίων», όταν είναι κέρδος. (ii) Ο λογαριασμός 75.94 «Ενδιάμεσος λογ/σμος πωλήσεων πάγιων στοιχείων» κατά το κλείσιμο της χρήσης πρέπει να είναι πάντοτε εξισωμένος. 9.6.9 Λογαριασμός 76 «΄Εσοδα κεφαλαίων και συμμετοχών» 9.6.9.1 Στο λογαριασμό 76 «΄Εσοδα κεφαλαίων και συμμετοχών» παρακολουθούνται τα έσοδα από τόκους κεφαλαίων (76.00), τα μερίσματα μετοχών (76.01), τα μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (76.02), τα κέρδη από πώληση συμμετοχών (76.04), τα έσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς (76.10), τα κέρδη από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων (76.34), και τα λοιπά έσοδα κεφαλαίων (76.90). 9.6.9.2 Ο λογαριασμός 76.10.00 «Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών» παρακολουθείται σε ταμειακή βάση. 9.7 Ομάδα 8η : Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων 9.7.1 Περιεχόμενο Λογαριασμών 9.7.1.1 Στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί προσδιορισμού των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, μικτών και καθαρών, καθώς και οι λογαριασμοί συγκέντρωσης των εξόδων και εσόδων εκμετάλλευσης που δεν είναι προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων. 9.7.1.2 Στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί συγκέντρωσης των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, των εξόδων και εσόδων προηγουμένων χρήσεων, των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, των εσόδων από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων, καθώς και οι λογαριασμοί προσδιορισμού και διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης. 9.7.2 Λογαριασμός 80 «Γενική εκμετάλλευση» 9.7.2.1 Ο λογαριασμός 80 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσης. 9.7.2.2 Ο λογαριασμός 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης» χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των καθαρών τακτικών και οργανικών αποτελεσμάτων, τα οποία πραγματοποιούνται μέσα στη χρήση που κλείνει. 9.7.2.3 Στο λογαριασμό 80.00, στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται τα έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6 και τα έσοδα της ομάδας 7, αφού προηγουμένως οι λογαριασμοί των ομάδων αυτών υποστούν τις αναγκαίες χρονικές τακτοποιήσεις, ώστε τα υπόλοιπά τους να αντιπροσωπεύουν τα δουλευμένα, τακτικά και οργανικά έσοδα και έξοδα της χρήσης, δηλαδή εκείνα που αφορούν την ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης που κλείνει. 9.7.2.4 Στο λογαριασμό 80.00 μεταφέρονται στο τέλος της χρήσης και τα υπόλοιπα του λογαριασμού 15.10 και του λογαριασμού 43.01. 9.7.3 Λογαριασμός 81 «΄Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» 9.7.3.1 Στο λογαριασμό 81 καταχωρούνται κατ’ είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσης, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες. 9.7.3.2 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα είναι εκείνα που τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται είτε σε παραλείψεις είτε σε έκτακτα ή ανώμαλα ή τυχαία έξοδα. Για την Κεντρική Διοίκηση τέτοια έξοδα είναι: τόκοι υπερημερίας, τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων, καταπτώσεις εγγυήσεων ρητρών κλπ, συναλλαγματικές διαφορές, ζημιές από πώληση παγίων, κλπ. 9.7.3.3 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα είναι εκείνα που προέρχονται από τυχαίες συμπτωματικές πράξεις και συναλλαγές ή από έκτακτα και περιστασιακά γεγονότα. Για την Κεντρική Διοίκηση τέτοια έσοδα είναι: τόκοι υπερημερίας συναλλαγματικές διαφορές, καταπτώσεις εγγυήσεων ρητρών, από πώληση παγίων, από καταλογισμούς, κλπ. 9.7.3.4 Στο λογαριασμό 81.00 «΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα» καταχωρούνται, κατά είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έξοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00 «΄Εξοδα προηγουμένων χρήσεων». 9.7.3.5 Στο λογαριασμό 81.00.04 «Συναλλαγματικές διαφορές», κατά τη διάρκεια της χρήσης, καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από την είσπραξη απαιτήσεων ή εξόφληση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Επίσης, στο τέλος της χρήσης, στο λογαριασμό 81.00.04 καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, με εξαίρεση τα δάνεια και τις πιστώσεις που λαμβάνονται για τη χρηματοδότηση κτήσης παγίων στοιχείων. 9.7.3.6 Στο λογαριασμό 81.01 «΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα» καταχωρούνται κατά είδος τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έσοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.01 «΄Εσοδα προηγουμένων χρήσεων». 9.7.3.7 Στους λογαριασμούς 81.02 «΄Εκτακτες ζημίες» και 81.03 «΄Εκτακτα κέρδη» καταχωρούνται τα αποτελέσματα, ζημίες ή κέρδη, που προκύπτουν από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως π.χ. από εκποίηση παγίων στοιχείων, από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς ομολογιακών δανείων. 9.7.3.8 Στον λογαριασμό 81.02.06 «Ζημίες από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεων» καταχωρούνται οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή απαιτήσεων, ο λογιστικός χειρισμός των οποίων περιγράφεται στην παρ. 9.3.6, περίπτωση 6. 9.7.3.9 Κατά το κλείσιμο της χρήσης τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του λογαριασμού 81 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 86.01 «Μη λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης» έτσι ώστε ο λογαριασμός 81 να εξισώνεται. 9.7.4 Λογαριασμός 82 «΄Εσοδα − έξοδα προηγουμένων χρήσεων» Στο λογαριασμό 82 καταχωρούνται κατά είδος τα έξοδα και έσοδα που πραγματοποιούνται μέσα στη χρήση, ενώ ο χρόνος δημιουργίας της υποχρέωσης και απαίτησης αντίστοιχα, ανάγεται σε δραστηριότητες προηγούμενων χρήσεων. Ειδικότερα: (α) Στο λογαριασμό 82.00 «΄Εξοδα προηγούμενων χρήσεων» καταχωρούνται κατά είδος τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, όπως οι χρεωστικές διαφορές μεταβατικών λογαριασμών, τα έξοδα από αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. (β) Στο λογαριασμό 82.01 «΄Εσοδα προηγούμενων χρήσεων» καταχωρούνται κατά είδος τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ή βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων. (γ) Κατά το κλείσιμο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του λογαριασμού 82 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του λογαριαμού 86.01 «Μη λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης», έτσι ώστε ο λογαριασμός 82 να εξισώνεται. 9.7.5 Λογαριασμός 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» 9.7.5.1 Ο λογαριασμός 83 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται για τη λειτουργία του λογαριασμού 44 «Προβλέψεις». 9.7.5.2 Κατά το κλείσιμο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του λογαριασμού 83 μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα χρήσης», έτσι ώστε ο λογαριασμός 83 να εξισώνεται. 9.7.6 Λογαριασμός 84 «’Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» 9.7.6.1 Ο λογαριασμός 84 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται για τη λειτουργία του λογαριασμού 44 «Προβλέψεις». 9.7.6.2 Κατά το κλείσιμο της χρήσης τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του λογαριασμού 84 μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα χρήσης», έτσι ώστε ο λογαριασμός 84 να εξισώνεται. 9.7.7 Λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα χρήσης» 9.7.7.1 Ο λογαριασμός 86 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσης, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η ΚΧΕ της χρήσης. 9.7.7.2 Ο λογαριασμός 86 χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των συνολικών καθαρών αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων) που πραγματοποιούνται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δημοσίου μέσα στη χρήση που κλείνει. 9.7.7.3 Στο λογαριασμό 86, στο τέλος της χρήσης, μεταφέρονται τα μικτά αποτελέσματα δραστηριότητας (κύριας και παρεπόμενης), και τα διάφορα άλλα έσοδα, για να συσχετισθούν με τα έξοδα των λειτουργιών (διοίκησης, ερευνών − αναπτύξεως και δημοσίων σχέσεων). 9.7.7.4 Στο λογαριασμό 86 μεταφέρονται επίσης τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα − έξοδα) και τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζημίες). 9.7.7.5 Από το συσχετισμό των παραπάνω στοιχείων, που πραγματοποιείται στο λογαριασμό 86, προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης. 9.7.7.6 Η λειτουργία του λογαριασμού 86 αναλύεται στο κεφάλαιο 10. 9.7.8 Λογαριασμός 89 «Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης» 9.7.8.1 Ο λογαριασμός 89 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσης, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η ΚΧΘ της χρήσης. 9.7.8.2 Η ΚΧΘ δημοσιεύεται μαζί με την ΚΧΕ, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 9.7.8.3 Ο λογαριασμός 89 χρησιμεύει για το κλείσιμο των λογαριασμών της χρήσης στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ και για το άνοιγμα των λογαριασμών της νέας χρήσης, που ακολουθεί την κλειόμενη χρήση. 9.7.8.4 Η λειτουργία του λογαριασμού 89 αναλύεται στο κεφάλαιο 10. 9.8 Πράξεις σε Συνάλλαγμα και Άλλα Συναφή Θέματα 9.8.1 Συναλλαγματικές Διαφορές Απαιτήσεων, Υποχρεώσεων και Διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα 9.8.1.1 Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρήσης, από εισπράξεις απαιτήσεων ή από πληρωμές υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00.04 «Συναλλαγματικές διαφορές» όταν είναι χρεωστικές ή στο λογαριασμό 81.01.04 «΄Εσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους» όταν είναι πιστωτικές. 9.8.1.2 Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση, στο τέλος της χρήσης, και αφορούν λογαριασμούς απαιτήσεων ή υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα ή διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα, κατά το κλείσιμο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, υπολογίζονται με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ κατά την ημέρα κλεισίματος της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, όπως προκύπτει από σχετικό δελτίο της ΤτΕ. 9.8.1.3 Για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, της προηγούμενης παραγράφου, ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και είναι χρεωστικές, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 «συναλλαγματικές διαφορές», ενώ αν είναι πιστωτικές, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 «΄Εσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους». (β) Όταν προέρχονται από μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, καταχωρούνται με χρέωση ή πίστωση του λογαριασμού 81.00.04 «Συναλλαγματικές διαφορές», με αντίστοιχη πίστωση ή χρέωση του σχετικού λογαριασμού του δανείου. 9.8.1.4 Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 «Συναλλαγματικές διαφορές», ενώ οι αντίστοιχες πιστωτικές στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 «΄Εσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους». 9.8.2 Ακινητοποιήσεις στο Εξωτερικό 9.8.2.1 Οι ακινητοποιήσεις του Δημοσίου που βρίσκονται στο εξωτερικό απεικονίζονται στους λογαριασμούς με τη αξία κτήσης σε ευρώ, κατά την ημέρα της δημιουργίας τους ή απόκτησής τους. 9.8.2.2 Το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά), που προκύπτει από τις διακυμάνσεις της τιμής των ξένων νομισμάτων, διαπιστώνεται οριστικά και καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς των 81.02 «΄Εκτακτες ζημίες» ή 81.03 «΄Εκτακτα κέρδη» μόνο κατά την εκποίηση των ακινητοποιήσεων αυτών. 9.8.3 Χρεόγραφα και Άλλοι Τίτλοι Συμμετοχών και Τοποθετήσεων σε Ξένο Νόμισμα 9.8.3.1 Κάθε χρεόγραφο και τίτλος σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται σε ευρώ με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημέρα κτήσης τους. 9.8.3.2 Η σε ευρώ αποτίμηση των χρεογράφων και γενικά των τίτλων σε ξένο νόμισμα γίνεται μαζί με τα χρεόγραφα και τους άλλους τίτλους σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 18. 9.8.3.3 Η σε ευρώ τρέχουσα αξία των χρεογράφων και γενικά των τίτλων σε ξένο νόμισμα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό της τρέχουσας αξίας τους σε ξένο νόμισμα με την τιμή που αναφέρεται στο Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ κατά την ημέρα κλεισίματος της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, όπως προκύπτει από σχετικό δελτίο της ΤτΕ. 9.9 «Λογαριασμοί Τάξεως» 9.9.1 Στην ομάδα 0 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως, οι οποίοι παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. 9.9.2 Οι λογαριασμοί τάξεως είναι λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία, η οποία όμως, ποσοτική μεταβολή, είναι δυνατόν να επέλθει στο μέλλον. 9.9.3 Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, κατά ζεύγη λογαριασμών, σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 0, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συλλειτουργίας τους με τους λογαριασμούς ουσίας της Γενικής Λογιστικής (λογαριασμούς ομάδων 1 έως 8). 9.9.4 Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις που λαμβάνονται ή παραχωρούνται για εξασφάλιση απαιτήσεων ή υποχρεώσεων αντίστοιχα, αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσης συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους, διάφορες άλλες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία. 9.9.5 Ο λογιστικός χειρισμός των εγγυήσεων προβλέπει την καταγραφή όλων των εγγυήσεων σε λογαριασμούς τάξεως. Ειδικότερα : (α) στις περιπτώσεις κατάπτωσης των εγγυήσεων, αυτές θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη χρήση των αντίστοιχων λογαριασμών του ΣΛΓΛ. (β) με την κατάπτωση των εγγυήσεων θα γίνεται ταυτόχρονα αναγνώριση ισόποσης βεβαίωσης απαίτησης από το λήπτη της αντίστοιχης εγγύησης πάντα πριν την λήξη του έτους. (γ) στο τέλος της χρήσης, για τις απαιτήσεις καταπτώσεων εγγυήσεων θα σχηματίζεται πρόβλεψη πιθανής επισφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγνωρισμένες επισφάλειες από αντίστοιχες απαιτήσεις κατά τα τελευταία τρία έτη. 9.9.6 Στο λογαριασμό 01 «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία», ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 05 «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων», παρακολουθούνται διάφορα περιουσιακά στοιχεία τρίτων, τα οποία βρίσκονται στη κατοχή του κράτους για διαφόρους λόγους, όπως π.χ για φύλαξη, για είσπραξη, σε παρακολούθηση ή σε χρήση. (α) Ο λογαριασμός 01 χρεώνεται με την αξία των περιουσιακών στοιχείων τρίτων (πραγματική ή προϋπολογιστική) ή με λογιστικό ισότιμο, κατά την παραλαβή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, με πίστωση του λογαριασμού 05, και πιστώνεται με την ίδια αξία, όταν τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στο δικαιούχο ή κατά οποιοδήποτε τρόπο παύουν να βρίσκονται στη κατοχή του κράτους με χρέωση του λογαριασμού 05. (β) Η πίστωση του λογαριασμού 01 γίνεται με την αυτή αξία ή με το αυτό λογιστικό ισότιμο με το οποίο είχε χρεωθεί (ακύρωση εγγραφής χρεώσεως). 9.9.7 Στο λογαριασμό 03 «Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών και απαιτήσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις», που συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 07 «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμάτων ασφαλειών και υποχρεώσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» παρακολουθούνται: (α) οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες που παραχωρούνται από τρίτους για εξασφάλιση απαιτήσεων και καλής εκτελέσεως, από τρίτους, συμβάσεων που συνάπτονται με αυτούς (λογαριασμοί 03.00−03.09), (β) οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες που παραχωρούνται σε πιστωτές για εξασφάλιση υποχρεώσεων του και καλής εκτελέσεως συμβάσεων που συνάπτονται με τρίτους (λογαριασμοί 03.13−03.19), και (γ) οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τρίτους και κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεστεί. 9.9.8 Ο λογαριασμός 03 χρεώνεται με την αξία των εγγυήσεων και των εμπραγμάτων ασφαλειών που παραχωρούνται ή λαμβάνονται, καθώς και με την αξία των γραμματίων εισπρακτέων που προεξοφλούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους, με πίστωση του λογαριασμού 07 και πιστώνεται όταν οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες παύσουν να υπάρχουν ή όταν τα γραμμάτια εισπρακτέα της κατηγορίας αυτής εξοφληθούν από τους αποδέκτες τους ή επιστραφούν λόγω μη πληρωμής τους. 9.9.9 Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν δυσχέρειες προσδιορισμού της αξίας των παραπάνω κατηγοριών (π.χ. εγγυήσεων), διενεργούνται σχετικές λογιστικές εγγραφές με λογιστικό ισότιμο. 9.9.10 Ο λογαριασμός 03 χρεώνεται επίσης με την αξία (πραγματική ή προϋπολογιστική) του ανεκτέλεστου μέρους κάθε αμφοτεροβαρούς συμβάσεως, με πίστωση του λογαριασμού 07, πιστώνεται δε όταν οι συμβάσεις αυτές παύσουν να έχουν ισχύ ή εκτελεστούν κατά μέρος (δηλαδή μειώνονται), με χρέωση του λογαριασμού 07. Είναι δυνατή η διενέργεια των λογιστικών εγγραφών της περιπτώσεως αυτής με λογιστικό ισότιμο. 9.9.11 Στο λογαριασμό 04 «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί», ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 08 «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών (πιστωτικοί)» παρακολουθούνται διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία. 9.9.12 Ο λογαριασμός 04 χρεώνεται με οποιαδήποτε αξία κρίνεται ότι απεικονίζει στους σχετικούς υπολογαριασμούς τις πληροφορίες ή τα στατιστικά στοιχεία που επιθυμεί να παρακολουθεί (π.χ. λογιστικό ισότιμο, προϋπολογιστικές αξίες ή ποσότητες), με πίστωση του λογαριασμού 08 και πιστώνεται όταν παύσει να υπάρχει το ενδιαφέρον παρακολουθήσεως των πληροφοριών ή των στατιστικών στοιχείων που επιλέγονται για παρακολούθηση, με χρέωση του λογαριασμού. 9.9.13 Για το λογαριασμό 05 «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων», ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 01, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για το λογαριασμό 01. 9.9.14 Για το λογαριασμό 07 «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμάτων ασφαλειών και υποχρεώσεων αμφοτεροβαρών συμβάσεων», ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 03, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για το λογαριασμό 03. 9.9.15 Για το λογαριασμό 08 «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί», ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 04, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για το λογαριασμό 04.ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ − ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10.1 Διαδικασία κλεισίματος των αποτελεσματικών λογαριασμών και υπολογισμός αποτελέσματος από λειτουργικές δραστηριότητες. 10.1.1 Ο λογαριασμός 80 «Γενική εκμετάλλευση», χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσης για τον υπολογισμό του αποτελέσματος από λειτουργικές δραστηριότητες. Στο λογαριασμό 80, στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται τα έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6 και τα έσοδα των λογαριασμών της ομάδας 7, αφού προηγουμένως οι λογαριασμοί των ομάδων αυτών υποστούν τις αναγκαίες χρονικές τακτοποιήσεις, ώστε τα υπόλοιπά τους να αντιπροσωπεύουν τα δουλευμένα, τακτικά και οργανικά έσοδα και έξοδα της χρήσης, δηλαδή εκείνα που αφορούν την ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης που κλείνει. Στο λογαριασμό 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης» μεταφέρονται στο τέλος της χρήσης και τα υπόλοιπα των λογαριασμών 15.10 και 43.01. 10.1.2 Ειδικότερα, ο λογαριασμός 80 λειτουργεί ως εξής: (α) Χρεώνεται με την αξία των δουλευμένων εξόδων κατά είδος, με πίστωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 6, δηλαδή των λογαριασμών 60 έως 68, οι οποίοι και εξισώνονται. Επίσης χρεώνεται με το υπόλοιπο του λογαριασμού 15.10, ο οποίος και εξισώνεται. Τέλος, χρεώνεται με το τυχόν θετικό αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες της χρήσης που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης». (β) Πιστώνεται με την αξία των δουλευμένων εσόδων κατά είδος, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 7, δηλαδή των λογαριασμών 70 έως 78, οι οποίοι και εξισώνονται. Επίσης πιστώνεται με τα ποσά του λογαριασμού 43.01, ο οποίος και εξισώνεται. Τέλος πιστώνεται με το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες της χρήσης που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης». 10.2 Διαδικασία υπολογισμού αποτελέσματος χρήσης 10.2.1 Ο λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα χρήσης», χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσης για τον προσδιορισμό του συνολικού αποτελέσματος (πλεόνασμα ή έλλειμμα χρήσης). Στο λογαριασμό 86 στο τέλος της χρήσης, μεταφέρονται τα αποτελέσματα από λειτουργικές και μη δραστηριότητες και έτσι προσδιορίζεται το πλεόνασμα ή το έλλειμμα της χρήσης. 10.2.2 Ειδικότερα, ο λογαριασμός 86 λειτουργεί ως εξής : (α) Ο λογαριασμός 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης», όπως περιγράφεται πιο πάνω, χρεώνεται ή πιστώνεται με το λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης. ΦΕΚ 1189 (β) Ο λογαριασμός 86.01 «Μη λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης», χρεώνεται ή πιστώνεται με τη μεταφορά των υπολοίπων όλων των αναλυτικών λογαριασμών της ομάδας 8 (εκτός των λογ/μων 80 και 86), οι οποίοι και εξισώνονται. (γ) Ο λογαριασμός 86.99 «Πλεόνασμα (Έλλειμμα) χρήσης» χρεώνεται (ή πιστώνεται) με το πλεόνασμα (ή το έλλειμμα) της χρήσης, που είναι το αλγεβρικό άθροισμα των λογαριασμών 86.00 και 86.01, με πίστωση (ή χρέωση, σε περίπτωση ελλείμματος) του λογαριασμού 42 «Αποτελέσματα σε νέο». 10.3 Διαδικασία κλεισίματος (και ανοίγματος στη νέα χρήση) των λογαριασμών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 10.3.1 Ο λογαριασμός 89 «Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης» χρησιμεύει για το κλείσιμο των λογαριασμών της χρήσης, στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ και για το άνοιγμα των λογαριασμών της νέας χρήσης που ακολουθεί την ημερομηνία κατάρτισης της ΚΧΘ. Ειδικότερα, ο λογαριασμός 89 λειτουργεί ως εξής : (α) Στο τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ, και μετά τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματός της, ο λογαριασμός 89.01 «Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης κλεισίματος χρήσης» χρεώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με πίστωση καθενός απ’ αυτούς, που έτσι εξισώνονται, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με χρέωση καθενός απ’ αυτούς, που επίσης με τον τρόπο αυτό εξισώνονται. (β) Με την έναρξη της χρήσης που ακολουθεί μετά την ημερομηνία κατάρτισης της ΚΧΘ και έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας των εγγραφών κλεισίματος, που ολοκληρώνεται μέσα στην προθεσμία η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, ο λογαριασμός 89.00 χρεώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών της ΚΧΘ με πίστωση καθενός από αυτούς, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με χρέωση καθενός από αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, ο λογαριασμός 89.00 εξισώνεται και ταυτόχρονα οι λογαριασμοί της ΚΧΘ ανοίγουν για τη νέα χρήση με τα υπόλοιπα κλεισίματος της κλειόμενης χρήσης. 10.4 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 10.4.1 Η ΚΧΘ παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, κατά την ημερομηνία κατάρτισής της καθώς και για το ύψος και τη δομή της Καθαρής Θέσης Πολιτών. 10.4.2 Η ΚΧΘ καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον κωδικό αριθμό ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του ΣΛΓΛ. 10.4.3 Όλα τα στοιχεία στην ΚΧΘ απεικονίζονται σε δύο στήλες, με τις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (α) κατά το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ και (β) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης. 10.4.4 Στην ΚΧΘ περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναλύονται στο παρακάτω υπόδειγμα. Η σύμπτυξη των κονδυλίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι ασήμαντα και με την υποχρέωση ανάλυσής τους στο Προσάρτημα. Υποδείγματα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά 200Χ Ποσά 200Χ−1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρεώστες Επισφαλείς χρεώστες Προκαταβολές Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ( Ι ) Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πιστωτές Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΙΙ ) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΙΙ= Ι − ΙΙ ) Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 10.5 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) 10.5.1 Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) παρέχει πληροφορίες για τις πηγές εσόδων της Κεντρικής Διοίκησης και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα έξοδά της. 10.5.2 Η ΚΧΕ μπορεί, εκτός από κατάσταση, να εμφανίζεται και με ομαδοποίηση εξόδων κατά είδος και με ομαδοποίηση εξόδων κατά φορέα ή και κατά λειτουργία. Η εφαρμογή της ομαδοποίησης κατά λειτουργία είναι δυνατή, στο βαθμό που η καταχώρηση των δαπανών γίνεται αντίστοιχα κατά Λειτουργία / Πρόγραμμα / Δράση. 10.5.3 Στην ΚΧΕ που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον κωδικό αριθμό ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του ΣΛΓΛ. 10.5.4 Όλα τα στοιχεία στην ΚΧΕ απεικονίζονται σε δύο στήλες, με τις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (α) για τη χρήση στην οποία αναφέρεται η ΚΧΕ και (β) για την προηγούμενη χρήση. 10.5.5 Στην ΚΧΕ περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναλύονται στο παρακάτω υπόδειγμα. Η σύμπτυξη των κονδυλίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι ασήμαντα και με την υποχρέωση ανάλυσής τους στο Προσάρτημα. Υποδείγματα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (με ομαδοποίηση εξόδων κατά είδος) Ποσά 200Χ Ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Άμεσοι Φόροι Έμμεσοι Φόροι Σύνολο Φορολογικών Εσόδων Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Αμοιβές − Παροχές Κεντρικής Διοίκησης Αμοιβές − Παροχές ΝΠΔΔ Παροχές Τρίτων Επιδοτήσεις − Επιχορηγήσεις Ασφάλιση και Περίθαλψη Επιστροφές − Αποδόσεις Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων− Λειτουργών Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα & Λοιπές Δαπάνες Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων Χρηματοοικονομικά Έξοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους Αποτέλεσμα από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη ( Ζημιές ) από Πώληση Παγίων Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο μη Λειτουργικών Αποτελεσμάτων Πλεόνασμα ( Έλλειμμα ) Περιόδου 10.6 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) 10.6.1 Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) παρέχει πληροφορίες για τις ταμειακές εισροές, τα στοιχεία για τα οποία έγιναν πληρωμές και το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων στο τέλος του οικονομικού έτους. 10.6.2 Οι ταμειακές ροές εμφανίζονται βάσει των απολογιστικών στοιχείων (εισπράξεις και πληρωμές). Η ΚΤΡ είναι δυνατό να εμφανίζεται εκτός από τον τύπο της κατά είδος πληρωμής και κατά Φορέα ή/και κατά Λειτουργία. Υπόδειγμα Κατάστασης Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (κατά είδος πληρωμής) ποσά 200Χ ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Α. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από φόρους Εισπράξεις από Ε.Ε. Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογικά έσοδα Εισπράξεις από χρηματοδοτικά εργαλεία Εισπράξεις από τόκους Προεισπράξεις − Προπληρωμές Πληρωμές για Προκαταβολές & Πάγιες Προκαταβολές Πληρωμές για Αμοιβές – Κεντρική Διοίκηση Πληρωμές για Αμοιβές – ΝΠΔΔ Πληρωμές για παροχές τρίτων Πληρωμές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες Πληρωμές για Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις Πληρωμές για ασφάλιση και περίθαλψη Πληρωμές για επιστροφές – αποδόσεις Πληρωμές για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων − λειτουργών Πληρωμές για τόκους και συναφή έξοδα Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) από Λειτουργικές Δραστηριότητες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (κατά είδος πληρωμής) ποσά 200Χ ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Β. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση παγίων και επενδύσεων Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) για Επενδυτικές Δραστηριότητες Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) από Λειτουργικές & Επενδυτικές Δραστηριότητες Γ. Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικέ